Vasile Stancu

The ILIAD
Book XV

αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν001
φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Δαναῶν ὑπὸ χερσίν,002
οἳ μὲν δὴ παρ' ὄχεσφιν ἐρητύοντο μένοντες003
χλωροὶ ὑπαὶ δείους πεφοβημένοι· ἔγρετο δὲ Ζεὺς004
Ἴδης ἐν κορυφῇσι παρὰ χρυσοθρόνου Ἥρης, 005
στῆ δ' ἄρ' ἀναΐξας, ἴδε δὲ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς006
τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθεν007
Ἀργείους, μετὰ δέ σφι Ποσειδάωνα ἄνακτα·008
Ἕκτορα δ' ἐν πεδίῳ ἴδε κείμενον, ἀμφὶ δ' ἑταῖροι009
εἵαθ', ὃ δ' ἀργαλέῳ ἔχετ' ἄσθματι κῆρ ἀπινύσσων 010
αἷμ' ἐμέων, ἐπεὶ οὔ μιν ἀφαυρότατος βάλ' Ἀχαιῶν.011
τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,012
δεινὰ δ' ὑπόδρα ἰδὼν Ἥρην πρὸς μῦθον ἔειπεν·013
ἦ μάλα δὴ κακότεχνος ἀμήχανε σὸς δόλος Ἥρη014
Ἕκτορα δῖον ἔπαυσε μάχης, ἐφόβησε δὲ λαούς. 015
οὐ μὰν οἶδ' εἰ αὖτε κακορραφίης ἀλεγεινῆς016
πρώτη ἐπαύρηαι καί σε πληγῇσιν ἱμάσσω.017
ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε τ' ἐκρέμω ὑψόθεν, ἐκ δὲ ποδοῖιν018
ἄκμονας ἧκα δύω, περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα019
χρύσεον ἄρρηκτον; σὺ δ' ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν 020
ἐκρέμω· ἠλάστεον δὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,021
λῦσαι δ' οὐκ ἐδύναντο παρασταδόν· ὃν δὲ λάβοιμι022
ῥίπτασκον τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ ὄφρ' ἂν ἵκηται023
γῆν ὀλιγηπελέων· ἐμὲ δ' οὐδ' ὧς θυμὸν ἀνίει024
ἀζηχὴς ὀδύνη Ἡρακλῆος θείοιο, 025
τὸν σὺ ξὺν Βορέῃ ἀνέμῳ πεπιθοῦσα θυέλλας026
πέμψας ἐπ' ἀτρύγετον πόντον κακὰ μητιόωσα,027
καί μιν ἔπειτα Κόων δ' εὖ ναιομένην ἀπένεικας.028
τὸν μὲν ἐγὼν ἔνθεν ῥυσάμην καὶ ἀνήγαγον αὖτις029
Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ πολλά περ ἀθλήσαντα. 030
τῶν σ' αὖτις μνήσω ἵν' ἀπολλήξῃς ἀπατάων,031
ὄφρα ἴδῃ ἤν τοι χραίσμῃ φιλότης τε καὶ εὐνή,032
ἣν ἐμίγης ἐλθοῦσα θεῶν ἄπο καί μ' ἀπάτησας.033


ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,034
καί μιν φωνήσασ' ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 035
ἴστω νῦν τόδε Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε036
καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος037
ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι,038
σή θ' ἱερὴ κεφαλὴ καὶ νωΐτερον λέχος αὐτῶν039
κουρίδιον, τὸ μὲν οὐκ ἂν ἐγώ ποτε μὰψ ὀμόσαιμι· 040
μὴ δι' ἐμὴν ἰότητα Ποσειδάων ἐνοσίχθων041
πημαίνει Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα, τοῖσι δ' ἀρήγει,042
ἀλλά που αὐτὸν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει,043
τειρομένους δ' ἐπὶ νηυσὶν ἰδὼν ἐλέησεν Ἀχαιούς.044
αὐτάρ τοι καὶ κείνῳ ἐγὼ παραμυθησαίμην 045
τῇ ἴμεν ᾗ κεν δὴ σὺ κελαινεφὲς ἡγεμονεύῃς.046


ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,047
καί μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·048
εἰ μὲν δὴ σύ γ' ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη049
ἶσον ἐμοὶ φρονέουσα μετ' ἀθανάτοισι καθίζοις, 050
τώ κε Ποσειδάων γε, καὶ εἰ μάλα βούλεται ἄλλῃ,051
αἶψα μεταστρέψειε νόον μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ.052
ἀλλ' εἰ δή ῥ' ἐτεόν γε καὶ ἀτρεκέως ἀγορεύεις,053
ἔρχεο νῦν μετὰ φῦλα θεῶν, καὶ δεῦρο κάλεσσον054
Ἶρίν τ' ἐλθέμεναι καὶ Ἀπόλλωνα κλυτότοξον, 055
ὄφρ' ἣ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων056
ἔλθῃ, καὶ εἴπῃσι Ποσειδάωνι ἄνακτι057
παυσάμενον πολέμοιο τὰ ἃ πρὸς δώμαθ' ἱκέσθαι,058
Ἕκτορα δ' ὀτρύνῃσι μάχην ἐς Φοῖβος Ἀπόλλων,059
αὖτις δ' ἐμπνεύσῃσι μένος, λελάθῃ δ' ὀδυνάων 060
αἳ νῦν μιν τείρουσι κατὰ φρένας, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς061
αὖτις ἀποστρέψῃσιν ἀνάλκιδα φύζαν ἐνόρσας,062
φεύγοντες δ' ἐν νηυσὶ πολυκλήϊσι πέσωσι063
Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος· ὃ δ' ἀνστήσει ὃν ἑταῖρον064
Πάτροκλον· τὸν δὲ κτενεῖ ἔγχεϊ φαίδιμος Ἕκτωρ 065
Ἰλίου προπάροιθε πολέας ὀλέσαντ' αἰζηοὺς066
τοὺς ἄλλους, μετὰ δ' υἱὸν ἐμὸν Σαρπηδόνα δῖον.067
τοῦ δὲ χολωσάμενος κτενεῖ Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεύς.068
ἐκ τοῦ δ' ἄν τοι ἔπειτα παλίωξιν παρὰ νηῶν069
αἰὲν ἐγὼ τεύχοιμι διαμπερὲς εἰς ὅ κ' Ἀχαιοὶ 070
Ἴλιον αἰπὺ ἕλοιεν Ἀθηναίης διὰ βουλάς.071
τὸ πρὶν δ' οὔτ' ἄρ' ἐγὼ παύω χόλον οὔτέ τιν' ἄλλον072
ἀθανάτων Δαναοῖσιν ἀμυνέμεν ἐνθάδ' ἐάσω073
πρίν γε τὸ Πηλεΐδαο τελευτηθῆναι ἐέλδωρ,074
ὥς οἱ ὑπέστην πρῶτον, ἐμῷ δ' ἐπένευσα κάρητι, 075
ἤματι τῷ ὅτ' ἐμεῖο θεὰ Θέτις ἥψατο γούνων,076
λισσομένη τιμῆσαι Ἀχιλλῆα πτολίπορθον.077


ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,078
βῆ δ' ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον.079
ὡς δ' ὅτ' ἂν ἀΐξῃ νόος ἀνέρος, ὅς τ' ἐπὶ πολλὴν 080
γαῖαν ἐληλουθὼς φρεσὶ πευκαλίμῃσι νοήσῃ081
ἔνθ' εἴην ἢ ἔνθα, μενοινήῃσί τε πολλά,082
ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο πότνια Ἥρη·083
ἵκετο δ' αἰπὺν Ὄλυμπον, ὁμηγερέεσσι δ' ἐπῆλθεν084
ἀθανάτοισι θεοῖσι Διὸς δόμῳ· οἳ δὲ ἰδόντες 085
πάντες ἀνήϊξαν καὶ δεικανόωντο δέπασσιν.086
ἣ δ' ἄλλους μὲν ἔασε, Θέμιστι δὲ καλλιπαρῄῳ087
δέκτο δέπας· πρώτη γὰρ ἐναντίη ἦλθε θέουσα,088
καί μιν φωνήσασ' ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·089
Ἥρη τίπτε βέβηκας; ἀτυζομένῃ δὲ ἔοικας· 090
ἦ μάλα δή σ' ἐφόβησε Κρόνου πάϊς, ὅς τοι ἀκοίτης.091


τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα θεὰ λευκώλενος Ἥρη·092
μή με θεὰ Θέμι ταῦτα διείρεο· οἶσθα καὶ αὐτὴ093
οἷος κείνου θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής.094
ἀλλὰ σύ γ' ἄρχε θεοῖσι δόμοις ἔνι δαιτὸς ἐΐσης· 095
ταῦτα δὲ καὶ μετὰ πᾶσιν ἀκούσεαι ἀθανάτοισιν096
οἷα Ζεὺς κακὰ ἔργα πιφαύσκεται· οὐδέ τί φημι097
πᾶσιν ὁμῶς θυμὸν κεχαρησέμεν, οὔτε βροτοῖσιν098
οὔτε θεοῖς, εἴ πέρ τις ἔτι νῦν δαίνυται εὔφρων.099


ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσα καθέζετο πότνια Ἥρη, 100
ὄχθησαν δ' ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοί· ἣ δ' ἐγέλασσε101
χείλεσιν, οὐδὲ μέτωπον ἐπ' ὀφρύσι κυανέῃσιν102
ἰάνθη· πᾶσιν δὲ νεμεσσηθεῖσα μετηύδα·103
νήπιοι οἳ Ζηνὶ μενεαίνομεν ἀφρονέοντες·104
ἦ ἔτι μιν μέμαμεν καταπαυσέμεν ἆσσον ἰόντες 105
ἢ ἔπει ἠὲ βίῃ· ὃ δ' ἀφήμενος οὐκ ἀλεγίζει106
οὐδ' ὄθεται· φησὶν γὰρ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι107
κάρτεΐ τε σθένεΐ τε διακριδὸν εἶναι ἄριστος.108
τὼ ἔχεθ' ὅττί κεν ὔμμι κακὸν πέμπῃσιν ἑκάστῳ.109
ἤδη γὰρ νῦν ἔλπομ' Ἄρηΐ γε πῆμα τετύχθαι· 110
υἱὸς γάρ οἱ ὄλωλε μάχῃ ἔνι φίλτατος ἀνδρῶν111
Ἀσκάλαφος, τόν φησιν ὃν ἔμμεναι ὄβριμος Ἄρης.112


ὣς ἔφατ', αὐτὰρ Ἄρης θαλερὼ πεπλήγετο μηρὼ113
χερσὶ καταπρηνέσσ', ὀλοφυρόμενος δ' ἔπος ηὔδα·114
μὴ νῦν μοι νεμεσήσετ' Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες 115
τίσασθαι φόνον υἷος ἰόντ' ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,116
εἴ πέρ μοι καὶ μοῖρα Διὸς πληγέντι κεραυνῷ117
κεῖσθαι ὁμοῦ νεκύεσσι μεθ' αἵματι καὶ κονίῃσιν.118


ὣς φάτο, καί ῥ' ἵππους κέλετο Δεῖμόν τε Φόβον τε119
ζευγνύμεν, αὐτὸς δ' ἔντε' ἐδύσετο παμφανόωντα. 120
ἔνθά κ' ἔτι μείζων τε καὶ ἀργαλεώτερος ἄλλος121
πὰρ Διὸς ἀθανάτοισι χόλος καὶ μῆνις ἐτύχθη,122
εἰ μὴ Ἀθήνη πᾶσι περιδείσασα θεοῖσιν123
ὦρτο διὲκ προθύρου, λίπε δὲ θρόνον ἔνθα θάασσε,124
τοῦ δ' ἀπὸ μὲν κεφαλῆς κόρυθ' εἵλετο καὶ σάκος ὤμων, 125
ἔγχος δ' ἔστησε στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ἑλοῦσα126
χάλκεον· ἣ δ' ἐπέεσσι καθάπτετο θοῦρον Ἄρηα·127
μαινόμενε φρένας ἠλὲ διέφθορας· ἦ νύ τοι αὔτως128
οὔατ' ἀκουέμεν ἐστί, νόος δ' ἀπόλωλε καὶ αἰδώς.129
οὐκ ἀΐεις ἅ τέ φησι θεὰ λευκώλενος Ἥρη 130
ἣ δὴ νῦν πὰρ Ζηνὸς Ὀλυμπίου εἰλήλουθεν;131
ἦ ἐθέλεις αὐτὸς μὲν ἀναπλήσας κακὰ πολλὰ132
ἂψ ἴμεν Οὔλυμπον δὲ καὶ ἀχνύμενός περ ἀνάγκῃ,133
αὐτὰρ τοῖς ἄλλοισι κακὸν μέγα πᾶσι φυτεῦσαι;134
αὐτίκα γὰρ Τρῶας μὲν ὑπερθύμους καὶ Ἀχαιοὺς 135
λείψει, ὃ δ' ἡμέας εἶσι κυδοιμήσων ἐς Ὄλυμπον,136
μάρψει δ' ἑξείης ὅς τ' αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί.137
τώ σ' αὖ νῦν κέλομαι μεθέμεν χόλον υἷος ἑῆος·138
ἤδη γάρ τις τοῦ γε βίην καὶ χεῖρας ἀμείνων139
ἢ πέφατ', ἢ καὶ ἔπειτα πεφήσεται· ἀργαλέον δὲ 140
πάντων ἀνθρώπων ῥῦσθαι γενεήν τε τόκον τε.141


ὣς εἰποῦσ' ἵδρυσε θρόνῳ ἔνι θοῦρον Ἄρηα.142
Ἥρη δ' Ἀπόλλωνα καλέσσατο δώματος ἐκτὸς143
Ἶρίν θ', ἥ τε θεοῖσι μετάγγελος ἀθανάτοισι,144
καί σφεας φωνήσασ' ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 145
Ζεὺς σφὼ εἰς Ἴδην κέλετ' ἐλθέμεν ὅττι τάχιστα·146
αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθητε, Διός τ' εἰς ὦπα ἴδησθε,147
ἕρδειν ὅττί κε κεῖνος ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ.148


ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσα πάλιν κίε πότνια Ἥρη,149
ἕζετο δ' εἰνὶ θρόνῳ· τὼ δ' ἀΐξαντε πετέσθην. 150
Ἴδην δ' ἵκανον πολυπίδακα μητέρα θηρῶν,151
εὗρον δ' εὐρύοπα Κρονίδην ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ152
ἥμενον· ἀμφὶ δέ μιν θυόεν νέφος ἐστεφάνωτο.153
τὼ δὲ πάροιθ' ἐλθόντε Διὸς νεφεληγερέταο154
στήτην· οὐδέ σφωϊν ἰδὼν ἐχολώσατο θυμῷ, 155
ὅττί οἱ ὦκ' ἐπέεσσι φίλης ἀλόχοιο πιθέσθην.156
Ἶριν δὲ προτέρην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·157
βάσκ' ἴθι Ἶρι ταχεῖα, Ποσειδάωνι ἄνακτι158
πάντα τάδ' ἀγγεῖλαι, μὴ δὲ ψευδάγγελος εἶναι.159
παυσάμενόν μιν ἄνωχθι μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 160
ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν.161
εἰ δέ μοι οὐκ ἐπέεσσ' ἐπιπείσεται, ἀλλ' ἀλογήσει,162
φραζέσθω δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν163
μή μ' οὐδὲ κρατερός περ ἐὼν ἐπιόντα ταλάσσῃ164
μεῖναι, ἐπεί εὑ φημὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι 165
καὶ γενεῇ πρότερος· τοῦ δ' οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ166
ἶσον ἐμοὶ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.167
ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,168
βῆ δὲ κατ' Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.169
ὡς δ' ὅτ' ἂν ἐκ νεφέων πτῆται νιφὰς ἠὲ χάλαζα 170
ψυχρὴ ὑπὸ ῥιπῆς αἰθρηγενέος Βορέαο,171
ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο ὠκέα Ἶρις,172
ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη προσέφη κλυτὸν ἐννοσίγαιον·173
ἀγγελίην τινά τοι γαιήοχε κυανοχαῖτα174
ἦλθον δεῦρο φέρουσα παραὶ Διὸς αἰγιόχοιο. 175
παυσάμενόν σ' ἐκέλευσε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο176
ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν.177
εἰ δέ οἱ οὐκ ἐπέεσσ' ἐπιπείσεαι, ἀλλ' ἀλογήσεις,178
ἠπείλει καὶ κεῖνος ἐναντίβιον πολεμίξων179
ἐνθάδ' ἐλεύσεσθαι· σὲ δ' ὑπεξαλέασθαι ἄνωγε 180
χεῖρας, ἐπεὶ σέο φησὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι181
καὶ γενεῇ πρότερος· σὸν δ' οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ182
ἶσόν οἱ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.183


