Vasile Stancu

The ILIAD
Book XII

ὣς ὃ μὲν ἐν κλισίῃσι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς001
ἰᾶτ' Εὐρύπυλον βεβλημένον· οἳ δὲ μάχοντο002
Ἀργεῖοι καὶ Τρῶες ὁμιλαδόν· οὐδ' ἄρ' ἔμελλε003
τάφρος ἔτι σχήσειν Δαναῶν καὶ τεῖχος ὕπερθεν004
εὐρύ, τὸ ποιήσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον 005
ἤλασαν· οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας·006
ὄφρά σφιν νῆάς τε θοὰς καὶ ληΐδα πολλὴν007
ἐντὸς ἔχον ῥύοιτο· θεῶν δ' ἀέκητι τέτυκτο008
ἀθανάτων· τὸ καὶ οὔ τι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ἦεν.009
ὄφρα μὲν Ἕκτωρ ζωὸς ἔην καὶ μήνι' Ἀχιλλεὺς 010
καὶ Πριάμοιο ἄνακτος ἀπόρθητος πόλις ἔπλεν,011
τόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχος Ἀχαιῶν ἔμπεδον ἦεν.012
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μὲν Τρώων θάνον ὅσσοι ἄριστοι,013
πολλοὶ δ' Ἀργείων οἳ μὲν δάμεν, οἳ δὲ λίποντο,014
πέρθετο δὲ Πριάμοιο πόλις δεκάτῳ ἐνιαυτῷ, 015
Ἀργεῖοι δ' ἐν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδ' ἔβησαν,016
δὴ τότε μητιόωντο Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων017
τεῖχος ἀμαλδῦναι ποταμῶν μένος εἰσαγαγόντες.018
ὅσσοι ἀπ' Ἰδαίων ὀρέων ἅλα δὲ προρέουσι,019
Ῥῆσός θ' Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε 020
Γρήνικός τε καὶ Αἴσηπος δῖός τε Σκάμανδρος021
καὶ Σιμόεις, ὅθι πολλὰ βοάγρια καὶ τρυφάλειαι022
κάππεσον ἐν κονίῃσι καὶ ἡμιθέων γένος ἀνδρῶν·023
τῶν πάντων ὁμόσε στόματ' ἔτραπε Φοῖβος Ἀπόλλων,024
ἐννῆμαρ δ' ἐς τεῖχος ἵει ῥόον· ὗε δ' ἄρα Ζεὺς 025
συνεχές, ὄφρά κε θᾶσσον ἁλίπλοα τείχεα θείη.026
αὐτὸς δ' ἐννοσίγαιος ἔχων χείρεσσι τρίαιναν027
ἡγεῖτ', ἐκ δ' ἄρα πάντα θεμείλια κύμασι πέμπε028
φιτρῶν καὶ λάων, τὰ θέσαν μογέοντες Ἀχαιοί,029
λεῖα δ' ἐποίησεν παρ' ἀγάρροον Ἑλλήσποντον, 030
αὖτις δ' ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι κάλυψε031
τεῖχος ἀμαλδύνας· ποταμοὺς δ' ἔτρεψε νέεσθαι032
κὰρ ῥόον, ᾗ περ πρόσθεν ἵεν καλλίρροον ὕδωρ.033


