Vasile Stancu

The ILIAD
Book V

ἔνθ' αὖ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ Παλλὰς Ἀθήνη001
δῶκε μένος καὶ θάρσος, ἵν' ἔκδηλος μετὰ πᾶσιν002
Ἀργείοισι γένοιτο ἰδὲ κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο·003
δαῖέ οἱ ἐκ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ004
ἀστέρ' ὀπωρινῷ ἐναλίγκιον, ὅς τε μάλιστα 005
λαμπρὸν παμφαίνῃσι λελουμένος ὠκεανοῖο·006
τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων,007
ὦρσε δέ μιν κατὰ μέσσον ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο.008


ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δάρης ἀφνειὸς ἀμύμων009
ἱρεὺς Ἡφαίστοιο· δύω δέ οἱ υἱέες ἤστην 010
Φηγεὺς Ἰδαῖός τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.011
τώ οἱ ἀποκρινθέντε ἐναντίω ὁρμηθήτην·012
τὼ μὲν ἀφ' ἵπποιιν, ὃ δ' ἀπὸ χθονὸς ὄρνυτο πεζός.013
οἳ δ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες014
Φηγεύς ῥα πρότερος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος· 015
Τυδεΐδεω δ' ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ' ἀκωκὴ016
ἔγχεος, οὐδ' ἔβαλ' αὐτόν· ὃ δ' ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ017
Τυδεΐδης· τοῦ δ' οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,018
ἀλλ' ἔβαλε στῆθος μεταμάζιον, ὦσε δ' ἀφ' ἵππων.019
Ἰδαῖος δ' ἀπόρουσε λιπὼν περικαλλέα δίφρον, 020
οὐδ' ἔτλη περιβῆναι ἀδελφειοῦ κταμένοιο·021
οὐδὲ γὰρ οὐδέ κεν αὐτὸς ὑπέκφυγε κῆρα μέλαιναν,022
ἀλλ' Ἥφαιστος ἔρυτο, σάωσε δὲ νυκτὶ καλύψας,023
ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀκαχήμενος εἴη.024
ἵππους δ' ἐξελάσας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς 025
δῶκεν ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας.026
Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ἐπεὶ ἴδον υἷε Δάρητος027
τὸν μὲν ἀλευάμενον, τὸν δὲ κτάμενον παρ' ὄχεσφι,028
πᾶσιν ὀρίνθη θυμός· ἀτὰρ γλαυκῶπις Ἀθήνη029
χειρὸς ἑλοῦσ' ἐπέεσσι προσηύδα θοῦρον Ἄρηα· 030
Ἆρες Ἄρες βροτολοιγὲ μιαιφόνε τειχεσιπλῆτα031
οὐκ ἂν δὴ Τρῶας μὲν ἐάσαιμεν καὶ Ἀχαιοὺς032
μάρνασθ', ὁπποτέροισι πατὴρ Ζεὺς κῦδος ὀρέξῃ,033
νῶϊ δὲ χαζώμεσθα, Διὸς δ' ἀλεώμεθα μῆνιν;034


ὣς εἰποῦσα μάχης ἐξήγαγε θοῦρον Ἄρηα· 035
τὸν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπ' ἠϊόεντι Σκαμάνδρῳ,036
Τρῶας δ' ἔκλιναν Δαναοί· ἕλε δ' ἄνδρα ἕκαστος037
ἡγεμόνων· πρῶτος δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων038
ἀρχὸν Ἁλιζώνων Ὀδίον μέγαν ἔκβαλε δίφρου·039
πρώτῳ γὰρ στρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν 040
ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,041
δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε' ἐπ' αὐτῷ.042
Ἰδομενεὺς δ' ἄρα Φαῖστον ἐνήρατο Μῄονος υἱὸν043
Βώρου, ὃς ἐκ Τάρνης ἐριβώλακος εἰληλούθει.044
τὸν μὲν ἄρ' Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἔγχεϊ μακρῷ 045
νύξ' ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον·046
ἤριπε δ' ἐξ ὀχέων, στυγερὸς δ' ἄρα μιν σκότος εἷλε.047


τὸν μὲν ἄρ' Ἰδομενῆος ἐσύλευον θεράποντες·048
υἱὸν δὲ Στροφίοιο Σκαμάνδριον αἵμονα θήρης049
Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἕλ' ἔγχεϊ ὀξυόεντι 050
ἐσθλὸν θηρητῆρα· δίδαξε γὰρ Ἄρτεμις αὐτὴ051
βάλλειν ἄγρια πάντα, τά τε τρέφει οὔρεσιν ὕλη·052
ἀλλ' οὔ οἱ τότε γε χραῖσμ' Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,053
οὐδὲ ἑκηβολίαι ᾗσιν τὸ πρίν γε κέκαστο·054
ἀλλά μιν Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος 055
πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μετάφρενον οὔτασε δουρὶ056
ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν,057
ἤριπε δὲ πρηνής, ἀράβησε δὲ τεύχε' ἐπ' αὐτῷ.058


Μηριόνης δὲ Φέρεκλον ἐνήρατο, τέκτονος υἱὸν059
Ἁρμονίδεω, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα 060
τεύχειν· ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο Παλλὰς Ἀθήνη·061
ὃς καὶ Ἀλεξάνδρῳ τεκτήνατο νῆας ἐΐσας062
ἀρχεκάκους, αἳ πᾶσι κακὸν Τρώεσσι γένοντο063
οἷ τ' αὐτῷ, ἐπεὶ οὔ τι θεῶν ἐκ θέσφατα ᾔδη.064
τὸν μὲν Μηριόνης ὅτε δὴ κατέμαρπτε διώκων 065
βεβλήκει γλουτὸν κατὰ δεξιόν· ἣ δὲ διαπρὸ066
ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ' ὀστέον ἤλυθ' ἀκωκή·067
γνὺξ δ' ἔριπ' οἰμώξας, θάνατος δέ μιν ἀμφεκάλυψε.068


Πήδαιον δ' ἄρ' ἔπεφνε Μέγης Ἀντήνορος υἱὸν069
ὅς ῥα νόθος μὲν ἔην, πύκα δ' ἔτρεφε δῖα Θεανὼ 070
ἶσα φίλοισι τέκεσσι χαριζομένη πόσεϊ ᾧ.071
τὸν μὲν Φυλεΐδης δουρὶ κλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν072
βεβλήκει κεφαλῆς κατὰ ἰνίον ὀξέϊ δουρί·073
ἀντικρὺ δ' ἀν' ὀδόντας ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλκός·074
ἤριπε δ' ἐν κονίῃ, ψυχρὸν δ' ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν. 075


Εὐρύπυλος δ' Εὐαιμονίδης Ὑψήνορα δῖον076
υἱὸν ὑπερθύμου Δολοπίονος, ὅς ῥα Σκαμάνδρου077
ἀρητὴρ ἐτέτυκτο, θεὸς δ' ὣς τίετο δήμῳ,078
τὸν μὲν ἄρ' Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός,079
πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μεταδρομάδην ἔλασ' ὦμον 080
φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ' ἔξεσε χεῖρα βαρεῖαν·081
αἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίῳ πέσε· τὸν δὲ κατ' ὄσσε082
ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.083


ὣς οἳ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην·084
Τυδεΐδην δ' οὐκ ἂν γνοίης ποτέροισι μετείη 085
ἠὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλέοι ἦ μετ' Ἀχαιοῖς.086
θῦνε γὰρ ἂμ πεδίον ποταμῷ πλήθοντι ἐοικὼς087
χειμάρρῳ, ὅς τ' ὦκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας·088
τὸν δ' οὔτ' ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν,089
οὔτ' ἄρα ἕρκεα ἴσχει ἀλωάων ἐριθηλέων 090
ἐλθόντ' ἐξαπίνης ὅτ' ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος·091
πολλὰ δ' ὑπ' αὐτοῦ ἔργα κατήριπε κάλ' αἰζηῶν·092
ὣς ὑπὸ Τυδεΐδῃ πυκιναὶ κλονέοντο φάλαγγες093
Τρώων, οὐδ' ἄρα μιν μίμνον πολέες περ ἐόντες.094


τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς 095
θύνοντ' ἂμ πεδίον πρὸ ἕθεν κλονέοντα φάλαγγας,096
αἶψ' ἐπὶ Τυδεΐδῃ ἐτιταίνετο καμπύλα τόξα,097
καὶ βάλ' ἐπαΐσσοντα τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον098
θώρηκος γύαλον· διὰ δ' ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός,099
ἀντικρὺ δὲ διέσχε, παλάσσετο δ' αἵματι θώρηξ. 100
τῷ δ' ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·101
ὄρνυσθε Τρῶες μεγάθυμοι κέντορες ἵππων·102
βέβληται γὰρ ἄριστος Ἀχαιῶν, οὐδέ ἕ φημι103
δήθ' ἀνσχήσεσθαι κρατερὸν βέλος, εἰ ἐτεόν με104
ὦρσεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπορνύμενον Λυκίηθεν. 105


ὣς ἔφατ' εὐχόμενος· τὸν δ' οὐ βέλος ὠκὺ δάμασσεν,106
ἀλλ' ἀναχωρήσας πρόσθ' ἵπποιιν καὶ ὄχεσφιν107
ἔστη, καὶ Σθένελον προσέφη Καπανήϊον υἱόν·108
ὄρσο πέπον Καπανηϊάδη, καταβήσεο δίφρου,109
ὄφρά μοι ἐξ ὤμοιο ἐρύσσῃς πικρὸν ὀϊστόν. 110


