Vasile Stancu

The ILIAD
Book XX

ὣς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι θωρήσσοντο001
ἀμφὶ σὲ Πηλέος υἱὲ μάχης ἀκόρητον Ἀχαιοί,002
Τρῶες δ' αὖθ' ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο·003
Ζεὺς δὲ Θέμιστα κέλευσε θεοὺς ἀγορὴν δὲ καλέσσαι004
κρατὸς ἀπ' Οὐλύμποιο πολυπτύχου· ἣ δ' ἄρα πάντῃ 005
φοιτήσασα κέλευσε Διὸς πρὸς δῶμα νέεσθαι.006
οὔτέ τις οὖν ποταμῶν ἀπέην νόσφ' Ὠκεανοῖο,007
οὔτ' ἄρα νυμφάων αἵ τ' ἄλσεα καλὰ νέμονται008
καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα.009
ἐλθόντες δ' ἐς δῶμα Διὸς νεφεληγερέταο 010
ξεστῇς αἰθούσῃσιν ἐνίζανον, ἃς Διὶ πατρὶ011
Ἥφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν.012


ὣς οἳ μὲν Διὸς ἔνδον ἀγηγέρατ'· οὐδ' ἐνοσίχθων013
νηκούστησε θεᾶς, ἀλλ' ἐξ ἁλὸς ἦλθε μετ' αὐτούς,014
ἷζε δ' ἄρ' ἐν μέσσοισι, Διὸς δ' ἐξείρετο βουλήν· 015
τίπτ' αὖτ' ἀργικέραυνε θεοὺς ἀγορὴν δὲ κάλεσσας;016
ἦ τι περὶ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν μερμηρίζεις;017
τῶν γὰρ νῦν ἄγχιστα μάχη πόλεμός τε δέδηε.018


τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·019
ἔγνως ἐννοσίγαιε ἐμὴν ἐν στήθεσι βουλὴν 020
ὧν ἕνεκα ξυνάγειρα· μέλουσί μοι ὀλλύμενοί περ.021
ἀλλ' ἤτοι μὲν ἐγὼ μενέω πτυχὶ Οὐλύμποιο022
ἥμενος, ἔνθ' ὁρόων φρένα τέρψομαι· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι023
ἔρχεσθ' ὄφρ' ἂν ἵκησθε μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,024
ἀμφοτέροισι δ' ἀρήγεθ' ὅπῃ νόος ἐστὶν ἑκάστου. 025
εἰ γὰρ Ἀχιλλεὺς οἶος ἐπὶ Τρώεσσι μαχεῖται026
οὐδὲ μίνυνθ' ἕξουσι ποδώκεα Πηλεΐωνα.027
καὶ δέ τί μιν καὶ πρόσθεν ὑποτρομέεσκον ὁρῶντες·028
νῦν δ' ὅτε δὴ καὶ θυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς029
δείδω μὴ καὶ τεῖχος ὑπέρμορον ἐξαλαπάξῃ. 030


ὣς ἔφατο Κρονίδης, πόλεμον δ' ἀλίαστον ἔγειρε.031
βὰν δ' ἴμεναι πόλεμον δὲ θεοὶ δίχα θυμὸν ἔχοντες·032
Ἥρη μὲν μετ' ἀγῶνα νεῶν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη033
ἠδὲ Ποσειδάων γαιήοχος ἠδ' ἐριούνης034
Ἑρμείας, ὃς ἐπὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσι κέκασται· 035
Ἥφαιστος δ' ἅμα τοῖσι κίε σθένεϊ βλεμεαίνων036
χωλεύων, ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί.037
ἐς δὲ Τρῶας Ἄρης κορυθαίολος, αὐτὰρ ἅμ' αὐτῷ038
Φοῖβος ἀκερσεκόμης ἠδ' Ἄρτεμις ἰοχέαιρα039
Λητώ τε Ξάνθός τε φιλομειδής τ' Ἀφροδίτη. 040


εἷος μέν ῥ' ἀπάνευθε θεοὶ θνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν,041
τεῖος Ἀχαιοὶ μὲν μέγα κύδανον, οὕνεκ' Ἀχιλλεὺς042
ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ' ἀλεγεινῆς·043
Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον044
δειδιότας, ὅθ' ὁρῶντο ποδώκεα Πηλεΐωνα 045
τεύχεσι λαμπόμενον βροτολοιγῷ ἶσον Ἄρηϊ.046
αὐτὰρ ἐπεὶ μεθ' ὅμιλον Ὀλύμπιοι ἤλυθον ἀνδρῶν,047
ὦρτο δ' Ἔρις κρατερὴ λαοσσόος, αὖε δ' Ἀθήνη048
στᾶσ' ὁτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός,049
ἄλλοτ' ἐπ' ἀκτάων ἐριδούπων μακρὸν ἀΰτει. 050
αὖε δ' Ἄρης ἑτέρωθεν ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσος051
ὀξὺ κατ' ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι κελεύων,052
ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ.053


