Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecția 8

Pronumele demonstrativ
Alte utilizări ale cuvântului αὐτός, -ή, -ό

0801 Vocabular

ἀγάπη, ἡ dragoste
ἁμαρτία, ἡ păcat
βαπτίζω (eu) botez
διδάσκαλος, ὁ învăţător, dascăl
ἐκεῖνος, -η, -ο pron. dem. acel, acela
ἐπαγγελία, ἡ făgăduinţă, promisiune
εὐαγγέλιον, τό veste bună, evanghelie
κρίνω judec, hotărăsc, pedepsesc
νῦν acum, în momentul de faţă
οὗτος, αὕτη, τοῦτο pron. dem. acesta, aceasta
οὕτως aşa, astfel, tot aşa
πονηρός, -ά, -όν rău, necinstit
πρόσωπον, τό faţă, chip
χαρά, ἡ bucurie

0802. Pronumele demonstrativ

Declinarea pronumelui demonstrativ οὗτος, αὕτη, τοῦτο

sgpl
MasculinFemininNeutruMasculinFeminin»Neutru
Nοὗτοςαὕτητοῦτοοὗτοιαὗταιταῦτα
Gτούτουταύτηςτούτουτούτωντούτωντούτων
Dτούτῳταύτῃτούτῳτούτοιςταύταιςτούτοις
Aτοῦτονταύτηντοῦτοτούτουςταύταςταῦτα

0803. Declinarea lui ἐκεῖνος este asemănătoare cu cea a adjectivelor în -ος, -η, -ον, cu excepţia că la nominativ şi acuzativ singular neutru avem ἐκεῖνο şi nu ἐκεῖνον.

0804. Utilizarea lui οὗτος şi ἐκεῖνος

Pronumele demonstrativ este adeseori folosit împreună cu un substantiv. În acest caz, substantivul este cel care are articolul, iar pronumele demonstrativ stă în poziţie predicativă, nu atributivă (vezi §0518-0523).

Exemple:
οὗτος ὁ λόγος (sau ὁ λόγος οὗτος), acest cuvânt (cuvântul acesta)
ἐκεῖνος ὁ λόγος (sau ὁ λόγος ἐκεῖνος), acel cuvânt
βλέπω ταύτην τὴν ἐκκλησίαν (sau βλέπω τὴν ἐκκλησίαν ταύτην), eu văd această biserică
οὗτοι οἱ λόγοι (sau οἱ λόγοι οὗτοι), aceste cuvinte
ἐκεῖνοι οἱ λόγοι (sau οἱ λόγοι ἐκεῖνοι), acele cuvinte
οὖτος ὁ καλὸς λόγος (sau ὁ καλὸς λόγος οὗτος), acest cuvânt frumos

Adeseori, οὗτος şi ἐκεῖνος sunt folosite singure, fără substantiv.
Exemple: οὗτος înseamnă acest om, αὕτη această femeie, τοῦτο acest lucru; ἐκεῖνος acel om, ἐκείνη acea femeie, ἐκεῖνο acel lucru.

0805. Alte utilizări ale cuvântului αὐτός, -ή, -ό

Cuvântul αὐτός, -ή, -ό, pe lângă funcţia lui de pronume personal, mai poate fi folosit după cum urmează:

1. Este adesea folosit împreună cu substantive, având o funcţie de întărire. În astfel de cazuri, el stă în poziţie predicativă.

Exemple:
αὐτὸς ὁ ἀπόστολος sau ὁ ἀπόστολος αὐτός, apostolul însuşi
αὐτὴ ἡ ἐκκλησία sau ἡ ἐκκλησία αὐτή, biserica însăşi
αὐτὸ τὸ δῶρον sau τὸ δῶρον αὐτό, darul însuşi

2. Este adesea folosit împreună cu substantive, având înţelesul de acelaşi. În astfel de cazuri, el stă în poziţie atributivă.

Exemple:
ὁ αὐτὸς ἀπόστολος sau ὁ ἀπόστολος ὁ αὐτός, acelaşi apostol
ἡ αὐτὴ ἐκκλησία sau ἡ ἐκκλησία ἡ αὐτή, aceeaşi biserică
τὸ αὐτὸ δῶρον sau τὸ δῶρον τὸ αὐτό, acelaşi dar

3. Adeseori, în utilizarea sa pentru a indica o intensificare, acest cuvânt este folosit împreună cu alte pronume sau împreună cu un subiect neexprimat.

