Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecția 6

Substantive masculine de declinarea I
Prepoziţii

0601 Vocabular (audio)

ἄγγελος, ὁ înger, trimis, sol, vestitor
ἄγω duc, aduc, conduc
ἀπό prep. cu Gen. de la, din
βάλλω arunc
διά prep. cu Gen. prin mijlocul, prin, dintr-o parte în alta, peste, prin intermediul; cu Ac. datorită, din cauza, în favoarea, pentru, în vederea
εἰς prep. cu Ac. în, la, către, până la
ἐκ ἐξ în faţa unei vocale; prep. cu Gen. din, dinspre, de la
ἐν prep. cu Dat. în, pe, la, cu
θεός, ὁ Dumnezeu
κόσμος, ὁ lume, univers
λίθος, ὁ piatră
μαθητής, ὁ ucenic
μένω rămân, locuiesc
μετά prep. cu Gen. împreună, cu, printre, în mijlocul; cu Ac. după, în urma (în sens temporal sau local)
οὐρανός, ὁ cer, boltă cerească, locaşul lui Dumnezeu
πέμπω trimit (pe cineva sau ceva la cineva sau undeva)
πρός prep. cu Ac. la, spre, către
προφήτης, ὁ proroc, profet
τέκνον, τό copil, fiu sau fiică
τόπος, ὁ loc, ţinut, regiune
φέρω duc, port, sufăr, rabd

0602. Substantive masculine de declinarea I

Substantivele de declinarea I care se termină în -ης sunt masculine.

Conjugarea substantivului προφήτης, ὁ (audio)

sgpl
Nπροφήτηςπροφῆται
Gπροφήτουπροφητῶν
Dπροφήτῃπροφήταις
Aπροφήτηνπροφήτας
Vπροφῆταπροφῆται

Se va observa că substantivul προφήτης, cu toate că este masculin, aparţine declinării I, fiind exact ca un substantiv feminin de declinarea I, cu excepţia nominativului, genitivului şi vocativului singular.

0603. Substantivul μαθητής se declină exact ca προφήτης, cu excepţia accentului.

0604. Observaţie: toate adjectivele care determină cuvinte masculine de declinarea I, (de asemenea articolul), trebuie să fie masculine, deoarece adjectivele (respectiv articolul) trebuie să se acorde cu cuvintele pe care le determină, în gen, număr şi caz.

Exemple (audio):

ὁ ἀγαθὸς προφήτης
τῷ ἀγαθῷ προφήτῃ
τοῖς ἐσχάτοις μαθηταῖς

0605. Prepoziţii

Prepoziţiile exprimă relaţii între cuvinte. Astfel, în propoziţia cartea este în bancă, prepoziţia în exprimă o anumită relaţie între carte şi bancă. În propoziţia cartea este pe bancă, este vorba de o relaţie diferită (prin prepoziţia pe).

0606. Se va observa că în limba greacă prepoziţiile pot să stea în diferite cazuri. Prepoziţia ἐν, care înseamnă în (în sens static), stă întotdeauna în cazul dativ. Astfel, în casă se exprimă prin ἐν τῷ οἴκῳ, expresia în adevăr se exprimă prin ἐν τῇ ἀληθείᾳ etc. Pe de altă parte, prepoziţia εἰς, care înseamnă în (în sens de mişcare), stă întotdeauna în cazul acuzativ. Astfel, în casă (în sens de mişcare), se exprimă prin εἰς τὸν οἶκον. În fine, prepoziţia ἀπό stă întotdeauna în cazul genitiv. Astfel, de la casă se exprimă prin ἀπὸ τοῦ οἴκου.

Aceste trei prepoziţii ilustrează principiul general cum că genitivul este cazul separării, dativul este cazul stării, iar acuzativul este cazul mişcării către ceva. Prepoziţiile care exprimă separarea iau în mod natural cazul genitiv, prepoziţiile care exprimă starea într-un loc iau în mod natural cazul dativ, iar prepoziţiile care exprimă mişcarea către un loc iau în mod natural cazul acuzativ.

