Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Vocabular

Observație: În tot acest material, cuvintele precedate de un asterisc (*) sunt forme asumate; cele urmate de un asterisc sunt atice, analoage unor forme homerice cunoscute, dar care nu se găsesc la Homer; cele urmate de un dublu asterisc (**) sunt atice, non-analoage formelor homerice; cele urmate de semnul de pumnal (†) nu sunt epice sau atice, ci sunt ionice sau lirice; cele urmate de o cratimă (-) sunt teme (GH128-130). În coloana din dreapta este indicat numărul lecției în care a fost introdus cuvântul.

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω

α
ἀ- (ἁ-)prefix inseparabil ("alfa-copulativ") care exprimă unitatea, asocierea, identitatea34
ἀ- (ἀν- înainte de vocală) prefix privativ, exprimă negarea, absența sau lipsa05
ἄαπτος, ονcare nu poate fi atins / egalat, intangibil; de neînfrânt74
ἀγαθός, ή, όνbun (la luptă), curajos, viteaz, vânjos; care-și îndeplinește funcția cum se cuvine, vrednic, priceput, destoinic, competent; priceput, iscusit; nobil, de neam bun, de viță aleasă; cinstit, onorabil, curat; folositor, de bună calitate10
Ἀγαμέμνων, ονος, ὁAgamemnon, rege al cetății Mykene (Micene), fratele soțului Elenei, Menelau și comandant al expediției aliate grecești împotriva Troiei.19
ἀγάννιφος, ονmult înzăpezit, acoperit de zăpadă62
ἄγγελος, ου, ὁsol, trimis, mesager, vestitor57
ἄγε, ἄγετε [ἄγω]strict imperativ, dar folosit ca interjecție, sus, vino, mergi, du-te26
ἀγείρω (ἀγερ-), ἤγειρα, ἀγήγερμαιadun, strâng; adun cerând de la alții, cer, cerșesc25
ἀγέραστος, η, ονnerecompensat, neonorat35
ἀγλαός, ή, όνlucitor, strălucitor; bogat, prețios, minunat; strălucit, slăvit, ilustru06
ἀγνοιέω, ἠγνοίησα(frecv. în litote + οὐ, οὐδέ, μηδέ) nu (re)cunosc; (în litotă) cunosc bine, recunosc pe dată; nu știu, ignor, nu înțeleg73
ἀγοράομαι, ἠγορησάμηνmă adun la sfat, țin sfat, vorbesc într-o adunare, iau cuvântul; (gener.) vorbesc28
ἀγορεύω, ἀγορεύσω, ἠγόρευσα(într-o adunare) vorbesc, țin o cuvântare, proclam; (gener.) grăiesc, spun, povestesc34
ἀγορή, ῆς, ἡadunare (a poporului sau a armatei), sfat; (despre activitățile dintr-o adunare) cuvântare, discurs; piața publică (loc de reuniune), agora18
ἀγορητής, ᾶο, ὁvorbitor (în public), orator50
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον (GH363, 365)mân, duc, aduc, conduc, iau; iau cu forța, răpesc, smulg, târăsc; călăuzesc, ghidez10
ἀδάκρυτος, η, ονfără lacrimi, care nu plânge62
ἀείδω cânt; celebrez prin cântec05
ἀείδωcânt; celebrez prin cântec01
ἀεικής, έςcumplit, groaznic, teribil, amarnic; înjositor, josnic, de rușine, de ocară, nedemn; de nimic, sărăcăcios32
ἀέκων, ουσα, ονîmpotriva voinței sale, nevrând, forțat, silit, fără (de) voie, neintenționat, involuntar54