ὣς τοὺς ἀμφοτέρους μάκαρες θεοὶ ὀτρύνοντες054
σύμβαλον, ἐν δ' αὐτοῖς ἔριδα ῥήγνυντο βαρεῖαν· 055
δεινὸν δὲ βρόντησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε056
ὑψόθεν· αὐτὰρ νέρθε Ποσειδάων ἐτίναξε057
γαῖαν ἀπειρεσίην ὀρέων τ' αἰπεινὰ κάρηνα.058
πάντες δ' ἐσσείοντο πόδες πολυπίδακος Ἴδης059
καὶ κορυφαί, Τρώων τε πόλις καὶ νῆες Ἀχαιῶν. 060
ἔδεισεν δ' ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων Ἀϊδωνεύς,061
δείσας δ' ἐκ θρόνου ἆλτο καὶ ἴαχε, μή οἱ ὕπερθε062
γαῖαν ἀναρρήξειε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,063
οἰκία δὲ θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι φανείη064
σμερδαλέ' εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ· 065
τόσσος ἄρα κτύπος ὦρτο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων.066
ἤτοι μὲν γὰρ ἔναντα Ποσειδάωνος ἄνακτος067
ἵστατ' Ἀπόλλων Φοῖβος ἔχων ἰὰ πτερόεντα,068
ἄντα δ' Ἐνυαλίοιο θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·069
Ἥρῃ δ' ἀντέστη χρυσηλάκατος κελαδεινὴ 070
Ἄρτεμις ἰοχέαιρα κασιγνήτη ἑκάτοιο·071
Λητοῖ δ' ἀντέστη σῶκος ἐριούνιος Ἑρμῆς,072
ἄντα δ' ἄρ' Ἡφαίστοιο μέγας ποταμὸς βαθυδίνης,073
ὃν Ξάνθον καλέουσι θεοί, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον.074


ὣς οἳ μὲν θεοὶ ἄντα θεῶν ἴσαν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς 075
Ἕκτορος ἄντα μάλιστα λιλαίετο δῦναι ὅμιλον076
Πριαμίδεω· τοῦ γάρ ῥα μάλιστά ἑ θυμὸς ἀνώγει077
αἵματος ἆσαι Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστήν.078
Αἰνείαν δ' ἰθὺς λαοσσόος ὦρσεν Ἀπόλλων079
ἀντία Πηλεΐωνος, ἐνῆκε δέ οἱ μένος ἠΰ· 080
υἱέϊ δὲ Πριάμοιο Λυκάονι εἴσατο φωνήν·081
τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·082
Αἰνεία Τρώων βουληφόρε ποῦ τοι ἀπειλαὶ083
ἃς Τρώων βασιλεῦσιν ὑπίσχεο οἰνοποτάζων084
Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος ἐναντίβιον πολεμίξειν; 085


τὸν δ' αὖτ' Αἰνείας ἀπαμειβόμενος προσέειπε·086
Πριαμίδη τί με ταῦτα καὶ οὐκ ἐθέλοντα κελεύεις087
ἀντία Πηλεΐωνος ὑπερθύμοιο μάχεσθαι;088
οὐ μὲν γὰρ νῦν πρῶτα ποδώκεος ἄντ' Ἀχιλῆος089
στήσομαι, ἀλλ' ἤδη με καὶ ἄλλοτε δουρὶ φόβησεν 090
ἐξ Ἴδης, ὅτε βουσὶν ἐπήλυθεν ἡμετέρῃσι,091
πέρσε δὲ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον· αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς092
εἰρύσαθ', ὅς μοι ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα.093
ἦ κ' ἐδάμην ὑπὸ χερσὶν Ἀχιλλῆος καὶ Ἀθήνης,094
ἥ οἱ πρόσθεν ἰοῦσα τίθει φάος ἠδ' ἐκέλευεν 095
ἔγχεϊ χαλκείῳ Λέλεγας καὶ Τρῶας ἐναίρειν.096
τὼ οὐκ ἔστ' Ἀχιλῆος ἐναντίον ἄνδρα μάχεσθαι·097
αἰεὶ γὰρ πάρα εἷς γε θεῶν ὃς λοιγὸν ἀμύνει.098
καὶ δ' ἄλλως τοῦ γ' ἰθὺ βέλος πέτετ', οὐδ' ἀπολήγει099
πρὶν χροὸς ἀνδρομέοιο διελθέμεν. εἰ δὲ θεός περ 100
ἶσον τείνειεν πολέμου τέλος, οὔ κε μάλα ῥέα101
νικήσει', οὐδ' εἰ παγχάλκεος εὔχεται εἶναι.102


τὸν δ' αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·103
ἥρως ἀλλ' ἄγε καὶ σὺ θεοῖς αἰειγενέτῃσιν104
εὔχεο· καὶ δὲ σέ φασι Διὸς κούρης Ἀφροδίτης 105
ἐκγεγάμεν, κεῖνος δὲ χερείονος ἐκ θεοῦ ἐστίν·106
ἣ μὲν γὰρ Διός ἐσθ', ἣ δ' ἐξ ἁλίοιο γέροντος.107
ἀλλ' ἰθὺς φέρε χαλκὸν ἀτειρέα, μηδέ σε πάμπαν108
λευγαλέοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ.109


ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν, 110
βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ.111
οὐδ' ἔλαθ' Ἀγχίσαο πάϊς λευκώλενον Ἥρην112
ἀντία Πηλεΐωνος ἰὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν·113
ἣ δ' ἄμυδις στήσασα θεοὺς μετὰ μῦθον ἔειπε·114
φράζεσθον δὴ σφῶϊ Ποσείδαον καὶ Ἀθήνη 115
ἐν φρεσὶν ὑμετέρῃσιν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.116
Αἰνείας ὅδ' ἔβη κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ117
ἀντία Πηλεΐωνος, ἀνῆκε δὲ Φοῖβος Ἀπόλλων.118
ἀλλ' ἄγεθ', ἡμεῖς πέρ μιν ἀποτρωπῶμεν ὀπίσσω119
αὐτόθεν, ἤ τις ἔπειτα καὶ ἡμείων Ἀχιλῆϊ 120
παρσταίη, δοίη δὲ κράτος μέγα, μηδέ τι θυμῷ121
δευέσθω, ἵνα εἰδῇ ὅ μιν φιλέουσιν ἄριστοι122
ἀθανάτων, οἳ δ' αὖτ' ἀνεμώλιοι οἳ τὸ πάρος περ123
Τρωσὶν ἀμύνουσιν πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα.124
πάντες δ' Οὐλύμποιο κατήλθομεν ἀντιόωντες 125
τῆσδε μάχης, ἵνα μή τι μετὰ Τρώεσσι πάθῃσι126
σήμερον· ὕστερον αὖτε τὰ πείσεται ἅσσά οἱ αἶσα127
γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ ὅτε μιν τέκε μήτηρ.128
εἰ δ' Ἀχιλεὺς οὐ ταῦτα θεῶν ἐκ πεύσεται ὀμφῆς129
δείσετ' ἔπειθ', ὅτε κέν τις ἐναντίβιον θεὸς ἔλθῃ 130
ἐν πολέμῳ· χαλεποὶ δὲ θεοὶ φαίνεσθαι ἐναργεῖς.131


τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων·132
Ἥρη μὴ χαλέπαινε παρ' ἐκ νόον· οὐδέ τί σε χρή.133
οὐκ ἂν ἔγωγ' ἐθέλοιμι θεοὺς ἔριδι ξυνελάσσαι134
ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν· 135
ἀλλ' ἡμεῖς μὲν ἔπειτα καθεζώμεσθα κιόντες136
ἐκ πάτου ἐς σκοπιήν, πόλεμος δ' ἄνδρεσσι μελήσει.137
εἰ δέ κ' Ἄρης ἄρχωσι μάχης ἢ Φοῖβος Ἀπόλλων,138
ἢ Ἀχιλῆ' ἴσχωσι καὶ οὐκ εἰῶσι μάχεσθαι,139
αὐτίκ' ἔπειτα καὶ ἄμμι παρ' αὐτόθι νεῖκος ὀρεῖται 140
φυλόπιδος· μάλα δ' ὦκα διακρινθέντας ὀΐω141
ἂψ ἴμεν Οὔλυμπον δὲ θεῶν μεθ' ὁμήγυριν ἄλλων142
ἡμετέρῃς ὑπὸ χερσὶν ἀναγκαίηφι δαμέντας.143


ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο κυανοχαίτης144
τεῖχος ἐς ἀμφίχυτον Ἡρακλῆος θείοιο 145
ὑψηλόν, τό ῥά οἱ Τρῶες καὶ Παλλὰς Ἀθήνη146
ποίεον, ὄφρα τὸ κῆτος ὑπεκπροφυγὼν ἀλέαιτο,147
ὁππότε μιν σεύαιτο ἀπ' ἠϊόνος πεδίον δέ.148
ἔνθα Ποσειδάων κατ' ἄρ' ἕζετο καὶ θεοὶ ἄλλοι,149
ἀμφὶ δ' ἄρ' ἄρρηκτον νεφέλην ὤμοισιν ἕσαντο· 150
οἳ δ' ἑτέρωσε καθῖζον ἐπ' ὀφρύσι Καλλικολώνης151
ἀμφὶ σὲ ἤϊε Φοῖβε καὶ Ἄρηα πτολίπορθον.152


ὣς οἳ μέν ῥ' ἑκάτερθε καθήατο μητιόωντες153
βουλάς· ἀρχέμεναι δὲ δυσηλεγέος πολέμοιο154
ὄκνεον ἀμφότεροι, Ζεὺς δ' ἥμενος ὕψι κέλευε. 155


τῶν δ' ἅπαν ἐπλήσθη πεδίον καὶ λάμπετο χαλκῷ156
ἀνδρῶν ἠδ' ἵππων· κάρκαιρε δὲ γαῖα πόδεσσιν157
ὀρνυμένων ἄμυδις. δύο δ' ἀνέρες ἔξοχ' ἄριστοι158
ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι159
Αἰνείας τ' Ἀγχισιάδης καὶ δῖος Ἀχιλλεύς. 160
Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀπειλήσας ἐβεβήκει161
νευστάζων κόρυθι βριαρῇ· ἀτὰρ ἀσπίδα θοῦριν162
πρόσθεν ἔχε στέρνοιο, τίνασσε δὲ χάλκεον ἔγχος.163
Πηλεΐδης δ' ἑτέρωθεν ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς164
σίντης, ὅν τε καὶ ἄνδρες ἀποκτάμεναι μεμάασιν 165
ἀγρόμενοι πᾶς δῆμος· ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίζων166
ἔρχεται, ἀλλ' ὅτε κέν τις ἀρηϊθόων αἰζηῶν167
δουρὶ βάλῃ ἐάλη τε χανών, περί τ' ἀφρὸς ὀδόντας168
γίγνεται, ἐν δέ τέ οἱ κραδίῃ στένει ἄλκιμον ἦτορ,169
οὐρῇ δὲ πλευράς τε καὶ ἰσχία ἀμφοτέρωθεν 170
μαστίεται, ἑὲ δ' αὐτὸν ἐποτρύνει μαχέσασθαι,171
γλαυκιόων δ' ἰθὺς φέρεται μένει, ἤν τινα πέφνῃ172
ἀνδρῶν, ἢ αὐτὸς φθίεται πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ·173
ὣς Ἀχιλῆ' ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸς ἀγήνωρ174
ἀντίον ἐλθέμεναι μεγαλήτορος Αἰνείαο. 175
οἳ δ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες,176
τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·177
Αἰνεία τί σὺ τόσσον ὁμίλου πολλὸν ἐπελθὼν178
ἔστης; ἦ σέ γε θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει179
ἐλπόμενον Τρώεσσιν ἀνάξειν ἱπποδάμοισι 180
τιμῆς τῆς Πριάμου; ἀτὰρ εἴ κεν ἔμ' ἐξεναρίξῃς,181
οὔ τοι τοὔνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερὶ θήσει·182
εἰσὶν γάρ οἱ παῖδες, ὃ δ' ἔμπεδος οὐδ' ἀεσίφρων.183
ἦ νύ τί τοι Τρῶες τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων184
καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμηαι 185
αἴ κεν ἐμὲ κτείνῃς; χαλεπῶς δέ σ' ἔολπα τὸ ῥέξειν.186
ἤδη μὲν σέ γέ φημι καὶ ἄλλοτε δουρὶ φοβῆσαι.187
ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα188
σεῦα κατ' Ἰδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσι189
καρπαλίμως; τότε δ' οὔ τι μετατροπαλίζεο φεύγων. 190
ἔνθεν δ' ἐς Λυρνησσὸν ὑπέκφυγες· αὐτὰρ ἐγὼ τὴν191
πέρσα μεθορμηθεὶς σὺν Ἀθήνῃ καὶ Διὶ πατρί,192
ληϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας193
ἦγον· ἀτὰρ σὲ Ζεὺς ἐρρύσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι.194
ἀλλ' οὐ νῦν ἐρύεσθαι ὀΐομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ 195
βάλλεαι· ἀλλά σ' ἔγωγ' ἀναχωρήσαντα κελεύω196
ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ' ἀντίος ἵστασ' ἐμεῖο,197
πρίν τι κακὸν παθέειν· ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.198