ὣς ἄρ' ἔφη, Σθένελος δὲ καθ' ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,111
πὰρ δὲ στὰς βέλος ὠκὺ διαμπερὲς ἐξέρυσ' ὤμου·112
αἷμα δ' ἀνηκόντιζε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος.113
δὴ τότ' ἔπειτ' ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·114
κλῦθί μευ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη, 115
εἴ ποτέ μοι καὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα παρέστης116
δηΐῳ ἐν πολέμῳ, νῦν αὖτ' ἐμὲ φῖλαι Ἀθήνη·117
δὸς δέ τέ μ' ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν118
ὅς μ' ἔβαλε φθάμενος καὶ ἐπεύχεται, οὐδέ μέ φησι119
δηρὸν ἔτ' ὄψεσθαι λαμπρὸν φάος ἠελίοιο. 120


ὣς ἔφατ' εὐχόμενος· τοῦ δ' ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,121
γυῖα δ' ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν·122
ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·123
θαρσῶν νῦν Διόμηδες ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι·124
ἐν γάρ τοι στήθεσσι μένος πατρώϊον ἧκα 125
ἄτρομον, οἷον ἔχεσκε σακέσπαλος ἱππότα Τυδεύς·126
ἀχλὺν δ' αὖ τοι ἀπ' ὀφθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν ἐπῆεν,127
ὄφρ' εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα.128
τὼ νῦν αἴ κε θεὸς πειρώμενος ἐνθάδ' ἵκηται129
μή τι σύ γ' ἀθανάτοισι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι 130
τοῖς ἄλλοις· ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη131
ἔλθῃσ' ἐς πόλεμον, τήν γ' οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ.132


ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,133
Τυδεΐδης δ' ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη134
καὶ πρίν περ θυμῷ μεμαὼς Τρώεσσι μάχεσθαι· 135
δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος ὥς τε λέοντα136
ὅν ῥά τε ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ' εἰροπόκοις ὀΐεσσι137
χραύσῃ μέν τ' αὐλῆς ὑπεράλμενον οὐδὲ δαμάσσῃ·138
τοῦ μέν τε σθένος ὦρσεν, ἔπειτα δέ τ' οὐ προσαμύνει,139
ἀλλὰ κατὰ σταθμοὺς δύεται, τὰ δ' ἐρῆμα φοβεῖται· 140
αἳ μέν τ' ἀγχιστῖναι ἐπ' ἀλλήλῃσι κέχυνται,141
αὐτὰρ ὃ ἐμμεμαὼς βαθέης ἐξάλλεται αὐλῆς·142
ὣς μεμαὼς Τρώεσσι μίγη κρατερὸς Διομήδης.143


ἔνθ' ἕλεν Ἀστύνοον καὶ Ὑπείρονα ποιμένα λαῶν,144
τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο βαλὼν χαλκήρεϊ δουρί, 145
τὸν δ' ἕτερον ξίφεϊ μεγάλῳ κληῖ̈δα παρ' ὦμον146
πλῆξ', ἀπὸ δ' αὐχένος ὦμον ἐέργαθεν ἠδ' ἀπὸ νώτου.147
τοὺς μὲν ἔασ', ὃ δ' Ἄβαντα μετῴχετο καὶ Πολύειδον148
υἱέας Εὐρυδάμαντος ὀνειροπόλοιο γέροντος·149
τοῖς οὐκ ἐρχομένοις ὃ γέρων ἐκρίνατ' ὀνείρους, 150
ἀλλά σφεας κρατερὸς Διομήδης ἐξενάριξε·151
βῆ δὲ μετὰ Ξάνθόν τε Θόωνά τε Φαίνοπος υἷε152
ἄμφω τηλυγέτω· ὃ δὲ τείρετο γήραϊ λυγρῷ,153
υἱὸν δ' οὐ τέκετ' ἄλλον ἐπὶ κτεάτεσσι λιπέσθαι.154
ἔνθ' ὅ γε τοὺς ἐνάριζε, φίλον δ' ἐξαίνυτο θυμὸν 155
ἀμφοτέρω, πατέρι δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρὰ156
λεῖπ', ἐπεὶ οὐ ζώοντε μάχης ἐκνοστήσαντε157
δέξατο· χηρωσταὶ δὲ διὰ κτῆσιν δατέοντο.158


ἔνθ' υἷας Πριάμοιο δύω λάβε Δαρδανίδαο159
εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας Ἐχέμμονά τε Χρομίον τε. 160
ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ θορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ161
πόρτιος ἠὲ βοὸς ξύλοχον κάτα βοσκομενάων,162
ὣς τοὺς ἀμφοτέρους ἐξ ἵππων Τυδέος υἱὸς163
βῆσε κακῶς ἀέκοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε' ἐσύλα·164
ἵππους δ' οἷς ἑτάροισι δίδου μετὰ νῆας ἐλαύνειν. 165


τὸν δ' ἴδεν Αἰνείας ἀλαπάζοντα στίχας ἀνδρῶν,166
βῆ δ' ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων167
Πάνδαρον ἀντίθεον διζήμενος εἴ που ἐφεύροι·168
εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε,169
στῆ δὲ πρόσθ' αὐτοῖο ἔπος τέ μιν ἀντίον ηὔδα· 170
Πάνδαρε ποῦ τοι τόξον ἰδὲ πτερόεντες ὀϊστοὶ171
καὶ κλέος; ᾧ οὔ τίς τοι ἐρίζεται ἐνθάδε γ' ἀνήρ,172
οὐδέ τις ἐν Λυκίῃ σέο γ' εὔχεται εἶναι ἀμείνων.173
ἀλλ' ἄγε τῷδ' ἔφες ἀνδρὶ βέλος Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν174
ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε 175
Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ' ἔλυσεν·176
εἰ μή τις θεός ἐστι κοτεσσάμενος Τρώεσσιν177
ἱρῶν μηνίσας· χαλεπὴ δὲ θεοῦ ἔπι μῆνις.178


τὸν δ' αὖτε προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·179
Αἰνεία Τρώων βουληφόρε χαλκοχιτώνων 180
Τυδεΐδῃ μιν ἔγωγε δαΐφρονι πάντα ἐΐσκω,181
ἀσπίδι γιγνώσκων αὐλώπιδί τε τρυφαλείῃ,182
ἵππους τ' εἰσορόων· σάφα δ' οὐκ οἶδ' εἰ θεός ἐστιν.183
εἰ δ' ὅ γ' ἀνὴρ ὅν φημι δαΐφρων Τυδέος υἱὸς184
οὐχ ὅ γ' ἄνευθε θεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι 185
ἕστηκ' ἀθανάτων νεφέλῃ εἰλυμένος ὤμους,186
ὃς τούτου βέλος ὠκὺ κιχήμενον ἔτραπεν ἄλλῃ.187
ἤδη γάρ οἱ ἐφῆκα βέλος, καί μιν βάλον ὦμον188
δεξιὸν ἀντικρὺ διὰ θώρηκος γυάλοιο·189
καί μιν ἔγωγ' ἐφάμην Ἀϊδωνῆϊ προϊάψειν, 190
ἔμπης δ' οὐκ ἐδάμασσα· θεός νύ τίς ἐστι κοτήεις.191
ἵπποι δ' οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ' ἐπιβαίην·192
ἀλλά που ἐν μεγάροισι Λυκάονος ἕνδεκα δίφροι193
καλοὶ πρωτοπαγεῖς νεοτευχέες· ἀμφὶ δὲ πέπλοι194
πέπτανται· παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι 195
ἑστᾶσι κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας.196
ἦ μέν μοι μάλα πολλὰ γέρων αἰχμητὰ Λυκάων197
ἐρχομένῳ ἐπέτελλε δόμοις ἔνι ποιητοῖσιν·198
ἵπποισίν μ' ἐκέλευε καὶ ἅρμασιν ἐμβεβαῶτα199
ἀρχεύειν Τρώεσσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας· 200
ἀλλ' ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ' ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν·201
ἵππων φειδόμενος, μή μοι δευοίατο φορβῆς202
ἀνδρῶν εἰλομένων εἰωθότες ἔδμεναι ἄδην.203
ὣς λίπον, αὐτὰρ πεζὸς ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα204
τόξοισιν πίσυνος· τὰ δέ μ' οὐκ ἄρ' ἔμελλον ὀνήσειν. 205
ἤδη γὰρ δοιοῖσιν ἀριστήεσσιν ἐφῆκα206
Τυδεΐδῃ τε καὶ Ἀτρεΐδῃ, ἐκ δ' ἀμφοτέροιιν207
ἀτρεκὲς αἷμ' ἔσσευα βαλών, ἤγειρα δὲ μᾶλλον.208
τώ ῥα κακῇ αἴσῃ ἀπὸ πασσάλου ἀγκύλα τόξα209
ἤματι τῷ ἑλόμην ὅτε Ἴλιον εἰς ἐρατεινὴν 210
ἡγεόμην Τρώεσσι φέρων χάριν Ἕκτορι δίῳ.211
εἰ δέ κε νοστήσω καὶ ἐσόψομαι ὀφθαλμοῖσι212
πατρίδ' ἐμὴν ἄλοχόν τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα,213
αὐτίκ' ἔπειτ' ἀπ' ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φὼς214
εἰ μὴ ἐγὼ τάδε τόξα φαεινῷ ἐν πυρὶ θείην 215
χερσὶ διακλάσσας· ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ.216


τὸν δ' αὖτ' Αἰνείας Τρώων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·217
μὴ δ' οὕτως ἀγόρευε· πάρος δ' οὐκ ἔσσεται ἄλλως,218
πρίν γ' ἐπὶ νὼ τῷδ' ἀνδρὶ σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν219
ἀντιβίην ἐλθόντε σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι. 220
ἀλλ' ἄγ' ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι221
οἷοι Τρώϊοι ἵπποι ἐπιστάμενοι πεδίοιο222
κραιπνὰ μάλ' ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθαι·223
τὼ καὶ νῶϊ πόλιν δὲ σαώσετον, εἴ περ ἂν αὖτε224
Ζεὺς ἐπὶ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κῦδος ὀρέξῃ. 225
ἀλλ' ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα226
δέξαι, ἐγὼ δ' ἵππων ἀποβήσομαι ὄφρα μάχωμαι·227
ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο, μελήσουσιν δ' ἐμοὶ ἵπποι.228