ἅζομαι (ἁγ-)am respect / venerație (pentru cele sfinte), cinstesc; am un scrupul religios, mă înfior, mă sfiesc, nu cutez17
θάνατος, η, ονnemuritor, fără moarte, nepieritor, perpetuu, etern, veșnic52
ἀθερίζω (θεριδ-)cu gen., GH484, nu iau în seamă, iau în râs52
Ἀθηναίη (Ἀθήνη), ης, ἡAtena, zeița războiului, înțelepciunii și artelor44
αἰ (= εἰ)dacă27
Αἴας, αντος, ὁAias37
Αἰγαίων, ωνος, ὁEgeon61
Αἰγεΐδης, αο, ὁfiul lui Egeu52
αἰγίοχος, η, ονpurtător de egidă (epitet al lui Zeus)45
αἰγλήεις, εσσα, ενstrălucitor, luminos, radios72
αἰδέομαι (αἰδεσ-), αἰδέσ(σ)ομαι, ᾐδεσ(σ)άμηνam respect față de cele sfinte, mă smeresc, mă sfiesc, sunt cucernic; îmi pasă, țin seama; mă rușinez, îmi este rușine; am scrupule, mă abțin, mă înfrânez19
αἴδομαι (= αἰδέομαι)am respect și teamă de cele sfinte, mă smeresc, sunt cucernic56
αἰεί, αἰέν (= αἰϝεί)mereu, întotdeauna, veșnic, de-a pururi (pururea), neîntrerupt; de fiecare dată24
αἰέν (= αἰεί)mereu, întotdeauna, veșnic54
αἴθε(folosit pentru a introduce o dorință) o, de...!, fie să...! 62
Αἰθιοπεύς, ῆος, ὁetiopian, negru62
αἶθοψ, οπος(despre metale, foc) strălucitor, sclipitor; (despre vin) roșu închis, negru; (despre fum) negru66
αἷμα, ατος, τόsânge, sângerare54
αἰνός, ή, όνcumplit, groaznic, crud, care inspiră teamă, de temut62
αἰνῶςîn mod cumplit, groaznic, grozav, cu strășnicie, tare mult74
αἴξ, αἰγός, ἡ, ἡcapră, capră sălbatică18
αἱρέω (αἱρε-, ἑλ-), αἱρήσω, ἕελον (εἷλον, GH084-085), ᾕρηκα*, ᾕρημαι*, ᾑρέθηνapuc, prind, smulg; capturez, cuceresc37
*Ἄις, Ἄιδος, ὁ(nominativul nu se folosește) Hades, zeul lumii de jos13
Ἄις(nominativul nu se folosește) Hades, zeul lumii de jos01
αἶσα, ης, ἡmăsură, valoare; justă măsură; parte, porție; moment, clipă, ceas; parte dată pentru a trăi, soartă, destin62
αἴτιος, η, ονresponsabil, făptaș, vinovat39
αἰχμητής, ᾶο, ὁlăncier, sulițaș, războinic, viteaz39
αἶψαpe dată, brusc, pe loc, repede54
ἀκέων, ουσα, ονtăcut21
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα*, ἤκουσμαι*, ἠκούσθην*aud, ascult60
ἄκρος, η, ονcel mai înalt, de sus, din vârf; cel mai din afară, de deasupra, la suprafață; de la capăt, din margine, din vârf, extrem69
ἄλγος, εος, τόdurere, suferință; mâhnire, chin, necaz13
ἄλγοςdurere, suferință; mâhnire, chin, necaz01
ἀλεγίζω (ἀλεγιδ-)cu gen., GH484, țin seama de, îmi pasă de40
ἀλέξω (ἀλεξ-, ἀλεξε-, ἀλεκ-, ἀλκ-), ἀλεξήσω, ἀλέξησα (ἄλαλκον)alung, abat, țin la distanță; apăr, ocrotesc, feresc, păzesc de; (med.) alung de la mine, mă apăr de, resping76
ἅλιος, η, ονde mare, marin, maritim73
ἀλλάdar, însă, cu toate acestea08
ἄλλῃîn alt loc, în altă parte, altundeva, aiurea09
ἅλλομαι, ἁλέομαι*, ἄλμηνsar, fac un salt, mă arunc; (despre lucruri care se mișcă rapid) (tre)sar, (tre)salt, zvâcnesc, țâșnesc72
