Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Vocabular

Observație: În tot acest material, cuvintele precedate de un asterisc (*) sunt forme asumate; cele urmate de un asterisc sunt atice, analoage unor forme homerice cunoscute, dar care nu se găsesc la Homer; cele urmate de un dublu asterisc (**) sunt atice, non-analoage formelor homerice; cele urmate de semnul de pumnal (†) nu sunt epice sau atice, ci sunt ionice sau lirice; cele urmate de o cratimă (-) sunt teme (GH128-130). În coloana din dreapta este indicat numărul lecției în care a fost introdus cuvântul.

α
ἀ- (ἁ-)prefix inseparabil ("alfa-copulativ") care exprimă unitatea, asocierea, identitatea34
ἀ- (ἀν- înainte de vocală) prefix privativ, exprimă negarea, absența sau lipsa05
ἄαπτος, ονcare nu poate fi atins / egalat, intangibil; de neînfrânt74
ἀγαθός, ή, όνbun (la luptă), curajos, viteaz, vânjos; care-și îndeplinește funcția cum se cuvine, vrednic, priceput, destoinic, competent; priceput, iscusit; nobil, de neam bun, de viță aleasă; cinstit, onorabil, curat; folositor, de bună calitate10
Ἀγαμέμνων, ονος, ὁAgamemnon, rege al cetății Mykene (Micene), fratele soțului Elenei, Menelau și comandant al expediției aliate grecești împotriva Troiei.19
ἀγάν-νιφος, ονmult înzăpezit, acoperit de zăpadă62
ἄγγελος, ου, ὁsol, trimis, mesager, vestitor57
ἄγε, ἄγετε [ἄγω]strict imperativ, dar folosit ca interjecție, sus, vino, mergi, du-te26
ἀγείρω (ἀγερ-), ἤγειρα, ἀγήγερμαιadun, strâng; adun cerând de la alții, cer, cerșesc25
ἀ-γέραστος, η, ονnerecompensat, neonorat35
ἀγλαός, ή, όνlucitor, strălucitor; bogat, prețios, minunat; strălucit, slăvit, ilustru06
ἀ-γνοιέ-ω, ἠγνοίησα(frecv. în litote + οὐ, οὐδέ, μηδέ) nu (re)cunosc; (în litotă) cunosc bine, recunosc pe dată; nu știu, ignor, nu înțeleg73
ἀγορά-ομαι, ἠγορησάμηνmă adun la sfat, țin sfat, vorbesc într-o adunare, iau cuvântul; (gener.) vorbesc28
ἀγορεύ-ω, ἀγορεύσω, ἠγόρευσα(într-o adunare) vorbesc, țin o cuvântare, proclam; (gener.) grăiesc, spun, povestesc34
ἀγορή, ῆς, ἡadunare (a poporului sau a armatei), sfat; (despre activitățile dintr-o adunare) cuvântare, discurs; piața publică (loc de reuniune), agora18
ἀγορητής, ᾶο, ὁvorbitor (în public), orator50
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον (GH363, 365)mân, duc, aduc, conduc, iau; iau cu forța, răpesc, smulg, târăsc; călăuzesc, ghidez10
ἀ-δάκρυτος, η, ονfără lacrimi, care nu plânge62
ἀείδω cânt; celebrez prin cântec05
ἀείδωcânt; celebrez prin cântec01
ἀ-εικής, έςcumplit, groaznic, teribil, amarnic; înjositor, josnic, de rușine, de ocară, nedemn; de nimic, sărăcăcios32
ἀέκων, ουσα, ονîmpotriva voinței sale, nevrând, forțat, silit, fără (de) voie, neintenționat, involuntar54
ἅζομαι (ἁγ-)am respect / venerație (pentru cele sfinte), cinstesc; am un scrupul religios, mă înfior, mă sfiesc, nu cutez17
-θάνατος, η, ονnemuritor, fără moarte, nepieritor, perpetuu, etern, veșnic52
ἀθερίζω (θεριδ-)cu gen., GH484, nu iau în seamă, iau în râs52
Ἀθηναίη (Ἀθήνη), ης, ἡAtena, zeița războiului, înțelepciunii și artelor44
αἰ (= εἰ)dacă27
Αἴας, αντος, ὁAias37
Αἰγαίων, ωνος, ὁEgeon61
Αἰγεΐδης, αο, ὁfiul lui Egeu52
αἰγί-οχος, η, ονpurtător de egidă (epitet al lui Zeus)45
αἰγλήεις, εσσα, ενstrălucitor, luminos, radios72
αἰδέομαι (αἰδεσ-), αἰδέσ(σ)ομαι, ᾐδεσ(σ)άμηνam respect față de cele sfinte, mă smeresc, mă sfiesc, sunt cucernic; îmi pasă, țin seama; mă rușinez, îmi este rușine; am scrupule, mă abțin, mă înfrânez19
αἴδο-μαι (= αἰδέ-ομαι)am respect și teamă de cele sfinte, mă smeresc, sunt cucernic56
αἰεί, αἰέν (= αἰϝεί)mereu, întotdeauna, veșnic, de-a pururi (pururea), neîntrerupt; de fiecare dată24
αἰέν (= αἰεί)mereu, întotdeauna, veșnic54
αἴθε(folosit pentru a introduce o dorință) o, de...!, fie să...! 62
Αἰθιοπεύς, ῆος, ὁetiopian, negru62
αἶθ-οψ, οπος(despre metale, foc) strălucitor, sclipitor; (despre vin) roșu închis, negru; (despre fum) negru66
αἷμα, ατος, τόsânge, sângerare54
αἰνός, ή, όνcumplit, groaznic, crud, care inspiră teamă, de temut62
αἰνῶςîn mod cumplit, groaznic, grozav, cu strășnicie, tare mult74
αἴξ, αἰγός, ἡ, ἡcapră, capră sălbatică18
αἱρέω (αἱρε-, ἑλ-), αἱρήσω, ἕελον (εἷλον, GH084-085), ᾕρηκα*, ᾕρημαι*, ᾑρέθηνapuc, prind, smulg; capturez, cuceresc37
*Ἄις, Ἄιδος, ὁ(nominativul nu se folosește) Hades, zeul lumii de jos13
Ἄις(nominativul nu se folosește) Hades, zeul lumii de jos01
αἶσα, ης, ἡmăsură, valoare; justă măsură; parte, porție; moment, clipă, ceas; parte dată pentru a trăi, soartă, destin62
αἴτιος, η, ονresponsabil, făptaș, vinovat39
αἰχμητής, ᾶο, ὁlăncier, sulițaș, războinic, viteaz39
αἶψαpe dată, brusc, pe loc, repede54
ἀκέων, ουσα, ονtăcut21
ἀκού-ω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα*, ἤκουσμαι*, ἠκούσθην*aud, ascult60
ἄκρος, η, ονcel mai înalt, de sus, din vârf; cel mai din afară, de deasupra, la suprafață; de la capăt, din margine, din vârf, extrem69
ἄλγος, εος, τόdurere, suferință; mâhnire, chin, necaz13
ἄλγοςdurere, suferință; mâhnire, chin, necaz01
ἀλεγίζω (ἀλεγιδ-)cu gen., GH484, țin seama de, îmi pasă de40
ἀλέξω (ἀλεξ-, ἀλεξε-, ἀλεκ-, ἀλκ-), ἀλεξήσω, ἀλέξησα (ἄλαλκον)alung, abat, țin la distanță; apăr, ocrotesc, feresc, păzesc de; (med.) alung de la mine, mă apăr de, resping76
ἅλιος, η, ονde mare, marin, maritim73
ἀλλάdar, însă, cu toate acestea08
ἄλλῃîn alt loc, în altă parte, altundeva, aiurea09
ἅλ-λομαι, ἁλέομαι*, ἄλμηνsar, fac un salt, mă arunc; (despre lucruri care se mișcă rapid) (tre)sar, (tre)salt, zvâcnesc, țâșnesc72
ἄλλος, η, ονalt; diferit, deosebit; un altul08
ἄλλο-τεaltă dată, alteori, în alte rânduri76
ἄ-λοχος, ου, ἡ (cf. λέχος)tovarășă de pat, soție (soață), nevastă; concubină34
ἅλς, ἁλός, ὁ, ἡmare; sare, saramură37
ἅμαîmpreună, lalolaltă, la un loc, în același timp, totodată40
ἀ-μβρόσιος, η, ονnemuritor, zeiesc, ambroziac, divin72
ἀμείβ-ω, ἀμείψω*, ἤμειψα, ἠμείφθην*schimb, fac schimb, dau în schimb, preschimb; (med.) fac cu schimbul; răspund35
ἀμείνων, ονcomparativ al lui ἀγαθός 34
ἀμμωνireproșabil, fără cusur, fără prihană, bun, desăvârșit, ales31
ἀμνω (ἀμυν-), ἀμυνέω*, ἤμυναresping, (în)depărtez, alung, scap de; sar în apărarea (cuiva), vin în ajutor, apăr, ocrotesc, ajut; lupt să apăr, mă bat pentru27
ἀμύσσω (ἀμυχ-), ἀμύξω, ἤμυξαsfâșii, zgârii, zdrelesc49
ἀμφ-ηρεφής, ές (GH231)acoperit sau închis la ambele părți23
ἀμφί(adv.) de o parte și de alta, de ambele părți; în jur, împrejur, primprejur; (prep. + dat.) în sau de ambele părți, în jurul, împrejurul, primprejurul; peste; în cursul; despre, în legătură cu, din pricina, pentru; (prep. + ac.) în ambele părți, în jurul, împrejurul, primprejurul, în sau prin preajma; în jurul, pe la; în jur de, circa; despre, în legătură cu; (prep. + gen.) în jurul, în preajma; despre, în legătură cu, pentru61
ἀμφι-βαίνω (βαν-, βα-), ἀμφιβήσω (ἀμφιβήσομαι), ἀμφέβησα (ἀμφέβην), ἀμφιβέβηκαmerg (pf. stau) împrejurul sau deasupra cuiva (pentru a-l proteja), dau ocrotire, iau sub pază; încalec; apăr, protejez, ocrotesc; parcurg; înconjor din toate părțile, împresor, cad asupra; copleșesc, cotropesc21
ἀμφι-γυνήεις, εσσα, ενcu picioarele încovoiate77
ἀμφι-κύπελλος, ον(prob.) cu două toarte (δέπας "pocal")75
ἀμφι-μέλας, αινα, ανnegru de jur împrejur33
ἄμφωamîndoi (-două), ambii (-ele)44
ἄν = κέ(ν)GH585-59145
ἀν- (ἀ- înainte de consoană) prefix privativ, exprimă negarea, absența sau lipsa05
ἀνά, ἄν(adv.) în sus; peste tot; (prep.) (+ gen) pe; (+dat.) pe, deasupra; (+ ac.) de jos în sus, în sus(ul), pe, în prin, printre, pe durata, în timpul, în cursul06
ἀνα-βαίνω (βαν-, βα-), ἀναβήσω (ἀναβήσομαι), ἀνέβησα (ἀνέβην)merg în sus, (mă) urc, (mă) sui; mă îmbarc; fac să urce, pun să suie11
ἀν-άγ-ω, ἀνάξω, ἀνήγαγον, ἀνῆχα**, ἀνῆγμαι*, ἀνήχθην*(ἀνά "de jos în sus") duc (în sus), (con)duc spre un loc mai înalt, fac să urce, sui; duc (corabia) în larg, pornesc pe mare, ridic ancora; ridic, înalț; (ἀνά "înapoi", "din nou") aduc, conduc; aduc înapoi, readuc67
ἀνα-δ-ω, ἀναδσω, ἀνέδυσα (ἀνέδυν), ἀναδέδυκα, ἀναδέδυμαι*, ἀνεδύθην*ies la suprafață, reapar59
ἀνα-θηλέ-ω, ἀναθηλήσω, ἀνηθήλησα†înfrunzesc sau înfloresc din nou48
ἀν-αιδείη, ης, ἡnerușinare, neobrăzare, obrăznicie, cutezanță, sfruntare38
ἀν-αιδής, έςnerușinat, neobrăzat, obraznic, sfruntat, cutezător, nepăsător40
ἀν-αιρέω (αἱρε-, ἑλ-), ἀναιρήσω, ἀνέελον (ἀνεῖλον, GH084-085), ἀνῄρηκα*, ἀνῄρημαι*, ἀνῃρέθην*iau de jos și duc (în sus), ridic, salt, iau54
ἀν-αΐσσω (ϝαι-, ϝικ-), ἀναΐξω, ἀνήιξα, ἀνηΐχθηνmă ridic, mă scol (repede, brusc), sar (în picioare); sui (în); țâșnesc75
ἄναξ, ἄνακτος, ὁstăpân (ocrotitor), domn, rege, prinț15
ἀν-ά-ποινος, ονfără răscumpărare32
ἀνάσσω (ϝανακ-), ἀνάξω, ἤναξαcu gen. sau dat., GH485, 501, stăpânesc, domnesc (peste), sunt stăpân, rege, prinț sau conducător10
ἀνα-φαίνω (φαν-), ἀναφανέω, ἀνέφηνα, ἀναπέφηνα*, ἀναπέφασμαι, ἀνεφάνηνfac să lumineze, aprind; fac să se vadă, arăt; destăinui, pronunț, scot; îmi fac apariția, mă ivesc, mă arăt, apar31
ἁνδάνωsunt pe plac, sunt plăcut, plac (cuiva) (cu dat., GH496)05
ἀνδρο-φόνος, ονucigaș de oameni, omorâtor, ucigător, crâncen, letal49
ἀν-εκτός, ή, όνcare poate fi răbdat, ușor de îndurat, suportabil, tolerabil, acceptabil75
ἄνεμος, ου, ὁcurent de aer, vânt68
ἀν-έχω (σεχ-, σχ-), ἀνέξω (ἀνασχήσω), ἀνέσχον (ἀνέσχεθον), ἀνόχωκα, ἀνέσχημαι*ridic, înalț; țin sus, susțin, sprijin, mențin; mă ridic, mă înalț, ies65
ἀνήρ, ἀνέρος (ἀνδρός), ὁbărbat, persoană de sex bărbătesc (op. γυνή "femeie"); soț; războinic; om, ființă umană (op. θεός "zeu")15
ἀνθερεών, ῶνος, ὁbărbie70
ἄνθρωπος, ου, ὁom, ființă umană, persoană; cf. ἀνήρ51
ἀν-ί-στημι (στη-, στα-), ἀναστήσω, ἀνέστησα (ἀνέστην), ἀνέστηκα, ἀνέσταμαι*ridic sau fac să se ridice, scol, fac să stea (în picioare sau drept), scol (din pat, din somn), trezesc; ridic (din infern), scol (din morți), înviez; fac (un popor) să migreze, strămut, alung, izgonesc25
ἀν-ορού-ω*, ἀνώρουσαmă ridic (repede, brusc), sar (în sus)50
ἀντ-άξιος, η, ονde valoare egală, echivalent37
ἄντηνîn față, înainte, împotrivă, de față cu toți, în văzul lumii43
ἀντιά-ω, ἀντιάσω (ἀντιόω = ἀντιάω, GH445-448, 103), ἠντίασαmerg să mă întâlnesc, întâlnesc, aflu, am parte de, iau parte la; ies în întâmpinare, vin să înfrunt20
ἀντι-βίηνfață în față, împotrivă, în față53
ἀντί-βιος, η, ονcare opune forță, potrivnic, ostil55