ὣς ἄρ' ἔμελλον ὄπισθε Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων034
θησέμεναι· τότε δ' ἀμφὶ μάχη ἐνοπή τε δεδήει 035
τεῖχος ἐΰδμητον, κανάχιζε δὲ δούρατα πύργων036
βαλλόμεν'· Ἀργεῖοι δὲ Διὸς μάστιγι δαμέντες037
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐελμένοι ἰσχανόωντο038
Ἕκτορα δειδιότες, κρατερὸν μήστωρα φόβοιο·039
αὐτὰρ ὅ γ' ὡς τὸ πρόσθεν ἐμάρνατο ἶσος ἀέλλῃ· 040
ὡς δ' ὅτ' ἂν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι θηρευτῇσι041
κάπριος ἠὲ λέων στρέφεται σθένεϊ βλεμεαίνων·042
οἳ δέ τε πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες043
ἀντίον ἵστανται καὶ ἀκοντίζουσι θαμειὰς044
αἰχμὰς ἐκ χειρῶν· τοῦ δ' οὔ ποτε κυδάλιμον κῆρ 045
ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἀγηνορίη δέ μιν ἔκτα·046
ταρφέα τε στρέφεται στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων·047
ὅππῃ τ' ἰθύσῃ τῇ εἴκουσι στίχες ἀνδρῶν·048
ὣς Ἕκτωρ ἀν' ὅμιλον ἰὼν ἐλλίσσεθ' ἑταίρους049
τάφρον ἐποτρύνων διαβαινέμεν· οὐδέ οἱ ἵπποι 050
τόλμων ὠκύποδες, μάλα δὲ χρεμέτιζον ἐπ' ἄκρῳ051
χείλει ἐφεσταότες· ἀπὸ γὰρ δειδίσσετο τάφρος052
εὐρεῖ', οὔτ' ἄρ' ὑπερθορέειν σχεδὸν οὔτε περῆσαι053
ῥηϊδίη· κρημνοὶ γὰρ ἐπηρεφέες περὶ πᾶσαν054
ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν, ὕπερθεν δὲ σκολόπεσσιν 055
ὀξέσιν ἠρήρει, τοὺς ἵστασαν υἷες Ἀχαιῶν056
πυκνοὺς καὶ μεγάλους δηΐων ἀνδρῶν ἀλεωρήν.057
ἔνθ' οὔ κεν ῥέα ἵππος ἐΰτροχον ἅρμα τιταίνων058
ἐσβαίη, πεζοὶ δὲ μενοίνεον εἰ τελέουσι.059
δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς· 060
Ἕκτορ τ' ἠδ' ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ' ἐπικούρων061
ἀφραδέως διὰ τάφρον ἐλαύνομεν ὠκέας ἵππους·062
ἣ δὲ μάλ' ἀργαλέη περάαν· σκόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ063
ὀξέες ἑστᾶσιν, ποτὶ δ' αὐτοὺς τεῖχος Ἀχαιῶν,064
ἔνθ' οὔ πως ἔστιν καταβήμεναι οὐδὲ μάχεσθαι 065
ἱππεῦσι· στεῖνος γάρ, ὅθι τρώσεσθαι ὀΐω.066
εἰ μὲν γὰρ τοὺς πάγχυ κακὰ φρονέων ἀλαπάζει067
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ ἵετ' ἀρήγειν,068
ἦ τ' ἂν ἔγωγ' ἐθέλοιμι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι,069
νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ' Ἄργεος ἐνθάδ' Ἀχαιούς· 070
εἰ δέ χ' ὑποστρέψωσι, παλίωξις δὲ γένηται071
ἐκ νηῶν καὶ τάφρῳ ἐνιπλήξωμεν ὀρυκτῇ,072
οὐκέτ' ἔπειτ' ὀΐω οὐδ' ἄγγελον ἀπονέεσθαι073
ἄψορρον προτὶ ἄστυ ἑλιχθέντων ὑπ' Ἀχαιῶν.074
ἀλλ' ἄγεθ' ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες· 075
ἵππους μὲν θεράποντες ἐρυκόντων ἐπὶ τάφρῳ,076
αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες077
Ἕκτορι πάντες ἑπώμεθ' ἀολλέες· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ078
οὐ μενέουσ' εἰ δή σφιν ὀλέθρου πείρατ' ἐφῆπται.079
ὣς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ' Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων, 080
αὐτίκα δ' ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.081
οὐδὲ μὲν ἄλλοι Τρῶες ἐφ' ἵππων ἠγερέθοντο,082
ἀλλ' ἀπὸ πάντες ὄρουσαν, ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορα δῖον.083
ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος084
ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ' ἐπὶ τάφρῳ· 085
οἳ δὲ διαστάντες σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες086
πένταχα κοσμηθέντες ἅμ' ἡγεμόνεσσιν ἕποντο.087


οἳ μὲν ἅμ' Ἕκτορ' ἴσαν καὶ ἀμύμονι Πουλυδάμαντι,088
οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα089
τεῖχος ῥηξάμενοι κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχεσθαι. 090
καί σφιν Κεβριόνης τρίτος εἵπετο· πὰρ δ' ἄρ' ὄχεσφιν091
ἄλλον Κεβριόναο χερείονα κάλλιπεν Ἕκτωρ.092
τῶν δ' ἑτέρων Πάρις ἦρχε καὶ Ἀλκάθοος καὶ Ἀγήνωρ,093
τῶν δὲ τρίτων Ἕλενος καὶ Δηΐφοβος θεοειδὴς094
υἷε δύω Πριάμοιο· τρίτος δ' ἦν Ἄσιος ἥρως 095
Ἄσιος Ὑρτακίδης, ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι096
αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.097
τῶν δὲ τετάρτων ἦρχεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο098
Αἰνείας, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷε099
Ἀρχέλοχός τ' Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 100
Σαρπηδὼν δ' ἡγήσατ' ἀγακλειτῶν ἐπικούρων,101
πρὸς δ' ἕλετο Γλαῦκον καὶ ἀρήϊον Ἀστεροπαῖον·102
οἳ γάρ οἱ εἴσαντο διακριδὸν εἶναι ἄριστοι103
τῶν ἄλλων μετά γ' αὐτόν· ὃ δ' ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων.104
οἳ δ' ἐπεὶ ἀλλήλους ἄραρον τυκτῇσι βόεσσι 105
βάν ῥ' ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι, οὐδ' ἔτ' ἔφαντο106
σχήσεσθ', ἀλλ' ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι.107


