Vasile Stancu

The ILIAD
Book XXII

ὣς οἳ μὲν κατὰ ἄστυ πεφυζότες ἠΰτε νεβροὶ001
ἱδρῶ ἀπεψύχοντο πίον τ' ἀκέοντό τε δίψαν002
κεκλιμένοι καλῇσιν ἐπάλξεσιν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ003
τείχεος ἆσσον ἴσαν σάκε' ὤμοισι κλίναντες.004
Ἕκτορα δ' αὐτοῦ μεῖναι ὀλοιὴ μοῖρα πέδησεν 005
Ἰλίου προπάροιθε πυλάων τε Σκαιάων.006
αὐτὰρ Πηλείωνα προσηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·007
τίπτέ με Πηλέος υἱὲ ποσὶν ταχέεσσι διώκεις008
αὐτὸς θνητὸς ἐὼν θεὸν ἄμβροτον; οὐδέ νύ πώ με009
ἔγνως ὡς θεός εἰμι, σὺ δ' ἀσπερχὲς μενεαίνεις. 010
ἦ νύ τοι οὔ τι μέλει Τρώων πόνος, οὓς ἐφόβησας,011
οἳ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσθης.012
οὐ μέν με κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι.013


τὸν δὲ μέγ' ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·014
ἔβλαψάς μ' ἑκάεργε θεῶν ὀλοώτατε πάντων 015
ἐνθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος· ἦ κ' ἔτι πολλοὶ016
γαῖαν ὀδὰξ εἷλον πρὶν Ἴλιον εἰσαφικέσθαι.017
νῦν δ' ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δὲ σάωσας018
ῥηϊδίως, ἐπεὶ οὔ τι τίσιν γ' ἔδεισας ὀπίσσω.019
ἦ σ' ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη. 020


ὣς εἰπὼν προτὶ ἄστυ μέγα φρονέων ἐβεβήκει,021
σευάμενος ὥς θ' ἵππος ἀεθλοφόρος σὺν ὄχεσφιν,022
ὅς ῥά τε ῥεῖα θέῃσι τιταινόμενος πεδίοιο·023
ὣς Ἀχιλεὺς λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ' ἐνώμα.024


τὸν δ' ὃ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφθαλμοῖσι 025
παμφαίνονθ' ὥς τ' ἀστέρ' ἐπεσσύμενον πεδίοιο,026
ὅς ῥά τ' ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ027
φαίνονται πολλοῖσι μετ' ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ,028
ὅν τε κύν' Ὠρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσι.029
λαμπρότατος μὲν ὅ γ' ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται, 030
καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν·031
ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.032
ᾤμωξεν δ' ὃ γέρων, κεφαλὴν δ' ὅ γε κόψατο χερσὶν033
ὑψόσ' ἀνασχόμενος, μέγα δ' οἰμώξας ἐγεγώνει034
λισσόμενος φίλον υἱόν· ὃ δὲ προπάροιθε πυλάων 035
ἑστήκει ἄμοτον μεμαὼς Ἀχιλῆϊ μάχεσθαι·036
τὸν δ' ὃ γέρων ἐλεεινὰ προσηύδα χεῖρας ὀρεγνύς·037
Ἕκτορ μή μοι μίμνε φίλον τέκος ἀνέρα τοῦτον038
οἶος ἄνευθ' ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότμον ἐπίσπῃς039
Πηλεΐωνι δαμείς, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστι 040
σχέτλιος· αἴθε θεοῖσι φίλος τοσσόνδε γένοιτο041
ὅσσον ἐμοί· τάχα κέν ἑ κύνες καὶ γῦπες ἔδοιεν042
κείμενον· ἦ κέ μοι αἰνὸν ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἔλθοι·043
ὅς μ' υἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εὖνιν ἔθηκε044
κτείνων καὶ περνὰς νήσων ἔπι τηλεδαπάων. 045
καὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε Λυκάονα καὶ Πολύδωρον046
οὐ δύναμαι ἰδέειν Τρώων εἰς ἄστυ ἀλέντων,047
τούς μοι Λαοθόη τέκετο κρείουσα γυναικῶν.048
ἀλλ' εἰ μὲν ζώουσι μετὰ στρατῷ, ἦ τ' ἂν ἔπειτα049
χαλκοῦ τε χρυσοῦ τ' ἀπολυσόμεθ', ἔστι γὰρ ἔνδον· 050
πολλὰ γὰρ ὤπασε παιδὶ γέρων ὀνομάκλυτος Ἄλτης.051
εἰ δ' ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,052
ἄλγος ἐμῷ θυμῷ καὶ μητέρι τοὶ τεκόμεσθα·053
λαοῖσιν δ' ἄλλοισι μινυνθαδιώτερον ἄλγος054
ἔσσεται, ἢν μὴ καὶ σὺ θάνῃς Ἀχιλῆϊ δαμασθείς. 055
ἀλλ' εἰσέρχεο τεῖχος ἐμὸν τέκος, ὄφρα σαώσῃς056
Τρῶας καὶ Τρῳάς, μὴ δὲ μέγα κῦδος ὀρέξῃς057
Πηλεΐδῃ, αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος ἀμερθῇς.058
πρὸς δ' ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ' ἐλέησον059
δύσμορον, ὅν ῥα πατὴρ Κρονίδης ἐπὶ γήραος οὐδῷ 060
αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ φθίσει κακὰ πόλλ' ἐπιδόντα061
υἷάς τ' ὀλλυμένους ἑλκηθείσας τε θύγατρας,062
καὶ θαλάμους κεραϊζομένους, καὶ νήπια τέκνα063
βαλλόμενα προτὶ γαίῃ ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,064
ἑλκομένας τε νυοὺς ὀλοῇς ὑπὸ χερσὶν Ἀχαιῶν. 065
αὐτὸν δ' ἂν πύματόν με κύνες πρώτῃσι θύρῃσιν066
ὠμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεί κέ τις ὀξέϊ χαλκῷ067
τύψας ἠὲ βαλὼν ῥεθέων ἐκ θυμὸν ἕληται,068
οὓς τρέφον ἐν μεγάροισι τραπεζῆας θυραωρούς,069
οἵ κ' ἐμὸν αἷμα πιόντες ἀλύσσοντες περὶ θυμῷ 070
κείσοντ' ἐν προθύροισι. νέῳ δέ τε πάντ' ἐπέοικεν071
ἄρηϊ κταμένῳ δεδαϊγμένῳ ὀξέϊ χαλκῷ072
κεῖσθαι· πάντα δὲ καλὰ θανόντι περ ὅττι φανήῃ·073
ἀλλ' ὅτε δὴ πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον074
αἰδῶ τ' αἰσχύνωσι κύνες κταμένοιο γέροντος, 075
τοῦτο δὴ οἴκτιστον πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν.076