ἀντί-θεος, η, ονprecum un zeu, asemenea zeilor, mândru52
ἀντίος, η, ονcare stă (sau vine) în față, în întâmpinare sau împotrivă, opus, potrivnic, contrar47
ἀντι-φέρω (φερ-, οἰ-, ἐνεκ-), ἀντοίσωduc sau mișc împotrivă; (med.) mă duc sau mă pun împotrivă, (mă) înfrunt, mă pun cu, mă împotrivesc75
ἀνώγ-ω, ἀνώξω, ἤνωξα, ἄνωγα (pentru ἤνωγα?)poruncesc, îndemn, cer55
ἀπ-αμείβομαι răspund30
ἀπ-άνευθε(ν)(adv.) departe; la o parte, deoparte; (prep. + gen.) departe de; la o parte de21
ἅ-πας, ἅ-πασα, ἅ-παν(sg.) tot, întreg; în totalitate, în întregime, cu totul, complet; (pl.) toți, cu toții, toți laolaltă (sau fără excepție)72
ἀπατηλός, ή, όνamăgitor, înșelător71
ἀπ-αυράω (ϝρα-), imperf. ἀπηύρων cu sens aorist, ἀπουρήσω*, aor. part. ἀπούρας (= ἀπο-ϝρας)iau, răpesc, lipsesc de58
ἀπειλέ-ω, ἀπειλήσω, ἠπείλησαîmping, (a)duc, ameninț, mă laud40
ἀ-πείρων, ονinfinit, nemărginit, nesfârșit58
ἀ-περείσιος, η, ονinfinit, nemărginit, nesfârșit, nemăsurat; nenumărat06
ἀ-πήμων, ονnevătămat, teafăr, sănătos; nevătămător, prielnic, bun62
ἀπηνής, έςneîndurător, dur, aspru, crud, nemilos57
ἀ-πιθέ-ω*, ἀπιθήσω, ἠπίθησαsunt neascultător, nu mă supun, nu dau ascultare46
ἄπιος, η, ον(cf. ἀπό) (în)depărtat53
ἀπό(adv.) departe, la (oarecare) distanță; cu totul, de tot; (prep. + gen.) de la, din, de27
ἀπο-βαίνω (βαν-, βα-), ἀποβήσω (ἀποβήσομαι), ἀπέβησα (ἀπέβην), ἀποβέβηκαmă duc, plec, (fig.) pier; cobor, mă dau jos, debarc63
ἀπο-δέχ-ομαι, ἀποδέξομαι, ἀπεδεξάμην (ἀπεδέγμην), ἀποδέδεγμαι, ἀπεδέχθην*primesc, accept32
ἀπο-δί-δωμι (δω-, δο-), ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα*, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθηνdau înapoi sau celui ce i se cuvine, înapoiez, dau în schimb, plătesc37
ἀπο-εῖπονanunț, declar, rostesc, spun (în mod deschis sau public); zic nu, tăgăduiesc, refuz, resping70
ἄποινα, ων, τάdaruri de răscumpărare, răscumpărare06
ἀπ-όλλυμι (ὀλ-, ὀλε-, ὀλο-), ἀπολέσ(σ)ω, ἀπώλεσα, ἀπόλωλαdau pierzării, distrug, nimicesc; mor, pier; sunt distrus, mă pierd34
Ἀπόλλων (πόλλων GH071), ωνος, ὁApolon, zeu, fiul lui Zeus și al lui Leto16
ἀπο-λυμαίνομαι (λυμαν-)mă curăț, mă purific55
ἀπο-λύω, ἀπολσω, ἀπέλυσαdesfac; eliberez (printr-o răscumpărare)11
ἀπονοστέω*, ἀπονοστήσω, ἀπενόστησαmă întorc, revin în patrie26
ἀπο-νόσφι(ν)deoparte, aparte73
ἀπο-παύ-ω, ἀποπαύσω, ἀπέπαυσα, ἀποπέπαυκα*, ἀποπέπαυμαι, ἀπεπαύθην*opresc, împiedic; încetez, termin62
ἀπο-στείχω (στειχ-, στιχ-), ἀπέστιχονmă duc, plec, mă retrag71
ἀπο-τνω (τει-, τι-, τινϝ-), ἀποτσω, ἀπέτισα, ἀποτέτικα*, ἀποτέτισμαι*, ἀπετσθην*plătesc în schimb, răsplătesc, recompensez; plătesc pentru, ispășesc36
ἀ-πρίατος, η, ονfără plată, fără răscumpărare, gratuit32
ἅπτω (ἁφ-), ἅψω* (ἅψομαι), ἧψα, ἧμμαι, ἥφθην*cu gen. GH483, ating; prind, leg, unesc; apuc, țin; lovesc, atac, dăunez70
ἀπ-ωθέω (ὠθ-, ὠθε- = ϝωθ-, ϝωθε-), ἀπώσω, ἀπέωσα, ἀπέωσμαι*, ἀπεώσθην*îndepărtez (pe cineva sau ceva de ceva), alung, resping, lepăd; trag înapoi, înlătur, urnesc; risipesc; abat (din drum)32
ἄρ(α), (ῥά)(marcând tranziția, uneori intraductibil) apoi, atunci, iar; (frecv. + μέλλειν indicând o realitate diferită de cea așteptată) de fapt, în realitate; prin urmare, așadar15
ράομαι, ρήσομαι, ἠρησάμηνadresez o rugă, invoc; doresc; urez21
ἀρ-αρ-ίσκω (ἀρ-), ἦρσα (ἤραρον), ἄρηρα, ἤρθηνpotrivesc, prind, strâng la un loc, așez (potrivind), fixez37
ἀργαλέος, η, ονdureros, cumplit, crunt, greu; groaznic75
Ἀργεῖος, ου, ὁdin Argos, argean / argian09
Ἄργος, εος, τόArgos, cetate în nord-estul Peloponesului, capitală a Argilodei18
ἀργός, ή, όνalb, strălucitor, (despre animale bălan, plăvan); iute, rapid24
ἀργύρεος, η, ονde argint24
ἀργυρό-πεζα, ης, ἡcu glezne argintii (epitet al lui Thetis)73
ἀργυρό-τοξος, η, ονcu arc de argint (epitet al lui Apolon)21
ἀρείων, ον(utilizat dept comp. al lui ἀγαθός, GH254, 1; superl. ἄριστος), mai bun52
ἀρήγ-ω, ἀρήξω, ἤρηξα(frecv. + dat., GH496), vin în ajutor, ajut29
ἀρήν, ἀρνός, ὁ, ἡmiel27
ρητήρpreot, sacerdot16
ἀριστεύς, ῆος, ὁcel ce se distinge prin valoare, ales, de vază, de seamă47
ἄριστος, η, ονsuperlativ al lui ἀγαθός, ή, όν10
ἄρ-νυμαι, ἀρέομαι*, ἠρόμηνobțin, dobândesc, primesc, capăt40
ἀρχός, οῦ, ὁcăpetenie, șef, conducător38
ἄρχ-ω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι*, ἤρχθην*conduc, sunt în frunte, comand; stăpânesc, domnesc, guvernez, dețin puterea, conduc, cârmuiesc; conduc pe un drum, arăt calea, ghidez; încep, mă apuc, sunt capul, sunt la origine69
ἄ-σβεστος, η, ονcare nu poate fi stins, de nestins; nestăpânit, neostoit, nesfârșit77
ἆσσονmai apropiat (comp. de la ἄγχι)57
ἀστεροπητής, ᾶο, ὁcare aruncă fulgere, fulgerător (epitet al lui Zeus)75
ἀτάρ (= αὐτάρ GH071)iar, dar, însă, în plus, pe de altă parte41
ἀταρτηρός, ή, όνcumplit, hain, afurisit47
ἀ-τελεύτητος, η, ονneterminat, neîmplinit, fără rezultat71
ἄτερcu gen. GH492, fără; departe de; fără a pune la socoteală, în lipsa, cu excepția69
ἄτη, ης, ἡnebunie, sminteală, rătăcire (a minții), orbire; nenorocire, pacoste, năpastă, blestem, prăpăd61
ἀ-τιμάζωprigonesc, oropsesc, năpăstuiesc; mă port fără cinste, nu cinstesc (cum se cuvine), necinstesc, nesocotesc; disprețuiesc, desconsider05
ἀ-τιμάω, ἀτιμήσω, ἠτμησαnecinstesc, nu prețuiesc, disprețuiesc32
ἄτιμος, η, ονlipsit de cinstea cuvenită, fără cinstire, disprețuit, de ocară, hulit41
Ἀτρεΐδης, αο (εω), ὁAtrid, fiu al lui Atreus (despre Agamemnon sau Menelau)11
Ἀτρεΐων, ωνος, ὁfiul lui Atrid60
ἀτρύγετος, ονfără rod, neroditor56
αὖdin nou, apoi, în plus; pe de altă parte, în schimb, iar73
αὐδά-ω, αὐδήσω*, ηὔδησαspun (cu voce tare), grăiesc, vorbesc31
αὐδή, ῆς, ἡglas, vorbă, cântec, imn, poveste, plânset, vaiet, sunet50
αὐερύω (= ἀν-ϝερυω = ἀϝ-ϝερύω: ϝερυ-, ϝρυ-), αὐέρυσα (= ἀνεϝερυσα, GH337)trag în sus, smulg, scot (din pământ); trag înapoi, întind (coarda unui arc); trag spre înapoi, răsucesc (capul unui animal de jertfă), jertfesc65
αὖθιîn același loc, chiar aici; pe loc, îndată69
αὐτάρ (ἀτάρ, GH071)iar, dar, însă; în plus, pe de altă parte; totuși, atunci24
αὖτε(marcând o repetiție) din nou, mai; (marcând o opoziție) pe de altă parte, în schimb, însă, iar45
υτή, ῆς, ἡstrigăt, urlet, zbieret, strigăt de luptă, luptă; larmă (a luptei), vuiet, zarvă69
αὐτ-ῆμαρîn aceeași zi; pe moment30
αὐτίκα(de) îndată, numaidecât, acuș (acușica)35
αὖτιςîndărăt, înapoi; din nou, iarăși; apoi, în continuare, cu altă ocazie10
αὐτός, ή, όînsuși, însăși; de la sine, spontan; el, ea08
αὐτόςînsuși, însăși; (cu valoare emfatică, gener. despre pers. a III-a) el (însuși), ea (însăși); de la sine, spontan; același01
αὐτοῦîn același loc, aici sau acolo63
αὔτωςîn același fel, la fel37
ἀφ-αιρέω (αἱρε-, ἑλ-), ἀφαιρήσω, ἀφέελον (ἀφεῖλον), ἀφῄρηκα*, ἀφῄρημαι*, ἀφῃρέθην*smulg, răpesc, îndepărtez, înlătur, elimin, iau40
ἄφαρîndată, imediat, repede58
ἄφενος, εος, τόbogăție, avuție41
ἀφ-ί-ημι (ἡ-, ἑ-), ἀφήσω, ἀφῆκα (ἀφέηκα)dau drumul, arunc, zvârl, lansez; las să cadă, scot afară, elimin, emit; las liber, eliberez, dau drumul, scutesc19
ἀφύσσω (ἀφυγ-), ἀφύξωscot (un lichid dintr-un recipient), strâng, adun41
Ἀχαιίς, ίδοςdin Ahaia51
Ἀχαιός, οῦ, ὁdin Achaia, grec06
Ἀχαιόςgrec01
Ἀχιλλεύς, ῆος, ὁAhile13
ἈχιλλεύςAhile01
ἄχ-νυμαιsunt îndurerat / mâhnit (de durere, mânie)33
ἄχος, εος, τόdurere, chin, mâhnire, tristețe43
ἄψînapoi, îndărăt, la loc; în schimb, la rândul său, din nou, înapoi26
β
βαθύς, εῖα, ύadânc; gros; profund; întins; des72
βαίνωmerg; (+ ac. de direcție, cu sau fără prep.) mă îndrept, pornesc; mă urc, mă sui (+ prep.); plec, purced, ies, părăsesc (+ gen. separativ, cu sau fără prep.)05
βάλλω (βαλ-, βλη-), βαλέω, ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαιarunc (la o depărtare oarecare), azvârl; scap de ceva, lepăd; las sau fac să cadă, dobor, dărâm; dau cu ceva în cineva, lovesc, nimeresc, izbesc, împroșc; pun, așez, introduc24
βαρύς, εῖα, ύgreu, care atârnă greu; puternic, viguros; greu de îndurat, insuportabil; (despre sunet, în op. cu ὀξύς "ascuțit") grav, profund31
βασιλεύς, ῆος, ὁrege, comandant suprem; prinț, conducător15
βέλος, εος, τόlance, săgeată (Cf. βάλλω)22
βένθος, εος, τόadâncul mării58
βηλός, οῦ, ὁprag76
βίη, ης, ἡforță, vigoare, tărie, vlagă; act de violență, violență, silă61
βιός, οῦ, ὁ(propr. vână > coardă) arc24
βουλεύ-ω, βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα*, βεβούλευμαι*, ἐβουλεύθην*țin sfat, deliberez, mă gândesc; plănuiesc în urma unei deliberări, urzesc, pun la cale, hotărăsc, decid, stabilesc; sfătuiesc, dau cuiva un sfat72
βουλή, ῆς, ἡ deliberare, chibzuire, gând; hotărâre (luată în urma unei deliberări); sfat (oferit altcuiva); (ca rezultat al deliberării) voie, voință, vrere; Sfatul bătrânilor, Consiliu03
βουλήdeliberare, chibzuire, gând; hotărâre (luată în urma unei deliberări); sfat (oferit altcuiva); (ca rezultat al deliberării) voie, voință, vrere; Sfatul bătrânilor, Consiliu01
βουλη-φόρος, ονsfetnic, sfătuitor38
βούλομαι (βουλ-, βουλε-), βουλήσομαι*, βέβουλα, βεβούλημαι*, ἐβουλήθην(în general distinct de ἐθέλω "vreau") doresc, voiesc; prefer27
βοῦς, βοός, ὁ, ἡvacă, bou, taur39
βο-ῶπις, ιδοςcu ochi de junincă (sc. cu ochii mari, ca semn al frumuseții), galeșă sau cu ochi strălucitori / înflăcărați (vaca = întrupare a focului în mitologia IE) (frecv. epitet al zeiței Hera)74
Βριάρεως (Βριάρηος, GH073, 086), ω, ὁBriareu61
Βρισεύς, ῆος, ὁBrises, tatăl lui Briseis60
Βρισηίς, ίδος, ἡBriseis, fiica lui Brises43
βροτός, οῦ, ὁmuritor, om53
βωμός, οῦ, ὁ (cf. βαίνω)platformă ridicată, suport; bază a unei statui, pedestal, soclu; altar, altar ridicat pe o bază64
βωτι-άνειραcare hrănește oamenii, doică a eroilor39
γ
γαῖα, ης, ἡpământ (ca element), țărână, pământul ca suprafață delimitată, ținut, regiune, pământul ca suprafață nedelimitată, lumea terestră50
γαίω (γαϝ-)strălucesc, radiez61
γάρ conj. post. căci, fiindcă, într-adevăr04
γεenclitic, scoate în evidență cuvântul sau prop. la care se raportează; (sens limitativ) cel puțin, măcar; (întărește o afirmație) într-adevăr, cu adevărat, desigur26
γείνομαι (γεν-), -, ἐγεινάμηνdau naștere, aduc pe lume, mă nasc53
γέλως, γέλωτος, ὁrâs77
γενεή, ῆς, ἡneam, viță, rasă, fmilie, generație51
γεραιός, ή, όνbătrân, venerabil; în vârstă21
γέρας, αος, τόdar de cinstire, cinstire35
γέρων, οντος, ὁbătrân18
γηθέω (γηθ-, γηθε-), γηθήσω, ἐγήθησα, γέγηθαmă bucur, mă veselesc51
γῆρας, αος, τόbătrânețe18