τὸν δ' αὖτ' Αἰνείας ἀπαμείβετο φώνησέν τε·199
Πηλεΐδη μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὣς 200
ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς201
ἠμὲν κερτομίας ἠδ' αἴσυλα μυθήσασθαι.202
ἴδμεν δ' ἀλλήλων γενεήν, ἴδμεν δὲ τοκῆας203
πρόκλυτ' ἀκούοντες ἔπεα θνητῶν ἀνθρώπων·204
ὄψει δ' οὔτ' ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ' ἄρ' ἐγὼ σούς. 205
φασὶ σὲ μὲν Πηλῆος ἀμύμονος ἔκγονον εἶναι,206
μητρὸς δ' ἐκ Θέτιδος καλλιπλοκάμου ἁλοσύδνης·207
αὐτὰρ ἐγὼν υἱὸς μεγαλήτορος Ἀγχίσαο208
εὔχομαι ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ μοί ἐστ' Ἀφροδίτη·209
τῶν δὴ νῦν ἕτεροί γε φίλον παῖδα κλαύσονται 210
σήμερον· οὐ γάρ φημ' ἐπέεσσί γε νηπυτίοισιν211
ὧδε διακρινθέντε μάχης ἐξαπονέεσθαι.212
εἰ δ' ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ' ἐῢ εἰδῇς213
ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασι·214
Δάρδανον αὖ πρῶτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς, 215
κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὔ πω Ἴλιος ἱρὴ216
ἐν πεδίῳ πεπόλιστο πόλις μερόπων ἀνθρώπων,217
ἀλλ' ἔθ' ὑπωρείας ᾤκεον πολυπίδακος Ἴδης.218
Δάρδανος αὖ τέκεθ' υἱὸν Ἐριχθόνιον βασιλῆα,219
ὃς δὴ ἀφνειότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων· 220
τοῦ τρισχίλιαι ἵπποι ἕλος κάτα βουκολέοντο221
θήλειαι, πώλοισιν ἀγαλλόμεναι ἀταλῇσι.222
τάων καὶ Βορέης ἠράσσατο βοσκομενάων,223
ἵππῳ δ' εἰσάμενος παρελέξατο κυανοχαίτῃ·224
αἳ δ' ὑποκυσάμεναι ἔτεκον δυοκαίδεκα πώλους. 225
αἳ δ' ὅτε μὲν σκιρτῷεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν,226
ἄκρον ἐπ' ἀνθερίκων καρπὸν θέον οὐδὲ κατέκλων·227
ἀλλ' ὅτε δὴ σκιρτῷεν ἐπ' εὐρέα νῶτα θαλάσσης,228
ἄκρον ἐπὶ ῥηγμῖνος ἁλὸς πολιοῖο θέεσκον.229
Τρῶα δ' Ἐριχθόνιος τέκετο Τρώεσσιν ἄνακτα· 230
Τρωὸς δ' αὖ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο231
Ἶλός τ' Ἀσσάρακός τε καὶ ἀντίθεος Γανυμήδης,232
ὃς δὴ κάλλιστος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·233
τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν234
κάλλεος εἵνεκα οἷο ἵν' ἀθανάτοισι μετείη. 235
Ἶλος δ' αὖ τέκεθ' υἱὸν ἀμύμονα Λαομέδοντα·236
Λαομέδων δ' ἄρα Τιθωνὸν τέκετο Πρίαμόν τε237
Λάμπόν τε Κλυτίον θ' Ἱκετάονά τ' ὄζον Ἄρηος·238
Ἀσσάρακος δὲ Κάπυν, ὃ δ' ἄρ' Ἀγχίσην τέκε παῖδα·239
αὐτὰρ ἔμ' Ἀγχίσης, Πρίαμος δ' ἔτεχ' Ἕκτορα δῖον. 240
ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.241
Ζεὺς δ' ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύθει τε242
ὅππως κεν ἐθέλῃσιν· ὃ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων.243
ἀλλ' ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ὣς244
ἑσταότ' ἐν μέσσῃ ὑσμίνῃ δηϊοτῆτος. 245
ἔστι γὰρ ἀμφοτέροισιν ὀνείδεα μυθήσασθαι246
πολλὰ μάλ', οὐδ' ἂν νηῦς ἑκατόζυγος ἄχθος ἄροιτο.247
στρεπτὴ δὲ γλῶσσ' ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ' ἔνι μῦθοι248
παντοῖοι, ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνθα καὶ ἔνθα.249
ὁπποῖόν κ' εἴπῃσθα ἔπος, τοῖόν κ' ἐπακούσαις. 250
ἀλλὰ τί ἢ ἔριδας καὶ νείκεα νῶϊν ἀνάγκη251
νεικεῖν ἀλλήλοισιν ἐναντίον ὥς τε γυναῖκας,252
αἵ τε χολωσάμεναι ἔριδος πέρι θυμοβόροιο253
νεικεῦσ' ἀλλήλῃσι μέσην ἐς ἄγυιαν ἰοῦσαι254
πόλλ' ἐτεά τε καὶ οὐκί· χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει. 255
ἀλκῆς δ' οὔ μ' ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις μεμαῶτα256
πρὶν χαλκῷ μαχέσασθαι ἐναντίον· ἀλλ' ἄγε θᾶσσον257
γευσόμεθ' ἀλλήλων χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.258