τὴν δὲ μέγ' ὀχθήσας προσέφη κλυτὸς ἐννοσίγαιος·184
ὢ πόποι ἦ ῥ' ἀγαθός περ ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπεν 185
εἴ μ' ὁμότιμον ἐόντα βίῃ ἀέκοντα καθέξει.186
τρεῖς γάρ τ' ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοὶ οὓς τέκετο Ῥέα187
Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ' Ἀΐδης ἐνέροισιν ἀνάσσων.188
τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕκαστος δ' ἔμμορε τιμῆς·189
ἤτοι ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναιέμεν αἰεὶ 190
παλλομένων, Ἀΐδης δ' ἔλαχε ζόφον ἠερόεντα,191
Ζεὺς δ' ἔλαχ' οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι·192
γαῖα δ' ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος.193
τώ ῥα καὶ οὔ τι Διὸς βέομαι φρεσίν, ἀλλὰ ἕκηλος194
καὶ κρατερός περ ἐὼν μενέτω τριτάτῃ ἐνὶ μοίρῃ. 195
χερσὶ δὲ μή τί με πάγχυ κακὸν ὣς δειδισσέσθω·196
θυγατέρεσσιν γάρ τε καὶ υἱάσι βέλτερον εἴη197
ἐκπάγλοις ἐπέεσσιν ἐνισσέμεν οὓς τέκεν αὐτός,198
οἵ ἑθεν ὀτρύνοντος ἀκούσονται καὶ ἀνάγκῃ.199
τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις· 200
οὕτω γὰρ δή τοι γαιήοχε κυανοχαῖτα201
τόνδε φέρω Διὶ μῦθον ἀπηνέα τε κρατερόν τε,202
ἦ τι μεταστρέψεις; στρεπταὶ μέν τε φρένες ἐσθλῶν.203
οἶσθ' ὡς πρεσβυτέροισιν Ἐρινύες αἰὲν ἕπονται.204


τὴν δ' αὖτε προσέειπε Ποσειδάων ἐνοσίχθων· 205
Ἶρι θεὰ μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες·206
ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται ὅτ' ἄγγελος αἴσιμα εἰδῇ.207
ἀλλὰ τόδ' αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει208
ὁππότ' ἂν ἰσόμορον καὶ ὁμῇ πεπρωμένον αἴσῃ209
νεικείειν ἐθέλῃσι χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν. 210
ἀλλ' ἤτοι νῦν μέν κε νεμεσσηθεὶς ὑποείξω·211
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, καὶ ἀπειλήσω τό γε θυμῷ·212
αἴ κεν ἄνευ ἐμέθεν καὶ Ἀθηναίης ἀγελείης213
Ἥρης Ἑρμείω τε καὶ Ἡφαίστοιο ἄνακτος214
Ἰλίου αἰπεινῆς πεφιδήσεται, οὐδ' ἐθελήσει 215
ἐκπέρσαι, δοῦναι δὲ μέγα κράτος Ἀργείοισιν,216
ἴστω τοῦθ' ὅτι νῶϊν ἀνήκεστος χόλος ἔσται.217


ὣς εἰπὼν λίπε λαὸν Ἀχαιϊκὸν ἐννοσίγαιος,218
δῦνε δὲ πόντον ἰών, πόθεσαν δ' ἥρωες Ἀχαιοί.219
καὶ τότ' Ἀπόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς· 220
ἔρχεο νῦν φίλε Φοῖβε μεθ' Ἕκτορα χαλκοκορυστήν·221
ἤδη μὲν γάρ τοι γαιήοχος ἐννοσίγαιος222
οἴχεται εἰς ἅλα δῖαν ἀλευάμενος χόλον αἰπὺν223
ἡμέτερον· μάλα γάρ κε μάχης ἐπύθοντο καὶ ἄλλοι,224
οἵ περ ἐνέρτεροί εἰσι θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες. 225
ἀλλὰ τόδ' ἠμὲν ἐμοὶ πολὺ κέρδιον ἠδέ οἱ αὐτῷ226
ἔπλετο, ὅττι πάροιθε νεμεσσηθεὶς ὑπόειξε227
χεῖρας ἐμάς, ἐπεὶ οὔ κεν ἀνιδρωτί γ' ἐτελέσθη.228
ἀλλὰ σύ γ' ἐν χείρεσσι λάβ' αἰγίδα θυσσανόεσσαν,229
τῇ μάλ' ἐπισσείων φοβέειν ἥρωας Ἀχαιούς· 230
σοὶ δ' αὐτῷ μελέτω ἑκατηβόλε φαίδιμος Ἕκτωρ·231
τόφρα γὰρ οὖν οἱ ἔγειρε μένος μέγα, ὄφρ' ἂν Ἀχαιοὶ232
φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκωνται.233
κεῖθεν δ' αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι ἔργον τε ἔπος τε,234
ὥς κε καὶ αὖτις Ἀχαιοὶ ἀναπνεύσωσι πόνοιο. 235


ὣς ἔφατ', οὐδ' ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων,236
βῆ δὲ κατ' Ἰδαίων ὀρέων ἴρηκι ἐοικὼς237
ὠκέϊ φασσοφόνῳ, ὅς τ' ὤκιστος πετεηνῶν.238
εὗρ' υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον239
ἥμενον, οὐδ' ἔτι κεῖτο, νέον δ' ἐσαγείρετο θυμόν, 240
ἀμφὶ ἓ γιγνώσκων ἑτάρους· ἀτὰρ ἆσθμα καὶ ἱδρὼς241
παύετ', ἐπεί μιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο.242
ἀγχοῦ δ' ἱστάμενος προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·243
Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο, τί ἢ δὲ σὺ νόσφιν ἀπ' ἄλλων244
ἧσ' ὀλιγηπελέων; ἦ πού τί σε κῆδος ἱκάνει; 245
τὸν δ' ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·246
τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε θεῶν ὅς μ' εἴρεαι ἄντην;247
οὐκ ἀΐεις ὅ με νηυσὶν ἔπι πρυμνῇσιν Ἀχαιῶν248
οὓς ἑτάρους ὀλέκοντα βοὴν ἀγαθὸς βάλεν Αἴας249
χερμαδίῳ πρὸς στῆθος, ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς; 250
καὶ δὴ ἔγωγ' ἐφάμην νέκυας καὶ δῶμ' Ἀΐδαο251
ἤματι τῷδ' ἵξεσθαι, ἐπεὶ φίλον ἄϊον ἦτορ.252


τὸν δ' αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων·253
θάρσει νῦν· τοῖόν τοι ἀοσσητῆρα Κρονίων254
ἐξ Ἴδης προέηκε παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν 255
Φοῖβον Ἀπόλλωνα χρυσάορον, ὅς σε πάρος περ256
ῥύομ', ὁμῶς αὐτόν τε καὶ αἰπεινὸν πτολίεθρον.257
ἀλλ' ἄγε νῦν ἱππεῦσιν ἐπότρυνον πολέεσσι258
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν ὠκέας ἵππους·259
αὐτὰρ ἐγὼ προπάροιθε κιὼν ἵπποισι κέλευθον 260
πᾶσαν λειανέω, τρέψω δ' ἥρωας Ἀχαιούς.261


ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν.262
ὡς δ' ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ263
δεσμὸν ἀπορρήξας θείῃ πεδίοιο κροαίνων264
εἰωθὼς λούεσθαι ἐϋρρεῖος ποταμοῖο 265
κυδιόων· ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται266
ὤμοις ἀΐσσονται· ὃ δ' ἀγλαΐηφι πεποιθὼς267
ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ' ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·268
ὣς Ἕκτωρ λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ' ἐνώμα269
ὀτρύνων ἱππῆας, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν. 270
οἳ δ' ὥς τ' ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα271
ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται·272
τὸν μέν τ' ἠλίβατος πέτρη καὶ δάσκιος ὕλη273
εἰρύσατ', οὐδ' ἄρα τέ σφι κιχήμεναι αἴσιμον ἦεν·274
τῶν δέ θ' ὑπὸ ἰαχῆς ἐφάνη λὶς ἠϋγένειος 275
εἰς ὁδόν, αἶψα δὲ πάντας ἀπέτραπε καὶ μεμαῶτας·276
ὣς Δαναοὶ εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο277
νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν·278
αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορ' ἐποιχόμενον στίχας ἀνδρῶν279
τάρβησαν, πᾶσιν δὲ παραὶ ποσὶ κάππεσε θυμός. 280