γί-γνομαι (γεν-, γενε-, γον-), γενήσομαι*, ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι*a se naște; a lua naștere, a se ivi, a se produce, a avea loc, a se desfășura; a deveni, a ajunge; a fi, a se afla, a aparține24
γιγνώσκω (γνω-, γνο-), γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα*, ἔγνωσμαι*, ἐγνώσθην*cunosc, recunosc, discern, înțeleg, știu, aflu, prind de veste44
γλαυκ-ῶπις, ιδοςcu ochi scânteietori/limpezi, cu o înfățișare strălucitoare (conform altei interpretări, cu ochi de cucuvea)45
γλυκύς, εῖα, ύdulce50
γλώσσα, ης, ἡlimbă, glas, vorbire, grai, dialect50
γόνυ, γουνός (γούνατος), τόgenunchi61
γουνάζομαι (cf. γόνυ), γουνάσομαιcuprind genunchii, implor, rog stăruitor63
γυνή, γυναικός, ἡfemeie, soție58
δ
δαιμόνιος, η, ονrelativ la ceea ce este divin, aparținând divinității; înzestrat cu calitățile divinității; (voc. δαιμόνιε, -ίη, -ιοι, în adresări directe, atât în sens pozitiv cât și neg., gener. când se vrea atragerea bunăvoinței interlocutorului; cf. lat. sacer "sfânt" și "blestemat") fericitule, ființă binecuvântată / nenorocitule, afurisite/o, blestematule74
δαίμων, ονος, ὁ, ἡputere sau voință divină, divinitate, duh, zeu/zeiță46
δαί-νυμι, δαίσω, ἔδαισα* (ἐδαισάμην), ἐδαίσθην* (cf. δαίς)ospătez; sărbătoresc cu un ospăț, dau un ospăț pentru a marca un eveniment66
δαίς, δαιτός, ἡospăț, banchet13
δαίςospăț, banchet01
δάκρυ, υος, τόlacrimă22
δακρ-ω*, δακρσω*, ἐδάκρυσα, δεδάκρυμαιlăcrimez, plâng58
δαμάζω (δαμαδ-), δαμάσ(σ)ω (GH103-104), ἐδάμασ(σ)αîmblânzesc, domesticesc, strunesc; înfrâng, supun, domin, îngenunchez (pe cineva); (euf. pt.) ucid, răpun, duc la pieire, nimicesc26
Δαναός, οῦ, ὁgrec; Danaos a fost eroul fondator al Argosului; pluralul Δαναοί, Danai la origine popor din Argos.10
δασμός, οῦ, ὁîmpărțire, repartizare41
δατέομαι (δατ-, δατε-), δάσ(σ)ομαι, ἑδασ(σ)άμην, δέδασμαιrup în bucăți, împart, distribui35
-δεcu ac. (GH288, 4) spre, către, la09
δέ(gener. cu sens slab adversativ; pune față în față două elemente, fără ca unul să-l nege pe celălalt) iar, însă; (uneori cu sens puternic adversativ) ci, în schimb, dar01
δέ(gener. cu sens slab adversativ; pune față în față două elemente, fără ca unul să-l nege pe celălalt) iar, însă; (uneori cu sens puternic adversativ) ci, în schimb, dar04
δείδω (δϝι, δϝει-, δϝοι-), δείσομαι, ἔδεισα, δέδοικα (δείδια)mă tem, mi-e frică, (la aor.) mă sperii, mă înspăimânt; am respect (amestecat cu teamă)21
δειλός, ή, όνlaș, fricos, leneș, trândav, de nimic, meschin, mișel, nemernic, vrednic de milă, trist, amarnic54
δεινήde care ai de ce să te temi, de temut, cumplită, îngrozitoare, cruntă, primejdioasă03
δεινός, ή, όνde care ai de ce să te temi, de temut, cumplit, crunt, groaznic, îngrozitor06
δέκατος, η, ονal zecelea / a zecea18
δέμας, αος, τόcorp, trup, făptură, statură34
δεξιτερός, ή, όνdin partea dreaptă, drept, mâna dreaptă, dreapta70
δέος, δέος (δείους), τόfrică, teamă; motiv de teamă70
δέπας, αος, τόcupă (de băut), vas67
δέρκομαι (δερκ-, δορκ-, δρακ-), ἔδρακον, δέδορκα, ἐδέρχθην* (ἐδράκην*)fixez cu privirea, văd, privesc pătrunzător, observ, zăresc31
δέρω (δερ-, δαρ-), δερέω*, ἔδειρα, δέδραμαι*, ἐδάρην*jupoi, iau pielea, despielițez, belesc65
δεσμός, οῦ, ὁ (cf. δέω)legătură, nod; funie, lanț; conexiune; element de prindere, nit; odgon; ligament61
δεύομαι (δευ-, δευε-), δευήσομαι, ἐδεύησαduc lipsă, am nevoie37
δεῦροîncoace, (până) aici; hai (încoace), aici! vino!39
δεύτερος, η, ονal doilea, secund; următor, ulterior70
δέχ-ομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην (ἐδέγμην)primesc, accept, iau17
δέω, δήσω, ἔδησα, δέδηκα*, δέδεμαι, ἐδέθηνleg; întemnițez; bandajez; amarez; rețin, opresc, împiedic61
δήîntr-adevăr, desigur, vezi bine, da15
δηθ-νωzăbovesc, întârzii, petrec multă vreme19
δηλέομαι*, δηλήσομαι, ἐδηλησάμην, δεδήλημαι*vatăm, rănesc, prăpădesc, stric, distrug39
δημο-βόρος, η, ονcare devorează poporul, care se înfruptă cu lăcomie din avutul obștesc47
δήνmult timp, multă vreme, îndelung; mult, departe62
διά(adv.) prin, dintr-o parte în alta; despărțit, separat; cu totul, complet, până la capăt; (prep.) (+ gen) prin, printre, dintr-o parte în alta, de pe o parte pe alta, peste; (+ ac.) prin; printre; pe durata; prin (intermediul), cu (ajutorul); din pricina, datorită, de, pentru09
δι-άν-διχαîn două feluri, în mod diferit43
δια-πέρθω (περθ-, πραθ-), διαπέρσω, διέπερσα (διέπραθον)distrug (complet), jefuiesc, pustiesc59
δια-πρήσσω (πρηκ-), διαπρήξω, διέπρηξα, διαπέπραγμα†, διαπέπρηγμαι†, διεπρήχθην†fac (până la capăt), săvârșesc, realizez, înfăptuiesc, isprăvesc68
δια-τμήγω (τμηγ-, τμαγ-), διατμήξω*, διέτμηξα (διέτμαγον), διετμάγηνtai (prin mijloc, în două, în bucăți), despic; împart (în două), despart72
δί-δωμι (δω-, δο-), (δι)δώσω, ἔδωκαdau (de bunăvoie), dăruiesc, ofer; acord; plătesc; aduc (jertfe); dau (pradă), încredințez, las (în seama, în grija); dau (în căsătorie, de soție sau soț)17
δι-είρομαι (εἰρ-, εἰρε-), διειρήσομαιîntreb73
δι-έπω (σεπ-, σπ-), διέψω, διέσπονmă ocup de, duc greul, administrez, (o)rânduiesc, (con)duc41
δι-ί-στημι (στη-, στα-), διαστήσω, διέστησα (διέστην)stau sau mă dau la o parte, mă despart, mă separ; mă dezbin, mă învrăjbesc15
δι-φιλος, η, ονdrag lui Zeus09
δικάζω (δικαδ-), δικάσω*, ἐδίκασ(σ)α, δεδίκασμαι*, ἐδικάσθην*judec, țin / fac o judecată, pronunț o sentință, iau o hotărâre; sunt judecător, fac parte dintr-un tribunal73
δικασ-πόλος, ου, ὁjudecător48
διο-γενής, έςnăscut din Zeus, urmaș al lui Zeus, divin57
δῖος, α, ονdivin, zeiesc; urmaș al lui Zeus08
διο-τρεφής, έςhrănit de Zeus, întărit de Zeus, divin, ilustru42
δί-πτυξ, υχοςdublu, în două straturi65
δολο-μήτης, αο, ὁcu gând șiret, cu minte vicleană73
δόρυ, δουρός (δούρατος), τόtrunchi (de copac), tulpină, buștean, buturugă, grindă, bârnă, scândură, suliță, lance54
Δρύας, αντος, ὁDrias52
δ(υ)ω-δέκατος, η, ονal doisprezecelea63
δύνα-μαι, δυνήσομαι, δεδύνημαι*, ἐδυνάσθηνpot, sunt în stare să, am forță (fizică) sau putere (influență)49
δύο (δύω)doi16
δῶ(neut. indecl.) casă, palat63
δῶμα, ατος, τόcasă, lucuință, lăcaș, sălaș17
δῶρον, ου, τόdar, ofrandă46
ε
ἐάω (σεϝα-), ἐσω, εἴασα, εἴακα*, εἴαμαι*, εἰθην*las, permit, îngădui53
ἐγγυαλίζω, ἐγγυαλίξω, ἠγγυάλιξαpun în palmă, acord, ofer, dau58
ἐγώ(ν), μέο (μεῦ GH084-085), GH260eu17
ἐδητύς, ύος, ἡmâncare, hrană66
ἕδος, εος, τόloc de ședere, jilț; acțiunea de a ședea, ședere, așezare; lăcaș, sălaș72
ἐείκοσι (εἶκοσι)douăzeci55
ἐέλδωρ (nedecl.), τόdorință22
ἕζομαι (σεδ- GH103), ἕσσομαι, εἷσα, ἑ(ε)σσάμηνșed, mă așez; cad la pământ; mă aplec, mă îndoi24
( ἐ)θέλω (ἐθελ-, ἐθελε-), ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα*vreau, voiesc, doresc; pot34
εἴ τε (εἴτε) ... εἴ τε (εἴτε)fie (că) ... fie (că), sau ... sau27
ε(ἴ)ρυμαι (ϝερυ-), ε(ἰ)ρύσ(σ)ομαι, ε(ἰ)ρυσ(σ)άμηνapăr, ocrotesc, păzesc, scap, izbăvesc, salvez, mântuiesc, țin (la distanță), opresc46
εἰ, αἰ(interj.) hai!; (partic. în prop. optative, frecv. εἰ γὰρ εἴθε) de...!, o, dacă!..., dacă numai...!; (conj.) dacă, de, în caz că; chiar dacă22
εἰ(interj.) hai! haide!54
*εἶδω (εἴδομαι) (ϝειδ-, ϝοιδ-, ϝιδ-), εἰδήσω (εἴσομαι), εἶδον, οἶδα, mai mult ca perfect ᾔδεαact. aor., văd; viit. și perf., știu; med., par, apar28
εἴλω (εἴλομαι) (ϝελ-), ἔελσα, ἔελμαι, ἐάληνstrâng (laolaltă), înghesui, îmbulzesc, închid (înăuntru); răsucesc, învârt61
εἶμι (εἰ-, ἰ-), εἴσομαιprez., adesea cu înțeles de viit. merg, mă duc; vin19
εἰμί (ἐσ-), ἔσ(σ)ομαιsunt, exist34
εἵνεκα (= ἕνεκα, GH071)din cauza, din pricina, pentru, datorită42
εἴρομαι (= ἐρέω) (εἰρ-, εἰρε-), εἰρήσομαιîntreb70
εἴρωvorbesc, spun, povestesc09
εἰς (ἐς)(adv.) în(spre), înăuntru; (prep. + ac.) la, spre, către, în direcția, înspre, în; până la, până în momentul, pentru (durata de); în vederea; cu privire la, în ceea ce privește05
εἷς, μία, ἕν (GH258)unu, unul singur38
ση [ἶσος]deopotrivă, asemenea, egal, echivalent, simetric, echilibrat55
εἰσί(ν) (ei) sunt04
εἴσω(adv.) în(l)ăuntru, în interior; (prep.) (+ ac.) înăuntru, (până) în; (+ gen.) înăuntrul, în28
ἐκ (ἐξ) (adv.) afară (din); (prep. cu gen.) din, dinspre, de la, de; dintre04
ἑκά-εργος, οῦ, ὁcare acționează de departe sau după voia sa, Apolon38
ἕκαστος, η, ονfiecare, fiece; oricine73
ἑκατη-βελέτης, αο, ὁcare trage sau nimerește (de) departe, ținaș, arcaș (epitet al lui Apolon)28
ἑκατη-βόλος (= ἑκηβόλος), ου, ὁcare trage sau nimerește (de) departe, țintaș, arcaș (epitet al lui Apolon)59
ἑκατόγ-χειρος, η, ονcu o sută de brațe61
ἑκατόμ-βη, ης, ἡhecatombă, jertfă de o sută de vite; jertfă mare, sângeroasă10
ἕκατος, ου, ὁcare trage (de) departe, țintaș, arcaș (epitet al lui Apolon)60
ἐκεῖνος, η, ο= κεῖνος, η, ο, (pron.) acela, aceea, acel lucru; el, ea; (adj.) acel, acea08
ἑκη-βόλος, ου, ὁcare trage sau nimerește (de) departe, țintaș, epitet al lui Apollo08
ἔκ-παγλος, ονînspăimântător, cumplit, grozav, strașnic38
ἐκ-πάγλως(în chip) grozav, strașnic52
ἐκ-πέρθω (περθ-, πραθ-), ἐκπέρσω, ἐξέπερσα (ἐξέπαρθον)jefuiesc sau prăpădesc (de tot), distrug (din temelii), pustiesc17
ἐκ-τάμνω, ἐξέταμονtai, scot (prin tăiere); dobor, cioplesc65
Ἕκτωρ, ορος, ὁHector, fiul lui Priam și conducătorul troienilor49
ἐλα-ύν-ω (cf. ἐλάω)fac (pe cineva sau ceva) să meargă înainte, mân, conduc; răpesc, jefuiesc, prad; cârmesc, conduc, dirijez; mă năpustesc împotrivă, prigonesc, năpăstuiesc, atac, urmăresc, fugăresc, hăituiesc; prind (în pământ), fixez, pironesc; lovesc, izbesc, străpung, împlânt; întind, extind, prelungesc, trasez; forjez, bat; vâslesc, călătoresc pe mare, navighez; trec prin, pătrund75
ἔλαφος, ου, ὁ, ἡcerb sau căprioară (cerboaică, ciută)47
ἐλά-ω, ἐλά(σ)(σ)ω, ἔλασ(σ)α, ἐλήλακα*, ἐλήλαμαι, ἠλάθην*fac (pe cineva sau ceva) să meargă înainte, mân, conduc, împing în față, îmboldesc; răpesc, jefuiesc, prad; lovesc39
ἐλ-ελίζω* (ἐλικ-), ἐλέλιξα, ἐλελίχθηνscutur, zgâlțâi, zgudui, agit; fac să se întoarcă; răstorn; tremur, tresar, vibrez; fac cale întoarsă, mă întorc; mă încolăcesc72
ἑλίκ-ωψ, ωπος m., ἑλικ-ῶπις, ιδος f.,cu ochi vii, chipeș32
ἐλίσσω (ϝελικ-), ἐλίξω*, εἴλιξα, εἴλιγμαι, εἰλίχθην (ει = εε, GH084-085)dau ocol, înconjor, mă rotesc, mă încolăcesc, mă învârtesc, trebăluiesc56
ἕλκω (ἑλκ- = σελκ-, GH103-104)trag, atârn, cântăresc, târăsc44
ἑλώριον, ου, τόpradă06
ἑλώριονpradă01
ἐμός, ή, όνal meu09