ἦ ῥ' ὃ γέρων, πολιὰς δ' ἄρ' ἀνὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶ077
τίλλων ἐκ κεφαλῆς· οὐδ' Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθε.078
μήτηρ δ' αὖθ' ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυ χέουσα079
κόλπον ἀνιεμένη, ἑτέρηφι δὲ μαζὸν ἀνέσχε· 080
καί μιν δάκρυ χέουσ' ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·081
Ἕκτορ τέκνον ἐμὸν τάδε τ' αἴδεο καί μ' ἐλέησον082
αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα μαζὸν ἐπέσχον·083
τῶν μνῆσαι φίλε τέκνον ἄμυνε δὲ δήϊον ἄνδρα084
τείχεος ἐντὸς ἐών, μὴ δὲ πρόμος ἵστασο τούτῳ 085
σχέτλιος· εἴ περ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ' ἔτ' ἔγωγε086
κλαύσομαι ἐν λεχέεσσι φίλον θάλος, ὃν τέκον αὐτή,087
οὐδ' ἄλοχος πολύδωρος· ἄνευθε δέ σε μέγα νῶϊν088
Ἀργείων παρὰ νηυσὶ κύνες ταχέες κατέδονται.089


ὣς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην φίλον υἱὸν 090
πολλὰ λισσομένω· οὐδ' Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθον,091
ἀλλ' ὅ γε μίμν' Ἀχιλῆα πελώριον ἆσσον ἰόντα.092
ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ ὀρέστερος ἄνδρα μένῃσι093
βεβρωκὼς κακὰ φάρμακ', ἔδυ δέ τέ μιν χόλος αἰνός,094
σμερδαλέον δὲ δέδορκεν ἑλισσόμενος περὶ χειῇ· 095
ὣς Ἕκτωρ ἄσβεστον ἔχων μένος οὐχ ὑπεχώρει096
πύργῳ ἔπι προὔχοντι φαεινὴν ἀσπίδ' ἐρείσας·097
ὀχθήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·098
ὤ μοι ἐγών, εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω,099
Πουλυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναθήσει, 100
ὅς μ' ἐκέλευε Τρωσὶ ποτὶ πτόλιν ἡγήσασθαι101
νύχθ' ὕπο τήνδ' ὀλοὴν ὅτε τ' ὤρετο δῖος Ἀχιλλεύς.102
ἀλλ' ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ' ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν.103
νῦν δ' ἐπεὶ ὤλεσα λαὸν ἀτασθαλίῃσιν ἐμῇσιν,104
αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους, 105
μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ἐμεῖο·106
Ἕκτωρ ἧφι βίηφι πιθήσας ὤλεσε λαόν.107
ὣς ἐρέουσιν· ἐμοὶ δὲ τότ' ἂν πολὺ κέρδιον εἴη108
ἄντην ἢ Ἀχιλῆα κατακτείναντα νέεσθαι,109
ἠέ κεν αὐτῷ ὀλέσθαι ἐϋκλειῶς πρὸ πόληος. 110
εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείομαι ὀμφαλόεσσαν111
καὶ κόρυθα βριαρήν, δόρυ δὲ πρὸς τεῖχος ἐρείσας112
αὐτὸς ἰὼν Ἀχιλῆος ἀμύμονος ἀντίος ἔλθω113
καί οἱ ὑπόσχωμαι Ἑλένην καὶ κτήμαθ' ἅμ' αὐτῇ,114
πάντα μάλ' ὅσσά τ' Ἀλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν 115
ἠγάγετο Τροίηνδ', ἥ τ' ἔπλετο νείκεος ἀρχή,116
δωσέμεν Ἀτρεΐδῃσιν ἄγειν, ἅμα δ' ἀμφὶς Ἀχαιοῖς117
ἄλλ' ἀποδάσσεσθαι ὅσα τε πτόλις ἥδε κέκευθε·118
Τρωσὶν δ' αὖ μετόπισθε γερούσιον ὅρκον ἕλωμαι119
μή τι κατακρύψειν, ἀλλ' ἄνδιχα πάντα δάσασθαι 120
κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἐέργει·121
ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;122
μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὃ δέ μ' οὐκ ἐλεήσει123
οὐδέ τί μ' αἰδέσεται, κτενέει δέ με γυμνὸν ἐόντα124
αὔτως ὥς τε γυναῖκα, ἐπεί κ' ἀπὸ τεύχεα δύω. 125
οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ' ἀπὸ πέτρης126
τῷ ὀαριζέμεναι, ἅ τε παρθένος ἠΐθεός τε127
παρθένος ἠΐθεός τ' ὀαρίζετον ἀλλήλοιιν.128
βέλτερον αὖτ' ἔριδι ξυνελαυνέμεν ὅττι τάχιστα·129
εἴδομεν ὁπποτέρῳ κεν Ὀλύμπιος εὖχος ὀρέξῃ. 130