τοῖσι δ' ἔπειτ' ἀγόρευε Θόας Ἀνδραίμονος υἱός,281
Αἰτωλῶν ὄχ' ἄριστος ἐπιστάμενος μὲν ἄκοντι282
ἐσθλὸς δ' ἐν σταδίῃ· ἀγορῇ δέ ἑ παῦροι Ἀχαιῶν283
νίκων, ὁππότε κοῦροι ἐρίσσειαν περὶ μύθων·284
ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν· 285
ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ' ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι,286
οἷον δ' αὖτ' ἐξαῦτις ἀνέστη κῆρας ἀλύξας287
Ἕκτωρ· ἦ θήν μιν μάλα ἔλπετο θυμὸς ἑκάστου288
χερσὶν ὑπ' Αἴαντος θανέειν Τελαμωνιάδαο.289
ἀλλά τις αὖτε θεῶν ἐρρύσατο καὶ ἐσάωσεν 290
Ἕκτορ', ὃ δὴ πολλῶν Δαναῶν ὑπὸ γούνατ' ἔλυσεν,291
ὡς καὶ νῦν ἔσσεσθαι ὀΐομαι· οὐ γὰρ ἄτερ γε292
Ζηνὸς ἐριγδούπου πρόμος ἵσταται ὧδε μενοινῶν.293
ἀλλ' ἄγεθ' ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω πειθώμεθα πάντες.294
πληθὺν μὲν ποτὶ νῆας ἀνώξομεν ἀπονέεσθαι· 295
αὐτοὶ δ', ὅσσοι ἄριστοι ἐνὶ στρατῷ εὐχόμεθ' εἶναι,296
στήομεν, εἴ κεν πρῶτον ἐρύξομεν ἀντιάσαντες297
δούρατ' ἀνασχόμενοι· τὸν δ' οἴω καὶ μεμαῶτα298
θυμῷ δείσεσθαι Δαναῶν καταδῦναι ὅμιλον.299


ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο· 300
οἳ μὲν ἄρ' ἀμφ' Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα301
Τεῦκρον Μηριόνην τε Μέγην τ' ἀτάλαντον Ἄρηϊ302
ὑσμίνην ἤρτυνον ἀριστῆας καλέσαντες303
Ἕκτορι καὶ Τρώεσσιν ἐναντίον· αὐτὰρ ὀπίσσω304
ἣ πληθὺς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἀπονέοντο. 305


Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ' ἄρ' Ἕκτωρ306
μακρὰ βιβάς· πρόσθεν δὲ κί' αὐτοῦ Φοῖβος Ἀπόλλων307
εἱμένος ὤμοιιν νεφέλην, ἔχε δ' αἰγίδα θοῦριν308
δεινὴν ἀμφιδάσειαν ἀριπρεπέ', ἣν ἄρα χαλκεὺς309
Ἥφαιστος Διὶ δῶκε φορήμεναι ἐς φόβον ἀνδρῶν· 310
τὴν ἄρ' ὅ γ' ἐν χείρεσσιν ἔχων ἡγήσατο λαῶν.311


Ἀργεῖοι δ' ὑπέμειναν ἀολλέες, ὦρτο δ' ἀϋτὴ312
ὀξεῖ' ἀμφοτέρωθεν, ἀπὸ νευρῆφι δ' ὀϊστοὶ313
θρῷσκον· πολλὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν314
ἄλλα μὲν ἐν χροῒ πήγνυτ' ἀρηϊθόων αἰζηῶν, 315
πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγὺ πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν316
ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.317
ὄφρα μὲν αἰγίδα χερσὶν ἔχ' ἀτρέμα Φοῖβος Ἀπόλλων,318
τόφρα μάλ' ἀμφοτέρων βέλε' ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός.319
αὐτὰρ ἐπεὶ κατ' ἐνῶπα ἰδὼν Δαναῶν ταχυπώλων 320
σεῖσ', ἐπὶ δ' αὐτὸς ἄϋσε μάλα μέγα, τοῖσι δὲ θυμὸν321
ἐν στήθεσσιν ἔθελξε, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς.322
οἳ δ' ὥς τ' ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ' οἰῶν323
θῆρε δύω κλονέωσι μελαίνης νυκτὸς ἀμολγῷ324
ἐλθόντ' ἐξαπίνης σημάντορος οὐ παρεόντος, 325
ὣς ἐφόβηθεν Ἀχαιοὶ ἀνάλκιδες· ἐν γὰρ Ἀπόλλων326
ἧκε φόβον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν.327
ἔνθα δ' ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασθείσης ὑσμίνης.328
Ἕκτωρ μὲν Στιχίον τε καὶ Ἀρκεσίλαον ἔπεφνε,329
τὸν μὲν Βοιωτῶν ἡγήτορα χαλκοχιτώνων, 330
τὸν δὲ Μενεσθῆος μεγαθύμου πιστὸν ἑταῖρον·331
Αἰνείας δὲ Μέδοντα καὶ Ἴασον ἐξενάριξεν.332
ἤτοι ὃ μὲν νόθος υἱὸς Ὀϊλῆος θείοιο333
ἔσκε Μέδων Αἴαντος ἀδελφεός· αὐτὰρ ἔναιεν334
ἐν Φυλάκῃ γαίης ἄπο πατρίδος ἄνδρα κατακτὰς 335
γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ' Ὀϊλεύς·336
Ἴασος αὖτ' ἀρχὸς μὲν Ἀθηναίων ἐτέτυκτο,337
υἱὸς δὲ Σφήλοιο καλέσκετο Βουκολίδαο.338
Μηκιστῆ δ' ἕλε Πουλυδάμας, Ἐχίον δὲ Πολίτης339
πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ, Κλονίον δ' ἕλε δῖος Ἀγήνωρ. 340
Δηΐοχον δὲ Πάρις βάλε νείατον ὦμον ὄπισθε341
φεύγοντ' ἐν προμάχοισι, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν.342


ὄφρ' οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ' ἔντεα, τόφρα δ' Ἀχαιοὶ343
τάφρῳ καὶ σκολόπεσσιν ἐνιπλήξαντες ὀρυκτῇ344
ἔνθα καὶ ἔνθα φέβοντο, δύοντο δὲ τεῖχος ἀνάγκῃ. 345
Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας346
νηυσὶν ἐπισσεύεσθαι, ἐᾶν δ' ἔναρα βροτόεντα·347
ὃν δ' ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε νεῶν ἑτέρωθι νοήσω,348
αὐτοῦ οἱ θάνατον μητίσομαι, οὐδέ νυ τόν γε349
γνωτοί τε γνωταί τε πυρὸς λελάχωσι θανόντα, 350
ἀλλὰ κύνες ἐρύουσι πρὸ ἄστεος ἡμετέροιο.351


ὣς εἰπὼν μάστιγι κατωμαδὸν ἤλασεν ἵππους352
κεκλόμενος Τρώεσσι κατὰ στίχας· οἳ δὲ σὺν αὐτῷ353
πάντες ὁμοκλήσαντες ἔχον ἐρυσάρματας ἵππους354
ἠχῇ θεσπεσίῃ· προπάροιθε δὲ Φοῖβος Ἀπόλλων 355
ῥεῖ' ὄχθας καπέτοιο βαθείης ποσσὶν ἐρείπων356
ἐς μέσσον κατέβαλλε, γεφύρωσεν δὲ κέλευθον357
μακρὴν ἠδ' εὐρεῖαν, ὅσον τ' ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ358
γίγνεται, ὁππότ' ἀνὴρ σθένεος πειρώμενος ᾗσι.359
τῇ ῥ' οἵ γε προχέοντο φαλαγγηδόν, πρὸ δ' Ἀπόλλων 360
αἰγίδ' ἔχων ἐρίτιμον· ἔρειπε δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν361
ῥεῖα μάλ', ὡς ὅτε τις ψάμαθον πάϊς ἄγχι θαλάσσης,362
ὅς τ' ἐπεὶ οὖν ποιήσῃ ἀθύρματα νηπιέῃσιν363
ἂψ αὖτις συνέχευε ποσὶν καὶ χερσὶν ἀθύρων.364
ὥς ῥα σὺ ἤϊε Φοῖβε πολὺν κάματον καὶ ὀϊζὺν 365
σύγχεας Ἀργείων, αὐτοῖσι δὲ φύζαν ἐνῶρσας.366


ὣς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες,367
ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι θεοῖσι368
χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ' εὐχετόωντο ἕκαστος·369
Νέστωρ αὖτε μάλιστα Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν 370
εὔχετο χεῖρ' ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα·371
Ζεῦ πάτερ εἴ ποτέ τίς τοι ἐν Ἄργεΐ περ πολυπύρῳ372
ἢ βοὸς ἢ οἰὸς κατὰ πίονα μηρία καίων373
εὔχετο νοστῆσαι, σὺ δ' ὑπέσχεο καὶ κατένευσας,374
τῶν μνῆσαι καὶ ἄμυνον Ὀλύμπιε νηλεὲς ἦμαρ, 375
μηδ' οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασθαι Ἀχαιούς.376


ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, μέγα δ' ἔκτυπε μητίετα Ζεύς,377
ἀράων ἀΐων Νηληϊάδαο γέροντος.378