τὸν δ' αὖτε προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·229
Αἰνεία σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ' ἡνία καὶ τεὼ ἵππω· 230
μᾶλλον ὑφ' ἡνιόχῳ εἰωθότι καμπύλον ἅρμα231
οἴσετον, εἴ περ ἂν αὖτε φεβώμεθα Τυδέος υἱόν·232
μὴ τὼ μὲν δείσαντε ματήσετον, οὐδ' ἐθέλητον233
ἐκφερέμεν πολέμοιο τεὸν φθόγγον ποθέοντε,234
νῶϊ δ' ἐπαΐξας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς 235
αὐτώ τε κτείνῃ καὶ ἐλάσσῃ μώνυχας ἵππους.236
ἀλλὰ σύ γ' αὐτὸς ἔλαυνε τέ' ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω,237
τὸν δὲ δ' ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι ὀξέϊ δουρί.238


ὣς ἄρα φωνήσαντες ἐς ἅρματα ποικίλα βάντες239
ἐμμεμαῶτ' ἐπὶ Τυδεΐδῃ ἔχον ὠκέας ἵππους. 240
τοὺς δὲ ἴδε Σθένελος Καπανήϊος ἀγλαὸς υἱός,241
αἶψα δὲ Τυδεΐδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·242
Τυδεΐδη Διόμηδες ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ,243
ἄνδρ' ὁρόω κρατερὼ ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε μάχεσθαι244
ἶν' ἀπέλεθρον ἔχοντας· ὃ μὲν τόξων ἐῢ εἰδὼς 245
Πάνδαρος, υἱὸς δ' αὖτε Λυκάονος εὔχεται εἶναι·246
Αἰνείας δ' υἱὸς μὲν ἀμύμονος Ἀγχίσαο247
εὔχεται ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ οἵ ἐστ' Ἀφροδίτη.248
ἀλλ' ἄγε δὴ χαζώμεθ' ἐφ' ἵππων, μηδέ μοι οὕτω249
θῦνε διὰ προμάχων, μή πως φίλον ἦτορ ὀλέσσῃς. 250


τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·251
μή τι φόβον δ' ἀγόρευ', ἐπεὶ οὐδὲ σὲ πεισέμεν οἴω.252
οὐ γάρ μοι γενναῖον ἀλυσκάζοντι μάχεσθαι253
οὐδὲ καταπτώσσειν· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν·254
ὀκνείω δ' ἵππων ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ καὶ αὔτως 255
ἀντίον εἶμ' αὐτῶν· τρεῖν μ' οὐκ ἐᾷ Παλλὰς Ἀθήνη.256
τούτω δ' οὐ πάλιν αὖτις ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι257
ἄμφω ἀφ' ἡμείων, εἴ γ' οὖν ἕτερός γε φύγῃσιν.258
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·259
αἴ κέν μοι πολύβουλος Ἀθήνη κῦδος ὀρέξῃ 260
ἀμφοτέρω κτεῖναι, σὺ δὲ τούσδε μὲν ὠκέας ἵππους261
αὐτοῦ ἐρυκακέειν ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας,262
Αἰνείαο δ' ἐπαΐξαι μεμνημένος ἵππων,263
ἐκ δ' ἐλάσαι Τρώων μετ' ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.264
τῆς γάρ τοι γενεῆς ἧς Τρωΐ περ εὐρύοπα Ζεὺς 265
δῶχ' υἷος ποινὴν Γανυμήδεος, οὕνεκ' ἄριστοι266
ἵππων ὅσσοι ἔασιν ὑπ' ἠῶ τ' ἠέλιόν τε,267
τῆς γενεῆς ἔκλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγχίσης268
λάθρῃ Λαομέδοντος ὑποσχὼν θήλεας ἵππους·269
τῶν οἱ ἓξ ἐγένοντο ἐνὶ μεγάροισι γενέθλη. 270
τοὺς μὲν τέσσαρας αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλ' ἐπὶ φάτνῃ,271
τὼ δὲ δύ' Αἰνείᾳ δῶκεν μήστωρε φόβοιο.272
εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἀροίμεθά κε κλέος ἐσθλόν.273


ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,274
τὼ δὲ τάχ' ἐγγύθεν ἦλθον ἐλαύνοντ' ὠκέας ἵππους. 275
τὸν πρότερος προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·276
καρτερόθυμε δαΐφρον ἀγαυοῦ Τυδέος υἱὲ277
ἦ μάλα σ' οὐ βέλος ὠκὺ δαμάσσατο πικρὸς ὀϊστός·278
νῦν αὖτ' ἐγχείῃ πειρήσομαι αἴ κε τύχωμι.279


ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος 280
καὶ βάλε Τυδεΐδαο κατ' ἀσπίδα· τῆς δὲ διὰ πρὸ281
αἰχμὴ χαλκείη πταμένη θώρηκι πελάσθη·282
τῷ δ' ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·283
βέβληαι κενεῶνα διαμπερές, οὐδέ σ' ὀΐω284
δηρὸν ἔτ' ἀνσχήσεσθαι· ἐμοὶ δὲ μέγ' εὖχος ἔδωκας. 285


τὸν δ' οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης·286
ἤμβροτες οὐδ' ἔτυχες· ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶΐ γ' ὀΐω287
πρίν γ' ἀποπαύσεσθαι πρίν γ' ἢ ἕτερόν γε πεσόντα288
αἵματος ἆσαι Ἄρηα, ταλαύρινον πολεμιστήν.289


ὣς φάμενος προέηκε· βέλος δ' ἴθυνεν Ἀθήνη 290
ῥῖνα παρ' ὀφθαλμόν, λευκοὺς δ' ἐπέρησεν ὀδόντας.291
τοῦ δ' ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε χαλκὸς ἀτειρής,292
αἰχμὴ δ' ἐξελύθη παρὰ νείατον ἀνθερεῶνα·293
ἤριπε δ' ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε' ἐπ' αὐτῷ294
αἰόλα παμφανόωντα, παρέτρεσσαν δέ οἱ ἵπποι 295
ὠκύποδες· τοῦ δ' αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.296


Αἰνείας δ' ἀπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε μακρῷ297
δείσας μή πώς οἱ ἐρυσαίατο νεκρὸν Ἀχαιοί.298
ἀμφὶ δ' ἄρ' αὐτῷ βαῖνε λέων ὣς ἀλκὶ πεποιθώς,299
πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ' ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ' ἐΐσην, 300
τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ' ἀντίος ἔλθοι301
σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ302
Τυδεΐδης μέγα ἔργον ὃ οὐ δύο γ' ἄνδρε φέροιεν,303
οἷοι νῦν βροτοί εἰσ'· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.304
τῷ βάλεν Αἰνείαο κατ' ἰσχίον ἔνθά τε μηρὸς 305
ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην δέ τέ μιν καλέουσι·306
θλάσσε δέ οἱ κοτύλην, πρὸς δ' ἄμφω ῥῆξε τένοντε·307
ὦσε δ' ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίθος· αὐτὰρ ὅ γ' ἥρως308
ἔστη γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ309
γαίης· ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψε. 310


καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας,311
εἰ μὴ ἄρ' ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη312
μήτηρ, ἥ μιν ὑπ' Ἀγχίσῃ τέκε βουκολέοντι·313
ἀμφὶ δ' ἑὸν φίλον υἱὸν ἐχεύατο πήχεε λευκώ,314
πρόσθε δέ οἱ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμα κάλυψεν 315
ἕρκος ἔμεν βελέων, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων316
χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο.317


ἣ μὲν ἑὸν φίλον υἱὸν ὑπεξέφερεν πολέμοιο·318
οὐδ' υἱὸς Καπανῆος ἐλήθετο συνθεσιάων319
τάων ἃς ἐπέτελλε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 320
ἀλλ' ὅ γε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύκακε μώνυχας ἵππους321
νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας,322
Αἰνείαο δ' ἐπαΐξας καλλίτριχας ἵππους323
ἐξέλασε Τρώων μετ' ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.324
δῶκε δὲ Δηϊπύλῳ ἑτάρῳ φίλῳ, ὃν περὶ πάσης 325
τῖεν ὁμηλικίης ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη,326
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· αὐτὰρ ὅ γ' ἥρως327
ὧν ἵππων ἐπιβὰς ἔλαβ' ἡνία σιγαλόεντα,328
αἶψα δὲ Τυδεΐδην μέθεπε κρατερώνυχας ἵππους329
ἐμμεμαώς· ὃ δὲ Κύπριν ἐπῴχετο νηλέϊ χαλκῷ 330
γιγνώσκων ὅ τ' ἄναλκις ἔην θεός, οὐδὲ θεάων331
τάων αἵ τ' ἀνδρῶν πόλεμον κάτα κοιρανέουσιν,332
οὔτ' ἄρ' Ἀθηναίη οὔτε πτολίπορθος Ἐνυώ.333
ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἐκίχανε πολὺν καθ' ὅμιλον ὀπάζων,334
ἔνθ' ἐπορεξάμενος μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς 335
ἄκρην οὔτασε χεῖρα μετάλμενος ὀξέϊ δουρὶ336
ἀβληχρήν· εἶθαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν337
ἀμβροσίου διὰ πέπλου, ὅν οἱ Χάριτες κάμον αὐταί,338
πρυμνὸν ὕπερ θέναρος· ῥέε δ' ἄμβροτον αἷμα θεοῖο339
ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν· 340
οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ', οὐ πίνουσ' αἴθοπα οἶνον,341
τοὔνεκ' ἀναίμονές εἰσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται.342
ἣ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο κάββαλεν υἱόν·343
καὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων344
κυανέῃ νεφέλῃ, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων 345
χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο·346
τῇ δ' ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·347
εἶκε Διὸς θύγατερ πολέμου καὶ δηϊοτῆτος·348
ἦ οὐχ ἅλις ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠπεροπεύεις;349
εἰ δὲ σύ γ' ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἦ τέ σ' ὀΐω 350
ῥιγήσειν πόλεμόν γε καὶ εἴ χ' ἑτέρωθι πύθηαι.351