ἦ ῥα καὶ ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος259
σμερδαλέῳ· μέγα δ' ἀμφὶ σάκος μύκε δουρὸς ἀκωκῇ. 260
Πηλεΐδης δὲ σάκος μὲν ἀπὸ ἕο χειρὶ παχείῃ261
ἔσχετο ταρβήσας· φάτο γὰρ δολιχόσκιον ἔγχος262
ῥέα διελεύσεσθαι μεγαλήτορος Αἰνείαο263
νήπιος, οὐδ' ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν264
ὡς οὐ ῥηΐδι' ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα 265
ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι οὐδ' ὑποείκειν.266
οὐδὲ τότ' Αἰνείαο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος267
ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα θεοῖο·268
ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἳ δ' ἄρ' ἔτι τρεῖς269
ἦσαν, ἐπεὶ πέντε πτύχας ἤλασε κυλλοποδίων, 270
τὰς δύο χαλκείας, δύο δ' ἔνδοθι κασσιτέροιο,271
τὴν δὲ μίαν χρυσῆν, τῇ ῥ' ἔσχετο μείλινον ἔγχος.272


δεύτερος αὖτ' Ἀχιλεὺς προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,273
καὶ βάλεν Αἰνείαο κατ' ἀσπίδα πάντοσ' ἐΐσην274
ἄντυγ' ὕπο πρώτην, ᾗ λεπτότατος θέε χαλκός, 275
λεπτοτάτη δ' ἐπέην ῥινὸς βοός· ἣ δὲ διὰ πρὸ276
Πηλιὰς ἤϊξεν μελίη, λάκε δ' ἀσπὶς ὑπ' αὐτῆς.277
Αἰνείας δ' ἐάλη καὶ ἀπὸ ἕθεν ἀσπίδ' ἀνέσχε278
δείσας· ἐγχείη δ' ἄρ' ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ279
ἔστη ἱεμένη, διὰ δ' ἀμφοτέρους ἕλε κύκλους 280
ἀσπίδος ἀμφιβρότης· ὃ δ' ἀλευάμενος δόρυ μακρὸν281
ἔστη, κὰδ δ' ἄχος οἱ χύτο μυρίον ὀφθαλμοῖσι,282
ταρβήσας ὅ οἱ ἄγχι πάγη βέλος. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς283
ἐμμεμαὼς ἐπόρουσεν ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ284
σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ 285
Αἰνείας, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ' ἄνδρε φέροιεν,286
οἷοι νῦν βροτοί εἰσ'· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.287
ἔνθά κεν Αἰνείας μὲν ἐπεσσύμενον βάλε πέτρῳ288
ἢ κόρυθ' ἠὲ σάκος, τό οἱ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,289
τὸν δέ κε Πηλεΐδης σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα, 290
εἰ μὴ ἄρ' ὀξὺ νόησε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·291
αὐτίκα δ' ἀθανάτοισι θεοῖς μετὰ μῦθον ἔειπεν·292
ὢ πόποι ἦ μοι ἄχος μεγαλήτορος Αἰνείαο,293
ὃς τάχα Πηλεΐωνι δαμεὶς Ἄϊδος δὲ κάτεισι294
πειθόμενος μύθοισιν Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο 295
νήπιος, οὐδέ τί οἱ χραισμήσει λυγρὸν ὄλεθρον.296
ἀλλὰ τί ἢ νῦν οὗτος ἀναίτιος ἄλγεα πάσχει297
μὰψ ἕνεκ' ἀλλοτρίων ἀχέων, κεχαρισμένα δ' αἰεὶ298
δῶρα θεοῖσι δίδωσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;299
ἀλλ' ἄγεθ' ἡμεῖς πέρ μιν ὑπὲκ θανάτου ἀγάγωμεν, 300
μή πως καὶ Κρονίδης κεχολώσεται, αἴ κεν Ἀχιλλεὺς301
τόνδε κατακτείνῃ· μόριμον δέ οἵ ἐστ' ἀλέασθαι,302
ὄφρα μὴ ἄσπερμος γενεὴ καὶ ἄφαντος ὄληται303
Δαρδάνου, ὃν Κρονίδης περὶ πάντων φίλατο παίδων304
οἳ ἕθεν ἐξεγένοντο γυναικῶν τε θνητάων. 305
ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἔχθηρε Κρονίων·306
νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει307
καὶ παίδων παῖδες, τοί κεν μετόπισθε γένωνται.308


τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·309
ἐννοσίγαι', αὐτὸς σὺ μετὰ φρεσὶ σῇσι νόησον 310
Αἰνείαν ἤ κέν μιν ἐρύσσεαι ἦ κεν ἐάσῃς311
Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ δαμήμεναι, ἐσθλὸν ἐόντα.312
ἤτοι μὲν γὰρ νῶϊ πολέας ὠμόσσαμεν ὅρκους313
πᾶσι μετ' ἀθανάτοισιν ἐγὼ καὶ Παλλὰς Ἀθήνη314
μή ποτ' ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ, 315
μηδ' ὁπότ' ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται316
καιομένη, καίωσι δ' ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν.317


αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ' ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,318
βῆ ῥ' ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων,319
ἷξε δ' ὅθ' Αἰνείας ἠδ' ὃ κλυτὸς ἦεν Ἀχιλλεύς. 320
αὐτίκα τῷ μὲν ἔπειτα κατ' ὀφθαλμῶν χέεν ἀχλὺν321
Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ· ὃ δὲ μελίην εὔχαλκον322
ἀσπίδος ἐξέρυσεν μεγαλήτορος Αἰνείαο·323
καὶ τὴν μὲν προπάροιθε ποδῶν Ἀχιλῆος ἔθηκεν,324
Αἰνείαν δ' ἔσσευεν ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ' ἀείρας. 325
πολλὰς δὲ στίχας ἡρώων, πολλὰς δὲ καὶ ἵππων326
Αἰνείας ὑπερᾶλτο θεοῦ ἀπὸ χειρὸς ὀρούσας,327
ἷξε δ' ἐπ' ἐσχατιὴν πολυάϊκος πολέμοιο,328
ἔνθά τε Καύκωνες πόλεμον μέτα θωρήσσοντο.329
τῷ δὲ μάλ' ἐγγύθεν ἦλθε Ποσειδάων ἐνοσίχθων, 330
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·331
Αἰνεία, τίς σ' ὧδε θεῶν ἀτέοντα κελεύει332
ἀντία Πηλεΐωνος ὑπερθύμοιο μάχεσθαι,333
ὃς σεῦ ἅμα κρείσσων καὶ φίλτερος ἀθανάτοισιν;334
ἀλλ' ἀναχωρῆσαι ὅτε κεν συμβλήσεαι αὐτῷ, 335
μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον Ἄϊδος εἰσαφίκηαι.336
αὐτὰρ ἐπεί κ' Ἀχιλεὺς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ,337
θαρσήσας δὴ ἔπειτα μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι·338
οὐ μὲν γάρ τίς σ' ἄλλος Ἀχαιῶν ἐξεναρίξει.339


ὣς εἰπὼν λίπεν αὐτόθ', ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα. 340
αἶψα δ' ἔπειτ' Ἀχιλῆος ἀπ' ὀφθαλμῶν σκέδασ' ἀχλὺν341
θεσπεσίην· ὃ δ' ἔπειτα μέγ' ἔξιδεν ὀφθαλμοῖσιν,342
ὀχθήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·343
ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ' ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·344
ἔγχος μὲν τόδε κεῖται ἐπὶ χθονός, οὐδέ τι φῶτα 345
λεύσσω, τῷ ἐφέηκα κατακτάμεναι μενεαίνων.346
ἦ ῥα καὶ Αἰνείας φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν347
ἦεν· ἀτάρ μιν ἔφην μὰψ αὔτως εὐχετάασθαι.348
ἐρρέτω· οὔ οἱ θυμὸς ἐμεῦ ἔτι πειρηθῆναι349
ἔσσεται, ὃς καὶ νῦν φύγεν ἄσμενος ἐκ θανάτοιο. 350
ἀλλ' ἄγε δὴ Δαναοῖσι φιλοπτολέμοισι κελεύσας351
τῶν ἄλλων Τρώων πειρήσομαι ἀντίος ἐλθών.352


ἦ, καὶ ἐπὶ στίχας ἆλτο, κέλευε δὲ φωτὶ ἑκάστῳ·353
μηκέτι νῦν Τρώων ἑκὰς ἕστατε δῖοι Ἀχαιοί,354
ἀλλ' ἄγ' ἀνὴρ ἄντ' ἀνδρὸς ἴτω, μεμάτω δὲ μάχεσθαι. 355
ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι356
τοσσούσδ' ἀνθρώπους ἐφέπειν καὶ πᾶσι μάχεσθαι·357
οὐδέ κ' Ἄρης, ὅς περ θεὸς ἄμβροτος, οὐδέ κ' Ἀθήνη358
τοσσῆσδ' ὑσμίνης ἐφέποι στόμα καὶ πονέοιτο·359
ἀλλ' ὅσσον μὲν ἐγὼ δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε 360
καὶ σθένει, οὔ μ' ἔτι φημὶ μεθησέμεν οὐδ' ἠβαιόν,361
ἀλλὰ μάλα στιχὸς εἶμι διαμπερές, οὐδέ τιν' οἴω362
Τρώων χαιρήσειν, ὅς τις σχεδὸν ἔγχεος ἔλθῃ.363


ὣς φάτ' ἐποτρύνων· Τρώεσσι δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ364
κέκλεθ' ὁμοκλήσας, φάτο δ' ἴμεναι ἄντ' Ἀχιλῆος· 365
Τρῶες ὑπέρθυμοι μὴ δείδιτε Πηλεΐωνα.366
καί κεν ἐγὼ ἐπέεσσι καὶ ἀθανάτοισι μαχοίμην,367
ἔγχεϊ δ' ἀργαλέον, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσιν.368
οὐδ' Ἀχιλεὺς πάντεσσι τέλος μύθοις ἐπιθήσει,369
ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ μεσσηγὺ κολούει. 370
τοῦ δ' ἐγὼ ἀντίος εἶμι καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν,371
εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, μένος δ' αἴθωνι σιδήρῳ.372