Τρῶες δ' ὡς ἐπύθοντο Διὸς κτύπον αἰγιόχοιο,379
μᾶλλον ἐπ' Ἀργείοισι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης. 380
οἳ δ' ὥς τε μέγα κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο381
νηὸς ὑπὲρ τοίχων καταβήσεται, ὁππότ' ἐπείγῃ382
ἲς ἀνέμου· ἣ γάρ τε μάλιστά γε κύματ' ὀφέλλει·383
ὣς Τρῶες μεγάλῃ ἰαχῇ κατὰ τεῖχος ἔβαινον,384
ἵππους δ' εἰσελάσαντες ἐπὶ πρύμνῃσι μάχοντο 385
ἔγχεσιν ἀμφιγύοις αὐτοσχεδόν, οἳ μὲν ἀφ' ἵππων,386
οἳ δ' ἀπὸ νηῶν ὕψι μελαινάων ἐπιβάντες387
μακροῖσι ξυστοῖσι, τά ῥά σφ' ἐπὶ νηυσὶν ἔκειτο388
ναύμαχα κολλήεντα, κατὰ στόμα εἱμένα χαλκῷ.389


Πάτροκλος δ' εἷος μὲν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε 390
τείχεος ἀμφεμάχοντο θοάων ἔκτοθι νηῶν,391
τόφρ' ὅ γ' ἐνὶ κλισίῃ ἀγαπήνορος Εὐρυπύλοιο392
ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ δ' ἕλκεϊ λυγρῷ393
φάρμακ' ἀκέσματ' ἔπασσε μελαινάων ὀδυνάων.394
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησε 395
Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,396
ᾤμωξέν τ' ἄρ' ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ397
χερσὶ καταπρηνέσσ', ὀλοφυρόμενος δ' ἔπος ηὔδα·398
Εὐρύπυλ' οὐκ ἔτι τοι δύναμαι χατέοντί περ' ἔμπης399
ἐνθάδε παρμενέμεν· δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν· 400
ἀλλὰ σὲ μὲν θεράπων ποτιτερπέτω, αὐτὰρ ἔγωγε401
σπεύσομαι εἰς Ἀχιλῆα, ἵν' ὀτρύνω πολεμίζειν.402
τίς δ' οἶδ' εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίνω403
παρειπών; ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου.404


τὸν μὲν ἄρ' ὣς εἰπόντα πόδες φέρον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ 405
Τρῶας ἐπερχομένους μένον ἔμπεδον, οὐδ' ἐδύναντο406
παυροτέρους περ ἐόντας ἀπώσασθαι παρὰ νηῶν·407
οὐδέ ποτε Τρῶες Δαναῶν ἐδύναντο φάλαγγας408
ῥηξάμενοι κλισίῃσι μιγήμεναι ἠδὲ νέεσσιν.409
ἀλλ' ὥς τε στάθμη δόρυ νήϊον ἐξιθύνει 410
τέκτονος ἐν παλάμῃσι δαήμονος, ὅς ῥά τε πάσης411
εὖ εἰδῇ σοφίης ὑποθημοσύνῃσιν Ἀθήνης,412
ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε·413
ἄλλοι δ' ἀμφ' ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο νέεσσιν,414
Ἕκτωρ δ' ἄντ' Αἴαντος ἐείσατο κυδαλίμοιο. 415
τὼ δὲ μιῆς περὶ νηὸς ἔχον πόνον, οὐδὲ δύναντο416
οὔθ' ὃ τὸν ἐξελάσαι καὶ ἐνιπρῆσαι πυρὶ νῆα417
οὔθ' ὃ τὸν ἂψ ὤσασθαι, ἐπεί ῥ' ἐπέλασσέ γε δαίμων.418
ἔνθ' υἷα Κλυτίοιο Καλήτορα φαίδιμος Αἴας419
πῦρ ἐς νῆα φέροντα κατὰ στῆθος βάλε δουρί. 420
δούπησεν δὲ πεσών, δαλὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.421
Ἕκτωρ δ' ὡς ἐνόησεν ἀνεψιὸν ὀφθαλμοῖσιν422
ἐν κονίῃσι πεσόντα νεὸς προπάροιθε μελαίνης,423
Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·424
Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ 425
μὴ δή πω χάζεσθε μάχης ἐν στείνεϊ τῷδε,426
ἀλλ' υἷα Κλυτίοιο σαώσατε, μή μιν Ἀχαιοὶ427
τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα.428


ὣς εἰπὼν Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.429
τοῦ μὲν ἅμαρθ', ὃ δ' ἔπειτα Λυκόφρονα Μάστορος υἱὸν 430
Αἴαντος θεράποντα Κυθήριον, ὅς ῥα παρ' αὐτῷ431
ναῖ', ἐπεὶ ἄνδρα κατέκτα Κυθήροισι ζαθέοισι,432
τόν ῥ' ἔβαλεν κεφαλὴν ὑπὲρ οὔατος ὀξέϊ χαλκῷ433
ἑσταότ' ἄγχ' Αἴαντος· ὃ δ' ὕπτιος ἐν κονίῃσι434
νηὸς ἄπο πρυμνῆς χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα. 435
Αἴας δ' ἐρρίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα·436
Τεῦκρε πέπον δὴ νῶϊν ἀπέκτατο πιστὸς ἑταῖρος437
Μαστορίδης, ὃν νῶϊ Κυθηρόθεν ἔνδον ἐόντα438
ἶσα φίλοισι τοκεῦσιν ἐτίομεν ἐν μεγάροισι·439
τὸν δ' Ἕκτωρ μεγάθυμος ἀπέκτανε. ποῦ νύ τοι ἰοὶ 440
ὠκύμοροι καὶ τόξον ὅ τοι πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων;441


ὣς φάθ', ὃ δὲ ξυνέηκε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,442
τόξον ἔχων ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην443
ἰοδόκον· μάλα δ' ὦκα βέλεα Τρώεσσιν ἐφίει.444
καί ῥ' ἔβαλε Κλεῖτον Πεισήνορος ἀγλαὸν υἱὸν 445
Πουλυδάμαντος ἑταῖρον ἀγαυοῦ Πανθοΐδαο446
ἡνία χερσὶν ἔχοντα· ὃ μὲν πεπόνητο καθ' ἵππους·447
τῇ γὰρ ἔχ' ᾗ ῥα πολὺ πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες448
Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόμενος· τάχα δ' αὐτῷ449
ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ. 450
αὐχένι γάρ οἱ ὄπισθε πολύστονος ἔμπεσεν ἰός·451
ἤριπε δ' ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι452
κείν' ὄχεα κροτέοντες. ἄναξ δ' ἐνόησε τάχιστα453
Πουλυδάμας, καὶ πρῶτος ἐναντίος ἤλυθεν ἵππων.454
τοὺς μὲν ὅ γ' Ἀστυνόῳ Προτιάονος υἱέϊ δῶκε, 455
πολλὰ δ' ἐπότρυνε σχεδὸν ἴσχειν εἰσορόωντα456
ἵππους· αὐτὸς δ' αὖτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη.457


Τεῦκρος δ' ἄλλον ὀϊστὸν ἐφ' Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ458
αἴνυτο, καί κεν ἔπαυσε μάχης ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν,459
εἴ μιν ἀριστεύοντα βαλὼν ἐξείλετο θυμόν. 460
ἀλλ' οὐ λῆθε Διὸς πυκινὸν νόον, ὅς ῥ' ἐφύλασσεν461
Ἕκτορ', ἀτὰρ Τεῦκρον Τελαμώνιον εὖχος ἀπηύρα,462
ὅς οἱ ἐϋστρεφέα νευρὴν ἐν ἀμύμονι τόξῳ463
ῥῆξ' ἐπὶ τῷ ἐρύοντι· παρεπλάγχθη δέ οἱ ἄλλῃ464
ἰὸς χαλκοβαρής, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. 465
Τεῦκρος δ' ἐρρίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα·466
ὢ πόποι ἦ δὴ πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κείρει467
δαίμων ἡμετέρης, ὅ τέ μοι βιὸν ἔκβαλε χειρός,468
νευρὴν δ' ἐξέρρηξε νεόστροφον, ἣν ἐνέδησα469
πρώϊον, ὄφρ' ἀνέχοιτο θαμὰ θρῴσκοντας ὀϊστούς. 470


τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·471
ὦ πέπον ἀλλὰ βιὸν μὲν ἔα καὶ ταρφέας ἰοὺς472
κεῖσθαι, ἐπεὶ συνέχευε θεὸς Δαναοῖσι μεγήρας·473
αὐτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ καὶ σάκος ὤμῳ474
μάρναό τε Τρώεσσι καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς. 475
μὴ μὰν ἀσπουδί γε δαμασσάμενοί περ ἕλοιεν476
νῆας ἐϋσσέλμους, ἀλλὰ μνησώμεθα χάρμης.477