ἔμ-πηςîn egală măsură, deopotrivă; cu totul, în întregime, în orice caz; totuși, cu toate acestea, chiar și74
ἐμ-φύ-ω, ἐμφσω, ἐνέφυσα (ἐνέφυν), ἐμπέφυκαfac să se nască în, sădesc, insuflu; cresc, mă nasc; mă prind, mă agăț, apuc70
ἐν-αντίος, η, ον(adj.) care este în față, care stă înainte; care merge în direcția opusă, care vin din față; (adv.) în față, față în față, împotrivă72
ἐναρίζω (ἐναριγ-), ἐναρίξω, ἠνάριξαprad (armele unui războinic ucis), ucid43
ἐν-δέξιος, η, ονdin dreapta, de la stânga la dreapta76
ἔνδοθιînăuntru, în interior, în casă49
ἔν-ειμι (ἐσ-), ἐνέσ(σ)ομαιsunt în76
ἕνεκα (εἵνεκα, GH071)din cauza, din pricina, pentru, datorită32
ἔνθαacolo; atunci; acolo unde, în locul în care19
ἐνθά-δε(de) aici41
ἐν(ί), εἰν(adv.) înăuntru; printre, între; (prep. + dat.) în; din; (de) la; în mijlocul; în fața, înaintea; dintre; pe, la; în timpul; cu, prin; din pricina, datorită, cu ajutorul, grație03
ἐννήμαρvreme de nouă zile25
ἐν-όρ-νυμι, ἐνόρσω, ἐνῶρσα (ἐνώρορον), ἐνόρωρα, ἐνορώρεμαιfac să se nască în, trezesc, insuflu, stârnesc, provoc77
ἐντόςcu gen., GH492, înăuntru, în interior63
ἐξ-άγ-ω, ἐξάξω, ἐξήγαγον, ἐξῆχα**, εξῆγμαι*, ἐξήχθην*mân afară, (con)duc afară57
Ἐξάδιος, ου, ὁExadiu52
ἐξ-αλαπάζω (ἀλαπαγ-), ἐξαλαπάξω, ἐξηλάπαξαdistrug complet, nimicesc36
ἐξ-αυδά-ω, ἐξαυδήσω*, ἐξηύδησαspun deschis, spun, vorbesc59
ἐξ-αῦτιςînapoi, îndărăt, din nou, la rândul său47
ἑξείηςla/pe rând, unul după altul, în urma64
ἐξ-είρω (ϝερ-, ϝρη-, ϝεπ-), ἐξερέω, ἐξεῖπον, ἐξείρηκα*, ἐξείρημαι, ἐξειρήθηνspun, exprim, declar46
ἑοgen. GH260, οἱ dat. (encl.), (al) lui, ei28
ἔοικα sunt asemănător, semăn; (gener. impers. + inf., uneori subânțeles) a părea potrivit, a se cuveni; (part. ἐοικώς fem. -υῖα + dat.) asemănător, asemenea23
ἑός, ἑή, ἑόν (= ὅς, ἥ, ὅν)al său, propriu30
ἐπ-αγείρω (ἀγερ-), ἐπήγειρα, ἐπαγήγερμαι, ἐπηγέρθηνadun, strâng36
ἐπ-αίτιος, η, ονvrednic de reproș, care poate sau merită să fie acuzat, vinovat57
ἐπ-απειλέ-ω, ἐπαπειλήσω, ἐπηπείλησαameninț56
ἐπ-άρχω, ἐπάρξω, ἐπῆρξα, ἐπῆργμαι*, ἐπήρχθην*(act.) conduc asupra, stăpânesc peste, am autoritate asupra, domnesc peste; (med.) încep (să vărs vin pentru libații)67
ἐπ-ασσύτερος, η, ονunul după altul, frecvent, urgent60
ἐπ-αυρίσκω (ἐπαυρέω) (αὐρ-, αὐρε-), ἐπαυρήσομαι, ἐπαῦρονam parte de, mă bucur de, profit de (cu gen., GH482)61
ἐπείdupă ce, (atunci) când25
*ἐπ-είκω (ϝεικ-, ϝοικ-, ϝικ-), ἐπέοικαmă asemăn, sunt pe măsură; mă potrivesc36
ἔπ-ειμι (εἰ-, ἰ-), ἐπείσομαιmerg spre, ajung la, mă apropii; plec, străbat, vizitez; merg împotrivă, atac, asediez20
ἔπειταapoi, în continuare, pe urmă, după aceea; atunci, prin urmare, deci21
ἐπ-έλπομαιsper (încă), nădăjduiesc73
ἐπ-έρχομαι (ἐρχ-, ἐλθ-, ἐλευθ-, ἐλυθ-), ἐπελεύσομαι, ἐπῆλθον (ἐπήλυθον), ἐπελήλυθα (ἐπειλήλυθα)vin (către), sosesc, ies în cale, mă apropii; mă ivesc, apar; traversez, parcurg; vin împotrivă, atac72
ἐπ-ευ-φημέ-ω, ἐπευφήμησαprimesc cu bucurie, mă învoiesc să19
ἐπί(adv.) apoi, în plus; (prep.) (+ gen.) pe; (de) la, din; în față, înainte; în timpul, în momentul, în zilele; (+ dat.) pe; lângă, la; către, spre, împotriva; peste, după; pentru, în cinstea; în în timpul; (+ ac.) pe; către, spre, în direcția, (până) la; prin, de-a lungul, pe, peste; printre; vreme de, timp de04
ἐπι-γνάμπ-τω, ἐπιγράμψω*, ἐπέγναμψα, ἐπεγνάμφθηνîndoi; înduplec74
ἐπι-είκελος, η, ονasemănător, asemenea, deopotrivă52
ἐπι-εικής, έςpotrivit, proporționat, după cum se cade, cuvenit73
ἐπι-έννυμι (ἐφ-έννυμι) (ϝεσ-), ἐφέσ(σ)ω, ἔφεσ(σ)α, ἐφεῖμαι (ἐφέσμαι)(cu și fără eliziune) învelesc cu, îmbrac, înveșmântez38
ἐπι-κραιαίνω (κραν-), ἐπεκρήηναduc la îndeplinire, realizez65
ἐπι-μέμφ-ομαι, ἐπιμέμψομαι*, ἐπιμεμψάμην*, ἐπεμέμφθηνmă plâng de, sunt furios pe, reproșez, învinuiesc, imput27
ἐπι-πείθομαιmă las convins, mă supun, am încredere46
ἐπι-πλέω (πλευ-, πλεϝ-, πλυ-), ἐπιπλεύσομαι, ἐπέπλευσα*, ἐπιπέπλευκα*, ἐπιπέπλευσμαι*plutesc (pe), navighez (pe), călătoresc pe mare55
ἐπι-ρρώ-ομαι, ἐπερχρωσάμηνmă agit, mă frământ, trebăluiesc; flutur, mă unduiesc72
ἐπι-σσεύω (σευ-, συ-), -, ἐπέσσευα, ἐπέσσυμαι, ἐπεσ(σ)ύθηνîndemn, îmboldesc42
ἐπι-στέφ-ω, ἐπιστέψω*, ἐπέστεψα* (ἐπεστεφάμην), ἐπέστεμμαι*, ἐπεστέφθην*încununez, vărs (un lichid) de jur împrejur sau în cinstea; (med.) umplu până la buza vasului66
ἐπι-τέλλω (τελ-, ταλ-), ἐπέτειλα, ἐπιτέταλμαιporuncesc, ordon, adresez54
ἐπι-τηδέςîn număr suficient38
ἐπι-φέρω (φερ-, οἰ-, ἐνεκ-), ἐποίσω, ἐπήνεικα (ἐπήνεικον), ἐπενήνοχα*, ἐπενήνεγμαι*, ἐπηνέχθην*port (la sau împotriva), aduc31
ἐπι-χθόνιος, η, ονde pe pământ52
ἐπ-οίχομαι (οἰχ-, οἰχε-, οἰχο-), ἐποιχήσομαι*, ἐπῴχωκαmă duc (la), merg (la), mă apropii (de); mă duc (asupra), atac; mă duc (încoace și încolo), umblu (de colo colo); mă pun pe treabă, mă ocup cu20
ἔπος, εος, τόvorbă, cuvânt; vorbire, grai; cuvânt dat, promisiune, făgăduială; sfat, povață; veste, mesaj29
ἕπω (σεπ-, σπ-), ἕψω, ἕσπονmă îndeletnicesc cu, mă îngrijesc de; med., urmez, vin din urmă, însoțesc40
ἔργον, ου, τό (ϝεργον)lucrare, faptă, acțiune; lucru, treabă; activitate, ocupație, îndeletnicire; înfăptuire, operă09
ἔρδω (de la ϝερζω: ϝεργ-, ϝοργ-), ἔρξω, ἔρξα, ἔοργαfac, făptuiesc, săvârșesc56
ἐρεθίζω (ἐρειδ-)stârnesc, întărât, zădărăsc, răscolesc, provoc20
ἐρέθωstârnesc, întărât, zădărăsc, provoc71
ἐρέτης, αο, ὁvâslaș38
ἐρετμόν, οῦ, τόvâslă, lopată63
ἐρέφω*, ἐρέψω*, ἤρεψαacopăr, pun acoperiș la (o casă), învelesc22
ἐρέω (ἐρεϝ-)întreb, caut26
ἐρητ-ω, ἠρήτυσα, ἠρητθηνțin îndărăt, opresc, rețin, potolesc, împiedic43
ἐρι-βώλαξ, ακοςcu bulgări mari de pământ, foarte roditor, mănos39
ἐριδαίνω (ἐριδαν-)sunt sau intru în dispută cu cineva, mă cert; mă întrec cu cineva75
ἐρίζω (ἐριδ-), -, ἤρισ(σ)αmă sfădesc, mă cert, sunt sau intru în dispută (cu), discut (în contradictoriu); mă iau la întrecere, rivalizez, concurez (cu), îmi disput15
ἔρις, ιδος, ἡvrajbă, harță, conflict; sfadă, ceartă, gâlceavă, zâzanie, dezbinare, controversă; dispută, întrecere, competiție15
ἕρκος, εος, τόîngrăditură, împrejmuire, gard, zid, ogradă, incintă, sălaș, apărătoare, meterez53
ἕρμα, ατος, τόproptea, sprijin, suport, reazem68
ἔρος, ου, ὁiubire, dragoste (pătimașă), sentiment erotic, pasiune; dorință, poftă, dor66
ἐρύω (ϝερυ-, ϝρυ-), ἐρύω, εἴρυσ(σ)α, εἴρυσ(σ)μαιtrag (cu forță), întind; (med.) îmi trag (afară), trag la mine, scot, smulg; (pas.) sunt tras (la țărm, pe uscat)37
ἔρχομαι (ἐρχ-, ἐλε-, ἐλευθ-, ἐλυθ-), ἐλεύσομαι, ἦλθον (ἤλυθον)vin, sosesc, ajung; merg, mă duc16
ἐρωέ-ω, ἐρωήσω, ἠρώησαnăvălesc, țâșnesc, dau înapoi, mă retrag54
ἐσθλός, ή, όνbun, brav, viteaz (op. κακός "rău, netrebnic"); de neam bun, de vază, nobil; destoinic; de folos, prielnic; bogat, prețios; norocos, de bun augur33
ἐστί(ν) (el, ea) este04
ἑταῖρος (ἕταρος, GH071), ου, ὁtovarăș (de arme, de drum ș.a.), camarad, însoțitor, soț, fârtat, prieten, ucenic, discipol57
ἕταρος (ἑταῖρος, GH071)tovarăș, camarad, însoțitor, soț, fârtat, prieten, ucenic, discipol42
ἑτέρωθενdin cealaltă parte50
ἐτ-ήτυμος, η, ονadevărat; real, autentic, curat, sigur; care spune adevărul, sincer, cinstit74
ἔτιîncă, tot, mai; încă și, și chiar32
ἑτοιμάζω* (ἑτοιμαδ-), ἑτοιμάσθω*, ἡτοίμασαfac să fie gata, pregătesc35
εὔδμητος, η, ονbine clădit, bine construit64
εὔ-ζωνος, ονcu brâu frumos, bine încins63
εὔκηλος, η, ονliniștit, netulburat, în tihnă, în voie74
ἐυ-κνήμις, ιδοςcu pulpare frumoase17
εὐνή, ῆς, ἡculcuș, așternut, pat; patul de pe urmă (mormânt), loc de odihnă64
εὑρίσκω (εὑρ-, εὑρε-), εὑρήσω*, εὗρον, εὕρηκα**, εὕρημαι*, εὑρέθην*dau peste, întâlnesc, descopăr, găsesc56
Εὐρυ-βάτης, αο, ὁEvribate56
εὐρύοπαcu glas care ajunge până departe, tunător (epitet al lui Zeus)69
εὐρύς, εῖα, ύlarg, întins, vast, spațios; care se întinde până departe33
ἐύς, ἑῆοςbun, de ispravă (în război)60
εὖτεatunci când, de vreme ce, ca și cum49
εὐτείχεος, ονcu ziduri bune36
εὔχομαι, εὔξομαι, εὐξάμην, εὖγμαι*adresez o rugă, (mă) rog; afirm cu tărie, susțin; promit; mă laud, mă fălesc; aduc slavă sau mulțumire23
εὐχωλή, ῆς, ἡrugă, rugăciune; fală, glorie; lăudăroșenie; chiot de glorie27
ἐφετμή, ῆς, ἡporuncă, îndemn, ordin, dispoziție, recomandare, cerere69
ἐφίημι (σι-σημι GH103, ση-, σε- = ἡ-, ἑ-), ἐφήσω, ἐφῆκα (ἐφέηκα), ἐφεῖκα*, ἐφεῖμαι*cu dat., GH504, arunc asupra sau înspre, (a)zvârl către, țintesc; trimit către sau împotrivă, lansez; întind împotrivă, pun (mâna) pe; determin, împing; pun la dispoziție, ofer24
ἔχει(el, ea) are, ține, deține, posedă03
ἐχε-πευκής, έςascuțit, tăios24
ἐχθο-δοπέ-ω, ἠχθοδόπησαmă fac dușman cuiva, mă învrăjbesc cu71
ἐχθρός, ή, όν (compar. ἐχθίων, ον; superl. ἔχθιστος, η, ον)urât, nesuferit, detestat, odios42
ἔχουσι(ν) (ei) au, țin, dețin, posedă03
ἔχωam, țin, dețin, posed05
ζ
ζά-θεος, η, ονpreasfânt, sfânt, (spec. despre locuri, munți, vânturi, râuri) consacrat unei divinități sau locuit de zei; sacru, divin, venerabil22
Ζεύς, Διός, ὁZeus, fiul lui Cronos și Rhea, părinte și rege al oamenilor și al zeilor, zeu al cerului și al tunetului, divinitate supremă în mitologia greacă13
ΖεύςZeus, fiul lui Cronos și Rhea, părinte și rege al oamenilor și al zeilor, zeu al cerului și al tunetului, divinitate supremă în mitologia greacă01
ζώ-ωtrăiesc, sunt viu, sunt în viață; îmi petrec viața, duc un anumit fel de viață31
η
ἢ ... ἤfie ... fie, sau ... sau19
ἤ (ἠέ)(conj.) sau, fie, ori; (comp.) decât, ca 19
ἦ (τοι) (ἦτοι)desigur, într-adevăr, firește (deseori intraductibil)27
într-adevăr, desigur, negreșit, fără îndoială; (în prop. interog., frecv. omis în traducere) oare, au, oare nu29
ἠγά-θεος, η, ονpreasfânt, sfânt, divin, sacru51
ἡγέ-ομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι*merg în față (înaintea altora), deschid drumul, îndrum, călăuzesc, conduc; (+ dat., GH501 și frecv. + gen., GH485) sunt în frunte, (con)duc, guvernez, comand
ἠδέși, în plus22
ἤδηdeja, în acest (sau acel) moment, (de pe) acum51
ἦδος, εος, τόplăcere, mulțumire, bucurie75
ἡδυ-επής, έςdulce vorbitor, cu grai plăcut50
ἠέλιος, ου, ὁsoare; (ca punct cardinal) soare-răsare, răsărit67
ἠέριος, η, ονde dimineață69
Ἠετίων, ωνος, ὁEetion, tatăl Andromahăi59
ἧλος, ου, ὁcui ornamental, țintă (pe un sceptru, un pumnal, o cupă etc.), cui (de fixare), știft (la încălțăminte)50
ἧμαι (ἡσ-)(doar prezent) șed, stau jos37
ἦμαρ, ἤμαρτος, τόzi, durată a zilei; timp, vreme76
ἠμέν (corelat cu ἠδέ)și, fie65
ἡμέτερος, η, ονcare ne aparține nouă sau se referă la noi, al nostru18