ὣς ὅρμαινε μένων, ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθεν Ἀχιλλεὺς131
ἶσος Ἐνυαλίῳ κορυθάϊκι πτολεμιστῇ132
σείων Πηλιάδα μελίην κατὰ δεξιὸν ὦμον133
δεινήν· ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος αὐγῇ134
ἢ πυρὸς αἰθομένου ἢ ἠελίου ἀνιόντος. 135
Ἕκτορα δ', ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος· οὐδ' ἄρ' ἔτ' ἔτλη136
αὖθι μένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βῆ δὲ φοβηθείς·137
Πηλεΐδης δ' ἐπόρουσε ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς.138
ἠΰτε κίρκος ὄρεσφιν ἐλαφρότατος πετεηνῶν139
ῥηϊδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαν, 140
ἣ δέ θ' ὕπαιθα φοβεῖται, ὃ δ' ἐγγύθεν ὀξὺ λεληκὼς141
ταρφέ' ἐπαΐσσει, ἑλέειν τέ ἑ θυμὸς ἀνώγει·142
ὣς ἄρ' ὅ γ' ἐμμεμαὼς ἰθὺς πέτετο, τρέσε δ' Ἕκτωρ143
τεῖχος ὕπο Τρώων, λαιψηρὰ δὲ γούνατ' ἐνώμα.144
οἳ δὲ παρὰ σκοπιὴν καὶ ἐρινεὸν ἠνεμόεντα 145
τείχεος αἰὲν ὑπ' ἐκ κατ' ἀμαξιτὸν ἐσσεύοντο,146
κρουνὼ δ' ἵκανον καλλιρρόω· ἔνθα δὲ πηγαὶ147
δοιαὶ ἀναΐσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος.148
ἣ μὲν γάρ θ' ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς149
γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο· 150
ἣ δ' ἑτέρη θέρεϊ προρέει ἐϊκυῖα χαλάζῃ,151
ἢ χιόνι ψυχρῇ ἢ ἐξ ὕδατος κρυστάλλῳ.152
ἔνθα δ' ἐπ' αὐτάων πλυνοὶ εὐρέες ἐγγὺς ἔασι153
καλοὶ λαΐνεοι, ὅθι εἵματα σιγαλόεντα154
πλύνεσκον Τρώων ἄλοχοι καλαί τε θύγατρες 155
τὸ πρὶν ἐπ' εἰρήνης πρὶν ἐλθεῖν υἷας Ἀχαιῶν.156
τῇ ῥα παραδραμέτην φεύγων ὃ δ' ὄπισθε διώκων·157
πρόσθε μὲν ἐσθλὸς ἔφευγε, δίωκε δέ μιν μέγ' ἀμείνων158
καρπαλίμως, ἐπεὶ οὐχ ἱερήϊον οὐδὲ βοείην159
ἀρνύσθην, ἅ τε ποσσὶν ἀέθλια γίγνεται ἀνδρῶν, 160
ἀλλὰ περὶ ψυχῆς θέον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.161
ὡς δ' ὅτ' ἀεθλοφόροι περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι162
ῥίμφα μάλα τρωχῶσι· τὸ δὲ μέγα κεῖται ἄεθλον163
ἢ τρίπος ἠὲ γυνὴ ἀνδρὸς κατατεθνηῶτος·164
ὣς τὼ τρὶς Πριάμοιο πόλιν πέρι δινηθήτην 165
καρπαλίμοισι πόδεσσι· θεοὶ δ' ἐς πάντες ὁρῶντο·166
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·167
ὢ πόποι ἦ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος168
ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι· ἐμὸν δ' ὀλοφύρεται ἦτορ169
Ἕκτορος, ὅς μοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί' ἔκηεν 170
Ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου, ἄλλοτε δ' αὖτε171
ἐν πόλει ἀκροτάτῃ· νῦν αὖτέ ἑ δῖος Ἀχιλλεὺς172
ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκει.173
ἀλλ' ἄγετε φράζεσθε θεοὶ καὶ μητιάασθε174
ἠέ μιν ἐκ θανάτοιο σαώσομεν, ἦέ μιν ἤδη 175
Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ δαμάσσομεν ἐσθλὸν ἐόντα.176


τὸν δ' αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·177
ὦ πάτερ ἀργικέραυνε κελαινεφὲς οἷον ἔειπες·178
ἄνδρα θνητὸν ἐόντα πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ179
ἂψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι; 180
ἔρδ'· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.181


τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·182
θάρσει Τριτογένεια φίλον τέκος· οὔ νύ τι θυμῷ183
πρόφρονι μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι·184
ἔρξον ὅπῃ δή τοι νόος ἔπλετο, μὴ δ' ἔτ' ἐρώει. 185


ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην·186
βῆ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.187


