Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecţia 27

Modul Imperativ

2701. Vocabular

ἁγιάζωsfinţesc, consacru
ἀγρόςţarină, câmp, ogor
γῆ, γῆς, ἡpământ (ca element, în opoziţie cu piatra); uscatul, pământul neclintit/stabil, ţară, ţinut (accentul circumflex se păstrează la toate cazurile deoarece aici a avut loc o contragere)
ἐγγύςadv. aproape, în apropiere
ἐλεέωam milă
ὅσος, -η, -ονpron. rel. tot atât de/ca, la fel de mare/mult/mulţi
ὅστις, ἥτις, ὅ τι(plur. οἵτινες) pron. rel. nedefinit cel care, oricine, oricare, oricine ar fi cel care, orice; arareori folosit în alte cazuri decât nominativ; uneori este folosit aproape la fel ca pronumele relativ ὅς.
οὖς, ὠτός, τόureche
ὀφθαλμός, ὁochi
σκότος, σκότους, τόîntuneric
ὕδωρ, ὕδατος, τόapă
φῶς, φωτός, τόlumină

2702. Modul imperativ este folosit în Noul Testament aproape exclusiv la timpurile prezent şi aorist.

2703. Prezentul imperativ activ, mediu şi pasiv, se formează pe rădăcina de prezent; aoristul imperativ, activ şi mediu, pe rădăcina de aorist; aoristul imperativ pasiv, pe rădăcina de aorist pasiv. Nu se foloseşte nici un augment (vezi §1804).

2704. Modul imperativ nu are persoana I, ci numai persoanele a II-a şi a III-a.

2705. Conjugarea verbului λύω la imperativ prezent activ:

sgpl
IIλῦελύετε
IIIλυέτωλυέτωσαν

2706. Conjugarea verbului λύω la imperativ prezent mediu:

sgpl
IIλύουλύεσθε
IIIλυέσθωλυέσθωσαν

2707. Conjugarea verbului λύω la imperativ prezent pasiv:

sgpl
IIλύουλύεσθε
IIIλυέσθωλυέσθωσαν

2708. Se va observa că la prezent activ şi mediu imperativul foloseşte vocala tematică ο/ε.

2709. Conjugarea verbului λύω la imperativ aorist activ:

sgpl
IIλῦσονλύσατε
IIIλυσάτωλυσάτωσαν

2710. Conjugarea verbului λύω la imperativ aorist mediu:

sgpl
IIλῦσαιλύσασθε
IIIλυσάσθωλυσάσθωσαν

2711. Se va observa că imperativul aorist activ şi mediu are caracteristica -σα a sistemului aorist. Aceasta este puţin modificată numai la aorist activ, pers. a II-a sg.

Conjugarea verbului λύω la imperativ aorist pasiv:

sgpl
IIλύθητιλύθητε
IIIλυθήτωλυθήτωσαν

2712. Se va observa că imperativul aorist pasiv are caracteristica -θε a sistemului aorist. Aceasta este lungită la -θη.

2713. Conjugarea verbului λείπω la imperativ aorist ΙΙ activ:

sgpl
IIλίπελίπετε
IIIλιπέτωλιπέτωσαν

2714. Conjugarea verbului λείπω la imperativ aorist ΙΙ mediu:

sgpl
IIλιποῦλίπεσθε
IIIλιπέσθωλιπέσθωσαν

2715. Se va observa că imperativul aorist II activ şi mediu se formează pe rădăcina de aorist II. El are aceleaşi terminaţii ca imperativul prezent.

2716. Imperativul aorist II mediu are întotdeauna la persoana a II-a sg. accent neregulat (ex: λιποῦ), nesupunându-se regulii accentului recesiv. De asemenea, formele εἰπέ, ἐλθέ de la λέγω şi ἔρχομαι au accent neregulat.

2716. Timpurile modului Imperativ

Nu există nicio distincție de timp între timpurile modului imperativ. Imperativul aorist se referă la o acțiune fără să spună nimic despre durata sau repetarea sa, în timp ce imperativul prezent se referă la aceasta ca fiind continuă sau repetată. Astfel, λῦσον înseamnă pur și simplu dezleagă, în timp ce λῦε înseamnă continuă să dezlegi etc. În mod obișnuit, este imposibil de a reflecta diferența între cele două la traducerea în limba română. Compară cu §2015.

Folosirea modului imperativ

2717. Modul imperativ se foloseşte la formularea de comenzi.

Exemple:

ἀκούσατε τοὺς λόγους μου
Ascultaţi cuvintele mele.

ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω
Cel ce are urechi să audă.

Interdicţia

2718. Interdicţia (o poruncă negativă) este exprimată prin prezentul imperativ cu μή sau prin conjunctivul aorist cu μή.

Exemple:

μὴ λῦε sau μὴ λύσῃς
Nu dezlega.
(μὴ λύῃς sau μὴ λῦσον ar fi greşit.)

μὴ λυέτω sau μὴ λύσῃ
Să nu dezlege (III sg.).