ἔνθ' ἄλλοι Τρῶες τηλεκλειτοί τ' ἐπίκουροι108
βουλῇ Πουλυδάμαντος ἀμωμήτοιο πίθοντο·109
ἀλλ' οὐχ Ὑρτακίδης ἔθελ' Ἄσιος ὄρχαμος ἀνδρῶν 110
αὖθι λιπεῖν ἵππους τε καὶ ἡνίοχον θεράποντα,111
ἀλλὰ σὺν αὐτοῖσιν πέλασεν νήεσσι θοῇσι112
νήπιος, οὐδ' ἄρ' ἔμελλε κακὰς ὑπὸ κῆρας ἀλύξας113
ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος παρὰ νηῶν114
ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν· 115
πρόσθεν γάρ μιν μοῖρα δυσώνυμος ἀμφεκάλυψεν116
ἔγχεϊ Ἰδομενῆος ἀγαυοῦ Δευκαλίδαο.117
εἴσατο γὰρ νηῶν ἐπ' ἀριστερά, τῇ περ Ἀχαιοὶ118
ἐκ πεδίου νίσοντο σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφι·119
τῇ ῥ' ἵππους τε καὶ ἅρμα διήλασεν, οὐδὲ πύλῃσιν 120
εὗρ' ἐπικεκλιμένας σανίδας καὶ μακρὸν ὀχῆα,121
ἀλλ' ἀναπεπταμένας ἔχον ἀνέρες, εἴ τιν' ἑταίρων122
ἐκ πολέμου φεύγοντα σαώσειαν μετὰ νῆας.123
τῇ ῥ' ἰθὺς φρονέων ἵππους ἔχε, τοὶ δ' ἅμ' ἕποντο124
ὀξέα κεκλήγοντες· ἔφαντο γὰρ οὐκ ἔτ' Ἀχαιοὺς 125
σχήσεσθ', ἀλλ' ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι126
νήπιοι, ἐν δὲ πύλῃσι δύ' ἀνέρας εὗρον ἀρίστους127
υἷας ὑπερθύμους Λαπιθάων αἰχμητάων,128
τὸν μὲν Πειριθόου υἷα κρατερὸν Πολυποίτην,129
τὸν δὲ Λεοντῆα βροτολοιγῷ ἶσον Ἄρηϊ. 130
τὼ μὲν ἄρα προπάροιθε πυλάων ὑψηλάων131
ἕστασαν ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηνοι,132
αἵ τ' ἄνεμον μίμνουσι καὶ ὑετὸν ἤματα πάντα133
ῥίζῃσιν μεγάλῃσι διηνεκέεσσ' ἀραρυῖαι·134
ὣς ἄρα τὼ χείρεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφι 135
μίμνον ἐπερχόμενον μέγαν Ἄσιον οὐδὲ φέβοντο.136
οἳ δ' ἰθὺς πρὸς τεῖχος ἐΰδμητον βόας αὔας137
ὑψόσ' ἀνασχόμενοι ἔκιον μεγάλῳ ἀλαλητῷ138
Ἄσιον ἀμφὶ ἄνακτα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην139
Ἀσιάδην τ' Ἀδάμαντα Θόωνά τε Οἰνόμαόν τε. 140
οἳ δ' ἤτοι εἷος μὲν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς141
ὄρνυον ἔνδον ἐόντες ἀμύνεσθαι περὶ νηῶν·142
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησαν143
Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,144
ἐκ δὲ τὼ ἀΐξαντε πυλάων πρόσθε μαχέσθην 145
ἀγροτέροισι σύεσσιν ἐοικότε, τώ τ' ἐν ὄρεσσιν146
ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν δέχαται κολοσυρτὸν ἰόντα,147
δοχμώ τ' ἀΐσσοντε περὶ σφίσιν ἄγνυτον ὕλην148
πρυμνὴν ἐκτάμνοντες, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων149
γίγνεται εἰς ὅ κέ τίς τε βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕληται· 150
ὣς τῶν κόμπει χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσι φαεινὸς151
ἄντην βαλλομένων· μάλα γὰρ κρατερῶς ἐμάχοντο152
λαοῖσιν καθύπερθε πεποιθότες ἠδὲ βίηφιν.153
οἳ δ' ἄρα χερμαδίοισιν ἐϋδμήτων ἀπὸ πύργων154
βάλλον ἀμυνόμενοι σφῶν τ' αὐτῶν καὶ κλισιάων 155
νηῶν τ' ὠκυπόρων· νιφάδες δ' ὡς πῖπτον ἔραζε,156
ἅς τ' ἄνεμος ζαὴς νέφεα σκιόεντα δονήσας157
ταρφειὰς κατέχευεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ·158
ὣς τῶν ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον ἠμὲν Ἀχαιῶν159
ἠδὲ καὶ ἐκ Τρώων· κόρυθες δ' ἀμφ' αὖον ἀΰτευν 160
βαλλομένων μυλάκεσσι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι.161
δή ῥα τότ' ᾤμωξεν καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ162
Ἄσιος Ὑρτακίδης, καὶ ἀλαστήσας ἔπος ηὔδα·163
Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά νυ καὶ σὺ φιλοψευδὴς ἐτέτυξο164
πάγχυ μάλ'· οὐ γὰρ ἔγωγ' ἐφάμην ἥρωας Ἀχαιοὺς 165
σχήσειν ἡμέτερόν γε μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους.166
οἳ δ', ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι167
οἰκία ποιήσωνται ὁδῷ ἔπι παιπαλοέσσῃ,168
οὐδ' ἀπολείπουσιν κοῖλον δόμον, ἀλλὰ μένοντες169
ἄνδρας θηρητῆρας ἀμύνονται περὶ τέκνων, 170
ὣς οἵ γ' οὐκ ἐθέλουσι πυλάων καὶ δύ' ἐόντε171
χάσσασθαι πρίν γ' ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ ἁλῶναι.172