ἠμί (ἠγ-), imperf., ἦνzic, spun46
ἦμοςcând, atunci când67
ἤν (= εἰ ἄν)(+ conj.) dacă31
ἦν(el, ea) era03
ἧοςpentru o vreme, până ce, până când, până la44
ἤπειρος, ου, ἡpământ tare, uscat (în op. cu marea); întindere mare de uscat, continent (în op. cu insulele)68
ἦραajutor, plac, favoare74
Ἥρη, ης, ἡsora și soția lui Zeus, regina zeilor25
ἠρι-γένειαnăscută în zori, fiică a dimineții (epitet al lui Ἠώς)67
ἥρως, ἥρωος, ὁpersoană care se distinge prin barbăție, vitejie și noblețe; erou, viteaz, războinic; domn, nobil (cu referire la comandanții militari și la luptători)13
ἥρως persoană care se distinge prin barbăție, vitejie și noblețe; erou, viteaz, războinic; domn, nobil (cu referire la comandanții militari și la luptători)01
ἦσαν(ei) erau03
ἦτορ, ορος, τόinimă, suflet43
ἠύκομος, ονcu plete frumoase21
ἠύτεca, precum, cum59
Ἥφαιστος, ου, ὁ(mitol.) Hefaistos, fiu al lui Zeus și al Herei, soț al Afroditei, zeul focului și al tuturor meșteșugurilor; (fig.) foc74
ἠχήεις, εσσα, ενonomatopeic, răsunător, fremătător, zgomotos39
ἧχιunde77
Ἠώς, Ηόος, ἡEos, Aurora, zeița zorilor de zi67
θ
θάλασσα, ης, ἡmare, ocean04
θαμβέ-ω, θαμβήσω*, ἐθάμβησαsunt cuprins de uimire, de spaimă sau de admirație, sunt uluit, rămân încremenit, mă minunez, mă înfior44
θαμέες, ειαί, έαdes, strâns, numeros24
θάνατος, ου, ὁmoarte10
θαρσέ-ω, θαρσήσω*, ἐθάρσησα, τεθάρσηκαam încredere, sunt îndrăzneț, îmi iau curaj, nu mă tem30
θε, ᾶς, ἡzeiță, zână04
θε (GH005, (*4))zeiță, zână01
θείνω (θεν-), θενέω*, ἔθειναlovesc, bat, izbesc, tai, străpung75
θέμις, ιστος, ἡceea ce este stabilit sau reglementat de către zei, lege de obârșie divină, legea familiei; rânduiala lucrurilor, datină, obicei, rit48
-θενsufix separativ (GH212, 288, 3) 09
θεο-είκελος, η, ονasemenea zeilor36
θεο-προπίη, ης, ἡoracol, prevestire, prorocire31
θεο-πρόπιον, ου, τόoracol, prevestire, prorocire30
θεο-προτέ-ωanunț voința zeilor, prevestesc, prorocesc34
θεός, οῦ, ὁzeu, zeiță, divinitate, zeitate, voință sau putere divină06
θεράπων, οντος, ὁslujitor devotat, însoțitor, ajutor, tovarăș de luptă56
θε-σπέσιος, η, ονcu sunet sau glas divin; de origine divină, zeiesc, divin, ceresc; minunat, uimitor, nemaipomenit, extraordinar, supraomenesc, grozav76
Θεστορίδης, αο, ὁfiul lui Testor, Calhas27
Θέτις, ιδος, ἡTetis, o zeiță a mării, soția lui Peleu62
θέω (θευ-, θεϝ-), θεύσομαιalerg, fug, mă grăbesc, cutreier68
ΘήβηTeba, oraș în Asia Mică59
Θησεύς, ῆος (έος, GH072), ὁTeseu52
θς, θινός, ἡgrămadă, morman; grămadă de nisip, plajă nisipoasă, țărm21
θνήσκω (θνη-, θαν-), θανέομαι, ἔθανον, τέθνηκαmor, încetez de a mai trăi, mor de moarte naturală sau violentă, decedez, răposez, (la aor. și pf.) sunt mort; (cu sens pas.) sunt omorât, pier ucis18
θνητός, ή, όνcare moare sau este supus morții, muritor, pieritor, omenesc57
θοός, ή, όνrapid, iute, sprinten, vioi, ager, agil, grabnic16
θρόνος, ου, ὁscaun înalt cu spătar și brațe, jilț, jeț (distins de κλισμός "scaun, laviță"); jilț de domnitor, scaun de domnie, tron73
θυγάτηρ, τέρος (τρός), ἡpersoană de sex feminin, considerată în raport cu părinții săi (naturali sau adoptivi); fiică16
θυμός, οῦ, ὁsuflu vital, suflare, suflet, inimă, viață; voință, dorință, poftă; însuflețire, îndrăzneală, avânt, curaj; minte, cuget06
θ-ω, ἔθυσαmă năpustesc cu mânie, mă înfurii, mă dezlănțui57
θωρέσσω (θωρεκ-), θωρήξομαι, ἐθώρηξα, ἐθωρήχθηνînarmez (cu platoșă)47
ι
ἰάχω (ϝιϝαχ-, ϝιϝαχε-), ἴαχαțip, strig, urlu, hăulesc, chiui68
δομενεύς, ῆος, ὁIdomeneu38
ἱερεύς, ῆος, ὁpreot, sacerdot, sacrificator, prezicător18
ερόν, οῦ, τόloc sacru, sanctuar, templu, jertfă38
ἱερός, ή, όνsacru, sfânt32
ἵ-ημι (= σι-σημι GH103-104, ση-, σε- = ἡ-, ἑ-), ἥσω, ἧκα (ἕηκα), εἷκα, εἷμαι*arunc, azvârl; dau drumul, las să cadă; trimit, eliberez, emit, (re)vărs, las să curgă; trag, lansez, slobod, țintesc24
ἱκ-ν-ωvin, ajung51
ἴκμενος, η, ονprielnic, favorabil, priincios, cu priință67
ἱκ-νέομαι, ἵξομαι, κόμηνvin, ajung; ating, pătrund, cuprind; vin ca suplicant, rog cu stăruință, implor, conjur17
ἵκ-ω, ἷξονvin, ajung56
λαος, η, ονfavorabil, prielnic, priitor, ocrotitor (despre zei), blând, binevoitor (despre oameni)75
ἱλά-σκομαι, λά(σ)σομαι, λα(σ)σάμην, λάσθην*îmblânzesc, îmbunez, împac, fac favorabil; sunt favorabil, sunt de partea cuiva32
Ἴλιος, ου, ἡIlios (Ilionul), numele ținutului și apoi al cetății lui Ilos, Troia10
ἵναca să, astfel încât; unde, acolo unde, când45
ἰός, οῦ, ὁsăgeată24
ἵππος, ου, ὁ, ἡcal, iapă39
ἴπ-τομαι*, ἴψομαι, ἰψάμηνpedepsesc, lovesc65
ἶσος, η (ἐση), ονegal, asemenea cu, același, echilibrat, cumpănit, chibzuit40
ἵστημι (στη-, στα-), στήσω, ἔστησα (ἔστην), ἕστηκα, ἔσταμαι*, ἐστάθηνfac să stea drept, înalț, ridic, pun, așez, stau (în picioare)44
ἱστίον, ου, τόvelă, pânză (de corabie)63
ἱστο-δόκη, ης, ἡsuport pe puntea corabiei (în care era fixat catargul), furcă63
ἱστός, οῦ, ὁcatarg; (propr. sul în războiul de țesut, orientat pe verticală în antichitate) război de țesut, gherhgef; țesătură, pânză, stofă20
ἴ-σχω (ἰσχ- = σι-σ(ε)χ-)o altă formă a lui ἔχω, țin, am în stăpânire, dețin, susțin; mă înfrânez, mă stăpânesc, mă opresc46
ἴφθιμος, η, ονputernic, viguros, vajnic, strașnic; slăvit, de soi, ales13
ἴφθιμοςputernic, viguros, vajnic, strașnic; slăvit, de soi, ales01
ἶφιcu putere, cu tărie, cu violență22
κ
καθ-άπτω (ἁφ-), καθάψω* (καθάψομαι), καθῆψα, καθῆμμαι, καθήφθην*leg ceva peste ceva; îmbrac; ating ceva; ating cu vorba, mângâi, îmbunez; cert75
καθ-έζομαι (σεδ- = ἑδ-, GH103-104), καθέσσομαι, καθεῖσα, καθεεσσάμηνșed59
καθ-εύδω (εὑδ-, εὑδε-), καθευδήσω*dorm77
κάθ-ημαι (ἡσ-)șed, sunt așezat74
καίși, de asemenea, chiar03
Καινεύς, ῆος (έος, GH072), ὁCheneu52
καίωard05
κακήrea, săracă, urâtă, ticăloasă, fricoasă, netrebnică03
κακός, ή, όνrău, urât06
κακῶςcu răutate, rău, brutal08
καλέω (καλε-, κλη-), καλέω, ἐκάλεσ(σ)α, κέκληκα*, κέκλημαιstrig, chem pe cineva să vină, adun (în adunare etc.), poftesc la masa mea, chem cu citație la judecătorie, pârăsc25
καλήbună, nobilă, arătoasă, curajoasă, frumoasă03
καλλι-πάρῃος, ονcu obraji frumoși38
καλός, ή, όνbun, nobil, arătos, viteaz, frumos06
καλύπτω (καλυβ-), καλύψω, ἐκάλυψα, κεκάλυμμαι, ἐκαλύφθηνacopăr; ascund65
Κάλχας, αντος, ὁCalhas27
κάμνω (καμ-, κημ-), καμέομαι, ἔκαμον, κέκμη(κ)αmuncesc, mă silesc din toată puterea; ostenesc, obosesc, pătimesc rău, sufăr41
καπνός, οῦ, ὁfum, abur, ceață56
κάρη, κρατός (κάρητος), τόcap, vârf72
κάρηνον, ου, τόcap, vârf, creștet, cetățuie23
καρπαλίωςrepede, dintr-o dată, iute59
καρπός, οῦ, ὁfruct, recoltă, produs39
καρτερός, ή, όν (= κρατερός) (GH097-098)tare, puternic, țeapăn, solid, aspru42
κάρτιστος (= κράτιστος, GH097-098), η, ονsuperl. al lui καρτερός, ή, όν, cel mai tare, cel mai puternic, cel mai viteaz52
κατάadv. și prep. cu gen. și ac.; cu gen.: jos (peste, de la); cu ac.: jos (de-a lungul, prin); potrivit cu, despre23
κατα-δ-ω, καταδσω, κατέδυσα (κατέδυν), καταδέδυκα, καταδέδυμαι*, κατεδύθην*merg în jos, mă las, mă scufund67
κατα-καίω (καυ-, καϝ-, και-), κατακαύσω*, κατέκηαard11
κατα-κεί-ωam poftă să mă culc (să dorm)77
κατα-νεύ-ω, κατανεύσω, κατένευσα, κατανένευκα*plec ceva în jos; mă plec; fac semn cu capul, (ca să arăt că) mă învoiesc la ceva70
κατα-πέσσω (πεκ-, πεπ-), καταπέψω*, κατέπεψα, καταπέπεμμαι*, κατεπέφθην*diger; (fig.) sufăr, fierb în sine-mi, înăbuș în sine-mi30
κατα-ππτω (πετ-, πτε-, πτη-), καταπεσέομαι, κατέπεσον, καταπέπτη(κ)αcad jos sau de tot; slăbesc, mă trec76
κατα-ρέζω (ϝρεγ-), καταρείξω, κατέρ(ρ)εξα, κατερέχθηνdobor, supun59
κεῖ-μαι, κείσομαιzac (culcat, obosit etc.), mă odihneasc, stau pus în păstrare35
κεῖνος, η, ο = ἐκεῖνος, η, ο08
κελαινεφής, έςacoperit cu nori negri60
κελαινός, ή, όνnegru, întunecat54
κέλευθος, ου, ἡ (pl. κέλευθα, ων, τά)drum, cale, potecă, călătorie55
κέλομαι (κελ-, κελε-, κλ-), κελήσομαι, ἐκελησάμην* (ἐκεκλόμην)poruncesc, îndemn, chem, numesc28
κέ(ν), ἄν (GH585-591)probabil, posibil20
κερδαλεό-φρων, ονviclean, isteț, priceput la câștig38
κερτόμιος, η, ονcare ocărăște, care sfâșie inima, ascuțit, amar73
κεύθω (κευθ-, κυθ-), κεύσω, ἔκευσα (ἔκυθον, κέκυθον), κέκευθαascund, închid59
κεφαλή, ῆς, ἡcap71
κῆδος, εος, τόîngrijorare, neliniște, tristețe64
κήδω (κηδ-, κηδε-, καδ-), κηδήσω, ἐκήδησα*, κέκηδα* (+ gen. GH484)întristez, necăjesc, rănesc25
κῆλον, ου, τοsăgeată, lance25
κήρ, κηρός, ἡmoarte, soartă47
κῆρ, κῆρος, τόinimă, suflet23
κῆρυξ, υκος, ὁvestitor56
Κίλλα, ης, ἡChila, un oraș în Troada04
κινέω*, κινήσω*, ἐκνησα, κεκνημαι*mișc, amestec; mediu și pas., mă pornesc, merg, vin23
κιχνω (κιχ-, κιχε-), κιχήσομαι, ἐκιχησάμην (ἔκιχον, ἐκίχην)întâmpin, găsesc19
κί-ωvin, mă duc, plec21
κλαγγή, ῆς, ἡțipăt, răget, zgomot, zbârnâit03
κλάζω (κλαγγ-, κλαγ-), κλάγξω*, ἔκλαγξα (ἔκλαγον), κέκληγαfac zgomot, zbârnâi, țip23
κλαίω (κλαυ-, κλαϝ-, κλαι-, κλαιε-), κλαύσομαι, ἔκλαυσα, κέκλαυ(σ)μαι*plâng59
κλέπτω (κλεπ-, κλοπ-, κλαπ-), κλείψω*, ἔκλεψα, κέκλοφα**, κέκλεμμαι*, ἐκλέφθην† (ἐκλάπην*)fur, înșel, ascund36
κλεύω (κλευ-, κλεϝ-, κλυ-), -, ἔκλυονcu genitiv, GH484, aud, ascult11
κλισίη, ης, ἡcolibă, baracă, cort43
Κλυταιμ(ν)ήστρη, ης, ἡClitemnestra, soția lui Agamemnon, conducătorul grecilor în războiul troian. Ea s-a dovedit necredincioasă soțului ei în absența acestuia și l-a ucis la întoarcerea acasă.09
κλυτο-τέχνης, εςartist renumit, faimos74
κνέφας, αος, τόîntuneric, noapte67
κνση, ης, ἡgrăsime, savoare, miros de carne friptă27
κοῖλος, η, ονgol, scobit18
κοιμά-ω (cf. κεῖμαι), κοιμήσω*, ἐκοίμησα, ἐκοιμήθηνculc, adorm pe cineva; potolesc, liniștesc67
κολεόν (κουλεόν, GH071), οῦ, τόteacă (de cuțit, sabie)44
κολῳός, οῦ, ὁzgomot, strigăt, gălăgie, zarvă75
κόμη, ης, ἡpăr lung, plete; coamă44
κομίζω (κομιδ-), κομιῶ, ἐκόμισ(σ)α, κεκόμικα*, κεκόμισμαι*, ἐκομίσθην*îngrijesc; ridic; car, duc cu mine sau de mână76
κορυφή, ῆς, ἡcreștetul capului; vârf de munte; vârf, capăt; coroană69
κορωνίς, ιδοςcurbat, îndoit41
κοσμήτωρ, ορος, ὁcomandant16
κοτέ-ω, ἐκότεσ(σ)α, κεκότη(κ)αmă necăjesc, fierb de necaz; mă mânii, pizmuiesc42
κότος, ου, ὁinvidie, ranchiună, ură30
κοῦδος, εος, τόfaimă, renume, slavă, cinste, fală53
κουλέον = κολέον, GH07146
κούρη, ης, ἡfată, femeie tânără32
κουρίδιος, η, ονcăsătorit legal, căsătorit în tinerețe34
κοῦρος, ου, ὁcopil, flăcău, tânăr; fiul stăpânului casei66
κραδίη (καρδίη, GH097-098), ης, ἡinimă47
κραιαίνω (κραν-), ἐκρήηναîndeplinesc, săvârșesc22