ὣς ἔφαθ', ἣ δ' ἀλύουσ' ἀπεβήσετο, τείρετο δ' αἰνῶς·352
τὴν μὲν ἄρ' Ἶρις ἑλοῦσα ποδήνεμος ἔξαγ' ὁμίλου353
ἀχθομένην ὀδύνῃσι, μελαίνετο δὲ χρόα καλόν.354
εὗρεν ἔπειτα μάχης ἐπ' ἀριστερὰ θοῦρον Ἄρηα 355
ἥμενον· ἠέρι δ' ἔγχος ἐκέκλιτο καὶ ταχέ' ἵππω·356
ἣ δὲ γνὺξ ἐριποῦσα κασιγνήτοιο φίλοιο357
πολλὰ λισσομένη χρυσάμπυκας ᾔτεεν ἵππους·358
φίλε κασίγνητε κόμισαί τέ με δός τέ μοι ἵππους,359
ὄφρ' ἐς Ὄλυμπον ἵκωμαι ἵν' ἀθανάτων ἕδος ἐστί. 360
λίην ἄχθομαι ἕλκος ὅ με βροτὸς οὔτασεν ἀνὴρ361
Τυδεΐδης, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο.362
ὣς φάτο, τῇ δ' ἄρ' Ἄρης δῶκε χρυσάμπυκας ἵππους·363
ἣ δ' ἐς δίφρον ἔβαινεν ἀκηχεμένη φίλον ἦτορ,364
πὰρ δέ οἱ Ἶρις ἔβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί, 365
μάστιξεν δ' ἐλάαν, τὼ δ' οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.366
αἶψα δ' ἔπειθ' ἵκοντο θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον·367
ἔνθ' ἵππους ἔστησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις368
λύσασ' ἐξ ὀχέων, παρὰ δ' ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ·369
ἣ δ' ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ' Ἀφροδίτη 370
μητρὸς ἑῆς· ἣ δ' ἀγκὰς ἐλάζετο θυγατέρα ἥν,371
χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ' ἔφατ' ἐκ τ' ὀνόμαζε·372
τίς νύ σε τοιάδ' ἔρεξε φίλον τέκος Οὐρανιώνων373
μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ;374


τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη· 375
οὖτά με Τυδέος υἱὸς ὑπέρθυμος Διομήδης,376
οὕνεκ' ἐγὼ φίλον υἱὸν ὑπεξέφερον πολέμοιο377
Αἰνείαν, ὃς ἐμοὶ πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν.378
οὐ γὰρ ἔτι Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπις αἰνή,379
ἀλλ' ἤδη Δαναοί γε καὶ ἀθανάτοισι μάχονται. 380


τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Διώνη, δῖα θεάων·381
τέτλαθι τέκνον ἐμόν, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ·382
πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες383
ἐξ ἀνδρῶν χαλέπ' ἄλγε' ἐπ' ἀλλήλοισι τιθέντες.384
τλῆ μὲν Ἄρης ὅτε μιν Ὦτος κρατερός τ' Ἐφιάλτης 385
παῖδες Ἀλωῆος, δῆσαν κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ·386
χαλκέῳ δ' ἐν κεράμῳ δέδετο τρισκαίδεκα μῆνας·387
καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο Ἄρης ἆτος πολέμοιο,388
εἰ μὴ μητρυιὴ περικαλλὴς Ἠερίβοια389
Ἑρμέᾳ ἐξήγγειλεν· ὃ δ' ἐξέκλεψεν Ἄρηα 390
ἤδη τειρόμενον, χαλεπὸς δέ ἑ δεσμὸς ἐδάμνα.391
τλῆ δ' Ἥρη, ὅτε μιν κρατερὸς πάϊς Ἀμφιτρύωνος392
δεξιτερὸν κατὰ μαζὸν ὀϊστῷ τριγλώχινι393
βεβλήκει· τότε καί μιν ἀνήκεστον λάβεν ἄλγος.394
τλῆ δ' Ἀΐδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠκὺν ὀϊστόν, 395
εὖτέ μιν ωὐτὸς ἀνὴρ υἱὸς Διὸς αἰγιόχοιο396
ἐν Πύλῳ ἐν νεκύεσσι βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν·397
αὐτὰρ ὃ βῆ πρὸς δῶμα Διὸς καὶ μακρὸν Ὄλυμπον398
κῆρ ἀχέων ὀδύνῃσι πεπαρμένος· αὐτὰρ ὀϊστὸς399
ὤμῳ ἔνι στιβαρῷ ἠλήλατο, κῆδε δὲ θυμόν. 400
τῷ δ' ἐπὶ Παιήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων401
ἠκέσατ'· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γε τέτυκτο.402
σχέτλιος ὀβριμοεργὸς ὃς οὐκ ὄθετ' αἴσυλα ῥέζων,403
ὃς τόξοισιν ἔκηδε θεοὺς οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι.404
σοὶ δ' ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη· 405
νήπιος, οὐδὲ τὸ οἶδε κατὰ φρένα Τυδέος υἱὸς406
ὅττι μάλ' οὐ δηναιὸς ὃς ἀθανάτοισι μάχηται,407
οὐδέ τί μιν παῖδες ποτὶ γούνασι παππάζουσιν408
ἐλθόντ' ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.409
τὼ νῦν Τυδεΐδης, εἰ καὶ μάλα καρτερός ἐστι, 410
φραζέσθω μή τίς οἱ ἀμείνων σεῖο μάχηται,411
μὴ δὴν Αἰγιάλεια περίφρων Ἀδρηστίνη412
ἐξ ὕπνου γοόωσα φίλους οἰκῆας ἐγείρῃ413
κουρίδιον ποθέουσα πόσιν τὸν ἄριστον Ἀχαιῶν414
ἰφθίμη ἄλοχος Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 415


ἦ ῥα καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἀπ' ἰχῶ χειρὸς ὀμόργνυ·416
ἄλθετο χείρ, ὀδύναι δὲ κατηπιόωντο βαρεῖαι.417
αἳ δ' αὖτ' εἰσορόωσαι Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη418
κερτομίοις ἐπέεσσι Δία Κρονίδην ἐρέθιζον.419
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη· 420
Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά τί μοι κεχολώσεαι ὅττι κεν εἴπω;421
ἦ μάλα δή τινα Κύπρις Ἀχαιϊάδων ἀνιεῖσα422
Τρωσὶν ἅμα σπέσθαι, τοὺς νῦν ἔκπαγλα φίλησε,423
τῶν τινα καρρέζουσα Ἀχαιϊάδων ἐϋπέπλων424
πρὸς χρυσῇ περόνῃ καταμύξατο χεῖρα ἀραιήν. 425


ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,426
καί ῥα καλεσσάμενος προσέφη χρυσῆν Ἀφροδίτην·427
οὔ τοι τέκνον ἐμὸν δέδοται πολεμήϊα ἔργα,428
ἀλλὰ σύ γ' ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο,429
ταῦτα δ' Ἄρηϊ θοῷ καὶ Ἀθήνῃ πάντα μελήσει. 430


ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,431
Αἰνείᾳ δ' ἐπόρουσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,432
γιγνώσκων ὅ οἱ αὐτὸς ὑπείρεχε χεῖρας Ἀπόλλων·433
ἀλλ' ὅ γ' ἄρ' οὐδὲ θεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετο δ' αἰεὶ434
Αἰνείαν κτεῖναι καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι. 435
τρὶς μὲν ἔπειτ' ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων,436
τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ' Ἀπόλλων·437
ἀλλ' ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,438
δεινὰ δ' ὁμοκλήσας προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·439
φράζεο Τυδεΐδη καὶ χάζεο, μηδὲ θεοῖσιν 440
ἶσ' ἔθελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔ ποτε φῦλον ὁμοῖον441
ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ' ἀνθρώπων.442
ὣς φάτο, Τυδεΐδης δ' ἀνεχάζετο τυτθὸν ὀπίσσω443
μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος.444
Αἰνείαν δ' ἀπάτερθεν ὁμίλου θῆκεν Ἀπόλλων 445
Περγάμῳ εἰν ἱερῇ, ὅθι οἱ νηός γε τέτυκτο.446
ἤτοι τὸν Λητώ τε καὶ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα447
ἐν μεγάλῳ ἀδύτῳ ἀκέοντό τε κύδαινόν τε·448
αὐτὰρ ὃ εἴδωλον τεῦξ' ἀργυρότοξος Ἀπόλλων449
αὐτῷ τ' Αἰνείᾳ ἴκελον καὶ τεύχεσι τοῖον, 450
ἀμφὶ δ' ἄρ' εἰδώλῳ Τρῶες καὶ δῖοι Ἀχαιοὶ451
δῄουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι βοείας452
ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήϊά τε πτερόεντα.453
δὴ τότε θοῦρον Ἄρηα προσηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·454
Ἆρες Ἄρες βροτολοιγὲ μιαιφόνε τειχεσιπλῆτα, 455
οὐκ ἂν δὴ τόνδ' ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθὼν456
Τυδεΐδην, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο;457
Κύπριδα μὲν πρῶτα σχεδὸν οὔτασε χεῖρ' ἐπὶ καρπῷ,458
αὐτὰρ ἔπειτ' αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος.459