ὣς φάθ', ὃ δὲ τόξον μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ἔθηκεν,478
αὐτὰρ ὅ γ' ἀμφ' ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον,479
κρατὶ δ' ἐπ' ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν 480
ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·481
εἵλετο δ' ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,482
βῆ δ' ἰέναι, μάλα δ' ὦκα θέων Αἴαντι παρέστη.483


Ἕκτωρ δ' ὡς εἶδεν Τεύκρου βλαφθέντα βέλεμνα,484
Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας· 485
Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ486
ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς487
νῆας ἀνὰ γλαφυράς· δὴ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν488
ἀνδρὸς ἀριστῆος Διόθεν βλαφθέντα βέλεμνα.489
ῥεῖα δ' ἀρίγνωτος Διὸς ἀνδράσι γίγνεται ἀλκή, 490
ἠμὲν ὁτέοισιν κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυαλίξῃ,491
ἠδ' ὅτινας μινύθῃ τε καὶ οὐκ ἐθέλῃσιν ἀμύνειν,492
ὡς νῦν Ἀργείων μινύθει μένος, ἄμμι δ' ἀρήγει.493
ἀλλὰ μάχεσθ' ἐπὶ νηυσὶν ἀολλέες· ὃς δέ κεν ὑμέων494
βλήμενος ἠὲ τυπεὶς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ 495
τεθνάτω· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀμυνομένῳ περὶ πάτρης496
τεθνάμεν· ἀλλ' ἄλοχός τε σόη καὶ παῖδες ὀπίσσω,497
καὶ οἶκος καὶ κλῆρος ἀκήρατος, εἴ κεν Ἀχαιοὶ498
οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.499


ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 500
Αἴας δ' αὖθ' ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισιν·501
αἰδὼς Ἀργεῖοι· νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσθαι502
ἠὲ σαωθῆναι καὶ ἀπώσασθαι κακὰ νηῶν.503
ἦ ἔλπεσθ' ἢν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ504
ἐμβαδὸν ἵξεσθαι ἣν πατρίδα γαῖαν ἕκαστος; 505
ἦ οὐκ ὀτρύνοντος ἀκούετε λαὸν ἅπαντα506
Ἕκτορος, ὃς δὴ νῆας ἐνιπρῆσαι μενεαίνει;507
οὐ μὰν ἔς γε χορὸν κέλετ' ἐλθέμεν, ἀλλὰ μάχεσθαι.508
ἡμῖν δ' οὔ τις τοῦδε νόος καὶ μῆτις ἀμείνων509
ἢ αὐτοσχεδίῃ μῖξαι χεῖράς τε μένος τε. 510
βέλτερον ἢ ἀπολέσθαι ἕνα χρόνον ἠὲ βιῶναι511
ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι512
ὧδ' αὔτως παρὰ νηυσὶν ὑπ' ἀνδράσι χειροτέροισιν.513


ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.514
ἔνθ' Ἕκτωρ μὲν ἕλε Σχεδίον Περιμήδεος υἱὸν 515
ἀρχὸν Φωκήων, Αἴας δ' ἕλε Λαοδάμαντα516
ἡγεμόνα πρυλέων Ἀντήνορος ἀγλαὸν υἱόν·517
Πουλυδάμας δ' Ὦτον Κυλλήνιον ἐξενάριξε518
Φυλεΐδεω ἕταρον, μεγαθύμων ἀρχὸν Ἐπειῶν.519
τῷ δὲ Μέγης ἐπόρουσεν ἰδών· ὃ δ' ὕπαιθα λιάσθη 520
Πουλυδάμας· καὶ τοῦ μὲν ἀπήμβροτεν· οὐ γὰρ Ἀπόλλων521
εἴα Πάνθου υἱὸν ἐνὶ προμάχοισι δαμῆναι·522
αὐτὰρ ὅ γε Κροίσμου στῆθος μέσον οὔτασε δουρί.523
δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ' ἀπ' ὤμων τεύχε' ἐσύλα.524
τόφρα δὲ τῷ ἐπόρουσε Δόλοψ αἰχμῆς ἐῢ εἰδὼς 525
Λαμπετίδης, ὃν Λάμπος ἐγείνατο φέρτατον υἱὸν526
Λαομεδοντιάδης εὖ εἰδότα θούριδος ἀλκῆς,527
ὃς τότε Φυλεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ528
ἐγγύθεν ὁρμηθείς· πυκινὸς δέ οἱ ἤρκεσε θώρηξ,529
τόν ῥ' ἐφόρει γυάλοισιν ἀρηρότα· τόν ποτε Φυλεὺς 530
ἤγαγεν ἐξ Ἐφύρης, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.531
ξεῖνος γάρ οἱ ἔδωκεν ἄναξ ἀνδρῶν Εὐφήτης532
ἐς πόλεμον φορέειν δηΐων ἀνδρῶν ἀλεωρήν·533
ὅς οἱ καὶ τότε παιδὸς ἀπὸ χροὸς ἤρκεσ' ὄλεθρον.534
τοῦ δὲ Μέγης κόρυθος χαλκήρεος ἱπποδασείης 535
κύμβαχον ἀκρότατον νύξ' ἔγχεϊ ὀξυόεντι,536
ῥῆξε δ' ἀφ' ἵππειον λόφον αὐτοῦ· πᾶς δὲ χαμᾶζε537
κάππεσεν ἐν κονίῃσι νέον φοίνικι φαεινός.538
εἷος ὃ τῷ πολέμιζε μένων, ἔτι δ' ἔλπετο νίκην,539
τόφρα δέ οἱ Μενέλαος ἀρήϊος ἦλθεν ἀμύντωρ, 540
στῆ δ' εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθών, βάλε δ' ὦμον ὄπισθεν·541
αἰχμὴ δὲ στέρνοιο διέσσυτο μαιμώωσα542
πρόσσω ἱεμένη· ὃ δ' ἄρα πρηνὴς ἐλιάσθη.543
τὼ μὲν ἐεισάσθην χαλκήρεα τεύχε' ἀπ' ὤμων544
συλήσειν· Ἕκτωρ δὲ κασιγνήτοισι κέλευσε 545
πᾶσι μάλα, πρῶτον δ' Ἱκεταονίδην ἐνένιπεν546
ἴφθιμον Μελάνιππον. ὃ δ' ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς547
βόσκ' ἐν Περκώτῃ δηΐων ἀπὸ νόσφιν ἐόντων·548
αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν νέες ἤλυθον ἀμφιέλισσαι,549
ἂψ εἰς Ἴλιον ἦλθε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσι, 550
ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ, ὃ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσι·551
τόν ῥ' Ἕκτωρ ἐνένιπεν ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν·552
οὕτω δὴ Μελάνιππε μεθήσομεν; οὐδέ νυ σοί περ553
ἐντρέπεται φίλον ἦτορ ἀνεψιοῦ κταμένοιο;554
οὐχ ὁράᾳς οἷον Δόλοπος περὶ τεύχε' ἕπουσιν; 555
ἀλλ' ἕπευ· οὐ γὰρ ἔτ' ἔστιν ἀποσταδὸν Ἀργείοισι556
μάρνασθαι, πρίν γ' ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ κατ' ἄκρης557
Ἴλιον αἰπεινὴν ἑλέειν κτάσθαι τε πολίτας.558


ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ', ὃ δ' ἅμ' ἕσπετο ἰσόθεος φώς·559
Ἀργείους δ' ὄτρυνε μέγας Τελαμώνιος Αἴας· 560
ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε, καὶ αἰδῶ θέσθ' ἐνὶ θυμῷ,561
ἀλλήλους τ' αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας.562
αἰδομένων δ' ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται·563
φευγόντων δ' οὔτ' ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτέ τις ἀλκή.564


ὣς ἔφαθ', οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον, 565
ἐν θυμῷ δ' ἐβάλοντο ἔπος, φράξαντο δὲ νῆας566
ἕρκεϊ χαλκείῳ· ἐπὶ δὲ Ζεὺς Τρῶας ἔγειρεν.567
Ἀντίλοχον δ' ὄτρυνε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·568
Ἀντίλοχ' οὔ τις σεῖο νεώτερος ἄλλος Ἀχαιῶν,569
οὔτε ποσὶν θάσσων οὔτ' ἄλκιμος ὡς σὺ μάχεσθαι· 570
εἴ τινά που Τρώων ἐξάλμενος ἄνδρα βάλοισθα.571


ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἀπέσσυτο, τὸν δ' ὀρόθυνεν·572
ἐκ δ' ἔθορε προμάχων, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ573
ἀμφὶ ἓ παπτήνας· ὑπὸ δὲ Τρῶες κεκάδοντο574
ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος· ὃ δ' οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν, 575
ἀλλ' Ἱκετάονος υἱὸν ὑπέρθυμον Μελάνιππον576
νισόμενον πόλεμον δὲ βάλε στῆθος παρὰ μαζόν.577
δούπησεν δὲ πεσών, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.578
Ἀντίλοχος δ' ἐπόρουσε κύων ὥς, ὅς τ' ἐπὶ νεβρῷ579
βλημένῳ ἀΐξῃ, τόν τ' ἐξ εὐνῆφι θορόντα 580
θηρητὴρ ἐτύχησε βαλών, ὑπέλυσε δὲ γυῖα·581
ὣς ἐπὶ σοὶ Μελάνιππε θόρ' Ἀντίλοχος μενεχάρμης582
τεύχεα συλήσων· ἀλλ' οὐ λάθεν Ἕκτορα δῖον,583
ὅς ῥά οἱ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα.584
Ἀντίλοχος δ' οὐ μεῖνε θοός περ ἐὼν πολεμιστής, 585
ἀλλ' ὅ γ' ἄρ' ἔτρεσε θηρὶ κακὸν ῥέξαντι ἐοικώς,586
ὅς τε κύνα κτείνας ἢ βουκόλον ἀμφὶ βόεσσι587
φεύγει πρίν περ ὅμιλον ἀολλισθήμεναι ἀνδρῶν·588
ὣς τρέσε Νεστορίδης, ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ589
ἠχῇ θεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο· 590
στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.591


Τρῶες δὲ λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισι592
νηυσὶν ἐπεσσεύοντο, Διὸς δ' ἐτέλειον ἐφετμάς,593
ὅ σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα, θέλγε δὲ θυμὸν594
Ἀργείων καὶ κῦδος ἀπαίνυτο, τοὺς δ' ὀρόθυνεν. 595
Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι596
Πριαμίδῃ, ἵνα νηυσὶ κορωνίσι θεσπιδαὲς πῦρ597
ἐμβάλοι ἀκάματον, Θέτιδος δ' ἐξαίσιον ἀρὴν598
πᾶσαν ἐπικρήνειε· τὸ γὰρ μένε μητίετα Ζεὺς599
νηὸς καιομένης σέλας ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι. 600
ἐκ γὰρ δὴ τοῦ μέλλε παλίωξιν παρὰ νηῶν601
θησέμεναι Τρώων, Δαναοῖσι δὲ κῦδος ὀρέξειν.602
τὰ φρονέων νήεσσιν ἔπι γλαφυρῇσιν ἔγειρεν603
Ἕκτορα Πριαμίδην μάλα περ μεμαῶτα καὶ αὐτόν.604
μαίνετο δ' ὡς ὅτ' Ἄρης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ 605
οὔρεσι μαίνηται βαθέης ἐν τάρφεσιν ὕλης·606
ἀφλοισμὸς δὲ περὶ στόμα γίγνετο, τὼ δέ οἱ ὄσσε607
λαμπέσθην βλοσυρῇσιν ὑπ' ὀφρύσιν, ἀμφὶ δὲ πήληξ608
σμερδαλέον κροτάφοισι τινάσσετο μαρναμένοιο609
Ἕκτορος· αὐτὸς γάρ οἱ ἀπ' αἰθέρος ἦεν ἀμύντωρ 610
Ζεύς, ὅς μιν πλεόνεσσι μετ' ἀνδράσι μοῦνον ἐόντα611
τίμα καὶ κύδαινε. μινυνθάδιος γὰρ ἔμελλεν612
ἔσσεσθ'· ἤδη γάρ οἱ ἐπόρνυε μόρσιμον ἦμαρ613
Παλλὰς Ἀθηναίη ὑπὸ Πηλεΐδαο βίηφιν.614
καί ῥ' ἔθελεν ῥῆξαι στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων, 615
ᾗ δὴ πλεῖστον ὅμιλον ὅρα καὶ τεύχε' ἄριστα·616
ἀλλ' οὐδ' ὧς δύνατο ῥῆξαι μάλα περ μενεαίνων·617
ἴσχον γὰρ πυργηδὸν ἀρηρότες, ἠΰτε πέτρη618
ἠλίβατος μεγάλη πολιῆς ἁλὸς ἐγγὺς ἐοῦσα,619
ἥ τε μένει λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα 620
κύματά τε τροφόεντα, τά τε προσερεύγεται αὐτήν·621
ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο.622
αὐτὰρ ὃ λαμπόμενος πυρὶ πάντοθεν ἔνθορ' ὁμίλῳ,623
ἐν δ' ἔπεσ' ὡς ὅτε κῦμα θοῇ ἐν νηῒ πέσῃσι624
λάβρον ὑπαὶ νεφέων ἀνεμοτρεφές· ἣ δέ τε πᾶσα 625
ἄχνῃ ὑπεκρύφθη, ἀνέμοιο δὲ δεινὸς ἀήτη626
ἱστίῳ ἐμβρέμεται, τρομέουσι δέ τε φρένα ναῦται627
δειδιότες· τυτθὸν γὰρ ὑπ' ἐκ θανάτοιο φέρονται·628
ὣς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.629
αὐτὰρ ὅ γ' ὥς τε λέων ὀλοόφρων βουσὶν ἐπελθών, 630
αἵ ῥά τ' ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο νέμονται631
μυρίαι, ἐν δέ τε τῇσι νομεὺς οὔ πω σάφα εἰδὼς632
θηρὶ μαχέσσασθαι ἕλικος βοὸς ἀμφὶ φονῇσιν·633
ἤτοι ὃ μὲν πρώτῃσι καὶ ὑστατίῃσι βόεσσιν634
αἰὲν ὁμοστιχάει, ὃ δέ τ' ἐν μέσσῃσιν ὀρούσας 635
βοῦν ἔδει, αἳ δέ τε πᾶσαι ὑπέτρεσαν· ὣς τότ' Ἀχαιοὶ636
θεσπεσίως ἐφόβηθεν ὑφ' Ἕκτορι καὶ Διὶ πατρὶ637
πάντες, ὃ δ' οἶον ἔπεφνε Μυκηναῖον Περιφήτην,638
Κοπρῆος φίλον υἱόν, ὃς Εὐρυσθῆος ἄνακτος639
ἀγγελίης οἴχνεσκε βίῃ Ἡρακληείῃ. 640
τοῦ γένετ' ἐκ πατρὸς πολὺ χείρονος υἱὸς ἀμείνων641
παντοίας ἀρετάς, ἠμὲν πόδας ἠδὲ μάχεσθαι,642
καὶ νόον ἐν πρώτοισι Μυκηναίων ἐτέτυκτο·643
ὅς ῥα τόθ' Ἕκτορι κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυάλιξε.644
στρεφθεὶς γὰρ μετόπισθεν ἐν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο, 645
τὴν αὐτὸς φορέεσκε ποδηνεκέ' ἕρκος ἀκόντων·646
τῇ ὅ γ' ἐνὶ βλαφθεὶς πέσεν ὕπτιος, ἀμφὶ δὲ πήληξ647
σμερδαλέον κονάβησε περὶ κροτάφοισι πεσόντος.648
Ἕκτωρ δ' ὀξὺ νόησε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,649
στήθεϊ δ' ἐν δόρυ πῆξε, φίλων δέ μιν ἐγγὺς ἑταίρων 650
κτεῖν'· οἳ δ' οὐκ ἐδύναντο καὶ ἀχνύμενοί περ ἑταίρου651
χραισμεῖν· αὐτοὶ γὰρ μάλα δείδισαν Ἕκτορα δῖον.652


εἰσωποὶ δ' ἐγένοντο νεῶν, περὶ δ' ἔσχεθον ἄκραι653
νῆες ὅσαι πρῶται εἰρύατο· τοὶ δ' ἐπέχυντο.654
Ἀργεῖοι δὲ νεῶν μὲν ἐχώρησαν καὶ ἀνάγκῃ 655
τῶν πρωτέων, αὐτοῦ δὲ παρὰ κλισίῃσιν ἔμειναν656
ἁθρόοι, οὐδὲ κέδασθεν ἀνὰ στρατόν· ἴσχε γὰρ αἰδὼς657
καὶ δέος· ἀζηχὲς γὰρ ὁμόκλεον ἀλλήλοισι.658
Νέστωρ αὖτε μάλιστα Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν659
λίσσεθ' ὑπὲρ τοκέων γουνούμενος ἄνδρα ἕκαστον· 660
ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ αἰδῶ θέσθ' ἐνὶ θυμῷ661
ἄλλων ἀνθρώπων, ἐπὶ δὲ μνήσασθε ἕκαστος662
παίδων ἠδ' ἀλόχων καὶ κτήσιος ἠδὲ τοκήων,663
ἠμὲν ὅτεῳ ζώουσι καὶ ᾧ κατατεθνήκασι·664
τῶν ὕπερ ἐνθάδ' ἐγὼ γουνάζομαι οὐ παρεόντων 665
ἑστάμεναι κρατερῶς, μὴ δὲ τρωπᾶσθε φόβον δέ.666


ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.667
τοῖσι δ' ἀπ' ὀφθαλμῶν νέφος ἀχλύος ὦσεν Ἀθήνη668
θεσπέσιον· μάλα δέ σφι φόως γένετ' ἀμφοτέρωθεν669
ἠμὲν πρὸς νηῶν καὶ ὁμοιΐου πολέμοιο. 670
Ἕκτορα δὲ φράσσαντο βοὴν ἀγαθὸν καὶ ἑταίρους,671
ἠμὲν ὅσοι μετόπισθεν ἀφέστασαν οὐδὲ μάχοντο,672
ἠδ' ὅσσοι παρὰ νηυσὶ μάχην ἐμάχοντο θοῇσιν.673


οὐδ' ἄρ' ἔτ' Αἴαντι μεγαλήτορι ἥνδανε θυμῷ674
ἑστάμεν ἔνθά περ ἄλλοι ἀφέστασαν υἷες Ἀχαιῶν· 675
ἀλλ' ὅ γε νηῶν ἴκρι' ἐπῴχετο μακρὰ βιβάσθων,676
νώμα δὲ ξυστὸν μέγα ναύμαχον ἐν παλάμῃσι677
κολλητὸν βλήτροισι δυωκαιεικοσίπηχυ.678
ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ ἵπποισι κελητίζειν ἐῢ εἰδώς,679
ὅς τ' ἐπεὶ ἐκ πολέων πίσυρας συναείρεται ἵππους, 680
σεύας ἐκ πεδίοιο μέγα προτὶ ἄστυ δίηται681
λαοφόρον καθ' ὁδόν· πολέες τέ ἑ θηήσαντο682
ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὃ δ' ἔμπεδον ἀσφαλὲς αἰεὶ683
θρῴσκων ἄλλοτ' ἐπ' ἄλλον ἀμείβεται, οἳ δὲ πέτονται·684
ὣς Αἴας ἐπὶ πολλὰ θοάων ἴκρια νηῶν 685
φοίτα μακρὰ βιβάς, φωνὴ δέ οἱ αἰθέρ' ἵκανεν,686
αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοόων Δαναοῖσι κέλευε687
νηυσί τε καὶ κλισίῃσιν ἀμυνέμεν. οὐδὲ μὲν Ἕκτωρ688
μίμνεν ἐνὶ Τρώων ὁμάδῳ πύκα θωρηκτάων·689
ἀλλ' ὥς τ' ὀρνίθων πετεηνῶν αἰετὸς αἴθων 690
ἔθνος ἐφορμᾶται ποταμὸν πάρα βοσκομενάων691
χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων,692
ὣς Ἕκτωρ ἴθυσε νεὸς κυανοπρῴροιο693
ἀντίος ἀΐξας· τὸν δὲ Ζεὺς ὦσεν ὄπισθε694
χειρὶ μάλα μεγάλῃ, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅμ' αὐτῷ. 695


αὖτις δὲ δριμεῖα μάχη παρὰ νηυσὶν ἐτύχθη·696
φαίης κ' ἀκμῆτας καὶ ἀτειρέας ἀλλήλοισιν697
ἄντεσθ' ἐν πολέμῳ, ὡς ἐσσυμένως ἐμάχοντο.698
τοῖσι δὲ μαρναμένοισιν ὅδ' ἦν νόος· ἤτοι Ἀχαιοὶ699
οὐκ ἔφασαν φεύξεσθαι ὑπ' ἐκ κακοῦ, ἀλλ' ὀλέεσθαι, 700
Τρωσὶν δ' ἔλπετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἑκάστου701
νῆας ἐνιπρήσειν κτενέειν θ' ἥρωας Ἀχαιούς.702
οἳ μὲν τὰ φρονέοντες ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν·703
Ἕκτωρ δὲ πρυμνῆς νεὸς ἥψατο ποντοπόροιο704
καλῆς ὠκυάλου, ἣ Πρωτεσίλαον ἔνεικεν 705
ἐς Τροίην, οὐδ' αὖτις ἀπήγαγε πατρίδα γαῖαν.706
τοῦ περ δὴ περὶ νηὸς Ἀχαιοί τε Τρῶές τε707
δῄουν ἀλλήλους αὐτοσχεδόν· οὐδ' ἄρα τοί γε708
τόξων ἀϊκὰς ἀμφὶς μένον οὐδ' ἔτ' ἀκόντων,709
ἀλλ' οἵ γ' ἐγγύθεν ἱστάμενοι ἕνα θυμὸν ἔχοντες 710
ὀξέσι δὴ πελέκεσσι καὶ ἀξίνῃσι μάχοντο711
καὶ ξίφεσιν μεγάλοισι καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι.712
πολλὰ δὲ φάσγανα καλὰ μελάνδετα κωπήεντα713
ἄλλα μὲν ἐκ χειρῶν χαμάδις πέσον, ἄλλα δ' ἀπ' ὤμων714
ἀνδρῶν μαρναμένων· ῥέε δ' αἵματι γαῖα μέλαινα. 715
Ἕκτωρ δὲ πρύμνηθεν ἐπεὶ λάβεν οὐχὶ μεθίει716
ἄφλαστον μετὰ χερσὶν ἔχων, Τρωσὶν δὲ κέλευεν·717
οἴσετε πῦρ, ἅμα δ' αὐτοὶ ἀολλέες ὄρνυτ' ἀϋτήν·718
νῦν ἡμῖν πάντων Ζεὺς ἄξιον ἦμαρ ἔδωκε719
νῆας ἑλεῖν, αἳ δεῦρο θεῶν ἀέκητι μολοῦσαι 720
ἡμῖν πήματα πολλὰ θέσαν, κακότητι γερόντων,721
οἵ μ' ἐθέλοντα μάχεσθαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν722
αὐτόν τ' ἰσχανάασκον ἐρητύοντό τε λαόν·723
ἀλλ' εἰ δή ῥα τότε βλάπτε φρένας εὐρύοπα Ζεὺς724
ἡμετέρας, νῦν αὐτὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει. 725


ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα μᾶλλον ἐπ' Ἀργείοισιν ὄρουσαν.726
Αἴας δ' οὐκέτ' ἔμιμνε· βιάζετο γὰρ βελέεσσιν·727
ἀλλ' ἀνεχάζετο τυτθόν, ὀϊόμενος θανέεσθαι728
θρῆνυν ἐφ' ἑπταπόδην, λίπε δ' ἴκρια νηὸς ἐΐσης.729
ἔνθ' ἄρ' ὅ γ' ἑστήκει δεδοκημένος, ἔγχεϊ δ' αἰεὶ 730
Τρῶας ἄμυνε νεῶν, ὅς τις φέροι ἀκάματον πῦρ·731
αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοόων Δαναοῖσι κέλευε·732
ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος733
ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.734
ἠέ τινάς φαμεν εἶναι ἀοσσητῆρας ὀπίσσω, 735
ἦέ τι τεῖχος ἄρειον, ὅ κ' ἀνδράσι λοιγὸν ἀμύναι;736
οὐ μέν τι σχεδόν ἐστι πόλις πύργοις ἀραρυῖα,737
ᾗ κ' ἀπαμυναίμεσθ' ἑτεραλκέα δῆμον ἔχοντες·738
ἀλλ' ἐν γὰρ Τρώων πεδίῳ πύκα θωρηκτάων739
πόντῳ κεκλιμένοι ἑκὰς ἥμεθα πατρίδος αἴης· 740
τὼ ἐν χερσὶ φόως, οὐ μειλιχίῃ πολέμοιο.741


ἦ, καὶ μαιμώων ἔφεπ' ἔγχεϊ ὀξυόεντι.742
ὅς τις δὲ Τρώων κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ φέροιτο743
σὺν πυρὶ κηλείῳ, χάριν Ἕκτορος ὀτρύναντος,744
τὸν δ' Αἴας οὔτασκε δεδεγμένος ἔγχεϊ μακρῷ· 745
δώδεκα δὲ προπάροιθε νεῶν αὐτοσχεδὸν οὖτα.746