ὣς ἔφατ', οὐδὲ Διὸς πεῖθε φρένα ταῦτ' ἀγορεύων·173
Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι.174


ἄλλοι δ' ἀμφ' ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο πύλῃσιν· 175
ἀργαλέον δέ με ταῦτα θεὸν ὣς πάντ' ἀγορεῦσαι·176
πάντῃ γὰρ περὶ τεῖχος ὀρώρει θεσπιδαὲς πῦρ177
λάϊνον· Ἀργεῖοι δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ178
νηῶν ἠμύνοντο· θεοὶ δ' ἀκαχήατο θυμὸν179
πάντες ὅσοι Δαναοῖσι μάχης ἐπιτάρροθοι ἦσαν. 180
σὺν δ' ἔβαλον Λαπίθαι πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα.181


ἔνθ' αὖ Πειριθόου υἱὸς κρατερὸς Πολυποίτης182
δουρὶ βάλεν Δάμασον κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου·183
οὐδ' ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ διὰ πρὸ184
αἰχμὴ χαλκείη ῥῆξ' ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ 185
ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα·186
αὐτὰρ ἔπειτα Πύλωνα καὶ Ὄρμενον ἐξενάριξεν.187
υἱὸν δ' Ἀντιμάχοιο Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος188
Ἱππόμαχον βάλε δουρὶ κατὰ ζωστῆρα τυχήσας.189
αὖτις δ' ἐκ κολεοῖο ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ 190
Ἀντιφάτην μὲν πρῶτον ἐπαΐξας δι' ὁμίλου191
πλῆξ' αὐτοσχεδίην· ὃ δ' ἄρ' ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη·192
αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην193
πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ.194


ὄφρ' οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ' ἔντεα μαρμαίροντα, 195
τόφρ' οἳ Πουλυδάμαντι καὶ Ἕκτορι κοῦροι ἕποντο,196
οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα197
τεῖχός τε ῥήξειν καὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆας,198
οἵ ῥ' ἔτι μερμήριζον ἐφεσταότες παρὰ τάφρῳ.199
ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν 200
αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ' ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων201
φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον202
ζωὸν ἔτ' ἀσπαίροντα, καὶ οὔ πω λήθετο χάρμης,203
κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρὴν204
ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὃ δ' ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζε 205
ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ' ἐνὶ κάββαλ' ὁμίλῳ,206
αὐτὸς δὲ κλάγξας πέτετο πνοιῇς ἀνέμοιο.207
Τρῶες δ' ἐρρίγησαν ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν208
κείμενον ἐν μέσσοισι Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.209
δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς· 210
Ἕκτορ ἀεὶ μέν πώς μοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῇσιν211
ἐσθλὰ φραζομένῳ, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε212
δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν, οὔτ' ἐνὶ βουλῇ213
οὔτέ ποτ' ἐν πολέμῳ, σὸν δὲ κράτος αἰὲν ἀέξειν·214
νῦν αὖτ' ἐξερέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 215
μὴ ἴομεν Δαναοῖσι μαχησόμενοι περὶ νηῶν.216
ὧδε γὰρ ἐκτελέεσθαι ὀΐομαι, εἰ ἐτεόν γε217
Τρωσὶν ὅδ' ὄρνις ἦλθε περησέμεναι μεμαῶσιν218
αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ' ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων219
φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον 220
ζωόν· ἄφαρ δ' ἀφέηκε πάρος φίλα οἰκί' ἱκέσθαι,221
οὐδ' ἐτέλεσσε φέρων δόμεναι τεκέεσσιν ἑοῖσιν.222
ὣς ἡμεῖς, εἴ πέρ τε πύλας καὶ τεῖχος Ἀχαιῶν223
ῥηξόμεθα σθένεϊ μεγάλῳ, εἴξωσι δ' Ἀχαιοί,224
οὐ κόσμῳ παρὰ ναῦφιν ἐλευσόμεθ' αὐτὰ κέλευθα· 225
πολλοὺς γὰρ Τρώων καταλείψομεν, οὕς κεν Ἀχαιοὶ226
χαλκῷ δῃώσωσιν ἀμυνόμενοι περὶ νηῶν.227
ὧδέ χ' ὑποκρίναιτο θεοπρόπος, ὃς σάφα θυμῷ228
εἰδείη τεράων καί οἱ πειθοίατο λαοί.229


τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ· 230
Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκ ἔτ' ἐμοὶ φίλα ταῦτ' ἀγορεύεις·231
οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι.232
εἰ δ' ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,233
ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί,234
ὃς κέλεαι Ζηνὸς μὲν ἐριγδούποιο λαθέσθαι 235
βουλέων, ἅς τέ μοι αὐτὸς ὑπέσχετο καὶ κατένευσε·236
τύνη δ' οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι κελεύεις237
πείθεσθαι, τῶν οὔ τι μετατρέπομ' οὐδ' ἀλεγίζω238
εἴτ' ἐπὶ δεξί' ἴωσι πρὸς ἠῶ τ' ἠέλιόν τε,239
εἴτ' ἐπ' ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα. 240
ἡμεῖς δὲ μεγάλοιο Διὸς πειθώμεθα βουλῇ,241
ὃς πᾶσι θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει.242
εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης.243
τίπτε σὺ δείδοικας πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα;244
εἴ περ γάρ τ' ἄλλοι γε περὶ κτεινώμεθα πάντες 245
νηυσὶν ἐπ' Ἀργείων, σοὶ δ' οὐ δέος ἔστ' ἀπολέσθαι·246
οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήϊος οὐδὲ μαχήμων.247
εἰ δὲ σὺ δηϊοτῆτος ἀφέξεαι, ἠέ τιν' ἄλλον248
παρφάμενος ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις πολέμοιο,249
αὐτίκ' ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσεις. 250


ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ' ἅμ' ἕποντο251
ἠχῇ θεσπεσίῃ· ἐπὶ δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος252
ὦρσεν ἀπ' Ἰδαίων ὀρέων ἀνέμοιο θύελλαν,253
ἥ ῥ' ἰθὺς νηῶν κονίην φέρεν· αὐτὰρ Ἀχαιῶν254
θέλγε νόον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζε. 255
τοῦ περ δὴ τεράεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφι256
ῥήγνυσθαι μέγα τεῖχος Ἀχαιῶν πειρήτιζον.257
κρόσσας μὲν πύργων ἔρυον, καὶ ἔρειπον ἐπάλξεις,258
στήλας τε προβλῆτας ἐμόχλεον, ἃς ἄρ' Ἀχαιοὶ259
πρώτας ἐν γαίῃ θέσαν ἔμμεναι ἔχματα πύργων. 260
τὰς οἵ γ' αὐέρυον, ἔλποντο δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν261
ῥήξειν· οὐδέ νύ πω Δαναοὶ χάζοντο κελεύθου,262
ἀλλ' οἵ γε ῥινοῖσι βοῶν φράξαντες ἐπάλξεις263
βάλλον ἀπ' αὐτάων δηΐους ὑπὸ τεῖχος ἰόντας.264


ἀμφοτέρω δ' Αἴαντε κελευτιόωντ' ἐπὶ πύργων 265
πάντοσε φοιτήτην μένος ὀτρύνοντες Ἀχαιῶν.266
ἄλλον μειλιχίοις, ἄλλον στερεοῖς ἐπέεσσι267
νείκεον, ὅν τινα πάγχυ μάχης μεθιέντα ἴδοιεν·268
ὦ φίλοι Ἀργείων ὅς τ' ἔξοχος ὅς τε μεσήεις269
ὅς τε χερειότερος, ἐπεὶ οὔ πω πάντες ὁμοῖοι 270
ἀνέρες ἐν πολέμῳ, νῦν ἔπλετο ἔργον ἅπασι·271
καὶ δ' αὐτοὶ τόδε που γιγνώσκετε. μή τις ὀπίσσω272
τετράφθω ποτὶ νῆας ὁμοκλητῆρος ἀκούσας,273
ἀλλὰ πρόσω ἵεσθε καὶ ἀλλήλοισι κέλεσθε,274
αἴ κε Ζεὺς δώῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς 275
νεῖκος ἀπωσαμένους δηΐους προτὶ ἄστυ δίεσθαι.276


ὣς τώ γε προβοῶντε μάχην ὄτρυνον Ἀχαιῶν.277
τῶν δ', ὥς τε νιφάδες χιόνος πίπτωσι θαμειαὶ278
ἤματι χειμερίῳ, ὅτε τ' ὤρετο μητίετα Ζεὺς279
νιφέμεν ἀνθρώποισι πιφαυσκόμενος τὰ ἃ κῆλα· 280
κοιμήσας δ' ἀνέμους χέει ἔμπεδον, ὄφρα καλύψῃ281
ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς καὶ πρώονας ἄκρους282
καὶ πεδία λωτοῦντα καὶ ἀνδρῶν πίονα ἔργα,283
καί τ' ἐφ' ἁλὸς πολιῆς κέχυται λιμέσιν τε καὶ ἀκταῖς,284
κῦμα δέ μιν προσπλάζον ἐρύκεται· ἄλλά τε πάντα 285
εἴλυται καθύπερθ', ὅτ' ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος·286
ὣς τῶν ἀμφοτέρωσε λίθοι πωτῶντο θαμειαί,287
αἱ μὲν ἄρ' ἐς Τρῶας, αἱ δ' ἐκ Τρώων ἐς Ἀχαιούς,288
βαλλομένων· τὸ δὲ τεῖχος ὕπερ πᾶν δοῦπος ὀρώρει.289