ἄλλος, η, ονalt; diferit, deosebit; un altul08
ἄλλοτεaltă dată, alteori, în alte rânduri76
ἄλοχος, ου, ἡ (cf. λέχος)tovarășă de pat, soție (soață), nevastă; concubină34
ἅλς, ἁλός, ὁ, ἡmare; sare, saramură37
ἅμαîmpreună, lalolaltă, la un loc, în același timp, totodată40
ἀμβρόσιος, η, ονnemuritor, zeiesc, ambroziac, divin72
ἀμείβω, ἀμείψω*, ἤμειψα, ἠμείφθην*schimb, fac schimb, dau în schimb, preschimb; (med.) fac cu schimbul; răspund35
ἀμείνων, ονcomparativ al lui ἀγαθός 34
ἀμμωνireproșabil, fără cusur, fără prihană, bun, desăvârșit, ales31
ἀμνω (ἀμυν-), ἀμυνέω*, ἤμυναresping, (în)depărtez, alung, scap de; sar în apărarea (cuiva), vin în ajutor, apăr, ocrotesc, ajut; lupt să apăr, mă bat pentru27
ἀμύσσω (ἀμυχ-), ἀμύξω, ἤμυξαsfâșii, zgârii, zdrelesc49
ἀμφηρεφής, ές (GH231)acoperit sau închis la ambele părți23
ἀμφί(adv.) de o parte și de alta, de ambele părți; în jur, împrejur, primprejur; (prep. + dat.) în sau de ambele părți, în jurul, împrejurul, primprejurul; peste; în cursul; despre, în legătură cu, din pricina, pentru; (prep. + ac.) în ambele părți, în jurul, împrejurul, primprejurul, în sau prin preajma; în jurul, pe la; în jur de, circa; despre, în legătură cu; (prep. + gen.) în jurul, în preajma; despre, în legătură cu, pentru61
ἀμφιβαίνω (βαν-, βα-), ἀμφιβήσω (ἀμφιβήσομαι), ἀμφέβησα (ἀμφέβην), ἀμφιβέβηκαmerg (pf. stau) împrejurul sau deasupra cuiva (pentru a-l proteja), dau ocrotire, iau sub pază; încalec; apăr, protejez, ocrotesc; parcurg; înconjor din toate părțile, împresor, cad asupra; copleșesc, cotropesc21
ἀμφιγυνήεις, εσσα, ενcu picioarele încovoiate77
ἀμφικύπελλος, ον(prob.) cu două toarte (δέπας "pocal")75
ἀμφιμέλας, αινα, ανnegru de jur împrejur33
ἄμφωamîndoi (-două), ambii (-ele)44
ἄν = κέ(ν)GH585-59145
ἀν- (ἀ- înainte de consoană) prefix privativ, exprimă negarea, absența sau lipsa05
ἀνά, ἄν(adv.) în sus; peste tot; (prep.) (+ gen) pe; (+dat.) pe, deasupra; (+ ac.) de jos în sus, în sus(ul), pe, în, prin, printre, pe durata, în timpul, în cursul06
ἀναβαίνω (βαν-, βα-), ἀναβήσω (ἀναβήσομαι), ἀνέβησα (ἀνέβην)merg în sus, (mă) urc, (mă) sui; mă îmbarc; fac să urce, pun să suie11
ἀνάγω, ἀνάξω, ἀνήγαγον, ἀνῆχα**, ἀνῆγμαι*, ἀνήχθην*(ἀνά "de jos în sus") duc (în sus), (con)duc spre un loc mai înalt, fac să urce, sui; duc (corabia) în larg, pornesc pe mare, ridic ancora; ridic, înalț; (ἀνά "înapoi", "din nou") aduc, conduc; aduc înapoi, readuc67
ἀναδω, ἀναδσω, ἀνέδυσα (ἀνέδυν), ἀναδέδυκα, ἀναδέδυμαι*, ἀνεδύθην*ies la suprafață, reapar59
ἀναθηλέω, ἀναθηλήσω, ἀνηθήλησα†înfrunzesc sau înfloresc din nou48
ἀναιδείη, ης, ἡnerușinare, neobrăzare, obrăznicie, cutezanță, sfruntare38