Totuşi, un foarte mare număr de utilizări ale prepoziţiilor nu pot fi reduse la o astfel de regulă generală. Astfel, există numeroase prepoziţii care nu exprimă în nici un fel ideea de separare şi totuşi iau cazul genitiv.

0607. Se va observa că ἐν, εἰς şi ἐκ sunt toate proclitice (vezi §0512).

0608. Prepoziţiile ἐν, εἰς, ἐκ şi ἀπό primesc fiecare doar câte un singur caz, iar πρός nu este folosit în mod obişnuit cu alt caz în afară de acuzativ. Multe alte prepoziţii însă primesc mai multe cazuri. Acestea au adesea înţelesuri destul de diferite după cum sunt folosite cu diferite cazuri. Astfel, διά cu genitiv înseamnă prin; διά cu acuzativ înseamnă din cauza; μετά cu genitiv înseamnă cu; μετά cu acuzativ înseamnă după.

0609. Atunci când se consultă un dicţionar, este insuficient să se înveţe cum se traduc prepoziţiile; este necesar să se înveţe şi care sunt cazurile împreună cu care ele au un anumit înţeles. Astfel, este insuficient să spunem că ἐν înseamnă în. Ceea ce trebuie să spunem este că ἐν cu dativ înseamnă în. Expresia ἐν cu dativ trebuie să formeze în mintea studentului o idee unitară, absolut indivizibilă: ἐν nu trebuie niciodată să fie considerat separat de cazul său. În acelaşi fel - şi chiar mai evident - este insuficient să gândim că μετά înseamnă cu sau după. Ceea ce trebuie să gândim este că μετά cu genitiv înseamnă cu, iar μετά cu acuzativ înseamnă după. Această metodă de studiu trebuie aplicată la toate prepoziţiile.

0610. Un alt principiu important este acela al preciziei în învăţarea înţelesului prepoziţiilor. Este adevărat că există situații în care poate că nu vom găsi nici un cuvânt românesc care să poată traduce o singură prepoziţie grecească în toate înţelesurile ei. Dar metoda corectă de învăţare este ca mai întâi să se înveţe înţelesul uzual, înainte de a trece la cel neuzual. Inversarea acestei metode ar conduce la confuzii fără ieşire. Studentul va adera pentru moment - cel puţin în ce priveşte prepoziţiile - la traducerile indicate în vocabular, conştient fiind că acestea reprezintă sensurile principale. În acest fel se va forma o poziţie bună a studentului faţă de înţelesul cu adevărat fundamental al prepoziţiilor, iar mai târziu se pot studia fără dificultate şi înţelesurile derivate.

0611. În fine, trebuie subliniată importanţa acestui subiect. Puţine sunt lucrurile care sunt mai necesare pentru înţelegerea corectă a limbii eline decât familiarizarea strânsă cu prepoziţiile comune. Prepoziţiile trebuie să fie supuse unei atenţii deosebite, iar atunci când se învaţă prepoziţii noi, cele vechi trebuie recapitulate.

0612. Recapitularea prepoziţiilor învăţate în această lecţie (audio)

ἀπό + genitiv = de la
λαμβάνει δῶρα ἀπὸ τῶν τέκνων = El primeşte daruri de la copii.

διά + genitiv = prin
φέρει τὰ τέκνα διὰ τοῦ ἱεροῦ = El poartă copiii prin templu.

διά + acuzativ = din cauza
φέρει τὰ κακὰ διὰ τὴν ἐκκλησίαν = El îndură relele din cauza bisericii.

μετά + genitiv = cu
πέμπει τὸν υἱὸν μετὰ τῶν ἀγγέλων = El trimite fiul cu îngerii.

μετά + acuzativ = după
ἡ ψυχὴ μένει μετὰ τὸν θάνατον = Sufletul rămâne după moarte.

εἰς + acuzativ = în (cu mişcare)
πέμπει τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον = El trimite fiul în lume.

ἐκ + genitiv = din
φέρει τὸ τέκνον ἐκ τοῦ ἱεροῦ = El duce copilul afară din templu.