Ἕκτορα δ' ἀσπερχὲς κλονέων ἔφεπ' ὠκὺς Ἀχιλλεύς.188
ὡς δ' ὅτε νεβρὸν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται189
ὄρσας ἐξ εὐνῆς διά τ' ἄγκεα καὶ διὰ βήσσας· 190
τὸν δ' εἴ πέρ τε λάθῃσι καταπτήξας ὑπὸ θάμνῳ,191
ἀλλά τ' ἀνιχνεύων θέει ἔμπεδον ὄφρά κεν εὕρῃ·192
ὣς Ἕκτωρ οὐ λῆθε ποδώκεα Πηλεΐωνα.193
ὁσσάκι δ' ὁρμήσειε πυλάων Δαρδανιάων194
ἀντίον ἀΐξασθαι ἐϋδμήτους ὑπὸ πύργους, 195
εἴ πως οἷ καθύπερθεν ἀλάλκοιεν βελέεσσι,196
τοσσάκι μιν προπάροιθεν ἀποστρέψασκε παραφθὰς197
πρὸς πεδίον· αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ' αἰεί.198
ὡς δ' ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν·199
οὔτ' ἄρ' ὃ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ' ὃ διώκειν· 200
ὣς ὃ τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν, οὐδ' ὃς ἀλύξαι.201
πῶς δέ κεν Ἕκτωρ κῆρας ὑπεξέφυγεν θανάτοιο,202
εἰ μή οἱ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετ' Ἀπόλλων203
ἐγγύθεν, ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα;204
λαοῖσιν δ' ἀνένευε καρήατι δῖος Ἀχιλλεύς, 205
οὐδ' ἔα ἱέμεναι ἐπὶ Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα,206
μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι.207
ἀλλ' ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο,208
καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα,209
ἐν δ' ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο, 210
τὴν μὲν Ἀχιλλῆος, τὴν δ' Ἕκτορος ἱπποδάμοιο,211
ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ' Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ,212
ᾤχετο δ' εἰς Ἀΐδαο, λίπεν δέ ἑ Φοῖβος Ἀπόλλων.213
Πηλεΐωνα δ' ἵκανε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,214
ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 215
νῦν δὴ νῶι ἔολπα Διῒ φίλε φαίδιμ' Ἀχιλλεῦ216
οἴσεσθαι μέγα κῦδος Ἀχαιοῖσι προτὶ νῆας217
Ἕκτορα δῃώσαντε μάχης ἄατόν περ ἐόντα.218
οὔ οἱ νῦν ἔτι γ' ἔστι πεφυγμένον ἄμμε γενέσθαι,219
οὐδ' εἴ κεν μάλα πολλὰ πάθοι ἑκάεργος Ἀπόλλων 220
προπροκυλινδόμενος πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο.221
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι καὶ ἄμπνυε, τόνδε δ' ἐγώ τοι222
οἰχομένη πεπιθήσω ἐναντίβιον μαχέσασθαι.223


ὣς φάτ' Ἀθηναίη, ὃ δ' ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ,224
στῆ δ' ἄρ' ἐπὶ μελίης χαλκογλώχινος ἐρεισθείς. 225
ἣ δ' ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο δ' Ἕκτορα δῖον226
Δηϊφόβῳ ἐϊκυῖα δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν·227
ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·228
ἠθεῖ' ἦ μάλα δή σε βιάζεται ὠκὺς Ἀχιλλεὺς229
ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκων· 230
ἀλλ' ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες.231
τὴν δ' αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·232
Δηΐφοβ' ἦ μέν μοι τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσθα233
γνωτῶν οὓς Ἑκάβη ἠδὲ Πρίαμος τέκε παῖδας·234
νῦν δ' ἔτι καὶ μᾶλλον νοέω φρεσὶ τιμήσασθαι, 235
ὃς ἔτλης ἐμεῦ εἵνεκ', ἐπεὶ ἴδες ὀφθαλμοῖσι,236
τείχεος ἐξελθεῖν, ἄλλοι δ' ἔντοσθε μένουσι.237


τὸν δ' αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·238
ἠθεῖ' ἦ μὲν πολλὰ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ239
λίσσονθ' ἑξείης γουνούμενοι, ἀμφὶ δ' ἑταῖροι, 240
αὖθι μένειν· τοῖον γὰρ ὑποτρομέουσιν ἅπαντες·241
ἀλλ' ἐμὸς ἔνδοθι θυμὸς ἐτείρετο πένθεϊ λυγρῷ.242
νῦν δ' ἰθὺς μεμαῶτε μαχώμεθα, μὴ δέ τι δούρων243
ἔστω φειδωλή, ἵνα εἴδομεν εἴ κεν Ἀχιλλεὺς244
νῶϊ κατακτείνας ἔναρα βροτόεντα φέρηται 245
νῆας ἔπι γλαφυράς, ἦ κεν σῷ δουρὶ δαμήῃ.246


ὣς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ ἡγήσατ' Ἀθήνη·247
οἳ δ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες,248
τὸν πρότερος προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·249
οὔ σ' ἔτι Πηλέος υἱὲ φοβήσομαι, ὡς τὸ πάρος περ 250
τρὶς περὶ ἄστυ μέγα Πριάμου δίον, οὐδέ ποτ' ἔτλην251
μεῖναι ἐπερχόμενον· νῦν αὖτέ με θυμὸς ἀνῆκε252
στήμεναι ἀντία σεῖο· ἕλοιμί κεν ἤ κεν ἁλοίην.253
ἀλλ' ἄγε δεῦρο θεοὺς ἐπιδώμεθα· τοὶ γὰρ ἄριστοι254
μάρτυροι ἔσσονται καὶ ἐπίσκοποι ἁρμονιάων· 255
οὐ γὰρ ἐγώ σ' ἔκπαγλον ἀεικιῶ, αἴ κεν ἐμοὶ Ζεὺς256
δώῃ καμμονίην, σὴν δὲ ψυχὴν ἀφέλωμαι·257
ἀλλ' ἐπεὶ ἄρ κέ σε συλήσω κλυτὰ τεύχε' Ἀχιλλεῦ258
νεκρὸν Ἀχαιοῖσιν δώσω πάλιν· ὣς δὲ σὺ ῥέζειν.259


τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· 260
Ἕκτορ μή μοι ἄλαστε συνημοσύνας ἀγόρευε·261
ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστά,262
οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσιν,263
ἀλλὰ κακὰ φρονέουσι διαμπερὲς ἀλλήλοισιν,264
ὣς οὐκ ἔστ' ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὐδέ τι νῶϊν 265
ὅρκια ἔσσονται, πρίν γ' ἢ ἕτερόν γε πεσόντα266
αἵματος ἆσαι Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστήν.267
παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο· νῦν σε μάλα χρὴ268
αἰχμητήν τ' ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν.269
οὔ τοι ἔτ' ἔσθ' ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς Ἀθήνη 270
ἔγχει ἐμῷ δαμάᾳ· νῦν δ' ἀθρόα πάντ' ἀποτίσεις271
κήδε' ἐμῶν ἑτάρων οὓς ἔκτανες ἔγχεϊ θύων.272


ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος·273
καὶ τὸ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο φαίδιμος Ἕκτωρ·274
ἕζετο γὰρ προϊδών, τὸ δ' ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος, 275
ἐν γαίῃ δ' ἐπάγη· ἀνὰ δ' ἥρπασε Παλλὰς Ἀθήνη,276
ἂψ δ' Ἀχιλῆϊ δίδου, λάθε δ' Ἕκτορα ποιμένα λαῶν.277
Ἕκτωρ δὲ προσέειπεν ἀμύμονα Πηλεΐωνα·278
ἤμβροτες, οὐδ' ἄρα πώ τι θεοῖς ἐπιείκελ' Ἀχιλλεῦ279
ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον, ἦ τοι ἔφης γε· 280
ἀλλά τις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπίκλοπος ἔπλεο μύθων,281
ὄφρά σ' ὑποδείσας μένεος ἀλκῆς τε λάθωμαι.282
οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξεις,283
ἀλλ' ἰθὺς μεμαῶτι διὰ στήθεσφιν ἔλασσον284
εἴ τοι ἔδωκε θεός· νῦν αὖτ' ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι 285
χάλκεον· ὡς δή μιν σῷ ἐν χροῒ πᾶν κομίσαιο.286
καί κεν ἐλαφρότερος πόλεμος Τρώεσσι γένοιτο287
σεῖο καταφθιμένοιο· σὺ γάρ σφισι πῆμα μέγιστον.288


ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,289
καὶ βάλε Πηλεΐδαο μέσον σάκος οὐδ' ἀφάμαρτε· 290
τῆλε δ' ἀπεπλάγχθη σάκεος δόρυ· χώσατο δ' Ἕκτωρ291
ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,292
στῆ δὲ κατηφήσας, οὐδ' ἄλλ' ἔχε μείλινον ἔγχος.293
Δηΐφοβον δ' ἐκάλει λευκάσπιδα μακρὸν ἀΰσας·294
ᾔτεέ μιν δόρυ μακρόν· ὃ δ' οὔ τί οἱ ἐγγύθεν ἦεν. 295
Ἕκτωρ δ' ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·296
ὢ πόποι ἦ μάλα δή με θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν·297
Δηΐφοβον γὰρ ἔγωγ' ἐφάμην ἥρωα παρεῖναι·298
ἀλλ' ὃ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ δ' ἐξαπάτησεν Ἀθήνη.299
νῦν δὲ δὴ ἐγγύθι μοι θάνατος κακός, οὐδ' ἔτ' ἄνευθεν, 300
οὐδ' ἀλέη· ἦ γάρ ῥα πάλαι τό γε φίλτερον ἦεν301
Ζηνί τε καὶ Διὸς υἷι ἑκηβόλῳ, οἵ με πάρος γε302
πρόφρονες εἰρύατο· νῦν αὖτέ με μοῖρα κιχάνει.303
μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην,304
ἀλλὰ μέγα ῥέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι. 305


ὣς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ,306
τό οἱ ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τε στιβαρόν τε,307
οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ' αἰετὸς ὑψιπετήεις,308
ὅς τ' εἶσιν πεδίον δὲ διὰ νεφέων ἐρεβεννῶν309
ἁρπάξων ἢ ἄρν' ἀμαλὴν ἤ πτῶκα λαγωόν· 310
ὣς Ἕκτωρ οἴμησε τινάσσων φάσγανον ὀξύ.311
ὁρμήθη δ' Ἀχιλεύς, μένεος δ' ἐμπλήσατο θυμὸν312
ἀγρίου, πρόσθεν δὲ σάκος στέρνοιο κάλυψε313
καλὸν δαιδάλεον, κόρυθι δ' ἐπένευε φαεινῇ314
τετραφάλῳ· καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι 315
χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς.316
οἷος δ' ἀστὴρ εἶσι μετ' ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ317
ἕσπερος, ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ,318
ὣς αἰχμῆς ἀπέλαμπ' εὐήκεος, ἣν ἄρ' Ἀχιλλεὺς319
πάλλεν δεξιτερῇ φρονέων κακὸν Ἕκτορι δίῳ 320
εἰσορόων χρόα καλόν, ὅπῃ εἴξειε μάλιστα.321
τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχεα322
καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξε κατακτάς·323
φαίνετο δ' ᾗ κληῖδες ἀπ' ὤμων αὐχέν' ἔχουσι324
λαυκανίην, ἵνα τε ψυχῆς ὤκιστος ὄλεθρος· 325
τῇ ῥ' ἐπὶ οἷ μεμαῶτ' ἔλασ' ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεύς,326
ἀντικρὺ δ' ἁπαλοῖο δι' αὐχένος ἤλυθ' ἀκωκή·327
οὐδ' ἄρ' ἀπ' ἀσφάραγον μελίη τάμε χαλκοβάρεια,328
ὄφρά τί μιν προτιείποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν.329
ἤριπε δ' ἐν κονίῃς· ὃ δ' ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς· 330
Ἕκτορ ἀτάρ που ἔφης Πατροκλῆ' ἐξεναρίζων331
σῶς ἔσσεσθ', ἐμὲ δ' οὐδὲν ὀπίζεο νόσφιν ἐόντα332
νήπιε· τοῖο δ' ἄνευθεν ἀοσσητὴρ μέγ' ἀμείνων333
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγὼ μετόπισθε λελείμμην,334
ὅς τοι γούνατ' ἔλυσα· σὲ μὲν κύνες ἠδ' οἰωνοὶ 335
ἑλκήσουσ' ἀϊκῶς, τὸν δὲ κτεριοῦσιν Ἀχαιοί.336