ἀναιδής, έςnerușinat, neobrăzat, obraznic, sfruntat, cutezător, nepăsător40
ἀναιρέω (αἱρε-, ἑλ-), ἀναιρήσω, ἀνέελον (ἀνεῖλον, GH084-085), ἀνῄρηκα*, ἀνῄρημαι*, ἀνῃρέθην*iau de jos și duc (în sus), ridic, salt, iau54
ἀναΐσσω (ϝαι-, ϝικ-), ἀναΐξω, ἀνήιξα, ἀνηΐχθηνmă ridic, mă scol (repede, brusc), sar (în picioare); sui (în); țâșnesc75
ἄναξ, ἄνακτος, ὁstăpân (ocrotitor), domn, rege, prinț15
ἀνάποινος, ονfără răscumpărare32
ἀνάσσω (ϝανακ-), ἀνάξω, ἤναξαcu gen. sau dat., GH485, 501, stăpânesc, domnesc (peste), sunt stăpân, rege, prinț sau conducător10
ἀναφαίνω (φαν-), ἀναφανέω, ἀνέφηνα, ἀναπέφηνα*, ἀναπέφασμαι, ἀνεφάνηνfac să lumineze, aprind; fac să se vadă, arăt; destăinui, pronunț, scot; îmi fac apariția, mă ivesc, mă arăt, apar31
ἁνδάνω (σϝαδ(ε)-), ἁδήσω†, ἕαδον (εὔαδον)sunt pe plac, sunt plăcut, plac (cuiva) (cu dat., GH496)05
ἀνδροφόνος, ονucigaș de oameni, omorâtor, ucigător, crâncen, letal49
ἀνεκτός, ή, όνcare poate fi răbdat, ușor de îndurat, suportabil, tolerabil, acceptabil75
ἄνεμος, ου, ὁcurent de aer, vânt68
ἀνέχω (σεχ-, σχ-), ἀνέξω (ἀνασχήσω), ἀνέσχον (ἀνέσχεθον), ἀνόχωκα, ἀνέσχημαι*ridic, înalț; țin sus, susțin, sprijin, mențin; mă ridic, mă înalț, ies65
ἀνήρ, ἀνέρος (ἀνδρός), ὁbărbat, persoană de sex bărbătesc (op. γυνή "femeie"); soț; războinic; om, ființă umană (op. θεός "zeu")15
ἀνθερεών, ῶνος, ὁbărbie70
ἄνθρωπος, ου, ὁom, ființă umană, persoană; cf. ἀνήρ51
ἀνίστημι (στη-, στα-), ἀναστήσω, ἀνέστησα (ἀνέστην), ἀνέστηκα, ἀνέσταμαι*ridic sau fac să se ridice, scol, fac să stea (în picioare sau drept), scol (din pat, din somn), trezesc; ridic (din infern), scol (din morți), înviez; fac (un popor) să migreze, strămut, alung, izgonesc25
ἀνορούω*, ἀνώρουσαmă ridic (repede, brusc), sar (în sus)50
ἀντάξιος, η, ονde valoare egală, echivalent37
ἄντηνîn față, înainte, împotrivă, de față cu toți, în văzul lumii43
ἀντιάω, ἀντιάσω (ἀντιόω = ἀντιάω, GH445-448, 103), ἠντίασαmerg să mă întâlnesc, întâlnesc, aflu, am parte de, iau parte la; ies în întâmpinare, vin să înfrunt20
ἀντιβίηνfață în față, împotrivă, în față53
ἀντίβιος, η, ονcare opune forță, potrivnic, ostil55
ἀντίθεος, η, ονprecum un zeu, asemenea zeilor, mândru52
ἀντίος, η, ονcare stă (sau vine) în față, în întâmpinare sau împotrivă, opus, potrivnic, contrar47
ἀντιφέρω (φερ-, οἰ-, ἐνεκ-), ἀντοίσωduc sau mișc împotrivă; (med.) mă duc sau mă pun împotrivă, (mă) înfrunt, mă pun cu, mă împotrivesc75
ἀνώγω, ἀνώξω, ἤνωξα, ἄνωγα (pentru ἤνωγα?)poruncesc, îndemn, cer55
ἀπαμείβομαι răspund30
ἀπάνευθε(ν)(adv.) departe; la o parte, deoparte; (prep. + gen.) departe de; la o parte de21
ἅπας, ἅπασα, ἅπαν(sg.) tot, întreg; în totalitate, în întregime, cu totul, complet; (pl.) toți, cu toții, toți laolaltă (sau fără excepție)72