οὐδ' ἄν πω τότε γε Τρῶες καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ 290
τείχεος ἐρρήξαντο πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα,291
εἰ μὴ ἄρ' υἱὸν ἑὸν Σαρπηδόνα μητίετα Ζεὺς292
ὦρσεν ἐπ' Ἀργείοισι λέονθ' ὣς βουσὶν ἕλιξιν.293
αὐτίκα δ' ἀσπίδα μὲν πρόσθ' ἔσχετο πάντοσ' ἐΐσην294
καλὴν χαλκείην ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺς 295
ἤλασεν, ἔντοσθεν δὲ βοείας ῥάψε θαμειὰς296
χρυσείῃς ῥάβδοισι διηνεκέσιν περὶ κύκλον.297
τὴν ἄρ' ὅ γε πρόσθε σχόμενος δύο δοῦρε τινάσσων298
βῆ ῥ' ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ὅς τ' ἐπιδευὴς299
δηρὸν ἔῃ κρειῶν, κέλεται δέ ἑ θυμὸς ἀγήνωρ 300
μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν·301
εἴ περ γάρ χ' εὕρῃσι παρ' αὐτόφι βώτορας ἄνδρας302
σὺν κυσὶ καὶ δούρεσσι φυλάσσοντας περὶ μῆλα,303
οὔ ῥά τ' ἀπείρητος μέμονε σταθμοῖο δίεσθαι,304
ἀλλ' ὅ γ' ἄρ' ἢ ἥρπαξε μετάλμενος, ἠὲ καὶ αὐτὸς 305
ἔβλητ' ἐν πρώτοισι θοῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι·306
ὥς ῥα τότ' ἀντίθεον Σαρπηδόνα θυμὸς ἀνῆκε307
τεῖχος ἐπαΐξαι διά τε ῥήξασθαι ἐπάλξεις.308
αὐτίκα δὲ Γλαῦκον προσέφη παῖδ' Ἱππολόχοιο·309
Γλαῦκε τί ἢ δὴ νῶϊ τετιμήμεσθα μάλιστα 310
ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν311
ἐν Λυκίῃ, πάντες δὲ θεοὺς ὣς εἰσορόωσι,312
καὶ τέμενος νεμόμεσθα μέγα Ξάνθοιο παρ' ὄχθας313
καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης πυροφόροιο;314
τὼ νῦν χρὴ Λυκίοισι μέτα πρώτοισιν ἐόντας 315
ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι,316
ὄφρά τις ὧδ' εἴπῃ Λυκίων πύκα θωρηκτάων·317
οὐ μὰν ἀκλεέες Λυκίην κάτα κοιρανέουσιν318
ἡμέτεροι βασιλῆες, ἔδουσί τε πίονα μῆλα319
οἶνόν τ' ἔξαιτον μελιηδέα· ἀλλ' ἄρα καὶ ἲς 320
ἐσθλή, ἐπεὶ Λυκίοισι μέτα πρώτοισι μάχονται.321
ὦ πέπον εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε322
αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω τ' ἀθανάτω τε323
ἔσσεσθ', οὔτέ κεν αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μαχοίμην324
οὔτέ κε σὲ στέλλοιμι μάχην ἐς κυδιάνειραν· 325
νῦν δ' ἔμπης γὰρ κῆρες ἐφεστᾶσιν θανάτοιο326
μυρίαι, ἃς οὐκ ἔστι φυγεῖν βροτὸν οὐδ' ὑπαλύξαι,327
ἴομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν ἠέ τις ἡμῖν.328


ὣς ἔφατ', οὐδὲ Γλαῦκος ἀπετράπετ' οὐδ' ἀπίθησε·329
τὼ δ' ἰθὺς βήτην Λυκίων μέγα ἔθνος ἄγοντε. 330
τοὺς δὲ ἰδὼν ῥίγησ' υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς·331
τοῦ γὰρ δὴ πρὸς πύργον ἴσαν κακότητα φέροντες.332
πάπτηνεν δ' ἀνὰ πύργον Ἀχαιῶν εἴ τιν' ἴδοιτο333
ἡγεμόνων, ὅς τίς οἱ ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύναι·334
ἐς δ' ἐνόησ' Αἴαντε δύω πολέμου ἀκορήτω 335
ἑσταότας, Τεῦκρόν τε νέον κλισίηθεν ἰόντα336
ἐγγύθεν· ἀλλ' οὔ πώς οἱ ἔην βώσαντι γεγωνεῖν·337
τόσσος γὰρ κτύπος ἦεν, ἀϋτὴ δ' οὐρανὸν ἷκε,338
βαλλομένων σακέων τε καὶ ἱπποκόμων τρυφαλειῶν339
καὶ πυλέων· πᾶσαι γὰρ ἐπώχατο, τοὶ δὲ κατ' αὐτὰς 340
ἱστάμενοι πειρῶντο βίῃ ῥήξαντες ἐσελθεῖν.341
αἶψα δ' ἐπ' Αἴαντα προΐει κήρυκα Θοώτην·342
ἔρχεο δῖε Θοῶτα, θέων Αἴαντα κάλεσσον,343
ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ' ὄχ' ἄριστον ἁπάντων344
εἴη, ἐπεὶ τάχα τῇδε τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος. 345
ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ346
ζαχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας.347
εἰ δέ σφιν καὶ κεῖθι πόνος καὶ νεῖκος ὄρωρεν,348
ἀλλά περ οἶος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας,349
καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς. 350


ὣς ἔφατ', οὐδ' ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,351
βῆ δὲ θέειν παρὰ τεῖχος Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,352
στῆ δὲ παρ' Αἰάντεσσι κιών, εἶθαρ δὲ προσηύδα·353
Αἴαντ' Ἀργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων354
ἠνώγει Πετεῶο διοτρεφέος φίλος υἱὸς 355
κεῖσ' ἴμεν, ὄφρα πόνοιο μίνυνθά περ ἀντιάσητον356
ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ' ὄχ' ἄριστον ἁπάντων357
εἴη, ἐπεὶ τάχα κεῖθι τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος·358
ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ359
ζαχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 360
εἰ δὲ καὶ ἐνθάδε περ πόλεμος καὶ νεῖκος ὄρωρεν,361
ἀλλά περ οἶος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας,362
καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.363


ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας.364
αὐτίκ' Ὀϊλιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 365
Αἶαν σφῶϊ μὲν αὖθι, σὺ καὶ κρατερὸς Λυκομήδης,366
ἑσταότες Δαναοὺς ὀτρύνετον ἶφι μάχεσθαι·367
αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ' εἶμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο·368
αἶψα δ' ἐλεύσομαι αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπαμύνω.369


ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη Τελαμώνιος Αἴας, 370
καί οἱ Τεῦκρος ἅμ' ᾖε κασίγνητος καὶ ὄπατρος·371
τοῖς δ' ἅμα Πανδίων Τεύκρου φέρε καμπύλα τόξα.372
εὖτε Μενεσθῆος μεγαθύμου πύργον ἵκοντο373
τείχεος ἐντὸς ἰόντες, ἐπειγομένοισι δ' ἵκοντο,374
οἳ δ' ἐπ' ἐπάλξεις βαῖνον ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσοι 375
ἴφθιμοι Λυκίων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·376
σὺν δ' ἐβάλοντο μάχεσθαι ἐναντίον, ὦρτο δ' ἀϋτή.377


Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα378
Σαρπήδοντος ἑταῖρον Ἐπικλῆα μεγάθυμον379
μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών, ὅ ῥα τείχεος ἐντὸς 380
κεῖτο μέγας παρ' ἔπαλξιν ὑπέρτατος· οὐδέ κέ μιν ῥέα381
χείρεσσ' ἀμφοτέρῃς ἔχοι ἀνὴρ οὐδὲ μάλ' ἡβῶν,382
οἷοι νῦν βροτοί εἰσ'· ὃ δ' ἄρ' ὑψόθεν ἔμβαλ' ἀείρας,383
θλάσσε δὲ τετράφαλον κυνέην, σὺν δ' ὀστέ' ἄραξε384
πάντ' ἄμυδις κεφαλῆς· ὃ δ' ἄρ' ἀρνευτῆρι ἐοικὼς 385
κάππεσ' ἀφ' ὑψηλοῦ πύργου, λίπε δ' ὀστέα θυμός.386
Τεῦκρος δὲ Γλαῦκον κρατερὸν παῖδ' Ἱππολόχοιο387
ἰῷ ἐπεσσύμενον βάλε τείχεος ὑψηλοῖο,388
ᾗ ῥ' ἴδε γυμνωθέντα βραχίονα, παῦσε δὲ χάρμης.389
ἂψ δ' ἀπὸ τείχεος ἆλτο λαθών, ἵνα μή τις Ἀχαιῶν 390
βλήμενον ἀθρήσειε καὶ εὐχετόῳτ' ἐπέεσσι.391
Σαρπήδοντι δ' ἄχος γένετο Γλαύκου ἀπιόντος392
αὐτίκ' ἐπεί τ' ἐνόησεν· ὅμως δ' οὐ λήθετο χάρμης,393
ἀλλ' ὅ γε Θεστορίδην Ἀλκμάονα δουρὶ τυχήσας394
νύξ', ἐκ δ' ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ' ἑσπόμενος πέσε δουρὶ 395
πρηνής, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ,396
Σαρπηδὼν δ' ἄρ' ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν397
ἕλχ', ἣ δ' ἕσπετο πᾶσα διαμπερές, αὐτὰρ ὕπερθε398
τεῖχος ἐγυμνώθη, πολέεσσι δὲ θῆκε κέλευθον.399
τὸν δ' Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανθ' ὃ μὲν ἰῷ 400
βεβλήκει τελαμῶνα περὶ στήθεσσι φαεινὸν401
ἀσπίδος ἀμφιβρότης· ἀλλὰ Ζεὺς κῆρας ἄμυνε402
παιδὸς ἑοῦ, μὴ νηυσὶν ἔπι πρύμνῃσι δαμείη·403
Αἴας δ' ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος, οὐδὲ διὰ πρὸ404
ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα. 405
χώρησεν δ' ἄρα τυτθὸν ἐπάλξιος· οὐδ' ὅ γε πάμπαν406
χάζετ', ἐπεί οἱ θυμὸς ἐέλπετο κῦδος ἀρέσθαι.407
κέκλετο δ' ἀντιθέοισιν ἑλιξάμενος Λυκίοισιν·408
ὦ Λύκιοι τί τ' ἄρ' ὧδε μεθίετε θούριδος ἀλκῆς;409
ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι 410
μούνῳ ῥηξαμένῳ θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον·411
ἀλλ' ἐφομαρτεῖτε· πλεόνων δέ τι ἔργον ἄμεινον.412