Exemple:
αὐτὸς ἐγὼ λέγω sau αὐτὸς λέγω, eu însumi spun
αὐτὸς σὺ λέγεις sau αὐτὸς λέγεις, tu însuţi spui
αὐτὸς λέγει, el însuşi spune
αὐτὴ λέγει, ea însăşi spune
αὐτοὶ ἡμεῖς λέγομεν sau αὐτοὶ λέγομεν, noi înşine spunem
αὐτοὶ ὑμεῖς λέγετε sau αὐτοὶ λέγετε, voi înşivă spuneţi
αὐτοὶ λέγουσι, ei înşişi spun

Principalele utilizări ale adjectivelor şi substantivelor, pe care le-am studiat până acum, pot fi rezumate după cum urmează:

ὁ καλὸς λόγοςcuvântul bun
ὁ λόγος ὁ καλός
καλὸς ὁ λόγοςcuvântul este bun
ὁ λόγος καλός
οὗτος ὁ λόγοςacest cuvânt
ὁ λόγος οὗτος
ἐκεῖνος ὁ λόγοςacel cuvânt
ὁ λόγος ἐκεῖνος
αὐτὸς ὁ λόγοςcuvântul însuşi
ὁ λόγος αὐτός
ὁ αὐτὸς λόγοςacelaşi cuvânt
ὁ λόγος ὁ αὐτός
ὁ λόγος μουcuvântul meu
ὁ λόγος αὐτοῦcuvântul lui
βλέπω αὐτόνeu îl văd pe el
βλέπω τοῦτονeu văd acest om
βλέπω ταῦταeu văd aceste lucruri

0806. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română:

1. οὗτοι οἱ διδάσκαλοι κρίνουσιν αὐτὸν τὸν ἀπόστολον.
2. ὁ δὲ αὐτὸς διδάσκαλος ἔχει τὴν αὐτὴν χαρὰν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.
3. νῦν λαμβάνω αὐτὸς τὸ αὐτὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τοῦ κυρίου μου.
4. οὗτος βλέπει ἐκεῖνον καὶ κρίνει αὐτόν.
5. μετὰ ταῦτα ἔχετε αὐτοὶ τὴν ἀγάπην τοῦ κυρίου ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν.
6. οὗτοι ἔχουσι χαράν, ἐκεῖνοι δὲ ἔχουσιν ἁμαρτίαν.
7. αὕτη δέ ἐστιν ἡ φωνῆ τοῦ κυρίου αὐτοῦ.
8. οὗτως γινώσκομεν τοῦτον καὶ βλέπομεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ.
9. λαμβάνομεν ταῦτα τὰ δῶρα ἀπὸ αὐτοῦ καὶ βλέπομεν αὐτόν.
10. αὐτὸς βαπτίζεις ἐκεῖνον καὶ εἶ ἀδελφὸς αὐτοῦ.
11. εἰς τὴν αὐτὴν ἐκκλησίαν ἄγομεν τούτους τοὺς διδασκάλους ἡμῶν τοὺς ἀγαθούς.
12. αὐτὸς ἐγὼ ἔχω ταύτην τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ κυρίου μου.
13. αὕτη βλέπει τὸ πρόσωπον τοῦ κρίου αὐτῆς.
14. αὕτη γινώσκει αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν.
15. ἀγαθή ἐστιν ἡ ἐπαγγελία σου καὶ ἀγαθὴ εἶ αὐτή.
16. ἐκεῖνοί εἰσιν μαθηταὶ τοῦ αὐτοῦ διδασκάλου.
17. οὗτός ἐστιν διδάσκαλος ἐκεῖνου, ἐκεῖνος δὲ τούτου.
18. οὗτος διδάσκει τοὺς ἀγαθοὺς καὶ αὐτός ἐστιν ἀγαθός.
19. μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας διδάσκαλοί ἐσμεν τούτων τῶν δούλων.
20. μετὰ τῶν πιστῶν ἔχομεν ἐπαγγελίας ἀγαθάς, οἱ δὲ πονηροὶ βλέπουσιν ἡμέρας κακάς.

Cheia exercițiului

B. Traduceţi în limba greacă:

1. Aceste biserici cunosc pe însuşi Domnul.
2. Aceiaşi ucenici îl cunosc şi îi văd faţa.
3. Acei învăţători judecă aceleaşi biserici şi le conduc în aceeaşi bucurie.
4. Noi înşine avem acest păcat în inimile noastre.
5. Aceasta este dragostea Dumnezeului nostru.
6. Acestea sunt bisericile credincioase ale Domnului nostru.
7. Apostolul însuşi îi botează pe fraţii săi şi îi conduce la tine.
8. Prin această Evanghelie avem viaţă.
9. Din cauza acestor învăţători vedem noi moartea.
10. El însuşi ne cunoaşte şi de la El primim noi această promisiune.
11. Datorită aceleiaşi Evanghelii noi înşine trimitem pe aceşti apostoli la voi.
12. În această lume îl trimite pe însuşi Domnul.
13. Eu văd pe acest om şi fraţii îl văd pe el.
14. Acum noi botezăm pe acei ucenici ai Domnului nostru şi îi trimitem pe aceiaşi ucenici în pustie.
15. Ucenicii mei cunosc glasul meu şi aduc aceste lucruri la mine.
16. Prin aceste lucruri noi aducem aceeaşi Evanghelie în aceeaşi lume.
17. Noi suntem ucenici ai Domnului, dar voi sunteţi ucenici ai celui rău.
18. Acest păcat conduce pe copiii noştri în moarte.
19. Păcatele acestor biserici conduc pe alţi oameni în aceleaşi păcate.
20. Ucenicii lui au acest păcat în inimile lor şi aşa îi învaţă pe oameni.
21. Eu cunosc păcatele ucenicilor şi pe ucenicii înşişi.

Cheia exercițiului