ἀπατηλός, ή, όνamăgitor, înșelător71
ἀπαυράω (ϝρα-), imperf. ἀπηύρων cu sens aorist, ἀπουρήσω*, aor. part. ἀπούρας (= ἀπο-ϝρας)iau, răpesc, lipsesc de58
ἀπειλέω, ἀπειλήσω, ἠπείλησαîmping, (a)duc, ameninț, mă laud40
ἀπείρων, ονinfinit, nemărginit, nesfârșit58
ἀπερείσιος, η, ονinfinit, nemărginit, nesfârșit, nemăsurat; nenumărat06
ἀπήμων, ονnevătămat, teafăr, sănătos; nevătămător, prielnic, bun62
ἀπηνής, έςneîndurător, dur, aspru, crud, nemilos57
ἀπιθέω*, ἀπιθήσω, ἠπίθησαsunt neascultător, nu mă supun, nu dau ascultare46
ἄπιος, η, ον(cf. ἀπό) (în)depărtat53
ἀπό(adv.) departe, la (oarecare) distanță; cu totul, de tot; (prep. + gen.) de la, din, de27
ἀποβαίνω (βαν-, βα-), ἀποβήσω (ἀποβήσομαι), ἀπέβησα (ἀπέβην), ἀποβέβηκαmă duc, plec, (fig.) pier; cobor, mă dau jos, debarc63
ἀποδέχομαι, ἀποδέξομαι, ἀπεδεξάμην (ἀπεδέγμην), ἀποδέδεγμαι, ἀπεδέχθην*primesc, accept32
ἀποδίδωμι (δω-, δο-), ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα*, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθηνdau înapoi sau celui ce i se cuvine, înapoiez, dau în schimb, plătesc37
ἀποεῖπονanunț, declar, rostesc, spun (în mod deschis sau public); zic nu, tăgăduiesc, refuz, resping70
ἄποινα, ων, τάdaruri de răscumpărare, răscumpărare06
ἀπόλλυμι (ὀλ-, ὀλε-, ὀλο-), ἀπολέσ(σ)ω, ἀπώλεσα, ἀπόλωλαdau pierzării, distrug, nimicesc; mor, pier; sunt distrus, mă pierd34
Ἀπόλλων (πόλλων GH071), ωνος, ὁApolon, zeu, fiul lui Zeus și al lui Leto16
ἀπολυμαίνομαι (λυμαν-)mă curăț, mă purific55
ἀπολύω, ἀπολσω, ἀπέλυσαdesfac; eliberez (printr-o răscumpărare)11
ἀπονοστέω*, ἀπονοστήσω, ἀπενόστησαmă întorc, revin în patrie26
ἀπονόσφι(ν)deoparte, aparte73
ἀποπαύω, ἀποπαύσω, ἀπέπαυσα, ἀποπέπαυκα*, ἀποπέπαυμαι, ἀπεπαύθην*opresc, împiedic; încetez, termin62
ἀποστείχω (στειχ-, στιχ-), ἀπέστιχονmă duc, plec, mă retrag71
ἀποτνω (τει-, τι-, τινϝ-), ἀποτσω, ἀπέτισα, ἀποτέτικα*, ἀποτέτισμαι*, ἀπετσθην*plătesc în schimb, răsplătesc, recompensez; plătesc pentru, ispășesc36
ἀπρίατος, η, ονfără plată, fără răscumpărare, gratuit32
ἅπτω (ἁφ-), ἅψω* (ἅψομαι), ἧψα, ἧμμαι, ἥφθην*cu gen. GH483, ating; prind, leg, unesc; apuc, țin; lovesc, atac, dăunez70
ἀπωθέω (ὠθ-, ὠθε- = ϝωθ-, ϝωθε-), ἀπώσω, ἀπέωσα, ἀπέωσμαι*, ἀπεώσθην*îndepărtez (pe cineva sau ceva de ceva), alung, resping, lepăd; trag înapoi, înlătur, urnesc; risipesc; abat (din drum)32
ἄρ(α), (ῥά)(marcând tranziția, uneori intraductibil) apoi, atunci, iar; (frecv. + μέλλειν indicând o realitate diferită de cea așteptată) de fapt, în realitate; prin urmare, așadar15
ράομαι, ρήσομαι, ἠρησάμηνadresez o rugă, invoc; doresc; urez21
ἀραρίσκω (ἀρ-), ἦρσα (ἤραρον), ἄρηρα, ἤρθηνpotrivesc, prind, strâng la un loc, așez (potrivind), fixez37
ἀργαλέος, η, ονdureros, cumplit, crunt, greu; groaznic75