ὣς φάτ' ἐποτρύνων, οἳ δ' ἀντίοι ἔγχε' ἄειραν373
Τρῶες· τῶν δ' ἄμυδις μίχθη μένος, ὦρτο δ' ἀϋτή.374
καὶ τότ' ἄρ' Ἕκτορα εἶπε παραστὰς Φοῖβος Ἀπόλλων· 375
Ἕκτορ μηκέτι πάμπαν Ἀχιλλῆϊ προμάχιζε,376
ἀλλὰ κατὰ πληθύν τε καὶ ἐκ φλοίσβοιο δέδεξο,377
μή πώς σ' ἠὲ βάλῃ ἠὲ σχεδὸν ἄορι τύψῃ.378


ὣς ἔφαθ', Ἕκτωρ δ' αὖτις ἐδύσετο οὐλαμὸν ἀνδρῶν379
ταρβήσας, ὅτ' ἄκουσε θεοῦ ὄπα φωνήσαντος. 380
ἐν δ' Ἀχιλεὺς Τρώεσσι θόρε φρεσὶν εἱμένος ἀλκὴν381
σμερδαλέα ἰάχων, πρῶτον δ' ἕλεν Ἰφιτίωνα382
ἐσθλὸν Ὀτρυντεΐδην πολέων ἡγήτορα λαῶν,383
ὃν νύμφη τέκε νηῒς Ὀτρυντῆϊ πτολιπόρθῳ384
Τμώλῳ ὕπο νιφόεντι Ὕδης ἐν πίονι δήμῳ· 385
τὸν δ' ἰθὺς μεμαῶτα βάλ' ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεὺς386
μέσσην κὰκ κεφαλήν· ἣ δ' ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη,387
δούπησεν δὲ πεσών, ὃ δ' ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς·388
κεῖσαι Ὀτρυντεΐδη πάντων ἐκπαγλότατ' ἀνδρῶν·389
ἐνθάδε τοι θάνατος, γενεὴ δέ τοί ἐστ' ἐπὶ λίμνῃ 390
Γυγαίῃ, ὅθι τοι τέμενος πατρώϊόν ἐστιν391
Ὕλλῳ ἐπ' ἰχθυόεντι καὶ Ἕρμῳ δινήεντι.392


ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.393
τὸν μὲν Ἀχαιῶν ἵπποι ἐπισσώτροις δατέοντο394
πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ· ὃ δ' ἐπ' αὐτῷ Δημολέοντα 395
ἐσθλὸν ἀλεξητῆρα μάχης Ἀντήνορος υἱὸν396
νύξε κατὰ κρόταφον, κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου.397
οὐδ' ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ δι' αὐτῆς398
αἰχμὴ ἱεμένη ῥῆξ' ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ399
ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα. 400
Ἱπποδάμαντα δ' ἔπειτα καθ' ἵππων ἀΐξαντα401
πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μετάφρενον οὔτασε δουρί.402
αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἄϊσθε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος403
ἤρυγεν ἑλκόμενος Ἑλικώνιον ἀμφὶ ἄνακτα404
κούρων ἑλκόντων· γάνυται δέ τε τοῖς ἐνοσίχθων· 405
ὣς ἄρα τόν γ' ἐρυγόντα λίπ' ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ·406
αὐτὰρ ὃ βῆ σὺν δουρὶ μετ' ἀντίθεον Πολύδωρον407
Πριαμίδην. τὸν δ' οὔ τι πατὴρ εἴασκε μάχεσθαι,408
οὕνεκά οἱ μετὰ παισὶ νεώτατος ἔσκε γόνοιο,409
καί οἱ φίλτατος ἔσκε, πόδεσσι δὲ πάντας ἐνίκα 410
δὴ τότε νηπιέῃσι ποδῶν ἀρετὴν ἀναφαίνων411
θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν.412
τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς413
νῶτα παραΐσσοντος, ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες414
χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ· 415
ἀντικρὺ δὲ διέσχε παρ' ὀμφαλὸν ἔγχεος αἰχμή,416
γνὺξ δ' ἔριπ' οἰμώξας, νεφέλη δέ μιν ἀμφεκάλυψε417
κυανέη, προτὶ οἷ δ' ἔλαβ' ἔντερα χερσὶ λιασθείς.418


Ἕκτωρ δ' ὡς ἐνόησε κασίγνητον Πολύδωρον419
ἔντερα χερσὶν ἔχοντα λιαζόμενον ποτὶ γαίη 420
κάρ ῥά οἱ ὀφθαλμῶν κέχυτ' ἀχλύς· οὐδ' ἄρ' ἔτ' ἔτλη421
δηρὸν ἑκὰς στρωφᾶσθ', ἀλλ' ἀντίος ἦλθ' Ἀχιλῆϊ422
ὀξὺ δόρυ κραδάων φλογὶ εἴκελος· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς423
ὡς εἶδ', ὣς ἀνεπᾶλτο, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·424
ἐγγὺς ἀνὴρ ὃς ἐμόν γε μάλιστ' ἐσεμάσσατο θυμόν, 425
ὅς μοι ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμένον· οὐδ' ἂν ἔτι δὴν426
ἀλλήλους πτώσσοιμεν ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας.427
ἦ, καὶ ὑπόδρα ἰδὼν προσεφώνεεν Ἕκτορα δῖον·428
ἆσσον ἴθ' ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ' ἵκηαι.429


τὸν δ' οὐ ταρβήσας προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ· 430
Πηλεΐδη μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὣς431
ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς432
ἠμὲν κερτομίας ἠδ' αἴσυλα μυθήσασθαι.433
οἶδα δ' ὅτι σὺ μὲν ἐσθλός, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων.434
ἀλλ' ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται, 435
αἴ κέ σε χειρότερός περ ἐὼν ἀπὸ θυμὸν ἕλωμαι436
δουρὶ βαλών, ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὸν βέλος ὀξὺ πάροιθεν.437


ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δόρυ, καὶ τό γ' Ἀθήνη438
πνοιῇ Ἀχιλλῆος πάλιν ἔτραπε κυδαλίμοιο439
ἦκα μάλα ψύξασα· τὸ δ' ἂψ ἵκεθ' Ἕκτορα δῖον, 440
αὐτοῦ δὲ προπάροιθε ποδῶν πέσεν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς441
ἐμμεμαὼς ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων,442
σμερδαλέα ἰάχων· τὸν δ' ἐξήρπαξεν Ἀπόλλων443
ῥεῖα μάλ' ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ' ἄρ' ἠέρι πολλῇ.444
τρὶς μὲν ἔπειτ' ἐπόρουσε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς 445
ἔγχεϊ χαλκείῳ, τρὶς δ' ἠέρα τύψε βαθεῖαν.446
ἀλλ' ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,447
δεινὰ δ' ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·448
ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι449
ἦλθε κακόν· νῦν αὖτέ σ' ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων, 450
ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.451
ἦ θήν σ' ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,452
εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάρροθός ἐστι.453
νῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω.454


ὣς εἰπὼν Δρύοπ' οὖτα κατ' αὐχένα μέσσον ἄκοντι· 455
ἤριπε δὲ προπάροιθε ποδῶν· ὃ δὲ τὸν μὲν ἔασε,456
Δημοῦχον δὲ Φιλητορίδην ἠΰν τε μέγαν τε457
κὰγ γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύκακε. τὸν μὲν ἔπειτα458
οὐτάζων ξίφεϊ μεγάλῳ ἐξαίνυτο θυμόν·459
αὐτὰρ ὃ Λαόγονον καὶ Δάρδανον υἷε Βίαντος 460
ἄμφω ἐφορμηθεὶς ἐξ ἵππων ὦσε χαμᾶζε,461
τὸν μὲν δουρὶ βαλών, τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας.462
Τρῶα δ' Ἀλαστορίδην, ὃ μὲν ἀντίος ἤλυθε γούνων,463
εἴ πώς εὑ πεφίδοιτο λαβὼν καὶ ζωὸν ἀφείη464
μηδὲ κατακτείνειεν ὁμηλικίην ἐλεήσας, 465
νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν·466
οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ' ἀγανόφρων,467
ἀλλὰ μάλ' ἐμμεμαώς· ὃ μὲν ἥπτετο χείρεσι γούνων468
ἱέμενος λίσσεσθ', ὃ δὲ φασγάνῳ οὖτα καθ' ἧπαρ·469
ἐκ δέ οἱ ἧπαρ ὄλισθεν, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ' αὐτοῦ 470
κόλπον ἐνέπλησεν· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε471
θυμοῦ δευόμενον· ὃ δὲ Μούλιον οὖτα παραστὰς472
δουρὶ κατ' οὖς· εἶθαρ δὲ δι' οὔατος ἦλθ' ἑτέροιο473
αἰχμὴ χαλκείη· ὃ δ' Ἀγήνορος υἱὸν Ἔχεκλον474
μέσσην κὰκ κεφαλὴν ξίφει ἤλασε κωπήεντι, 475
πᾶν δ' ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι· τὸν δὲ κατ' ὄσσε476
ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.477
Δευκαλίωνα δ' ἔπειθ', ἵνα τε ξυνέχουσι τένοντες478
ἀγκῶνος, τῇ τόν γε φίλης διὰ χειρὸς ἔπειρεν479
αἰχμῇ χαλκείῃ· ὃ δέ μιν μένε χεῖρα βαρυνθεὶς 480
πρόσθ' ὁρόων θάνατον· ὃ δὲ φασγάνῳ αὐχένα θείνας481
τῆλ' αὐτῇ πήληκι κάρη βάλε· μυελὸς αὖτε482
σφονδυλίων ἔκπαλθ', ὃ δ' ἐπὶ χθονὶ κεῖτο τανυσθείς.483
αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ' ἰέναι μετ' ἀμύμονα Πείρεω υἱὸν484
Ῥίγμον, ὃς ἐκ Θρῄκης ἐριβώλακος εἰληλούθει· 485
τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι, πάγη δ' ἐν νηδύϊ χαλκός,486
ἤριπε δ' ἐξ ὀχέων· ὃ δ' Ἀρηΐθοον θεράποντα487
ἂψ ἵππους στρέψαντα μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ488
νύξ', ἀπὸ δ' ἅρματος ὦσε· κυκήθησαν δέ οἱ ἵπποι.489


ὡς δ' ἀναμαιμάει βαθέ' ἄγκεα θεσπιδαὲς πῦρ 490
οὔρεος ἀζαλέοιο, βαθεῖα δὲ καίεται ὕλη,491
πάντῃ τε κλονέων ἄνεμος φλόγα εἰλυφάζει,492
ὣς ὅ γε πάντῃ θῦνε σὺν ἔγχεϊ δαίμονι ἶσος493
κτεινομένους ἐφέπων· ῥέε δ' αἵματι γαῖα μέλαινα.494
ὡς δ' ὅτε τις ζεύξῃ βόας ἄρσενας εὐρυμετώπους 495
τριβέμεναι κρῖ λευκὸν ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ,496
ῥίμφά τε λέπτ' ἐγένοντο βοῶν ὑπὸ πόσσ' ἐριμύκων,497
ὣς ὑπ' Ἀχιλλῆος μεγαθύμου μώνυχες ἵπποι498
στεῖβον ὁμοῦ νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ' ἄξων499
νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον, 500
ἃς ἄρ' ἀφ' ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον501
αἵ τ' ἀπ' ἐπισσώτρων· ὃ δὲ ἵετο κῦδος ἀρέσθαι502
Πηλεΐδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους.503