πρός + acuzativ = la (mişcare, către)
ἄγει τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὸν προφήτην = El îl conduce pe om la proroc.

ἐν + dativ = în (poziţionat înăuntru)
διδάσκει ἐν τῷ ἱερῷ = El învaţă în templu.

0613. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română (audio):

1. οἱ μαθηταὶ τῶν προφητῶν μένουσιν ἐν τῷ κόσμῳ.
2. οἱ κακοὶ βάλλουσιν λίθους εἰς τὸν οἶκον τῶν μαθητῶν.
3. ὁ θεὸς πέμπει τοὺς ἀγγέλους εἰς τὸν κόσμον.
4. ὁ προφήτης πέμπει τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου ἐκ τῶν οἶκων εἰς τὴν ἐκκλησίαν.
5. ὁ θεὸς ἐγείρει τοὺς νεκροὺς ἐκ θανάτου.
6. λαμβάνετε τὰ καλὰ δῶρα ἀπὸ τῶν τέκνων.
7. ἄγομεν τὰ τέκνα ἐκ τῶν οἴκων.
8. μετὰ τοὺς ἀγγέλους πέμπει ὁ θεὸς τὸν υἱόν.
9. μετὰ τῶν ἀγγέλων ἄγει ὁ κύριος τοὺς δικαίους εἰς τὸν οὐρανόν.
10. διὰ τῶν ὁδῶν τῆς ἐρήμου φέρουσιν οἱ δοῦλοι τὰ δῶρα εἰς ἄλλον τόπον.
11. διὰ τῶν γραφῶν τῶν προφητῶν γινώσκομεν τὸν κύριον.
12. διὰ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ ἐγείρει ὁ κύριος τοὺς νεκρούς.
13. φέρουσιν τοὺς νεκροὺς εἰς τὴν ἔρημον.
14. οἱ μαθηταὶ διδάσκουσι τὰ ἀγαθὰ τέκνα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.
15. ὁ κύριος λέγει παραβολὴν τοῖς μαθηταῖς ἐν τῷ ἱερῷ.
16. διὰ τὴν ἀλήθειαν βλέπουσιν οἱ προφήται τὸν θάνατον.
17. ἀπὸ τῆς ἐρήμου ἄγουσιν οἱ μαθηταὶ τοὺς ἀγαθοὺς δούλους καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν προφητῶν πρὸς τοὺς μικροὺς οἴκους τῶν μαθητῶν.
18. διὰ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ φέρομεν τὰ κακά.
19. διὰ τὰς ψυχὰς τῶν ἀδελφῶν βλέπει κακά.
20. καλὸς ὁ οὐρανός· κακὸς ὁ κόσμος.

Cheia exercițiului

B. Traduceţi în limba greacă:

1. În lume avem moarte, iar în biserică viaţă.
2. Proorocii îi conduc pe ucenicii drepţi ai Domnului în drumul deşertului.
3. Copilul aruncă o piatră în casa mică.
4. Omul spune un cuvânt bun ucenicilor şi îi conduce pe ucenici la Domnul.
5. Ucenicii rămân în biserică şi spun o pildă celorlalţi proroci.
6. Prin vocea prorocului Domnul îi învaţă pe ucenici.
7. Datorită bisericii ucenicii şi apostolii scriu cuvinte bune fraţilor.
8. Din cauza copiilor prorocul trimite pe oamenii cei răi în pustie.
9. După Domnul apostolul îl vede pe ucenic.
10. Proorocii îi învaţă pe ucenici cu copiii.
11. Ei îi aduc pe ucenici la Domnul.
12. Domnul rămâne cu prorocul în alt loc.
13. Cei drepţi îi conduc pe ucenici prin pustie la Domnul.
14. Noi vedem zilele Fiului lui Dumnezeu în lumea rea.
15. Rele sunt zilele; bune sunt bisericile.
16. Prin cuvântul Domnului, Dumnezeu îi înviază pe cei morţi.

Cheia exercițiului