Ἀργεῖος, ου, ὁdin Argos, argean / argian09
Ἄργος, εος, τόArgos, cetate în nord-estul Peloponesului, capitală a Argilodei18
ἀργός, ή, όνalb, strălucitor, (despre animale bălan, plăvan); iute, rapid24
ἀργύρεος, η, ονde argint24
ἀργυρόπεζα, ης, ἡcu glezne argintii (epitet al lui Thetis)73
ἀργυρότοξος, η, ονcu arc de argint (epitet al lui Apolon)21
ἀρείων, ον(utilizat dept comp. al lui ἀγαθός, GH254, 1; superl. ἄριστος), mai bun52
ἀρήγω, ἀρήξω, ἤρηξα(frecv. + dat., GH496), vin în ajutor, ajut29
ἀρήν, ἀρνός, ὁ, ἡmiel27
ρητήρpreot, sacerdot16
ἀριστεύς, ῆος, ὁcel ce se distinge prin valoare, ales, de vază, de seamă47
ἄριστος, η, ονsuperlativ al lui ἀγαθός, ή, όν10
ἄρνυμαι, ἀρέομαι*, ἠρόμηνobțin, dobândesc, primesc, capăt40
ἀρχός, οῦ, ὁcăpetenie, șef, conducător38
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι*, ἤρχθην*conduc, sunt în frunte, comand; stăpânesc, domnesc, guvernez, dețin puterea, conduc, cârmuiesc; conduc pe un drum, arăt calea, ghidez; încep, mă apuc, sunt capul, sunt la origine69
ἄσβεστος, η, ονcare nu poate fi stins, de nestins; nestăpânit, neostoit, nesfârșit77
ἆσσονmai apropiat (comp. de la ἄγχι)57
ἀστεροπητής, ᾶο, ὁcare aruncă fulgere, fulgerător (epitet al lui Zeus)75
ἀτάρ (= αὐτάρ GH071)iar, dar, însă, în plus, pe de altă parte41
ἀταρτηρός, ή, όνcumplit, hain, afurisit47
ἀτελεύτητος, η, ονneterminat, neîmplinit, fără rezultat71
ἄτερcu gen. GH492, fără; departe de; fără a pune la socoteală, în lipsa, cu excepția69
ἄτη, ης, ἡnebunie, sminteală, rătăcire (a minții), orbire; nenorocire, pacoste, năpastă, blestem, prăpăd61
ἀτιμάζω (τιμαδ-), ἀτιμάσω*, ἠτμασαprigonesc, oropsesc, năpăstuiesc; mă port fără cinste, nu cinstesc (cum se cuvine), necinstesc, nesocotesc; disprețuiesc, desconsider05
ἀτιμάω, ἀτιμήσω, ἠτμησαnecinstesc, nu prețuiesc, disprețuiesc32
ἄτιμος, η, ονlipsit de cinstea cuvenită, fără cinstire, disprețuit, de ocară, hulit41
Ἀτρεΐδης, αο (εω), ὁAtrid, fiu al lui Atreus (despre Agamemnon sau Menelau)11
Ἀτρεΐων, ωνος, ὁfiul lui Atrid60
ἀτρύγετος, ονfără rod, neroditor56
αὖdin nou, apoi, în plus; pe de altă parte, în schimb, iar73
αὐδάω, αὐδήσω*, ηὔδησαspun (cu voce tare), grăiesc, vorbesc31
αὐδή, ῆς, ἡglas, vorbă, cântec, imn, poveste, plânset, vaiet, sunet50
αὐερύω (= ἀν-ϝερυω = ἀϝ-ϝερύω: ϝερυ-, ϝρυ-), αὐέρυσα (= ἀνεϝερυσα, GH337)trag în sus, smulg, scot (din pământ); trag înapoi, întind (coarda unui arc); trag spre înapoi, răsucesc (capul unui animal de jertfă), jertfesc65
αὖθιîn același loc, chiar aici; pe loc, îndată69
αὐτάρ (ἀτάρ, GH071)iar, dar, însă; în plus, pe de altă parte; totuși, atunci24
αὖτε(marcând o repetiție) din nou, mai; (marcând o opoziție) pe de altă parte, în schimb, însă, iar45