τὸν δ' ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·337
λίσσομ' ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων338
μή με ἔα παρὰ νηυσὶ κύνας καταδάψαι Ἀχαιῶν,339
ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις χρυσόν τε δέδεξο 340
δῶρα τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,341
σῶμα δὲ οἴκαδ' ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με342
Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι θανόντα.343


τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεὺς·344
μή με κύον γούνων γουνάζεο μὴ δὲ τοκήων· 345
αἲ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνήη346
ὤμ' ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷα ἔοργας,347
ὡς οὐκ ἔσθ' ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι,348
οὐδ' εἴ κεν δεκάκις τε καὶ εἰκοσινήριτ' ἄποινα349
στήσωσ' ἐνθάδ' ἄγοντες, ὑπόσχωνται δὲ καὶ ἄλλα, 350
οὐδ' εἴ κέν σ' αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασθαι ἀνώγοι351
Δαρδανίδης Πρίαμος· οὐδ' ὧς σέ γε πότνια μήτηρ352
ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται ὃν τέκεν αὐτή,353
ἀλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα δάσονται.354


τὸν δὲ καταθνῄσκων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ· 355
ἦ σ' εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ' ἄρ' ἔμελλον356
πείσειν· ἦ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός.357
φράζεο νῦν, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι358
ἤματι τῷ ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων359
ἐσθλὸν ἐόντ' ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν. 360


ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε,361
ψυχὴ δ' ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδος δὲ βεβήκει362
ὃν πότμον γοόωσα λιποῦσ' ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.363
τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα δῖος Ἀχιλλεύς·364
τέθναθι· κῆρα δ' ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ 365
Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ' ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.366


ἦ ῥα, καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,367
καὶ τό γ' ἄνευθεν ἔθηχ', ὃ δ' ἀπ' ὤμων τεύχε' ἐσύλα368
αἱματόεντ'· ἄλλοι δὲ περίδραμον υἷες Ἀχαιῶν,369
οἳ καὶ θηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν 370
Ἕκτορος· οὐδ' ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη.371
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·372
ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μαλακώτερος ἀμφαφάασθαι373
Ἕκτωρ ἢ ὅτε νῆας ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ.374


ὣς ἄρα τις εἴπεσκε καὶ οὐτήσασκε παραστάς. 375
τὸν δ' ἐπεὶ ἐξενάριξε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,376
στὰς ἐν Ἀχαιοῖσιν ἔπεα πτερόεντ' ἀγόρευεν·377
ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες378
ἐπεὶ δὴ τόνδ' ἄνδρα θεοὶ δαμάσασθαι ἔδωκαν,379
ὃς κακὰ πόλλ' ἔρρεξεν ὅσ' οὐ σύμπαντες οἱ ἄλλοι, 380
εἰ δ' ἄγετ' ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηθῶμεν,381
ὄφρά κ' ἔτι γνῶμεν Τρώων νόον ὅν τιν' ἔχουσιν,382
ἢ καταλείψουσιν πόλιν ἄκρην τοῦδε πεσόντος,383
ἦε μένειν μεμάασι καὶ Ἕκτορος οὐκέτ' ἐόντος.384
ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; 385
κεῖται πὰρ νήεσσι νέκυς ἄκλαυτος ἄθαπτος386
Πάτροκλος· τοῦ δ' οὐκ ἐπιλήσομαι, ὄφρ' ἂν ἔγωγε387
ζωοῖσιν μετέω καί μοι φίλα γούνατ' ὀρώρῃ·388
εἰ δὲ θανόντων περ καταλήθοντ' εἰν Ἀΐδαο389
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ κεῖθι φίλου μεμνήσομ' ἑταίρου. 390
νῦν δ' ἄγ' ἀείδοντες παιήονα κοῦροι Ἀχαιῶν391
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι νεώμεθα, τόνδε δ' ἄγωμεν.392
ἠράμεθα μέγα κῦδος· ἐπέφνομεν Ἕκτορα δῖον,393
ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ θεῷ ὣς εὐχετόωντο.394


ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα. 395
ἀμφοτέρων μετόπισθε ποδῶν τέτρηνε τένοντε396
ἐς σφυρὸν ἐκ πτέρνης, βοέους δ' ἐξῆπτεν ἱμάντας,397
ἐκ δίφροιο δ' ἔδησε, κάρη δ' ἕλκεσθαι ἔασεν·398
ἐς δίφρον δ' ἀναβὰς ἀνά τε κλυτὰ τεύχε' ἀείρας399
μάστιξέν ῥ' ἐλάαν, τὼ δ' οὐκ ἀέκοντε πετέσθην. 400
τοῦ δ' ἦν ἑλκομένοιο κονίσαλος, ἀμφὶ δὲ χαῖται401
κυάνεαι πίτναντο, κάρη δ' ἅπαν ἐν κονίῃσι402
κεῖτο πάρος χαρίεν· τότε δὲ Ζεὺς δυσμενέεσσι403
δῶκεν ἀεικίσσασθαι ἑῇ ἐν πατρίδι γαίῃ.404