ὣς ἔφαθ', οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν413
μᾶλλον ἐπέβρισαν βουληφόρον ἀμφὶ ἄνακτα.414
Ἀργεῖοι δ' ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας 415
τείχεος ἔντοσθεν, μέγα δέ σφισι φαίνετο ἔργον·416
οὔτε γὰρ ἴφθιμοι Λύκιοι Δαναῶν ἐδύναντο417
τεῖχος ῥηξάμενοι θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον,418
οὔτέ ποτ' αἰχμηταὶ Δαναοὶ Λυκίους ἐδύναντο419
τείχεος ἂψ ὤσασθαι, ἐπεὶ τὰ πρῶτα πέλασθεν. 420
ἀλλ' ὥς τ' ἀμφ' οὔροισι δύ' ἀνέρε δηριάασθον421
μέτρ' ἐν χερσὶν ἔχοντες ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ,422
ὥ τ' ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσης,423
ὣς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες· οἳ δ' ὑπὲρ αὐτέων424
δῄουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι βοείας 425
ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήϊά τε πτερόεντα.426
πολλοὶ δ' οὐτάζοντο κατὰ χρόα νηλέϊ χαλκῷ,427
ἠμὲν ὅτεῳ στρεφθέντι μετάφρενα γυμνωθείη428
μαρναμένων, πολλοὶ δὲ διαμπερὲς ἀσπίδος αὐτῆς.429
πάντῃ δὴ πύργοι καὶ ἐπάλξιες αἵματι φωτῶν 430
ἐρράδατ' ἀμφοτέρωθεν ἀπὸ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν.431
ἀλλ' οὐδ' ὧς ἐδύναντο φόβον ποιῆσαι Ἀχαιῶν,432
ἀλλ' ἔχον ὥς τε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληθής,433
ἥ τε σταθμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον ἀμφὶς ἀνέλκει434
ἰσάζουσ', ἵνα παισὶν ἀεικέα μισθὸν ἄρηται· 435
ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε,436
πρίν γ' ὅτε δὴ Ζεὺς κῦδος ὑπέρτερον Ἕκτορι δῶκε437
Πριαμίδῃ, ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος Ἀχαιῶν.438
ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς·439
ὄρνυσθ' ἱππόδαμοι Τρῶες, ῥήγνυσθε δὲ τεῖχος 440
Ἀργείων καὶ νηυσὶν ἐνίετε θεσπιδαὲς πῦρ.441


ὣς φάτ' ἐποτρύνων, οἳ δ' οὔασι πάντες ἄκουον,442
ἴθυσαν δ' ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες· οἳ μὲν ἔπειτα443
κροσσάων ἐπέβαινον ἀκαχμένα δούρατ' ἔχοντες,444
Ἕκτωρ δ' ἁρπάξας λᾶαν φέρεν, ὅς ῥα πυλάων 445
ἑστήκει πρόσθε πρυμνὸς παχύς, αὐτὰρ ὕπερθεν446
ὀξὺς ἔην· τὸν δ' οὔ κε δύ' ἀνέρε δήμου ἀρίστω447
ῥηϊδίως ἐπ' ἄμαξαν ἀπ' οὔδεος ὀχλίσσειαν,448
οἷοι νῦν βροτοί εἰσ'· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.449
τόν οἱ ἐλαφρὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω. 450
ὡς δ' ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἰὸς451
χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ, ὀλίγον τέ μιν ἄχθος ἐπείγει,452
ὣς Ἕκτωρ ἰθὺς σανίδων φέρε λᾶαν ἀείρας,453
αἵ ῥα πύλας εἴρυντο πύκα στιβαρῶς ἀραρυίας454
δικλίδας ὑψηλάς· δοιοὶ δ' ἔντοσθεν ὀχῆες 455
εἶχον ἐπημοιβοί, μία δὲ κληῒς ἐπαρήρει.456
στῆ δὲ μάλ' ἐγγὺς ἰών, καὶ ἐρεισάμενος βάλε μέσσας457
εὖ διαβάς, ἵνα μή οἱ ἀφαυρότερον βέλος εἴη,458
ῥῆξε δ' ἀπ' ἀμφοτέρους θαιρούς· πέσε δὲ λίθος εἴσω459
βριθοσύνῃ, μέγα δ' ἀμφὶ πύλαι μύκον, οὐδ' ἄρ' ὀχῆες 460
ἐσχεθέτην, σανίδες δὲ διέτμαγεν ἄλλυδις ἄλλη461
λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς· ὃ δ' ἄρ' ἔσθορε φαίδιμος Ἕκτωρ462
νυκτὶ θοῇ ἀτάλαντος ὑπώπια· λάμπε δὲ χαλκῷ463
σμερδαλέῳ, τὸν ἕεστο περὶ χροΐ, δοιὰ δὲ χερσὶ464
δοῦρ' ἔχεν· οὔ κέν τίς μιν ἐρύκακεν ἀντιβολήσας 465
νόσφι θεῶν ὅτ' ἐσᾶλτο πύλας· πυρὶ δ' ὄσσε δεδήει.466
κέκλετο δὲ Τρώεσσιν ἑλιξάμενος καθ' ὅμιλον467
τεῖχος ὑπερβαίνειν· τοὶ δ' ὀτρύνοντι πίθοντο.468
αὐτίκα δ' οἳ μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν, οἳ δὲ κατ' αὐτὰς469
ποιητὰς ἐσέχυντο πύλας· Δαναοὶ δὲ φόβηθεν 470
νῆας ἀνὰ γλαφυράς, ὅμαδος δ' ἀλίαστος ἐτύχθη.471