κρατερός, ή, όνtare, țeapăn, solid, aspru19
κρατέω (κρατεσ-)cu gen. GH485, conduc, stăpânesc29
κράτος, εος, τόtărie, putere, stăpânire, biruință70
κρείσσων, ονcomparativ al lui κράτος, mai tare, mai puternic, mai bun29
κρείων, ουσα, ονstăpânire, prinț, stăpânitor33
κρήγυος, η, ονde ajutor, favorabil, onest, adevărat, folositor33
κρητήρ, ῆρος, ὁvasul în care se făcea amestecul de vin cu apă66
κρίνω (κριν-, κρι-), κρινέω, ἔκρινα, κέκρικα**, κέκριμαι, ἐκρί(ν)θηνdespart, aleg, deosebesc, judec55
Κρονίδης, αο, ὁfiul lui Cronos, Zeus69
Κρονίων, ωνος, ὁfiul lui Cronos60
κτείνω (κτεν-, κτον-, κτα-ν-), κτενέω, ἔκτεινα (ἔκταν(ον)), ἔκτονα*, ἐκτάθηνomor, ucid61
κυάνεος, η, ονvânăt, albastru închis; negru sau negricios; întunecos72
κυδι-άνειραcare înalță bărbații69
κδιστος, η, ονcel mai glorios; superl.35
κῦμα, ατος, τόtalaz, val68
κυν-ώπης (voc. κυνῶπα)cel cu ochi sau căutătură de câine, nerușinat40
κύπελλον, ου, τόpahar, cană76
κύων, κυνός, ὁ, ἡcâine13
κύωνcâine01
κώπη, ης, ἡmâner46
λ
λαμβάνω* (λαβ-, ληβ-), λήψομαι* (λάψομαι†), ἔλαβον, λελάβηκα†, λέλαμμαι, ἐλήφθην* (ἐλάμφθην†)iau, apuc, accept60
λαμπετά-ωstrălucesc, mă aprind, scânteiez33
λαμπρός, ή, όνluminos, strălucit77
λαός, οῦ, ὁpopor, mulțime de oameni, oștire, ostași06
λάσιος, η, ονpăros, stufos, aspru43
λείβω, ἔλειψαfac o libație, torn o cupă din băutura de jerfă ca omagiu adus zeilor66
λείπω (λειπ-, λοιπ-, λιπ-), λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην*las, părăsesc48
λέπω* (λεπ-, λαπ-), λέψω, ἔλεψα, λέλαμμαι*, ἐλάπηνcurăț ceva de coajă sau solzi, jupoi48
λευκός, ή, όνalb, strălucitor68
λευκ-ώλενος, ονcu brațe albe25
λεύσσω (λευκ-)văd, privesc, observ, mă uit35
λέχος, εος, τόpat20
λήγ-ω, λήξω, ἔληξαîncetez, mă sfârșesc45
λήθ-ωcu gen., GH484, scap din vedere; (med.) uit69
Λῆμνος, ου, ἡLemnos, o insulă în Marea Egee în apropiere de Troia76
Λητώ, Λητόος (Λητοῦς GH084-085), ἡLeto, mama lui Apolon15
λιάζομαι (λιαδ-), ἐλίασσα, ἐλιάσθηνmă abat, mă depărtez, mă dau la o parte, mă retrag, mă feresc58
λιγύς, εῖα, ύ(despre sunet) ascuțit, subțire, pătrunzător; curat, melodios50
ληνextrem, foarte, în special74
λιμήν, ένος, ὁliman, port63
λίσσομαι (λιτ-), -, ἐλ(λ)ισάμην (ἐλιτόμην)cer, implor16
λοίγιος, η, ονdistrugător, blestemat, groaznic, mortal71
λοιγός, οῦ, ὁdistrugere, ruină, moarte, blestem27
λοιμός, οῦ, ὁmolimă, ciumă26
λόχος, ου, ὁcursă, pândă, ambuscadă47
λῦμα, ατος, τόnecurăție, pată, murdărie55
λύωdezleg, eliberez, rup, distrug05
λωβά-ομαι*, λωβήσομαι*, ἐλωβησάμηνvatăm; necinstesc; fac rău47
λώιονcomp. neut. al lui ἀγαθός, mai bun, mai de folos47
μ
μάadv. de jurământ, pe (+ numele unui zeu etc.), cu siguranță, cu adevărat31
μάκαρ, αροςbinecuvântat, fericit, norocos57
μακρός, ή, όνlung, întins, îndelungat; mare, mult61
μάλαfoarte, excesiv de, chiar, prin orice mijloace, mult, destul30
μαλακός, ή, όνmoale, fraged; plăcut la pipăire; odihnitor75
μάλιστα (compar. al lui μάλα)foarte mult, cel mai mult, în special, negreșit42
μάλισταcel mai mult, în mod special, cu orice preț16
μᾶλλον comp. al lui μάλα, mai mult74
μαντεύ-ομαι, μαντεύσομαι, ἐμαντευσάμηνprezic, prorocesc, ghicesc viitorul33
μάντις, ιος, ὁvăzător, care ghicește viitorul, proroc26
μαντοσύνη, ης, ἡdar al profeției09
μάρνα-μαιmă bat, mă lupt; mă silesc51
μάρτυρος, ου, ὁmartor57
μαχέ-ομαι (μάχομαι), μαχήσομαι (-έσσομαι ?) (μαχέομαι), ἐμαχεσ(σ)άμηνlupt, mă bat39
μάχη, ης, ἠluptă, bătălie42
μάχ-ομαι lupt, mă bat15
μεγάθυμος, η, ονcu suflet mare, viteaz10
μέγαρον, ου, τόcasă mare, palat; turn60
μέγας, μεγάλη, μέγαmare, înalt, puternic29
μεθ-ί-ημι (ση-, σε- = ἡ-, ἑ-, GH103-104), μεθήσω, μεθῆκα (μεθέηκα), μεθεῖκα*, μεθεῖμαι*, μεθείθηνlas, părăsesc; iert, îngădui; mă retrag53
μεθ-ομιλέ-ω, μεθωμλησαmă asociez, am relații apropiate53
*μειδά-ω, ἐμείδησαsurâd, zâmbesc; sunt vesel76
μείρομαι (σμερ-, σμορ-, σμαρ-), ἔμμοραîmi iau înapoi partea, mă împărtășesc; iau; εἵμαρμαι, îmi este sortit53
μέλας, αινα, ανnegru, întunecat37
μέλι, ιτος, τόmiere50
μέλλω (μελλ-, μελλε-), μελλήσω*, ἐμέλλησα*am de gând (mă gândesc sau sunt pe cale) să fac ceva; sunt dator (trebuie, urmează, este cu putință, îmi este destinat) să...74
μέλπ-ω, μέλψω*, ἔμελψα*cânt, laud în cântări67
μέλω (μελ-, μελε-), μελήσω, μέμηλα, μεμέλημαι* (μέμβλεμαι), ἐμελήθην*îngrijesc, port grijă de ceva, mă silesc la ceva, îmi pasă, mă înteresează71
μέ-μονα (μεν-, μον-, μα-)doar perf., vreau ceva cu stăruință, doresc ceva76
μέν (corelativ cu δέ)pe de-o parte, cu adevărat. μέν ... δέ, pe de-o parte ... pe de altă parte, în parte ... în parte, una ... cealaltă17
Μενέλαος, ου, ὁMenelau, fratele lui Agamemnon și soțul Elenei40
Μενοιτιάδης, αο, ὁfiul lui Menetiu, Patroclu55
μένος, εος, τόfurie, mânie, putere, curaj, spirit33
μένω (μεν-, μενε-), μενέω, ἔμεινα, μεμένηκα**rămân, aștept42
μερ-μηρίζω (μηριγ-), ἐμερμήριξαmeditez, mă gândesc43
μέροψ, οπος, ὁmuritor, om51
μέσος, η, ονcel din mijloc, mediu68
μετάadv. și prep. cu gen., dat. și ac., cu, în, printre, între, în mijlocul, după, lângă, în direcția, urmând; cu gen., împreună, cu; cu dat., între, în ceva; cu ac., în urma cuiva, după ceva, după, între24
μετ-αλλά-ω, μεταλλήσω*, μετάλλησαcercetez cu amănuntul73
μεταξύîntre39
μετα-τρέπω (τρεπ-, τροπ-, τραπ-), μετατρέψω, μετέτρεψα (μετέτραπον), μετατέτροφα**, μετατέτραμμαι, μετετράφθην (μετετράπην*)întorc altfel sau altundeva, schimb; med. îngrijesc40
μετά-φημι (φη-, φα-), μεταφήσω, μετέφησα*vorbesc între alții sau către cineva25
μετα-φράζω* (φραδ-), μεταφράσω*, μετέφρασα (μετεπέγφραδον), μεταπέφρακα**, μεταπέφρασμαι*, μετεφράσθηνspun, indic, declar; med. mă gândesc mai târziu, plănuiesc de-aici încolo37
μετ-έειπον sau μετεῖπον = μετὰ-εἶπον (ϝεπ-)aorist II al lui εἴρω, vorbesc între, mă adresez, vorbesc către11
μετ-όπισθε(ν)după, mai târziu30
μήnu, nu cumva19
μη-δέși nu, dar nu, nici, nici chiar; μηδὲ ... μηδέ nici ... nici45
μη-δέși nici, nici73
μήν (cf. μέν, μά)cu adevărat, într-adevăr, cu siguranță54
μῆνις, ιος, ἡmânie, furie13
μῆνιςmânie, furie01
μηνί-ω, μηνσω, ἐμήνισαmă mânii, sunt furios50
μηρίον, ου, τόbucată de coapsă, osul coapsei18
μῆρον, ου, τόcoapsă, osul coapsei66
μῆρος, ου, ὁcoapsă43
μή-τεși nu, nici; μήτε ... μήτε nici ... nici53
μήτηρ, μητέρος (μητρός), ἡmamă53
μητίετα, αο, ὁgânditor, înțelept42
μι-μνήσκω (μνα-), μνήσω, ἔμνησα, μέμνημαι, ἐμνήσθηνamintesc, aduc aminte; țin minte, pomenesc, mennționez61
μίνdoar ac., enclitic, pe el, pe ea20
μινυνθάδιος, η, ονde scurtă durată, efemer, scurt58
μίνυνθος, η, ονscurt, de scurtă durată62
μιστύλ-λωtai în bucățele, toc mărunt66
μογέ-ω, ἐμόγησαmă ostenesc, mă muncesc, rabd40
μοῖρα, ης, ἡparte, porție; cuvvință, drept; soartă, ursită53
μολπή, ῆς, ἡcântare sau cântec; dans sau joc cu cântece67
Μοῦσα, ης, ἡmuză77
μυθέ-ομαι, μυθήσομαι, ἐμυθησάμηνspun, zic, declar28
μῦθος, ου, ὁcuvânt, poruncă, poveste19
μυρίοι, αι, αfără număr, nenumărați06
μυρίοιnenumărți01
Μυρμιδών, όνος, ὁmirmidon, grec42
ν
ναίda, așa48
ναίω (νασ-), ἔνασσα, ἐνάσθηνlocuiesc, mă aflu; med. mă așez cu locuința undeva, mă stabilesc40
νεικέω (νεικεσ-), νεικέσ(σ)ω, ἐνείκεσ(σ)αmă cert, batjocoresc, judec, osândesc71
νέκταρ, αρος, τόnectar, băutura zeilor76
νέκυς, νέκυος, οmort24
νέομαι (νεσ-)de obicei în sens viitor, vin, mă duc, mă întorc20
νέος, η, ον (νεϝος)nou, tânăr, recent51
Νέστωρ, ορος, ὁNestor, unul dintre conducătorii greci50
νεύ-ω, νεύσω, ἔνευσα, νένευκα*plec capul, mă plec; fac semn cu capul; mă înduplec, mă învoiesc la ceva72
νεφελ-ηγερέτα, αο, ὁcare adună nori70
νημερτής, έςnegreșit, adevărat, sigur70
νηός, οῦ, ὁtemplu, altar22
νηῦς, νηός (νεός), ἡcorabie16
νικά-ω, νικήσω, ἐνκησα, νενκηκα*, νενκημαι*, ἐνικήθηνbiruiesc; am sau capăt întâietate; înfrâng, domolesc75
νοέ-ω, νοήσω, ἐνόησα, νενόηκα*, νενόημαι*, ἐνοήθην*înțeleg, pricep, plănuiesc, prevăd57
νόος, ου, ὁminte, plan, scop36
νόσφι(ν)deosebit, la o parte, departe, în ascuns58
νοῦσος, ου, ἡmolimă, boală06
νύencl., acum, într-adevăr, apoi20
νῦνacum, în momentul de față; în mod obișnuit implică un contrast.19
νύξ, νυκτός, ἡnoapte, întuneric23
νωμά-ω, νωμήσω*, ἐνώμησαîmpart, dirijez, guvernez; mișc, întrebuințez67
ξ
ξανθός, ή, όνgalben, blond44
ξίφος, εος, τόsabie44
ξυν-δέ-ω = συνδέω, ξυνδήσω, ξυνέδησα, ξυνδέδεκα*, ξυνδέδεμαι, ξυνεδέθην*leg (de mâini și de picioare)60
ξυνήιος, η, ονcomun, obștesc (bun comun)35
ξυν-ί-ημι (= σι-σημι GH103-104; ἡ-, ἑ-), ξυνήσω, ξυνῆκα (ξυνέηκα) adun, aduc laolaltă, arunc împreună, ascult, mă supun15
ο
ὅ γε, ἥ γε, τό γε (ὅγε, ἥγε, τόγε)acesta, aceea; el, ea27
ὁ, ἡ, τόacesta, aceea; el, ea; cine, care, ce08
ὀβελός, οῦ, ὁfrigare66
ὄ-δε, ἥ-δε, τό-δεacesta, acela; el, ea36
ὅδε, ἥδε, τόδεacesta (de aici)29
ὅ-δε, ἥ-δε, τό-δεacesta, acela22
ὁδός, οῦ, ἡdrum, cale, potecă, călătorie, expediție38
Ὀδυσ(σ)εύς, ῆος, ὁOdiseu (Ulise)37
ὄζος, ου, ὁramură, mugur48
ὄθ-ομαιcu gen., GH484, îngrijesc, îmi pasă42
οἰζυρός, ή, όνnenorocit, vrednic de milă sau de plîns; ticălos62
οἴκαδε GH288, 4spre casă, acasă17
οἴκοι [οἶκος loc. GH157, 217]acasă34
οἶκος, ου, ὁcasă, cămin, locuință09
οἰνοβαρής, έςbeat47
οἶνος, ου, ὁ (ϝοῖνος)vin66
οἰνο-χοέω, οἰνοχοήσω*, ᾠνοχόησαtorn vin / băutură76
οἷος, η, ονsingur, numai35
οἷος, η, ονce fel, orice fel, precum; încât52
ὀιστός, οῦ, ὁsăgeată, lance23
οἴχομαι (οιχ-, οιχε-, οιχο-), οἰχήσομαι*, ᾤχωκαmă duc, plec; mă fac nevăzut25
οἴω (ὀΐω) (οἰ-, οἰε-), οἰήσομαι*, ὠισάμηνgândesc, mi se pare26
οἰωνο-πόλος, ου, ὁobservator al păsărilor, văzător, prezicător27
οἰωνός, οῦ, ὁpasăre (de pradă), vultur06
οἰωνόςpasăre (de pradă), vultur, semn prevestitor01
ὀλέκωucid, distrug, nimicesc05
ὀλίγος, η, ονpuțin, puțini, mic, de mică valoare, ieftin41
ὄλλυμι (ὀλ-, ὀλε-, ὀλο-), ὀλέσ(σ)ω, ὤλεσ(σ)α, ὄλωλαdistrug, ucid, ruinez, pierd; (med.) pier, mor45
ὀλοιός, ή, όνblestemat, distrugător57
Ὀλύμπιος, η, ονolimpian09
Ὄλυμπος, ου, ὁOlimp09
ὁμη-γερής, έςstrâns în adunare25
ὁμιλέ-ω, ὁμιλήσω*, ὡμλησαsunt împreună cu, mă adun / am relații cu cineva, sunt tovarăș cu52
ὀμίχλη, ης, ἡnegură, ceață, nor, abur59
ὄμμα, ατος, τόochi; pl. față47
ὄμνυμι (ὀμ-, ὀμο-, ὀμε-), ὀμοῦμαι (= ὀμό(σ)ομαι = ὀμόομαι, GH103, 084-085), ὤμο(σ)σα, ὀμώμοκα*, ὀμώμο(σ)μαι*, ὀμώ(σ)θην*jur, susțin cu jurământ, jur ca martor29
ὁμοιό-ω*, ὁμοιώσω*, ὡμοιώθηνasemăn, compar, egalez43
ὁμοῦîmpreună, în același timp26
ὁμῶςegal, la fel, împreună, în același timp44
ὄναρ, τόvis26
