Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecţia 14

Timpul aorist II activ şi mediu indicativ

1401. Vocabular

γάρ postpozitiv, căci, fiindcă
ἔβαλονaoristul II al lui βάλλω
ἐγενόμηνaoristul II al lui γίνομαι
εἶδον aoristul II al lui βλέπω
εἶπονaoristul II al lui λέγω
ἔλαβονaoristul II al lui λαμβάνω
ἤγαγονaoristul II al lui ἄγω
ἦλθονaoristul II al lui ἔρχομαι
ἤνεγκαaoristul II al lui φέρω
λείπω, -, ἔλιπον(cea de-a doua formă - viitorul - lipseşte şi se va studia ulterior; cea de-a treia formă este aorist, în cazul nostru, aorist II), las
ὄψομαιviitorul lui βλέπω
πίπτω, -, ἔπεσον(cea de-a treia formă este aorist, în cazul nostru, aorist II), cad
προσφέρωaduc la (cere acuzativ pentru lucrul adus şi dativ pentru persoana căreia i se aduce acel lucru)

Timpul aorist II activ şi mediu indicativ

1402. S-a observat deja că aoristul II nu este un timp distinct faţă de aoristul I, ci doar un alt mod de a forma acelaşi timp. De aceea există foarte puţine verbe care au atât formă de aorist I cât şi de aorist II.

1403. Nu se poate prezice dinainte dacă un anumit verb va avea formă de aorist I sau de aorist II, şi nici ce formă are aoristul II (dacă are formă de aorist II). Aceste lucruri pot fi determinate numai prin consultarea lexiconului, pentru fiecare verb în parte.

1404. Sistemul aorist II (cuprinzând toate modurile aoristului II activ şi mediu) diferă de sistemul prezent (cuprinzând toate modurile prezentului şi imperfectului activ, mediu şi pasiv), nu prin adăugarea lui -σα, sau a vreunui alt sufix de timp la rădăcina verbului, ci prin modificări ale cuvântului însuşi. De obicei aceste diferenţe arată că aoristul II se apropie de rădăcina reală, fundamentală, a verbului, mai mult decât prezentul.

Exemple:
(1) λαμβάνω are aoristul II ἔλαβον, λαβ- fiind rădăcina aoristului II, iar λαμβαν- rădăcina prezentului.
(2) βάλλω are aoristul II ἔβαλον, βαλ- fiind rădăcina aoristului II, iar βαλλ- rădăcina prezentului.

1405. Pe rădăcina aoristului II se formează aoristul II activ şi mediu. Aoristul pasiv al tuturor verbelor este diferit de aoristul mediu, fie că aoristul mediu este aorist I sau aorist II. Astfel, ἐλιπόμην, aoristul mediu al lui λείπω, nu înseamnă eu am fost părăsit. Expresia eu am fost părăsit se traduce în limba greacă prin aoristul pasiv, care are o formă cu totul diferită de forma medie.

1406. Aoristul II fiind un timp secundar, are augment, care este exact ca augmentul imperfectului. Astfel, o rădăcină de aorist II precum λιπ- (de la λείπω), care începe cu o consoană, primeşte prefixul ca augment (de la rădăcina λιπ- rezultând ἔλιπον), în timp ce o rădăcină de aorist II precum ἐλθ-, care începe cu o vocală, lungeşte acea vocală rezultând ἦλθον).

1407. Aoristul II, fiind un timp secundar, are terminaţii personale secundare. Între acestea şi rădăcină avem vocala tematică ο/ε, exact ca la prezent şi imperfect. De aceea, aoristul II indicativ este conjugat exact ca imperfectul, cu excepţia că imperfectul se formează pe rădăcina prezentului, pe când aoristul II indicativ se formază pe rădăcina aoristului II. Astfel, ἐλείπομεν înseamnă noi părăseam (imperfect), pe când ἐλίπομεν înseamnă noi am părăsit (aorist II). Uneori o singură literă face deosebirea între imperfect şi aoristul II. De exemplu, ἐβάλλομεν înseamnă noi aruncam (imperfect), iar ἐβάλομεν înseamnă noi am aruncat (aorist II).