μὴ λύετε sau μὴ λύσητε
Nu dezlegaţi.

μὴ λυέτωσαν sau μὴ λύσωσιν
Să nu dezlege. (III pl.)

2719. Imperativul verbului εἰμί

Conjugarea verbului εἰμί la imperativ prezent:

sgpl
IIἴσθιfiiἔσθεfiţi
IIIἔστωsă fieἔστωσανsă fie

2720. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română:

1. ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἕνα ἢ δύο.
2. ὃ ἐὰν ἴδητε τὸν Χριστὸν ποιοῦντα, τοῦτο ποιήσατε καὶ ὑμεῖς.
3. κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, οὐ γὰρ ἐποιήσαμεν ἃ ἐκέλευσας.
4. μὴ εἰσέλθῃ εἰς τὴν πόλιν ὁ ἐν τῷ ὄρει.
5. οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· Ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθάτω (*1) ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω (*2) τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

(*1) O terminație de aorist I este plasată aici pe o rădăcină de aorist II, cum se întâmplă frecvent în Noul Testament. Vezi §3039.
(*2) Aoristul pasiv al lui γίνομαι are același înțeles ca aoristul mediu, verbul fiind deponent în toate ipostazele. Înțelesul verbului aici este a avea loc, a se face.

6. ἀπόλυσον οὖν, κύριε, τὰ πλήθη· ἤδη γὰρ ἔρχεται ἡ νύξ.
7. μηδεὶς ἐξέλθη εἰς τὰ ὄρη, προσευξάσθωσαν δὲ πάντες τῷ πατρὶ αὐτῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
8. λάβων αὐτὸν ἄγε πρὸς ἡμᾶς.
9. μηδενὶ εἴπητε ὃ εἴδετε.
10. ἐγέρθητε (*3) καὶ μὴ φοβεῖσθε· ὁ γὰρ κύριος σώσει ὐμᾶς.

(*3) Pasivul lui ἐγείρω este adeseori folosit cu înțeles deponent mă ridic, mă scol.

11. πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.
12. ἔλεγεν αὐτῷ μαθητής τις Κύριε, κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐλθέ.
13. ὅσα ἐὰν ἀκούσητε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν καὶ ἴδητε τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν εἴπετε καὶ τοῖς ἔθνεσιν.
14. ἃ ἐὰν ἀκούσητε ἐν τῷ σκότει κηρύξατε ἐν τῷ φωτί.
15. μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
16. ἐν ἐκείνῃ τῇ πόλει εἰσὶν ἱερεῖς πονηροί, οἵτινες οὐ ποιοῦσι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ.
17. ἐξελθόντες εἰπετε πᾶσι τοῖς ἔθνεσι τοῖς ἐπὶ πάσης τῆς γῆς ἃ ἐποίησεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.
18. ὅταν κληθῇς ὑπό τινος, πορεύθητι.
19. ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γνώσεσθε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ κρίσις.
20. ἴδετε πάντες ὑμεῖς τὰς χεῖράς μου· οὐ γὰρ ἐποίησαν αὗται αἱ χεῖρες ὧν λέγουσιν ἐκεῖνοι οὐδέν.

B. Traduceţi în limba greacă:

1. Spuneţi tuturor neamurilor lucrurile ce vi le-am spus vouă.
2. Să nu spuneţi în inima voastră că nu vreţi să faceţi lucrurile pe care le porunceşte împăratul.
3. Nimeni să nu se teamă de preoţii aceia răi, căci oricine face voia lui Dumnezeu va ieşi cu bucurie.
4. Cel ce ne-a mântuit prin sângele Său să aibă milă de noi în aceste zile rele.
5. Oricine iubeşte pe Dumnezeu va veni la lumină, dar cel ce nu-L iubeşte va umbla în întuneric.
6. Orice lucru faceţi, faceţi-l în lumină, pentru ca numele lui Dumnezeu să fie sfinţit.
7. Să fie botezaţi aceşti oameni, căci Hristos i-a mântuit prin cuvântul său.
8. Rugaţi-vă Tatălui vostru din cer, căci el va face orice lucruri cereţi.
9. Să nu spună împăratul asta, căci noi toţi suntem oameni credincioşi.
10. Să nu facem lucrurile ce ni le-au spus oamenii cei răi.
11. Aveţi milă de toţi oamenii, căci Domnul a avut milă de voi.
12. Câte lucruri sunt bune, faceţi-le; dar câte lucruri sunt rele, nici să nu vorbiţi cu privire la acestea.
13. Ucenicii l-au întrebat pe apostol ce să mănânce, şi apostolul le-a spus: „Mergeţi în sate şi mâncaţi pâinea care este în ele”.
14. Nu începeţi să spuneţi în voi înşivă că nu cunoaşteţi adevărul.
15. Cei ce sunt în câmpii să nu se întoarcă în casele lor.
16. Doamne, mântuieşte-mă, căci am încălcat poruncile Tale.