ὣς εἰπὼν αὐτὸς μὲν ἐφέζετο Περγάμῳ ἄκρῃ, 460
Τρῳὰς δὲ στίχας οὖλος Ἄρης ὄτρυνε μετελθὼν461
εἰδόμενος Ἀκάμαντι θοῷ ἡγήτορι Θρῃκῶν·462
υἱάσι δὲ Πριάμοιο διοτρεφέεσσι κέλευεν·463
ὦ υἱεῖς Πριάμοιο διοτρεφέος βασιλῆος464
ἐς τί ἔτι κτείνεσθαι ἐάσετε λαὸν Ἀχαιοῖς; 465
ἦ εἰς ὅ κεν ἀμφὶ πύλῃς εὖ ποιητῇσι μάχωνται;466
κεῖται ἀνὴρ ὃν ἶσον ἐτίομεν Ἕκτορι δίῳ467
Αἰνείας υἱὸς μεγαλήτορος Ἀγχίσαο·468
ἀλλ' ἄγετ' ἐκ φλοίσβοιο σαώσομεν ἐσθλὸν ἑταῖρον.469


ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 470
ἔνθ' αὖ Σαρπηδὼν μάλα νείκεσεν Ἕκτορα δῖον·471
Ἕκτορ πῇ δή τοι μένος οἴχεται ὃ πρὶν ἔχεσκες;472
φῆς που ἄτερ λαῶν πόλιν ἑξέμεν ἠδ' ἐπικούρων473
οἶος σὺν γαμβροῖσι κασιγνήτοισί τε σοῖσι.474
τῶν νῦν οὔ τιν' ἐγὼ ἰδέειν δύναμ' οὐδὲ νοῆσαι, 475
ἀλλὰ καταπτώσσουσι κύνες ὣς ἀμφὶ λέοντα·476
ἡμεῖς δὲ μαχόμεσθ' οἵ πέρ τ' ἐπίκουροι ἔνειμεν.477
καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μάλα τηλόθεν ἥκω·478
τηλοῦ γὰρ Λυκίη Ξάνθῳ ἔπι δινήεντι,479
ἔνθ' ἄλοχόν τε φίλην ἔλιπον καὶ νήπιον υἱόν, 480
κὰδ δὲ κτήματα πολλά, τὰ ἔλδεται ὅς κ' ἐπιδευής.481
ἀλλὰ καὶ ὧς Λυκίους ὀτρύνω καὶ μέμον' αὐτὸς482
ἀνδρὶ μαχήσασθαι· ἀτὰρ οὔ τί μοι ἐνθάδε τοῖον483
οἷόν κ' ἠὲ φέροιεν Ἀχαιοὶ ἤ κεν ἄγοιεν·484
τύνη δ' ἕστηκας, ἀτὰρ οὐδ' ἄλλοισι κελεύεις 485
λαοῖσιν μενέμεν καὶ ἀμυνέμεναι ὤρεσσι.486
μή πως ὡς ἀψῖσι λίνου ἁλόντε πανάγρου487
ἀνδράσι δυσμενέεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένησθε·488
οἳ δὲ τάχ' ἐκπέρσουσ' εὖ ναιομένην πόλιν ὑμήν.489
σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν νύκτάς τε καὶ ἦμαρ 490
ἀρχοὺς λισσομένῳ τηλεκλειτῶν ἐπικούρων491
νωλεμέως ἐχέμεν, κρατερὴν δ' ἀποθέσθαι ἐνιπήν.492


ὣς φάτο Σαρπηδών, δάκε δὲ φρένας Ἕκτορι μῦθος·493
αὐτίκα δ' ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,494
πάλλων δ' ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ 495
ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.496
οἳ δ' ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν·497
Ἀργεῖοι δ' ὑπέμειναν ἀολλέες οὐδὲ φόβηθεν.498
ὡς δ' ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ' ἀλωὰς499
ἀνδρῶν λικμώντων, ὅτε τε ξανθὴ Δημήτηρ 500
κρίνῃ ἐπειγομένων ἀνέμων καρπόν τε καὶ ἄχνας,501
αἳ δ' ὑπολευκαίνονται ἀχυρμιαί· ὣς τότ' Ἀχαιοὶ502
λευκοὶ ὕπερθε γένοντο κονισάλῳ, ὅν ῥα δι' αὐτῶν503
οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον ἐπέπληγον πόδες ἵππων504
ἂψ ἐπιμισγομένων· ὑπὸ δ' ἔστρεφον ἡνιοχῆες. 505
οἳ δὲ μένος χειρῶν ἰθὺς φέρον· ἀμφὶ δὲ νύκτα506
θοῦρος Ἄρης ἐκάλυψε μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγων507
πάντοσ' ἐποιχόμενος· τοῦ δ' ἐκραίαινεν ἐφετμὰς508
Φοίβου Ἀπόλλωνος χρυσαόρου, ὅς μιν ἀνώγει509
Τρωσὶν θυμὸν ἐγεῖραι, ἐπεὶ ἴδε Παλλάδ' Ἀθήνην 510
οἰχομένην· ἣ γάρ ῥα πέλεν Δαναοῖσιν ἀρηγών.511
αὐτὸς δ' Αἰνείαν μάλα πίονος ἐξ ἀδύτοιο512
ἧκε, καὶ ἐν στήθεσσι μένος βάλε ποιμένι λαῶν.513
Αἰνείας δ' ἑτάροισι μεθίστατο· τοὶ δὲ χάρησαν,514
ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα 515
καὶ μένος ἐσθλὸν ἔχοντα· μετάλλησάν γε μὲν οὔ τι.516
οὐ γὰρ ἔα πόνος ἄλλος, ὃν ἀργυρότοξος ἔγειρεν517
Ἄρης τε βροτολοιγὸς Ἔρις τ' ἄμοτον μεμαυῖα.518


τοὺς δ' Αἴαντε δύω καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ Διομήδης519
ὄτρυνον Δαναοὺς πολεμιζέμεν· οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ 520
οὔτε βίας Τρώων ὑπεδείδισαν οὔτε ἰωκάς,521
ἀλλ' ἔμενον νεφέλῃσιν ἐοικότες ἅς τε Κρονίων522
νηνεμίης ἔστησεν ἐπ' ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν523
ἀτρέμας, ὄφρ' εὕδῃσι μένος Βορέαο καὶ ἄλλων524
ζαχρειῶν ἀνέμων, οἵ τε νέφεα σκιόεντα 525
πνοιῇσιν λιγυρῇσι διασκιδνᾶσιν ἀέντες·526
ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο.527
Ἀτρεΐδης δ' ἀν' ὅμιλον ἐφοίτα πολλὰ κελεύων·528
ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσθε,529
ἀλλήλους τ' αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας· 530
αἰδομένων ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται·531
φευγόντων δ' οὔτ' ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτε τις ἀλκή.532


ἦ καὶ ἀκόντισε δουρὶ θοῶς, βάλε δὲ πρόμον ἄνδρα533
Αἰνείω ἕταρον μεγαθύμου Δηϊκόωντα534
Περγασίδην, ὃν Τρῶες ὁμῶς Πριάμοιο τέκεσσι 535
τῖον, ἐπεὶ θοὸς ἔσκε μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι.536
τόν ῥα κατ' ἀσπίδα δουρὶ βάλε κρείων Ἀγαμέμνων·537
ἣ δ' οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,538
νειαίρῃ δ' ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσε·539
δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε' ἐπ' αὐτῷ. 540


ἔνθ' αὖτ' Αἰνείας Δαναῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους541
υἷε Διοκλῆος Κρήθωνά τε Ὀρσίλοχόν τε,542
τῶν ῥα πατὴρ μὲν ἔναιεν ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Φηρῇ543
ἀφνειὸς βιότοιο, γένος δ' ἦν ἐκ ποταμοῖο544
Ἀλφειοῦ, ὅς τ' εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης, 545
ὃς τέκετ' Ὀρτίλοχον πολέεσσ' ἄνδρεσσιν ἄνακτα·546
Ὀρτίλοχος δ' ἄρ' ἔτικτε Διοκλῆα μεγάθυμον,547
ἐκ δὲ Διοκλῆος διδυμάονε παῖδε γενέσθην,548
Κρήθων Ὀρσίλοχός τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.549
τὼ μὲν ἄρ' ἡβήσαντε μελαινάων ἐπὶ νηῶν 550
Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἅμ' Ἀργείοισιν ἑπέσθην,551
τιμὴν Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ552
ἀρνυμένω· τὼ δ' αὖθι τέλος θανάτοιο κάλυψεν.553
οἵω τώ γε λέοντε δύω ὄρεος κορυφῇσιν554
ἐτραφέτην ὑπὸ μητρὶ βαθείης τάρφεσιν ὕλης· 555
τὼ μὲν ἄρ' ἁρπάζοντε βόας καὶ ἴφια μῆλα556
σταθμοὺς ἀνθρώπων κεραΐζετον, ὄφρα καὶ αὐτὼ557
ἀνδρῶν ἐν παλάμῃσι κατέκταθεν ὀξέϊ χαλκῷ·558
τοίω τὼ χείρεσσιν ὑπ' Αἰνείαο δαμέντε559
καππεσέτην, ἐλάτῃσιν ἐοικότες ὑψηλῇσι. 560