1408. Conjugarea verbului λείπω, aorist II activ indicativ

sgpl
Iἔλιπονἐλίπομεν
IIἔλιπεςἐλίπετε
IIIἔλιπε(ν) ἔλιπον

1409. Conjugarea verbului λείπω, aorist II mediu indicativ

sgpl
Iἐλιπόμηνἐλιπόμεθα
IIἐλίπουἐλίπεσθε
IIIἐλίπετοἐλίποντο

1410. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română:

1. καὶ εἴδομεν τὸν κύριον καὶ ἠκούσαμεν τοὺς λόγους αὐτοῦ.
2. οὐδὲ γὰρ εἰσῆλθες εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν οὐδὲ εἶπες αὐτοῖς παραβολήν.
3. ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένοντο μαθηταὶ τοῦ κυρίου.
4. οὗτοι μὲν ἐγένοντο μαθηταὶ ἀγαθοί, ἐκεῖνοι δὲ ἔτι ἦσαν πονηροί.
5. προσέφερον αὐτῷ τοὺς τυφλούς.
6. ἔπεσον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οἱ ἄγγελοι οἱ πονηροί.
7. τὰ μὲν δαιμόνια ἐξεβάλετε, τὰ δὲ τέκνα ἐθεραπεύσατε.
8. τοὺς μὲν πονηροὺς συνηγάγετε ὑμεῖς εἰς τοὺς οἴκους ὑμῶν, τοὺς δὲ ἀγαθοὺς ἡμεῖς.
9. οὐκ ἐκήρυξας τὸ εὐαγγέλιον ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, οὐδὲ γὰρ ἐγένου μαθητής.
10. νῦν μὲν λέγετε λόγους ἀγαθούς, εἶπον δὲ οὗτοι τοὺς αὐτοὺς λόγους καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις.
11. ἐπιστεύσαμεν εἰς τὸν κύριον, οἱ γὰρ μαθηταὶ ἤγαγον ἡμᾶς πρὸς αὐτόν.
12. ταῦτα μὲν εἶπον ὑμῖν ἐν τῷ ἱερῷ, ἐκεῖνα δὲ οὔπω λέγω.
13. τότε μὲν εἰσήλθετε εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἐν ἐκείνῃ δὲ τῇ ἡμέρᾳ εἰσελεύσεσθε εἰς τὸν οὐρανόν.
14. τότε ὀψόμεθα τὸν κύριον ἐν τῇ δόξα αὐτοῦ· ἐπιστεύσαμεν γὰρ εἰς αὐτόν.
15. ὁ μὲν κύριος ἐξῆλθε τότε ἐκ τοῦ κόσμου, οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἔτι μένουσιν ἐν αὐτῷ.
16. ταύτας τὰς ἐντολὰς ἔλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ἤμην γὰρ μαθητὴς αὐτοῦ.
17. τότε μὲν παρελάβετε τὴν ἐπαγγελίαν παρὰ τοῦ κυρίου, νῦν δὲ καὶ κηρύσσετε αὐτὴν ἐν τῷ κόσμῳ.
18. ἤλθετε πρὸς τὸν κύριον καὶ παρελάβετε παρ' αὐτοῦ ταῦτα.
19. συνήγαγεν ἡμᾶς αὐτὸς εἰς τὴν ἐκκλησίαν αὐτοῦ.
20. εἶδον οἱ ἄνθρωποι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ· ἐγένετο γὰρ αὐτὸς ἄνθρωπος καὶ ἔμεινεν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ.

Cheia exercițiului

B. Traduceţi în limba greacă:

1. Noi nu L-am văzut, căci încă nu eram ucenici ai Săi.
2. Apostolul i-a adus pe păcătoşi la El.
3. Voi nu m-aţi auzit, dar aţi venit la ucenicii mei.
4. Voi aţi intrat în această casă, dar ceilalţi au ieşit din ea.
5. Păcătoşii intrau în casele lor, dar apostolii L-au văzut pe Domnul.
6. În acele zile Îl vom vedea pe Domnul, dar în zilele cele rele nu L-am văzut.
7. Fraţii tăi luau daruri de la copii, dar apostolii i-au luat pe copii de la ei.
8. Tu ai devenit slujitor al apostolului, dar apostolul a devenit chiar frate pentru tine.
9. Aţi devenit biserică a lui Dumnezeu, căci aţi crezut în Fiul Său.
10. El a adunat laolaltă pe ucenicii Săi în împărăţia Sa.
11. Învăţătorul cel credincios a spus că Domnul este bun.
12. Ei au crezut în Domnul şi au adus şi pe alţii la El.
13. Ei au auzit pe copii şi au venit la ei.
14. Noi am primit bucurie şi pace de la Dumnezeu, pentru că intram deja în împărăţia Sa.
15. Ucenicii spun că apostolii L-au văzut pe Domnul şi au primit aceasta de la El.
16. Tu ai ieşit în pustie, dar apostolul a spus aceste lucruri fraţilor lui.

Cheia exercițiului