ὣς τοῦ μὲν κεκόνιτο κάρη ἅπαν· ἣ δέ νυ μήτηρ 405
τίλλε κόμην, ἀπὸ δὲ λιπαρὴν ἔρριψε καλύπτρην406
τηλόσε, κώκυσεν δὲ μάλα μέγα παῖδ' ἐσιδοῦσα·407
ᾤμωξεν δ' ἐλεεινὰ πατὴρ φίλος, ἀμφὶ δὲ λαοὶ408
κωκυτῷ τ' εἴχοντο καὶ οἰμωγῇ κατὰ ἄστυ.409
τῷ δὲ μάλιστ' ἄρ' ἔην ἐναλίγκιον ὡς εἰ ἅπασα 410
Ἴλιος ὀφρυόεσσα πυρὶ σμύχοιτο κατ' ἄκρης.411
λαοὶ μέν ῥα γέροντα μόγις ἔχον ἀσχαλόωντα412
ἐξελθεῖν μεμαῶτα πυλάων Δαρδανιάων.413
πάντας δ' ἐλλιτάνευε κυλινδόμενος κατὰ κόπρον,414
ἐξονομακλήδην ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον· 415
σχέσθε φίλοι, καί μ' οἶον ἐάσατε κηδόμενοί περ416
ἐξελθόντα πόληος ἱκέσθ' ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.417
λίσσωμ' ἀνέρα τοῦτον ἀτάσθαλον ὀβριμοεργόν,418
ἤν πως ἡλικίην αἰδέσσεται ἠδ' ἐλεήσῃ419
γῆρας· καὶ δέ νυ τῷ γε πατὴρ τοιόσδε τέτυκται 420
Πηλεύς, ὅς μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε πῆμα γενέσθαι421
Τρωσί· μάλιστα δ' ἐμοὶ περὶ πάντων ἄλγε' ἔθηκε.422
τόσσους γάρ μοι παῖδας ἀπέκτανε τηλεθάοντας·423
τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι ἀχνύμενός περ424
ὡς ἑνός, οὗ μ' ἄχος ὀξὺ κατοίσεται Ἄϊδος εἴσω, 425
Ἕκτορος· ὡς ὄφελεν θανέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσι·426
τώ κε κορεσσάμεθα κλαίοντέ τε μυρομένω τε427
μήτηρ θ', ἥ μιν ἔτικτε δυσάμμορος, ἠδ' ἐγὼ αὐτός.428


ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο πολῖται·429
Τρῳῇσιν δ' Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο· 430
τέκνον ἐγὼ δειλή· τί νυ βείομαι αἰνὰ παθοῦσα431
σεῦ ἀποτεθνηῶτος; ὅ μοι νύκτάς τε καὶ ἦμαρ432
εὐχωλὴ κατὰ ἄστυ πελέσκεο, πᾶσί τ' ὄνειαρ433
Τρωσί τε καὶ Τρῳῇσι κατὰ πτόλιν, οἵ σε θεὸν ὣς434
δειδέχατ'· ἦ γὰρ καί σφι μάλα μέγα κῦδος ἔησθα 435
ζωὸς ἐών· νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.436


ὣς ἔφατο κλαίουσ', ἄλοχος δ' οὔ πώ τι πέπυστο437
Ἕκτορος· οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλθὼν438
ἤγγειλ' ὅττί ῥά οἱ πόσις ἔκτοθι μίμνε πυλάων,439
ἀλλ' ἥ γ' ἱστὸν ὕφαινε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο 440
δίπλακα πορφυρέην, ἐν δὲ θρόνα ποικίλ' ἔπασσε.441
κέκλετο δ' ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοις κατὰ δῶμα442
ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα πέλοιτο443
Ἕκτορι θερμὰ λοετρὰ μάχης ἐκ νοστήσαντι444
νηπίη, οὐδ' ἐνόησεν ὅ μιν μάλα τῆλε λοετρῶν 445
χερσὶν Ἀχιλλῆος δάμασε γλαυκῶπις Ἀθήνη.446
κωκυτοῦ δ' ἤκουσε καὶ οἰμωγῆς ἀπὸ πύργου·447
τῆς δ' ἐλελίχθη γυῖα, χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε κερκίς·448
ἣ δ' αὖτις δμῳῇσιν ἐϋπλοκάμοισι μετηύδα·449
δεῦτε δύω μοι ἕπεσθον, ἴδωμ' ὅτιν' ἔργα τέτυκται. 450
αἰδοίης ἑκυρῆς ὀπὸς ἔκλυον, ἐν δ' ἐμοὶ αὐτῇ451
στήθεσι πάλλεται ἦτορ ἀνὰ στόμα, νέρθε δὲ γοῦνα452
πήγνυται· ἐγγὺς δή τι κακὸν Πριάμοιο τέκεσσιν.453
αἲ γὰρ ἀπ' οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος· ἀλλὰ μάλ' αἰνῶς454
δείδω μὴ δή μοι θρασὺν Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεὺς 455
μοῦνον ἀποτμήξας πόλιος πεδίον δὲ δίηται,456
καὶ δή μιν καταπαύσῃ ἀγηνορίης ἀλεγεινῆς457
ἥ μιν ἔχεσκ', ἐπεὶ οὔ ποτ' ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν,458
ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων.459