ὀνειδίζω (ὀνειδιδ-), ὠνείδισαzic (pomenesc) ceva spre ocara cuiva; bat cuiva obrazul; mustru, dojenesc, ocărăsc45
ὄνειδος, εος, τοocară, hulă54
ὀνειρο-πόλος, ου, ὁinterpret de vise, visător26
ὀνίνημι (ὀνη-, ὀνα-), ὀνήσω, ὤνησα, ὠνήθην*folosesc, ajut, mulțumesc, înveselesc, îndatorez60
ὀνομάζω (ὀνοματ-), ὀνομάσω*, ὠνόμασα, ὠνόμακα**, ὠνόμασμαι*, ὠνομάσθην*numesc, dau nume, chem pe nume59
ὀξύς, εῖα, ύascuțit, tăios, pătrunzător, acru43
ὄπι(σ)θε(ν)înapoi, dinapoi; pe urmă, în urmă44
ὀπίσσωînapoi57
ὁπ(π)ότε(ori)când40
ὅπ(π)ωςpentru ca, că, cum (asta)37
ὀπτά-ω, ὤπτησα, ὠπτήθηνgătesc, frig, coc66
ὁράω (ϝορ-, ϝιδ-, ὀπ-), ὄψομαι, εἶδον, ὄπωπαvăd, privesc, observ25
ὀρέγ-ω (ὀρέγ-νυμι), ὀρέξω, ὤρεξα, ὀρώρεγμαι, ὀρέχθην*întind, ofer, aduc, dau58
ὀρεσ-κῷος, η, ονcare trăiește în munți, sălbatic52
ὅρκος, ου, ὁjurământ, obiectul pe care jură cineva48
ὁρμαίνω (ὁρμαν-), -, ὥρμηναpornesc, pun în mișcare; întărât; învârt ceva în minte, mă gândesc44
ὅρμος, ου, τόancorare63
ὄρ-νυμι, ὄρσω, ὦρσα (ὤρορον)stârnesc, aprind, incit, excit, ridic15
ὄρος (οὖρος, GH071), munte48
ὅς τε, ἥ τε, ὅ τε (ὅστε, ἥτε, ὅτε)cine, care, (ori)ce31
ὅ(σ)-τις, ἥ-τις, ὅ(τ)-τιoricine, oricare, orice; cine, care, ce; ὅ(τ)τι ca adv., GH280-28127
ὅς, ἥ, ὅcine, care, ce08
ὅς, ἥ, ὅν (ἑός, ἑή, ἑόν)al lui, al ei28
ὅςcine, care, ce01
ὅσ(σ)ος, η, ονcât de mult, cât de mulți, cât de mare, cât de lung43
ὄσσε(numai dual) ochi33
ὄσσομαι (ὀκ-)văd, privesc, prevăd33
ὅτε(ori)când11
ὀτρηπός, ή, όνiute, activ, plin de voință56
ὅτ(τ)ιcă, cum că; din pricina, pentru că25
οὐ (οὐκ, οὐχ) nu04
ου-δέnu chiar, și nu, nici, ci nu31
οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-ένnimeni, niciunul, nimic49
οὐλόμενος, η, ονblestemat, distructiv13
οὐλόμενοςblestemat, distructiv01
οὐλο-χύτη, ης, ἡorz vărsat64
οὖνașadar, prin urmare; într-adevăr25
οὕνεκα (οὗ-ἕνεκα)pentru că08
Οὐρανίων, ωνος, ὁ, ἡfiu al cerului, ceresc74
οὐρανός, οῦ, ὁcer44
οὐρεύς, ῆος, ὁcatâr24
οὖρος (ὅρος, GH071), εος, τόmunte39
οὖρος, ου, ὁbriză, vânt67
οὔ-τεși nici, nici. οὔτε ... οὔτε, nici ... nici32
οὐ-τιδανός, ή, όνde nimic, neînsemnat; lipsit de curaj; de neîntrebuințat, prost47
οὖτος, αὕτη, τοῦτοacela29
οὕτω(ς)astfel, așa, în acest fel36
ὀφείλω (ὀφέλλω) (ὀφελ-, ὀφειλε-), ὀφειλήσω*, ὤφελον, ὀφείληκα**, ὀφειλήθην*datorez, sunt dator, sunt îndatorat; aor. în urări, mai bine..., de-ar/aș...58
ὀφέλ-λωcresc, hrănesc, înmulțesc70
ὀφθαλμός, οῦ, ὁochi, vedere75
ὄφραpână când, pentru ca, în timp ce30
ὄφραca să; până, până ce; pe cât, pe când70
ὀφρς, ύος, ἡsprânceană72
ὄχαde departe, mult, considerabil10
ὀχθέ-ω, ὤχθησαmă necăjesc, mă supăr, simt nemulțumire / strâmtorare / apăsare / greutate71
ὄψ, ὀπός, ἡvedere, față77
π
παιήων, ονος, ὁimn67
παῖς, παιδός, ὁ, ἡcopil, fiu, fiică17
παλάμη, ης, ἡpalmă, mână48
παλίλ-λογος, η, ονadunat laolaltă din nou, reunit, remontat36
πάλινînapoi, îndărăt; iarăși, încă o dată, din nou26
παλιν-άγρετος, η, ονluat sau de luat înapoi, care-și calcă cuvântul, nestatornic71
Παλλάς, άδος, ἡPalas (Atena)44
πάμ-πανcomplet, cu totul62
παν-ημέριος, η, ονcare ține, se face, sau face ceva într-o zi întreagă67
πάντῃoriunde, peste tot60
παρά, πάρ, παραίadv. și prep. cu gen., dat. și ac.; cu genitiv: provine de undeva, de către cine se face, sau de la cine provine ceva; cu dativ: lângă, aproape, dinainte; cu acuzativ: aproape, peste, în afară de19
παρά-φημι (φη-, φα-), παραφήσω, παρέφησα*sfătuiesc, povățuiesc75
παρ-έζομαι (σεδ- = ἑδ-, GH103-104)șed lângă, șed aproape61
πάρ-ειμι (ἐσ-), παρέσ(σ)ομαιsunt prezent, sunt aproape, sunt lângă46
παρ-εἶπονaor. II, sfătuiesc, povățuiesc; scot din minți, amăgesc74
παρ-έρχομαι (ἐρχ-, ἐλθ-, ἐλυθ-, ἐλευθ-), παρελεύσομαι, παρῆλθον (παρήλυθον), παρελήλυθα (παρειλήλουθα)trec pe alături sau pe dinaintea cuiva, evit, eludez, trec peste, întrec36
πάρ-ημαι (ἡσ-)șed lângă cineva62
πάροιθε(ν)înainte, mai înainte de58
πάροιθε(ν)(cu gen. GH492), în fața, înaintea59
πάροςînainte, mai înainte65
πᾶς, πᾶσα, πᾶνtot16
πατέομαι* (πατ-, πατε-), ἐπασ(σ)άμην, πέπασμαιmănânc, gust66
πατήρ, πατέρος (πατρός), ὁtată, stăpân32
πάτρη, ης, ἡpatrie, ținut natal04
Πάτροκλος, ου, ὁPatroclu57
παύ-ω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα*, πέπαυμαι, ἐπαύθην*încetez, opresc, potolesc43
πείθω (πειθ-, ποιθ-, πιθ-), πείσω, ἔπεισα (πέπιθον)conving, câștig; (pas. + dat.) mă învoiesc, cred, ascult, mă supun10
πειρά-ω, πειρήσω, ἐπείρησα* (ἐπειρησάμην), πεπείρηκα*, πεπείρημαι, ἐπειρήθηνîncerc, ispitesc; mă silesc a săvârși ceva54
Πειρί-θοος, ου, ὁPiritou52
πείρω (περ-, παρ-), -, ἔπειρα, πέπαρμαι, ἐπάρην†găuresc, străpung50
πελάζω (πελας-), πελάσω*, ἐπέλασ(σ)α, πέπλημαι, ἐπλάσθην (ἐπλήμην)apropii, mă apropii de ceva63
πέλω (πελ-, πλ-), ἔπελον, ἐπελόμην; aor. II ἔπλε, ἔπλετοmă mișc, mă aflu; sunt, exist53
πέμπωtrimit, însoțesc, conduc05
πεμπ-ώβολον, ου, τόfurculiță mare cu cinci dinți66
πένθος (πνθ-, παθ-, GH097-098), εος, τόtristețe, jale51
πέν-ομαιlucrez, sunt ocupat, muncesc, fac56
πέρencl. deosebit de, foarte, chiar (dacă), cu toate că30
περί(adv.) în jur, dincolo de, peste, foarte; (prep.) (+ gen., sau dat., sau ac.) în jurul, cu privire la, dincolo de, pentru, despre48
περιέχω (σεχ-, σχ-, σχε-), περιέξω (περισχήσω), περίεσχονțin ceva de jur împrejur, cuprind, încing, închid, încojor din toate părțile60
περι-καλλής, έςfoarte frumos77
περι-κλυτός, ή, όνvestit, renumit77
περι-φραδέωςcu băgare de seamă, cu silință, cu îndemânare66
πετάννυμι* (πετα-, πτα-), πετάσω*, ἐπέτασ(σ)α, πέπταμαι, ἐπετάσθηνîntind, desfășor, deschid68
πεύθομαι (πυνθάνομαι) (πυθ-, πευθ-), πεύσομαι, ἐπυθόμην (πεπυθόμην), πέπυσμαιaflu, cercetez ca să aflu51
Πηλεΐων, ωνος, ὁfiul lui Peleu, Ahile43
Πηλεύς, ῆος, ὁPeleu68
Πηληιάδης, αο (εω)fiul lui Peleu, Ahile11
Πηληιάδηςfiul lui Peleu, Ahile01
πίμ-πλημι (πλη-, πλα-), πλήσω, ἔπλησα (ἐπλήμην), πέπληκα*, πέπλησμαι*, ἐπλήσθηνcu gen. de material, GH486, umplu, satur33
π-πτω (πετ-, πτ-, πτη-), πεσέομαι, ἔπεσον, πέπτη(κ)αcad, mă surp, mor, pier49
πων, πειρα, πῖονgras, bogat22
πλάζω (πλαγγ-), πλάγξομαι, ἔπλαγξαrătăcesc, fac pe cineva să iasă din calea sa; depărtez; (fig.) scot din minți, uluiesc26
πλοῦτος, ου, ὁbogăție, avere, abundență41
ποδ-άρκης, εςcu picioare iuți35
ποθέ-ω, ποθήσω*, ἐπόθεσα (ἐπόθησα*)poftesc, doresc a mai vedea, a redobândi ceva, îmi lipsește cineva69
ποθή, ῆς, ἡdorință, dor, regret49
ποθίencl. cândva, în orice moment36
ποιέ-ω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα*, πεποίημαι, ἐποιήθην*fac, produc, clădesc, lucrez, alcătuiesc, creez65
ποιμήν, μένος, ὁpăstor, paznic, protector52
ποῖος, η, ονce fel de?74
ποι-πν-ω, ἐποίπνυσαrespir des și tare, gâfâi; fac ceva în grabă, grăbesc77
πολιός, ή, όνgri, cărunt; bătrân, vechi58
πολλάκι(ς)adeseori, de multe ori60
πολλήmultă, multe, numeroase04
πολλός, ή, όνmult, mulți, numeros06
πολλόςmult, mulți, numeros01
πολυϊξ, ϊκοςimpetuos, încrâncenat41
πολυ-βενθής, έςfoarte adânc63
πολυ-δειράς, άδοςcu multe creste69
πολύμητις, ιοςfoarte înțelept55
πολύ-στονος, η, ονvrednic de multe suspinuri64
Πολύ-φημος, ου, ὁPolifem52
πολύ-φλοισβος, ονcare vâjâie, vuiește21
πόνος, ου, ὁosteneală, muncă, lucrare obositoare66
ποντο-πόρος, ονcălător pe mare64
πόντος, ου, ὁmare58
πόποιvai! vai de mine! Doamne!51
πόρον (πορ-, πρω-) (= ἔπορον, GH337)(aor. II, fără prezent) dau, ofer; perf. πέπρωται, este sortit28
πορ-φύρεος, η, ονîntunecat, purpuriu, violet68
Ποσειδων, ωνος, ὁPoseidon, zeul mării, fratele lui Zeus și una din divinitățile cele mai puternice ale grecilor60
πόσις, ιος, ἡbăutură; ospăț66
ποτέ(encl.) cândva, oricând, odată22
πότνια, ης, ἡstimată, respectată (doamnă, regină)58
ποτόν, οῦ, τόbăutură sau orice se bea66
πούencl. oricum, oriunde, cumva, undeva, probabil35
πούς, ποδός, ὁpicior18
πραπίς, ίδος, ἡinimă, minte, suflet, diafragmă77
πρήθ-ω, πρήσω, ἔπρησαard; suflu; umflu68
πρήσσω (πρηκ-), πρήξω, ἔπρηξα, πέπρηγα†, πέπρηγμαι†, ἐπρήχθην†împlinesc, fac, realizez, execut74
Πρίαμος, ου, ὁPriam, regele Troiei09
πρίνcurând, până când, mai înainte, în trecut20
πρόadv. și prop. cu gen. înainte, în fața28
προ-βάλλω (βαλ-, βλη-), προβαλέω, προέβαλον, προβέβληκα, προβέβλημαι, προεβλήθην*arunc ceva înainte sau afară, scot, dau afară65
προ-βούλομαι (βουλ-, βουλε-), προβουλήσομαι*, προβέβουλα, προβεβούλημαι*, προβουλήθην*prefer, îmi place mai mult34
προ-ερέσσω (ἐρετ-), προήρεσ(σ)αvâslesc înainte, înaintez vâslind63
προ-ερύω (ϝερυ-, ϝρυ-), προερύω, προέρυσ(σ)α, προείρυ(σ)μαιtrag sau împing înainte55
προϊάπτω, προϊάψω, προΐαψαtrimit înainte13
προϊάπτωtrimit înainte01
προ-ΐ-ημι (ση-, σε- = ἡ-, ἑ-), προήσω, προέηκα (προῆκα), προεῖκα*, προεῖμαι*, προείθηνpornesc, trimit înainte, las, părăsesc, renunț36
πρό-πας, ασα, ανtot, întreg, fără excepție77
πρός (π(ρ)οτί)adv. și prep. cu gen., dat. și ac. la, către, de la, în numele; (+ gen) de la, înainte; (+ dat.) pe, la, lângă; (+ ac.) la, către, pe, împotriva40
προσ-αυδά-ω, προσαυδήσω*, προσηύδησαmă adresez, vorbesc / spun cuiva45
προσ-έειπον sau προσεῖπονaorist II al lui εἴρω (ϝεπ-), m-am adresat, am vorbit către11
πρόσθε(ν)înainte, mai devreme, mai curând51
πρόσσωînainte, în față57
πρόσ-φημι (φη-, φα-), προσφήσω, προσέφησα*vorbesc către, mă adresez30
προσ-φωνέ-ω, προσφωνήσω*, προσεφώνησαstrig (mă adresez cu glas puternic) către cineva, chem pe nume; salut56
πρότερος, η, ονcel de mai înainte, mai vechi73
προ-τί-θημι (θη-, θε-), προθήσω, προέθηκαpun ceva dinaintea cuiva, expun vederii54
πρό-τονος, ου, ὁfrânghiile întinse din vârful catargului spre pupa corabiei, cordaj63
πρό-φρων, ονnerăbdător, zelos, bucuros, vesel, blând29
πρύμνη, ης, ἡpupa, partea dinapoi a corabiei61
πρυμνήσιον, ου, τόodgoanele cu care se ținea corabia legată pe uscat de pupă64
πρώτιστος, η, ονsuperlativ dublu, primul, cel dintâi33
πρῶτος, η, ονprim, principal; τὸ πρῶτον, τὰ πρῶτα, ca adverb, GH281-282, la început, în primul rând, prima dată15
π(τ)ολεμίζω (cf. π(τ)όλεμος), π(τ)ολεμίξωmă războiesc, mă bat, lupt41
π(τ)όλεμος, ου, ὁrăzboi; încăierare între două oștiri, bătălie26
π(τ)όλις, ιος (ηος), ἡcetate, stat17
πτερόεις, εσσα, ενaripat, zburător45
πτολίεθρον (= π(τ)όλις), ου, τόoraș40
Πύλιος, η, ονpilian, din Pilos50
Πύλος, ου, ἡPilos51
πῦρ, πυρός, τόfoc, flacără33
πυρή, ῆς, ἡrug (funerar)04
πώ(encl.) cumva, oricum, totuși, cândva, oricând33
πωλέ-ομαι, πωλήσομαιmerg adesea undeva, frecventez, vin, mă întorc69