τὼ δὲ πεσόντ' ἐλέησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος,561
βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ562
σείων ἐγχείην· τοῦ δ' ὄτρυνεν μένος Ἄρης,563
τὰ φρονέων ἵνα χερσὶν ὑπ' Αἰνείαο δαμείη.564
τὸν δ' ἴδεν Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱός, 565
βῆ δὲ διὰ προμάχων· περὶ γὰρ δίε ποιμένι λαῶν566
μή τι πάθοι, μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο.567
τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα568
ἀντίον ἀλλήλων ἐχέτην μεμαῶτε μάχεσθαι·569
Ἀντίλοχος δὲ μάλ' ἄγχι παρίστατο ποιμένι λαῶν. 570
Αἰνείας δ' οὐ μεῖνε θοός περ ἐὼν πολεμιστὴς571
ὡς εἶδεν δύο φῶτε παρ' ἀλλήλοισι μένοντε.572
οἳ δ' ἐπεὶ οὖν νεκροὺς ἔρυσαν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν,573
τὼ μὲν ἄρα δειλὼ βαλέτην ἐν χερσὶν ἑταίρων,574
αὐτὼ δὲ στρεφθέντε μετὰ πρώτοισι μαχέσθην. 575


ἔνθα Πυλαιμένεα ἑλέτην ἀτάλαντον Ἄρηϊ576
ἀρχὸν Παφλαγόνων μεγαθύμων ἀσπιστάων.577
τὸν μὲν ἄρ' Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος578
ἑσταότ' ἔγχεϊ νύξε κατὰ κληῖ̈δα τυχήσας·579
Ἀντίλοχος δὲ Μύδωνα βάλ' ἡνίοχον θεράποντα 580
ἐσθλὸν Ἀτυμνιάδην· ὃ δ' ὑπέστρεφε μώνυχας ἵππους·581
χερμαδίῳ ἀγκῶνα τυχὼν μέσον· ἐκ δ' ἄρα χειρῶν582
ἡνία λεύκ' ἐλέφαντι χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν.583
Ἀντίλοχος δ' ἄρ' ἐπαΐξας ξίφει ἤλασε κόρσην·584
αὐτὰρ ὅ γ' ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου 585
κύμβαχος ἐν κονίῃσιν ἐπὶ βρεχμόν τε καὶ ὤμους.586
δηθὰ μάλ' ἑστήκει· τύχε γάρ ῥ' ἀμάθοιο βαθείης·587
ὄφρ' ἵππω πλήξαντε χαμαὶ βάλον ἐν κονίῃσι·588
τοὺς ἵμασ' Ἀντίλοχος, μετὰ δὲ στρατὸν ἤλασ' Ἀχαιῶν.589


τοὺς δ' Ἕκτωρ ἐνόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ' ἐπ' αὐτοὺς 590
κεκλήγων· ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες591
καρτεραί· ἦρχε δ' ἄρα σφιν Ἄρης καὶ πότνι' Ἐνυώ,592
ἣ μὲν ἔχουσα Κυδοιμὸν ἀναιδέα δηϊοτῆτος,593
Ἄρης δ' ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα,594
φοίτα δ' ἄλλοτε μὲν πρόσθ' Ἕκτορος, ἄλλοτ' ὄπισθε. 595


τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·596
ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ ἀπάλαμνος ἰὼν πολέος πεδίοιο597
στήῃ ἐπ' ὠκυρόῳ ποταμῷ ἅλα δὲ προρέοντι598
ἀφρῷ μορμύροντα ἰδών, ἀνά τ' ἔδραμ' ὀπίσσω,599
ὣς τότε Τυδεΐδης ἀνεχάζετο, εἶπέ τε λαῷ· 600
ὦ φίλοι οἷον δὴ θαυμάζομεν Ἕκτορα δῖον601
αἰχμητήν τ' ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν·602
τῷ δ' αἰεὶ πάρα εἷς γε θεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει·603
καὶ νῦν οἱ πάρα κεῖνος Ἄρης βροτῷ ἀνδρὶ ἐοικώς.604
ἀλλὰ πρὸς Τρῶας τετραμμένοι αἰὲν ὀπίσσω 605
εἴκετε, μηδὲ θεοῖς μενεαινέμεν ἶφι μάχεσθαι.606


ὣς ἄρ' ἔφη, Τρῶες δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθον αὐτῶν.607
ἔνθ' Ἕκτωρ δύο φῶτε κατέκτανεν εἰδότε χάρμης608
εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντε, Μενέσθην Ἀγχίαλόν τε.609
τὼ δὲ πεσόντ' ἐλέησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας· 610
στῆ δὲ μάλ' ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,611
καὶ βάλεν Ἄμφιον Σελάγου υἱόν, ὅς ῥ' ἐνὶ Παισῷ612
ναῖε πολυκτήμων πολυλήϊος· ἀλλά ἑ μοῖρα613
ἦγ' ἐπικουρήσοντα μετὰ Πρίαμόν τε καὶ υἷας.614
τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλεν Τελαμώνιος Αἴας, 615
νειαίρῃ δ' ἐν γαστρὶ πάγη δολιχόσκιον ἔγχος,616
δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ' ἐπέδραμε φαίδιμος Αἴας617
τεύχεα συλήσων· Τρῶες δ' ἐπὶ δούρατ' ἔχευαν618
ὀξέα παμφανόωντα· σάκος δ' ἀνεδέξατο πολλά.619
αὐτὰρ ὃ λὰξ προσβὰς ἐκ νεκροῦ χάλκεον ἔγχος 620
ἐσπάσατ'· οὐδ' ἄρ' ἔτ' ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ621
ὤμοιιν ἀφελέσθαι· ἐπείγετο γὰρ βελέεσσι.622
δεῖσε δ' ὅ γ' ἀμφίβασιν κρατερὴν Τρώων ἀγερώχων,623
οἳ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ ἐφέστασαν ἔγχε' ἔχοντες,624
οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν 625
ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.626


ὣς οἳ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην·627
Τληπόλεμον δ' Ἡρακλεΐδην ἠΰν τε μέγαν τε628
ὦρσεν ἐπ' ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι μοῖρα κραταιή.629
οἳ δ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες 630
υἱός θ' υἱωνός τε Διὸς νεφεληγερέταο,631
τὸν καὶ Τληπόλεμος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε·632
Σαρπῆδον Λυκίων βουληφόρε, τίς τοι ἀνάγκη633
πτώσσειν ἐνθάδ' ἐόντι μάχης ἀδαήμονι φωτί;634
ψευδόμενοι δέ σέ φασι Διὸς γόνον αἰγιόχοιο 635
εἶναι, ἐπεὶ πολλὸν κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν636
οἳ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων·637
ἀλλ' οἷόν τινά φασι βίην Ἡρακληείην638
εἶναι, ἐμὸν πατέρα θρασυμέμνονα θυμολέοντα·639
ὅς ποτε δεῦρ' ἐλθὼν ἕνεχ' ἵππων Λαομέδοντος 640
ἓξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν641
Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ' ἀγυιάς·642
σοὶ δὲ κακὸς μὲν θυμός, ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί.643
οὐδέ τί σε Τρώεσσιν ὀΐομαι ἄλκαρ ἔσεσθαι644
ἐλθόντ' ἐκ Λυκίης, οὐδ' εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, 645
ἀλλ' ὑπ' ἐμοὶ δμηθέντα πύλας Ἀΐδαο περήσειν.646


τὸν δ' αὖ Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·647
Τληπόλεμ' ἤτοι κεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον ἱρὴν648
ἀνέρος ἀφραδίῃσιν ἀγαυοῦ Λαομέδοντος,649
ὅς ῥά μιν εὖ ἕρξαντα κακῷ ἠνίπαπε μύθῳ, 650
οὐδ' ἀπέδωχ' ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόθεν ἦλθε.651
σοὶ δ' ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν652
ἐξ ἐμέθεν τεύξεσθαι, ἐμῷ δ' ὑπὸ δουρὶ δαμέντα653
εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ' Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.654


ὣς φάτο Σαρπηδών, ὃ δ' ἀνέσχετο μείλινον ἔγχος 655
Τληπόλεμος· καὶ τῶν μὲν ἁμαρτῇ δούρατα μακρὰ656
ἐκ χειρῶν ἤϊξαν· ὃ μὲν βάλεν αὐχένα μέσσον657
Σαρπηδών, αἰχμὴ δὲ διαμπερὲς ἦλθ' ἀλεγεινή·658
τὸν δὲ κατ' ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψε.659
Τληπόλεμος δ' ἄρα μηρὸν ἀριστερὸν ἔγχεϊ μακρῷ 660
βεβλήκειν, αἰχμὴ δὲ διέσσυτο μαιμώωσα661
ὀστέω ἐγχριμφθεῖσα, πατὴρ δ' ἔτι λοιγὸν ἄμυνεν.662
οἳ μὲν ἄρ' ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι663
ἐξέφερον πολέμοιο· βάρυνε δέ μιν δόρυ μακρὸν664
ἑλκόμενον· τὸ μὲν οὔ τις ἐπεφράσατ' οὐδὲ νόησε 665
μηροῦ ἐξερύσαι δόρυ μείλινον ὄφρ' ἐπιβαίη666
σπευδόντων· τοῖον γὰρ ἔχον πόνον ἀμφιέποντες.667