ὣς φαμένη μεγάροιο διέσσυτο μαινάδι ἴση 460
παλλομένη κραδίην· ἅμα δ' ἀμφίπολοι κίον αὐτῇ461
αὐτὰρ ἐπεὶ πύργόν τε καὶ ἀνδρῶν ἷξεν ὅμιλον462
ἔστη παπτήνασ' ἐπὶ τείχεϊ, τὸν δὲ νόησεν463
ἑλκόμενον πρόσθεν πόλιος· ταχέες δέ μιν ἵπποι464
ἕλκον ἀκηδέστως κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν. 465
τὴν δὲ κατ' ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν,466
ἤριπε δ' ἐξοπίσω, ἀπὸ δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσε.467
τῆλε δ' ἀπὸ κρατὸς βάλε δέσματα σιγαλόεντα,468
ἄμπυκα κεκρύφαλόν τε ἰδὲ πλεκτὴν ἀναδέσμην469
κρήδεμνόν θ', ὅ ῥά οἱ δῶκε χρυσῆ Ἀφροδίτη 470
ἤματι τῷ ὅτε μιν κορυθαίολος ἠγάγεθ' Ἕκτωρ471
ἐκ δόμου Ἠετίωνος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα.472
ἀμφὶ δέ μιν γαλόῳ τε καὶ εἰνατέρες ἅλις ἔσταν,473
αἵ ἑ μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην ἀπολέσθαι.474
ἣ δ' ἐπεὶ οὖν ἔμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη 475
ἀμβλήδην γοόωσα μετὰ Τρῳῇσιν ἔειπεν·476
Ἕκτορ ἐγὼ δύστηνος· ἰῇ ἄρα γεινόμεθ' αἴσῃ477
ἀμφότεροι, σὺ μὲν ἐν Τροίῃ Πριάμου κατὰ δῶμα,478
αὐτὰρ ἐγὼ Θήβῃσιν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ479
ἐν δόμῳ Ἠετίωνος, ὅ μ' ἔτρεφε τυτθὸν ἐοῦσαν 480
δύσμορος αἰνόμορον· ὡς μὴ ὤφελλε τεκέσθαι.481
νῦν δὲ σὺ μὲν Ἀΐδαο δόμους ὑπὸ κεύθεσι γαίης482
ἔρχεαι, αὐτὰρ ἐμὲ στυγερῷ ἐνὶ πένθεϊ λείπεις483
χήρην ἐν μεγάροισι· πάϊς δ' ἔτι νήπιος αὔτως,484
ὃν τέκομεν σύ τ' ἐγώ τε δυσάμμοροι· οὔτε σὺ τούτῳ 485
ἔσσεαι Ἕκτορ ὄνειαρ ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οὗτος.486
ἤν περ γὰρ πόλεμόν γε φύγῃ πολύδακρυν Ἀχαιῶν,487
αἰεί τοι τούτῳ γε πόνος καὶ κήδε' ὀπίσσω488
ἔσσοντ'· ἄλλοι γάρ οἱ ἀπουρίσσουσιν ἀρούρας.489
ἦμαρ δ' ὀρφανικὸν παναφήλικα παῖδα τίθησι· 490
πάντα δ' ὑπεμνήμυκε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί,491
δευόμενος δέ τ' ἄνεισι πάϊς ἐς πατρὸς ἑταίρους,492
ἄλλον μὲν χλαίνης ἐρύων, ἄλλον δὲ χιτῶνος·493
τῶν δ' ἐλεησάντων κοτύλην τις τυτθὸν ἐπέσχε·494
χείλεα μέν τ' ἐδίην', ὑπερῴην δ' οὐκ ἐδίηνε. 495
τὸν δὲ καὶ ἀμφιθαλὴς ἐκ δαιτύος ἐστυφέλιξε496
χερσὶν πεπλήγων καὶ ὀνειδείοισιν ἐνίσσων·497
ἔρρ' οὕτως· οὐ σός γε πατὴρ μεταδαίνυται ἡμῖν.498
δακρυόεις δέ τ' ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην499
Ἀστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ ἐπὶ γούνασι πατρὸς 500
μυελὸν οἶον ἔδεσκε καὶ οἰῶν πίονα δημόν·501
αὐτὰρ ὅθ' ὕπνος ἕλοι, παύσαιτό τε νηπιαχεύων,502
εὕδεσκ' ἐν λέκτροισιν ἐν ἀγκαλίδεσσι τιθήνης503
εὐνῇ ἔνι μαλακῇ θαλέων ἐμπλησάμενος κῆρ·504
νῦν δ' ἂν πολλὰ πάθῃσι φίλου ἀπὸ πατρὸς ἁμαρτὼν 505
Ἀστυάναξ, ὃν Τρῶες ἐπίκλησιν καλέουσιν·506
οἶος γάρ σφιν ἔρυσο πύλας καὶ τείχεα μακρά.507
νῦν δὲ σὲ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι νόσφι τοκήων508
αἰόλαι εὐλαὶ ἔδονται, ἐπεί κε κύνες κορέσωνται509
γυμνόν· ἀτάρ τοι εἵματ' ἐνὶ μεγάροισι κέονται 510
λεπτά τε καὶ χαρίεντα τετυγμένα χερσὶ γυναικῶν.511
ἀλλ' ἤτοι τάδε πάντα καταφλέξω πυρὶ κηλέῳ512
οὐδὲν σοί γ' ὄφελος, ἐπεὶ οὐκ ἐγκείσεαι αὐτοῖς,513
ἀλλὰ πρὸς Τρώων καὶ Τρωϊάδων κλέος εἶναι.514


ὣς ἔφατο κλαίουσ', ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 515