πώςencl., într-un fel, cumva, oricum, probabil27
πῶςcum? în ce fel?35
ρ
ῥέζω (ϝρεγ-), ῥέξω, ἔρ(ρ)ηξα, ἐρέχθηνlucrez, realizez, fac, sacrific38
ῥέω (ῥευ-, ῥεϝ-, ῥυ-, ρύε- = σρευ etc., GH103-104), ῥεύσομαι*, ἔρρευσα*, ἐρρύηκα*, ἐρρυηνcurg, vărs50
ῥηγμν, ῖνος, ἡ (cf. ῥήγνυμι , rup)țărm de mare stâncos, unde se sparg valurile64
ιγίωνmai rău, mai grozav56
πτω, ῥψω, ἔρριψα, ἔρριφα**, ἔρριμαι*, ἐρρφθην*arunc (jos sau departe); cad, mă arunc76
ῥοδο-δάκτυλος, ονcel cu degete trandafirii67
σ
σαό-ω, σαώσω, ἐσάωσα, ἐσαώθηνsalvez, protejez, păstrez30
σαώτερος, η, ονcomparativ al lui σαός, ή, όν, mai sănătos, mai zdravăn, mai teafăr20
σημαίνω (σημαν-), σημανέω, ἐσήμηνα, σεσήμασμαι*, ἐσημάνθην*dau semn, dau de știre, vestesc; comand, poruncesc53
Σίντιες, ων, οἱSintieni76
σκαιός, ή, όνstânga; nepotrivit, strâmb, sucit70
σκῆπτρον, ου, τόsceptru, toiag08
σκίδ-ναμαιrisipesc, desfac, împrăștii68
σκιόεις, εσσα, ενumbros39
Σμινθεύς, ῆος, ὁSminteus, zeul șoarece, un epitet al lui Apolon.22
σόος, η, ον (= σάος = σάϝος)în siguranță, sănătos, nevătămat, bine34
σός, σή, σόν(al) tău09
σπλάγχνον, ου, τόorgan intern66
στεῖρα, ης, ἡcarena (temelia) corabiei68
στέλλω (στελ-, σταλ-), στελέω, ἔστειλα, ἔσταλκα**, ἔσταλμαι*, ἐστάλην*pun să stea, țin în loc; strâng, opresc, împiedic, dau îndărăt63
στέμμα, ματος, τὸcunună16
στενάχ-ωsuspin59
στῆθος, εος, τόpiept30
στρατός, οῦ, ὁoaste, tabără militară06
στυγέω (στυγ-, στυγε-), ἔστυξα (ἔστυγον), ἐστυγήθην†urăsc, mă scârbesc; mă îngrozesc, mă tem; mă sfiesc43
στυφελίζω (στυφελιγ-), ἐστυφέλιξαtrântesc, împing repede, zgudui75
σύ, σέο (σεῦ GH084-085), GH260tu17
σύμ-πας, σύμ-πασα, σύμ-πανtoți (împreună)31
συμ-φράζομαι (φραδ-), συμφράσ(σ)ομαι, συνεφρασ(σ)άμην, συνέφρασμαι*, συνεφράσθηνchibzuiesc împreună cu cineva, mă sfătuiesc73
σύνadv. și prep. cu dat., cu, împreună (cu)41
συν-τί-θημι (θη-, θε-), συνθήσω, συνέθηκα, συντέθεικα*, συντέθειμαι*, συνετέθηνpun laolaltă, unesc, pricep, înțeleg29
σφάζω (σφαγ-), σφάξω*, ἔσφαξα, ἔσφαγμαι, ἐσφάχθην†înjunghii; omor, jertfesc65
σφός, ή, όνal său, al lor72
σφωίτερος, η, ονal vostru / al amândurora, care vă aparține (amândurora)46
σχίζη, ης, ἡdespicătură de lemn, țandără de lemn pentru foc66
τ
Ταλθύ-βιος, ου, ὁTaltibiu56
τα-νύ-ω (pentru τν-νυ-ω, GH097-098), τανύσω, ἐτάνυσ(σ)α, τετάνυσμαι, ἐτανύσθηνîntind, aștern68
ταράσσω* (ταραχ-), ταράξω*, ἐτάραξα, τετάρηχα, τετάραγμαι*, ἐταράχθην*amestec, tulbur, confuzionez, întărât75
ταρβέ-ω, ταρβήσω*, ἐτάρβησαmă tem, sunt îngrozit56
ταῦρος, ου, ὁtaur18
τάχα (ταχύς, GH280-281)repede, iute, curând45
τέși, de asemenea01
τέ(enclitic, postpozitiv) și, de asemenea, τέ ... τέ (sau τέ ... καί, sau καί ... τέ) atât ... cât și, nu numai ... cât și08
τέκμωρsfârșit, hotar; scop, rezultat; semn, probă, dovadă71
τέκνον, ου, ὁcopil, tânăr59
τέκος, εος, τόcopil, descendent, tânăr45
τέλειος, η, ονcomplet, terminat, deplin, fără defecte, perfect27
τελείωrealizez, împlinesc01
τελείωîmplinesc05
τεληέσσεις, εσσα, ενcomplet, perfect, terminat, fără defect56
τέλλω (τελ-, ταλ-), ἔτειλα, τέταλμαιfac, produc, săvârșesc, completez/adaug19
Τένεδος, ου, ἡTenedos, o insulă în apropierea Troiei22
τεός, ή, όνal tău37
τερπι-κέραυνος, η, ονcare aruncă fulgerul; sau, mai probabil, care se bucură de fulger62
τέρπω (τερπ-, ταρπ-, τραπ-), τέρψω* (τέρψομαι), ἔτερψα* (ἐτερψάμην), ἐτέρφθην (ἐταρφθην, ἐτάρπην)satur, mulțumesc, desfătez; odihnesc, înveselesc, mângâi, îndulcesc67
τε-ταγ-ών(doar part. aor.) apucând76
τετρα-πλῇîmpătrit, cuadruplu36
τεύχωfac, confecționez, pricinuiesc01
τεύχωfac, execut, pregătesc05
τηλόθε(ν)departe, de departe53
τηλόθιdeparte20
τί(neutru) care? ce? de ce?03
τίθημι (θη-, θε-), θήσω, ἔθηκα pun, așez, pricinuiesc13
τίθημιpun, așez, pricinuiesc01
τίκτω (= τι-τεκω; τεκ-, τοκ-), τέξω, ἔτεκον, τέτοκα*produc, nasc21
τιμάω, τιμήσω, ἐτμησα, τετμηκα*, τετμημαι, ἐτιμήθην*cinstesc, stimez; răzbun cinstea cuiva; osândesc42
τιμή, ῆς, ἡcinste, satisfacție, recompensă, retribuție, valoare40
τνω (τει-, τι-, τινϝ-), τσω, ἔτισα, τέτικα*, τέτισμαιrăsplătesc, plătesc pedeapsa22
τί-πτε (τί ποτε, GH092)de ce (oare)?45
τὶς, τὶcineva, ceva; oricine, orice26
τίς(m., f.) cine? care? ce?03
τ-ω, τσω, ἔτισα, τέτιμαιcinstesc, stimez49
*τλάω (τλα-, τλη-, ταλα-), τλήσομαι, ἔτλην (ἐτάλασσα), τέτληκαrabd, sufăr; cutez47
τοι-γάρde aceea29
τοῖος, η, ονastfel52
τομή, ῆς, ἡtăiere; despărțire; trunchi (din care s-a tăiat), ciot48
τόξον, ου, τόarc23
τόσ(σ)ος, η, ονatât de mult, atât de mare, atât de mulți27
τότεatunci, în acel moment11
τούνεκα (= τοῦ ἕνεκα)din cauza aceasta, pentru acest motiv, de aceea, în consecință32
τόφραpână atunci, până când; atunci (corelativ cu ὄφρα)70
τρέπω (τρεπ-, τροπ-, τραπ-), τρέψω, ἔτρεψα (ἔτραπον), τέτροφα**, τέτραμμαι, ἐτράφθηνîntorc, sucesc, pun pe fugă; schimb, prefac; (med.) intreprind ceva, mă aplec spre ceva; mă schimb44
τρέφω (θρεφ-, θροφ-, θραφ-), θρέψω*, ἔθρεψα (ἔτραφον), τέτροφα, τέτραμμαι*, ἐτράφηνhrănesc, nutresc, cresc51
τρι-πλῇîntreit, triplu36
τρίςtriplu, de trei ori46
τρίτατος, η, ονal treilea51
Τροίη, ης, ἡTroia, o faimoasă cetate antică în Asia Mică, capitala Hellespontului (Dardanele). Conform legendei, a fost jefuită de grecii antici sub conducerea lui Agamemnon, după un asediu de zece ani.36
Τρῶες, ων, οἱTroieni39
τυτθός, ή, όνmic; sugar; puțin, mărunt58
τῶde aceea, din această cauză62
υ
ὕβρις, ιος, ἡdispreț, obrăznicie, nerușinare, desfrânare, cruzime45
ὑγρός, ή, όνud, umed, apos55
υἱός, οῦ (έος, ος), ὁfiu15
ὑπ-είκ-ω, ὑπείξω* (ὑπείξομαι), ὕπειξαmă trag îndărăt, mă retrag; dau locul sau întâietatea cuiva; mă supun54
ὑπέρ, ὑπείρ(adv.) peste; (prep.) (+ gen.) (de) deasupra, de dragul; (+ ac.) peste, dincolo de64
ὑπεροπλη, ης, ἡmândrie, semeție45
ὑπ-ίσχομαι (ἐχ-, σχ-, σχε-, cf. ἕχω), ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχημαι*mă învoiesc la ceva; îmi asum, promit70
ὕπνος, ου, ὁsomn77
ὑπό (ὑπαί)(adv.) sub, ascuns, inapoi, dedesubt; (prep.) (+ gen.) (de) sub, lângă; (+ dat.) sub; (+ ac.) sub, în timpul, spre49
ὑπο-βλήδηνprin întrerupere54
ὑπο-δείδω (δϝι-, δϝει-, δϝοι-), ὑποδείσομαι, ὑπέδεισα, ὑποδείδοικα (ὑποδείδια)mă cam tem, mă cam sfiesc61
ὑπό-δραchiorâș, pe sub gene, cu privire bănuitoare38
ὑπο-λύ-ω, ὑπολσω, ὑπέλυσα, ὑπολέλυκα*, ὑπολέλυμαι, ὑπελύθηνdezleg ceva de dedesubt de ceva61
ὕστατος, η, ον (superl. al lui ὕστερος, η, ον)cel mai din urmă, cel mai de jus, cel mai supus47
ὕστερος, η, ονîn urmă, mai târziu, altă dată19
ὑφ-ί-ημι (ση-, σε- = ἡ-, ἑ-, GH103-104), ὑφήσω, ὑφῆκα (ὑφέηκα), ὑφεῖκα*, ὑφεῖμαι*, ὑφείθηνlas, dau drumul în jos, cobor63
ὑψι-βρεμέτης, εςtunător, bubuitor58
ὑψοῦînalt68
φ
φαείνω (φαεν-); ἐφαάνθηνluminez, lucesc; (med.) apar, mă fac văzut44
φαίνω (φαν-), φανέω, ἔφηνα, πέφηνα*, πέφασμαι, ἐφάν(θ*)ην44
φάος, ου, ὁlumină77
φαρέτρη, ης, ἡtolbă (teacă) de săgeți23
φάσγανον, ου, τόsabie, cuțit43
φέρτερος, η, ον(compar. GH254, 2), mai tare, mai puternic41
φέρωsufăr, port, duc05
φεύγω (φευγ-, φυγ-), φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγαfug, scap18
φημί (φη-, φα-), φήσω, ἔφησα*, imperf. act. ἄφην, med. ἐφάμηνspun, zic21
φήρ, φηρός, ὁ, ἡanimal sălbatic, fiară52
Φθη, ης, ἡFtia, oraș și district în nordul Greciei, locul de baștină al lui Ahile.39
φθι-νύθ-ωmă stric, mă veștejesc, mă topesc; mă sfârșesc, mă împuținez69
φθνω, φθσω, ἔφθισα, ἔφθιμαι, ἐφθίθηνmă stric; mă veștejesc, mă topesc; mă prăpădesc; mă sfârșesc; mă împuținez51
φιλέ-ω, φιλήσω, ἐφίλησαiubesc, prețuiesc10
φίληdragă, plăcută, iubită03
φιλο-κτεανώτατος, η, ονsuperl. foarte zgârcit, foarte lacom de câștig35
φίλος, η, ονdrag, iubit06
φλοιός, οῦ, ὁcoajă de copac; acoperământ48
Φοῖβος, ου, ὁFebos = luminos, strălucitor, prenumele lui Apolon23
φορέ-ω, φορήσω*, ἐφόρησαport, car, aduc48
φόρμιγξ, ιγγος, ἡliră, harpă77
φράζω* (φραδ-), φράσω*, ἔφρασα ((ἐ)πέφραδον), πέφρακα*, πέφρασμαι*, ἐφράσθηνspun, declar; (med.) iau în considerare, plănuiesc, gândesc30
φρήν, φρενός, ἡdiafragmă, minte, inimă, suflet, spirit, dispoziție18
φρονέω, φρονήσω*, ἐφρόνησαgândesc, iau în considerare, plănuiesc; ἐὺ φρονέω, sunt bine dispus, sunt binevoitor, sunt înțelept, gândesc cu atenție28
φυή, ῆς, ἡformă, natură, frumusețe, creștere, aparență, caracter34
φύλλον, ου, τόfrunză, petală48
φύ-ω, φσω, ἔφυσα (ἔφυν), πέφυκαfac să răsară; nasc, creez, produc48
φωνέ-ω, φωνήσω*, ἐφώνησαvorbesc, ridic vocea45
χ
χαίρω (χαρ-, χαρε-, χαιρε-), χαιρήσω, κεχάρη(κ)α, κεχάρ(η)μαι*, ἐχάρηνmă bucur, sunt mulțumit; salutare! bun venit!40
χαίτη, ης, ἡcoamă de cal, păr lung72
χαλεπός, ή, όνanevoios, greu; grozav; sălbatic; îndărătnic, sucit73
χαλκο-βατής, έςclădit pe temelii de bronz; țeapăn63
χαλκός, οῦ, ὁbronz, obiect din bronz (topor, suliță etc.)48
χαλκο-χίτων, ωνοςcu platoșă de bronz59
χαρίεις, εσσα, ενplăcut, grațios22
χείρ, χειρός, ἡmână, braț16
χερείων, ονmai rău, inferior (GH254, 3)34
χέρης, ες (dat. χέρηι)mai rău, inferior29
*χερνίπτω (νιβ-) (χερίπτομαι), χερνίψω, ἐχέρνιψα, ἐχερνίφθηνmă spăl pe mâini înainte de jertfă; stropesc cu apă de curățire jertfa sau uneltele de jertfire; curăț64
χέω (χευ-, χεϝ-, χυ-), χεύω, ἔχε(υ)α, κέχυκα*, κέχυμαι, ἐχύθηνtorn, vărs58
χθιζός, ή, όνieri62
χθών, χθονός, ηpâmânt, ținut, țară31
χόλος, ου, ὁmânie, furie30
χολόω, χολώσω, ἐχόλωσαmă înfurii, mă mânii11
*χραισμέω (χραισμε-, χραισ-), χραισμήσω, ἐχραίσμησα (ἔχραισμον)ajut, sunt de ajutor20
χρειώ (χρεώ, χρή)nevoie, necesitate57
χρή (χρείω, χρέω), ἡnevoie, necesitate, soartă, destin, datorie46
χρσεος, η, ονaur, din aur08
Χρση, ης, ἡHrisa, un oraș din Troada03
Χρυσηίς, ίδος, ἡHriseis, fiica lui Hrises34
Χρσης, αο (εω)Hrises, preot al zeului Apollo, din orașul Hrisa11
χρυσό-θρονος, ονcel cu tron de aur, posibil cu robă brodată cu flori de aur, θρόνα77
χώομαι, χώσομαι, ἐχωσάμηνmă supăr, mă înfurii23
ψ
ψάμαθος, ου, ἡnisip, mal, țărm de mare68
ψυχή, ῆς, ἡsuflet, suflare, viață, spirit04
ω
ὤ μοιvai! aoleu!38
interj., O!28
ὧδεastfel, așa, după cum urmează42
ὠθέω (ϝωθ-, ϝωθε-), ὤσω, ἔωσα, ἔωσμαι*, ἐώσθην*împing46
ὦκα (ὠκύς, GH281-282)în grabă, curând, iute61
Ὠκεανός, οῦ, ὁocean, Oceanus62
ὠκύ-μορος, η, ονsupus la sau aducător de moarte grabnică62
ὠκύ-πορος, ονcare umblă iute; iute, ager62
ὠκύς, ὠκεῖα, ὠκύiute, repede18
ὠμο-θετέ-ω, ὠμοθέτησαpun carne crudă peste coapsele jertfei învelite în grăsime65
ὦμος, ου, ὁumăr23
ὥς (ὦς, ὡς)astfel, așa; ὣς ... ὣς, după cum ... așa21
ὡςca, precum, cât, cum, fiindcă, când20