Τληπόλεμον δ' ἑτέρωθεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ668
ἐξέφερον πολέμοιο· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς669
τλήμονα θυμὸν ἔχων, μαίμησε δέ οἱ φίλον ἦτορ· 670
μερμήριξε δ' ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν671
ἢ προτέρω Διὸς υἱὸν ἐριγδούποιο διώκοι,672
ἦ ὅ γε τῶν πλεόνων Λυκίων ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.673
οὐδ' ἄρ' Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μόρσιμον ἦεν674
ἴφθιμον Διὸς υἱὸν ἀποκτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ· 675
τώ ῥα κατὰ πληθὺν Λυκίων τράπε θυμὸν Ἀθήνη.676
ἔνθ' ὅ γε Κοίρανον εἷλεν Ἀλάστορά τε Χρομίον τε677
Ἄλκανδρόν θ' Ἅλιόν τε Νοήμονά τε Πρύτανίν τε.678
καί νύ κ' ἔτι πλέονας Λυκίων κτάνε δῖος Ὀδυσσεὺς679
εἰ μὴ ἄρ' ὀξὺ νόησε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ· 680
βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ681
δεῖμα φέρων Δαναοῖσι· χάρη δ' ἄρα οἱ προσιόντι682
Σαρπηδὼν Διὸς υἱός, ἔπος δ' ὀλοφυδνὸν ἔειπε·683
Πριαμίδη, μὴ δή με ἕλωρ Δαναοῖσιν ἐάσῃς684
κεῖσθαι, ἀλλ' ἐπάμυνον· ἔπειτά με καὶ λίποι αἰὼν 685
ἐν πόλει ὑμετέρῃ, ἐπεὶ οὐκ ἄρ' ἔμελλον ἔγωγε686
νοστήσας οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν687
εὐφρανέειν ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν.688


ὣς φάτο, τὸν δ' οὔ τι προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ,689
ἀλλὰ παρήϊξεν λελιημένος ὄφρα τάχιστα 690
ὤσαιτ' Ἀργείους, πολέων δ' ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.691
οἳ μὲν ἄρ' ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι692
εἷσαν ὑπ' αἰγιόχοιο Διὸς περικαλλέϊ φηγῷ·693
ἐκ δ' ἄρα οἱ μηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε θύραζε694
ἴφθιμος Πελάγων, ὅς οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος. 695
τὸν δ' ἔλιπε ψυχή, κατὰ δ' ὀφθαλμῶν κέχυτ' ἀχλύς·696
αὖτις δ' ἐμπνύνθη, περὶ δὲ πνοιὴ Βορέαο697
ζώγρει ἐπιπνείουσα κακῶς κεκαφηότα θυμόν.698


Ἀργεῖοι δ' ὑπ' Ἄρηϊ καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ699
οὔτε ποτὲ προτρέποντο μελαινάων ἐπὶ νηῶν 700
οὔτε ποτ' ἀντεφέροντο μάχῃ, ἀλλ' αἰὲν ὀπίσσω701
χάζονθ', ὡς ἐπύθοντο μετὰ Τρώεσσιν Ἄρηα.702
ἔνθα τίνα πρῶτον τίνα δ' ὕστατον ἐξενάριξαν703
Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς καὶ χάλκεος Ἄρης;704
ἀντίθεον Τεύθραντ', ἐπὶ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην, 705
Τρῆχόν τ' αἰχμητὴν Αἰτώλιον Οἰνόμαόν τε,706
Οἰνοπίδην θ' Ἕλενον καὶ Ὀρέσβιον αἰολομίτρην,707
ὅς ῥ' ἐν Ὕλῃ ναίεσκε μέγα πλούτοιο μεμηλώς,708
λίμνῃ κεκλιμένος Κηφισίδι· πὰρ δέ οἱ ἄλλοι709
ναῖον Βοιωτοὶ μάλα πίονα δῆμον ἔχοντες. 710


τοὺς δ' ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη711
Ἀργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ,712
αὐτίκ' Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·713
ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη,714
ἦ ῥ' ἅλιον τὸν μῦθον ὑπέστημεν Μενελάῳ 715
Ἴλιον ἐκπέρσαντ' εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,716
εἰ οὕτω μαίνεσθαι ἐάσομεν οὖλον Ἄρηα.717
ἀλλ' ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς.718


ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.719
ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους 720
Ἥρη πρέσβα θεὰ θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο·721
Ἥβη δ' ἀμφ' ὀχέεσσι θοῶς βάλε καμπύλα κύκλα722
χάλκεα ὀκτάκνημα σιδηρέῳ ἄξονι ἀμφίς.723
τῶν ἤτοι χρυσέη ἴτυς ἄφθιτος, αὐτὰρ ὕπερθε724
χάλκε' ἐπίσσωτρα προσαρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι· 725
πλῆμναι δ' ἀργύρου εἰσὶ περίδρομοι ἀμφοτέρωθεν·726
δίφρος δὲ χρυσέοισι καὶ ἀργυρέοισιν ἱμᾶσιν727
ἐντέταται, δοιαὶ δὲ περίδρομοι ἄντυγές εἰσι.728
τοῦ δ' ἐξ ἀργύρεος ῥυμὸς πέλεν· αὐτὰρ ἐπ' ἄκρῳ729
δῆσε χρύσειον καλὸν ζυγόν, ἐν δὲ λέπαδνα 730
κάλ' ἔβαλε χρύσει'· ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν Ἥρη731
ἵππους ὠκύποδας, μεμαυῖ' ἔριδος καὶ ἀϋτῆς.732


αὐτὰρ Ἀθηναίη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο733
πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ' οὔδει734
ποικίλον, ὅν ῥ' αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν· 735
ἣ δὲ χιτῶν' ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο736
τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα.737
ἀμφὶ δ' ἄρ' ὤμοισιν βάλετ' αἰγίδα θυσσανόεσσαν738
δεινήν, ἣν περὶ μὲν πάντῃ Φόβος ἐστεφάνωται,739
ἐν δ' Ἔρις, ἐν δ' Ἀλκή, ἐν δὲ κρυόεσσα Ἰωκή, 740
ἐν δέ τε Γοργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώρου741
δεινή τε σμερδνή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.742
κρατὶ δ' ἐπ' ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον743
χρυσείην, ἑκατὸν πολίων πρυλέεσσ' ἀραρυῖαν·744
ἐς δ' ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ' ἔγχος 745
βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν746
ἡρώων, οἷσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη.747
Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ' ἄρ' ἵππους·748
αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,749
τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε 750
ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ' ἐπιθεῖναι.751
τῇ ῥα δι' αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους·752
εὗρον δὲ Κρονίωνα θεῶν ἄτερ ἥμενον ἄλλων753
ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο.754
ἔνθ' ἵππους στήσασα θεὰ λευκώλενος Ἥρη 755
Ζῆν' ὕπατον Κρονίδην ἐξείρετο καὶ προσέειπε·756
Ζεῦ πάτερ οὐ νεμεσίζῃ Ἄρῃ τάδε καρτερὰ ἔργα757
ὁσσάτιόν τε καὶ οἷον ἀπώλεσε λαὸν Ἀχαιῶν758
μὰψ ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον ἐμοὶ δ' ἄχος, οἳ δὲ ἕκηλοι759
τέρπονται Κύπρίς τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων 760
ἄφρονα τοῦτον ἀνέντες, ὃς οὔ τινα οἶδε θέμιστα;761
Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά τί μοι κεχολώσεαι, αἴ κεν Ἄρηα762
λυγρῶς πεπληγυῖα μάχης ἐξαποδίωμαι;763


τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·764
ἄγρει μάν οἱ ἔπορσον Ἀθηναίην ἀγελείην, 765
ἥ ἑ μάλιστ' εἴωθε κακῇς ὀδύνῃσι πελάζειν.766


ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,767
μάστιξεν δ' ἵππους· τὼ δ' οὐκ ἀέκοντε πετέσθην768
μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.769
ὅσσον δ' ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν 770
ἥμενος ἐν σκοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον,771
τόσσον ἐπιθρῴσκουσι θεῶν ὑψηχέες ἵπποι.772
ἀλλ' ὅτε δὴ Τροίην ἷξον ποταμώ τε ῥέοντε,773
ἧχι ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον ἠδὲ Σκάμανδρος,774
ἔνθ' ἵππους ἔστησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη 775
λύσασ' ἐξ ὀχέων, περὶ δ' ἠέρα πουλὺν ἔχευε·776
τοῖσιν δ' ἀμβροσίην Σιμόεις ἀνέτειλε νέμεσθαι.777


αἳ δὲ βάτην τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ' ὁμοῖαι778
ἀνδράσιν Ἀργείοισιν ἀλεξέμεναι μεμαυῖαι·779
ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἵκανον ὅθι πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 780
ἕστασαν ἀμφὶ βίην Διομήδεος ἱπποδάμοιο781
εἰλόμενοι λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν782
ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,783
ἔνθα στᾶσ' ἤϋσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη784
Στέντορι εἰσαμένη μεγαλήτορι χαλκεοφώνῳ, 785
ὃς τόσον αὐδήσασχ' ὅσον ἄλλοι πεντήκοντα·786
αἰδὼς Ἀργεῖοι κάκ' ἐλέγχεα εἶδος ἀγητοί·787
ὄφρα μὲν ἐς πόλεμον πωλέσκετο δῖος Ἀχιλλεύς,788
οὐδέ ποτε Τρῶες πρὸ πυλάων Δαρδανιάων789
οἴχνεσκον· κείνου γὰρ ἐδείδισαν ὄβριμον ἔγχος· 790
νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται.791


ὣς εἰποῦσ' ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.792
Τυδεΐδῃ δ' ἐπόρουσε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·793
εὗρε δὲ τόν γε ἄνακτα παρ' ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν794
ἕλκος ἀναψύχοντα τό μιν βάλε Πάνδαρος ἰῷ. 795
ἱδρὼς γάρ μιν ἔτειρεν ὑπὸ πλατέος τελαμῶνος796
ἀσπίδος εὐκύκλου· τῷ τείρετο, κάμνε δὲ χεῖρα,797
ἂν δ' ἴσχων τελαμῶνα κελαινεφὲς αἷμ' ἀπομόργνυ.798
ἱππείου δὲ θεὰ ζυγοῦ ἥψατο φώνησέν τε·799
ἦ ὀλίγον οἷ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς. 800
Τυδεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής·801
καί ῥ' ὅτε πέρ μιν ἐγὼ πολεμίζειν οὐκ εἴασκον802
οὐδ' ἐκπαιφάσσειν, ὅτε τ' ἤλυθε νόσφιν Ἀχαιῶν803
ἄγγελος ἐς Θήβας πολέας μετὰ Καδμείωνας·804
δαίνυσθαί μιν ἄνωγον ἐνὶ μεγάροισιν ἕκηλον· 805
αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἔχων ὃν καρτερὸν ὡς τὸ πάρος περ806
κούρους Καδμείων προκαλίζετο, πάντα δ' ἐνίκα807
ῥηϊδίως· τοίη οἱ ἐγὼν ἐπιτάρροθος ἦα.808
σοὶ δ' ἤτοι μὲν ἐγὼ παρά θ' ἵσταμαι ἠδὲ φυλάσσω,809
καί σε προφρονέως κέλομαι Τρώεσσι μάχεσθαι· 810
ἀλλά σευ ἢ κάματος πολυᾶϊξ γυῖα δέδυκεν811
ἤ νύ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον· οὐ σύ γ' ἔπειτα812
Τυδέος ἔκγονός ἐσσι δαΐφρονος Οἰνεΐδαο.813


τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης·814
γιγνώσκω σε θεὰ θύγατερ Διὸς αἰγιόχοιο· 815
τώ τοι προφρονέως ἐρέω ἔπος οὐδ' ἐπικεύσω.816
οὔτέ τί με δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτέ τις ὄκνος,817
ἀλλ' ἔτι σέων μέμνημαι ἐφετμέων ἃς ἐπέτειλας·818
οὔ μ' εἴας μακάρεσσι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι819
τοῖς ἄλλοις· ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη 820
ἔλθῃσ' ἐς πόλεμον, τήν γ' οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ.821
τοὔνεκα νῦν αὐτός τ' ἀναχάζομαι ἠδὲ καὶ ἄλλους822
Ἀργείους ἐκέλευσα ἀλήμεναι ἐνθάδε πάντας·823
γιγνώσκω γὰρ Ἄρηα μάχην ἀνὰ κοιρανέοντα.824


τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη· 825
Τυδεΐδη Διόμηδες ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ826
μήτε σύ γ' Ἄρηα τό γε δείδιθι μήτε τιν' ἄλλον827
ἀθανάτων, τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάρροθός εἰμι·828
ἀλλ' ἄγ' ἐπ' Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους,829
τύψον δὲ σχεδίην μηδ' ἅζεο θοῦρον Ἄρηα 830
τοῦτον μαινόμενον, τυκτὸν κακόν, ἀλλοπρόσαλλον,831
ὃς πρῴην μὲν ἐμοί τε καὶ Ἥρῃ στεῦτ' ἀγορεύων832
Τρωσὶ μαχήσεσθαι, ἀτὰρ Ἀργείοισιν ἀρήξειν,833
νῦν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλεῖ, τῶν δὲ λέλασται.834


ὣς φαμένη Σθένελον μὲν ἀφ' ἵππων ὦσε χαμᾶζε, 835
χειρὶ πάλιν ἐρύσασ', ὃ δ' ἄρ' ἐμμαπέως ἀπόρουσεν·836
ἣ δ' ἐς δίφρον ἔβαινε παραὶ Διομήδεα δῖον837
ἐμμεμαυῖα θεά· μέγα δ' ἔβραχε φήγινος ἄξων838
βριθοσύνῃ· δεινὴν γὰρ ἄγεν θεὸν ἄνδρά τ' ἄριστον.839
λάζετο δὲ μάστιγα καὶ ἡνία Παλλὰς Ἀθήνη· 840
αὐτίκ' ἐπ' Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους.841
ἤτοι ὃ μὲν Περίφαντα πελώριον ἐξενάριζεν842
Αἰτωλῶν ὄχ' ἄριστον Ὀχησίου ἀγλαὸν υἱόν·843
τὸν μὲν Ἄρης ἐνάριζε μιαιφόνος· αὐτὰρ Ἀθήνη844
δῦν' Ἄϊδος κυνέην, μή μιν ἴδοι ὄβριμος Ἄρης. 845


ὡς δὲ ἴδε βροτολοιγὸς Ἄρης Διομήδεα δῖον,846
ἤτοι ὃ μὲν Περίφαντα πελώριον αὐτόθ' ἔασε847
κεῖσθαι ὅθι πρῶτον κτείνων ἐξαίνυτο θυμόν,848
αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ' ἰθὺς Διομήδεος ἱπποδάμοιο.849
οἳ δ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες, 850
πρόσθεν Ἄρης ὠρέξαθ' ὑπὲρ ζυγὸν ἡνία θ' ἵππων851
ἔγχεϊ χαλκείῳ μεμαὼς ἀπὸ θυμὸν ἑλέσθαι·852
καὶ τό γε χειρὶ λαβοῦσα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη853
ὦσεν ὑπὲκ δίφροιο ἐτώσιον ἀϊχθῆναι.854
δεύτερος αὖθ' ὡρμᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης 855
ἔγχεϊ χαλκείῳ· ἐπέρεισε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη856
νείατον ἐς κενεῶνα ὅθι ζωννύσκετο μίτρῃ·857
τῇ ῥά μιν οὖτα τυχών, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν,858
ἐκ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις· ὃ δ' ἔβραχε χάλκεος Ἄρης859
ὅσσόν τ' ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι 860
ἀνέρες ἐν πολέμῳ ἔριδα ξυνάγοντες Ἄρηος.861
τοὺς δ' ἄρ' ὑπὸ τρόμος εἷλεν Ἀχαιούς τε Τρῶάς τε862
δείσαντας· τόσον ἔβραχ' Ἄρης ἆτος πολέμοιο.863


οἵη δ' ἐκ νεφέων ἐρεβεννὴ φαίνεται ἀὴρ864
καύματος ἐξ ἀνέμοιο δυσαέος ὀρνυμένοιο, 865
τοῖος Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ χάλκεος Ἄρης866
φαίνεθ' ὁμοῦ νεφέεσσιν ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν.867
καρπαλίμως δ' ἵκανε θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον,868
πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι καθέζετο θυμὸν ἀχεύων,869
δεῖξεν δ' ἄμβροτον αἷμα καταρρέον ἐξ ὠτειλῆς, 870
καί ῥ' ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·871
Ζεῦ πάτερ οὐ νεμεσίζῃ ὁρῶν τάδε καρτερὰ ἔργα;872
αἰεί τοι ῥίγιστα θεοὶ τετληότες εἰμὲν873
ἀλλήλων ἰότητι, χάριν ἄνδρεσσι φέροντες.874
σοὶ πάντες μαχόμεσθα· σὺ γὰρ τέκες ἄφρονα κούρην 875
οὐλομένην, ᾗ τ' αἰὲν ἀήσυλα ἔργα μέμηλεν.876
ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες ὅσοι θεοί εἰσ' ἐν Ὀλύμπῳ877
σοί τ' ἐπιπείθονται καὶ δεδμήμεσθα ἕκαστος·878
ταύτην δ' οὔτ' ἔπεϊ προτιβάλλεαι οὔτέ τι ἔργῳ,879
ἀλλ' ἀνιεῖς, ἐπεὶ αὐτὸς ἐγείναο παῖδ' ἀΐδηλον· 880
ἣ νῦν Τυδέος υἱὸν ὑπερφίαλον Διομήδεα881
μαργαίνειν ἀνέηκεν ἐπ' ἀθανάτοισι θεοῖσι.882
Κύπριδα μὲν πρῶτον σχεδὸν οὔτασε χεῖρ' ἐπὶ καρπῷ,883
αὐτὰρ ἔπειτ' αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος·884
ἀλλά μ' ὑπήνεικαν ταχέες πόδες· ἦ τέ κε δηρὸν 885
αὐτοῦ πήματ' ἔπασχον ἐν αἰνῇσιν νεκάδεσσιν,886
ἤ κε ζὼς ἀμενηνὸς ἔα χαλκοῖο τυπῇσι.887


τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς.888
μή τί μοι ἀλλοπρόσαλλε παρεζόμενος μινύριζε.889
ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν· 890
αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε.891
μητρός τοι μένος ἐστὶν ἀάσχετον οὐκ ἐπιεικτὸν892
Ἥρης· τὴν μὲν ἐγὼ σπουδῇ δάμνημ' ἐπέεσσι·893
τώ σ' ὀΐω κείνης τάδε πάσχειν ἐννεσίῃσιν.894
ἀλλ' οὐ μάν σ' ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε' ἔχοντα· 895
ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί, ἐμοὶ δέ σε γείνατο μήτηρ·896
εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε θεῶν γένευ ὧδ' ἀΐδηλος897
καί κεν δὴ πάλαι ἦσθα ἐνέρτερος Οὐρανιώνων.898


ὣς φάτο, καὶ Παιήον' ἀνώγειν ἰήσασθαι.899
τῷ δ' ἐπὶ Παιήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων 900
ἠκέσατ'· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γ' ἐτέτυκτο.901
ὡς δ' ὅτ' ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν902
ὑγρὸν ἐόν, μάλα δ' ὦκα περιτρέφεται κυκόωντι,903
ὣς ἄρα καρπαλίμως ἰήσατο θοῦρον Ἄρηα.904
τὸν δ' Ἥβη λοῦσεν, χαρίεντα δὲ εἵματα ἕσσε· 905
πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων.906


αἳ δ' αὖτις πρὸς δῶμα Διὸς μεγάλοιο νέοντο907
Ἥρη τ' Ἀργείη καὶ Ἀλαλκομενηῒς Ἀθήνη908
παύσασαι βροτολοιγὸν Ἄρη' ἀνδροκτασιάων.909