υτή, ῆς, ἡstrigăt, urlet, zbieret, strigăt de luptă, luptă; larmă (a luptei), vuiet, zarvă69
αὐτῆμαρîn aceeași zi; pe moment30
αὐτίκα(de) îndată, numaidecât, acuș (acușica)35
αὖτιςîndărăt, înapoi; din nou, iarăși; apoi, în continuare, cu altă ocazie10
αὐτός, ή, όînsuși, însăși; de la sine, spontan; el, ea08
αὐτόςînsuși, însăși; (cu valoare emfatică, gener. despre pers. a III-a) el (însuși), ea (însăși); de la sine, spontan; același01
αὐτοῦîn același loc, aici sau acolo63
αὔτωςîn același fel, la fel37
ἀφαιρέω (αἱρε-, ἑλ-), ἀφαιρήσω, ἀφέελον (ἀφεῖλον), ἀφῄρηκα*, ἀφῄρημαι*, ἀφῃρέθην*smulg, răpesc, îndepărtez, înlătur, elimin, iau40
ἄφαρîndată, imediat, repede58
ἄφενος, εος, τόbogăție, avuție41
ἀφίημι (ἡ-, ἑ-), ἀφήσω, ἀφῆκα (ἀφέηκα)dau drumul, arunc, zvârl, lansez; las să cadă, scot afară, elimin, emit; las liber, eliberez, dau drumul, scutesc19
ἀφύσσω (ἀφυγ-), ἀφύξωscot (un lichid dintr-un recipient), strâng, adun41
Ἀχαιίς, ίδοςdin Ahaia51
Ἀχαιός, οῦ, ὁdin Achaia, grec06
Ἀχαιόςgrec01
Ἀχιλλεύς, ῆος, ὁAhile13
ἈχιλλεύςAhile01
ἄχνυμαιsunt îndurerat / mâhnit (de durere, mânie)33
ἄχος, εος, τόdurere, chin, mâhnire, tristețe43
ἄψînapoi, îndărăt, la loc; în schimb, la rândul său, din nou, înapoi26
β
βαθύς, εῖα, ύadânc; gros; profund; întins; des72
βαίνω (βαν-, βα-), βήσω (βήσομαι), ἔβησα (ἔβην)merg; (+ ac. de direcție, cu sau fără prep.) mă îndrept, pornesc; mă urc, mă sui (+ prep.); plec, purced, ies, părăsesc (+ gen. separativ, cu sau fără prep.); străbat, mișc, pun în mișcare, mă abat asupra cuiva, azvârl05
βάλλω (βαλ-, βλη-), βαλέω, ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαιarunc (la o depărtare oarecare), azvârl; scap de ceva, lepăd; las sau fac să cadă, dobor, dărâm; dau cu ceva în cineva, lovesc, nimeresc, izbesc, împroșc; pun, așez, introduc24
βαρύς, εῖα, ύgreu, care atârnă greu; puternic, viguros; greu de îndurat, insuportabil; (despre sunet, în op. cu ὀξύς "ascuțit") grav, profund31
βασιλεύς, ῆος, ὁrege, comandant suprem; prinț, conducător15
βέλος, εος, τόlance, săgeată (Cf. βάλλω)22
βένθος, εος, τόadâncul mării58
βηλός, οῦ, ὁprag76
βίη, ης, ἡforță, vigoare, tărie, vlagă; act de violență, violență, silă61
βιός, οῦ, ὁ(propr. vână > coardă) arc24
βουλεύω, βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα*, βεβούλευμαι*, ἐβουλεύθην*țin sfat, deliberez, mă gândesc; plănuiesc în urma unei deliberări, urzesc, pun la cale, hotărăsc, decid, stabilesc; sfătuiesc, dau cuiva un sfat72
βουλή, ῆς, ἡ deliberare, chibzuire, gând; hotărâre (luată în urma unei deliberări); sfat (oferit altcuiva); (ca rezultat al deliberării) voie, voință, vrere; Sfatul bătrânilor, Consiliu03
βουλήdeliberare, chibzuire, gând; hotărâre (luată în urma unei deliberări); sfat (oferit altcuiva); (ca rezultat al deliberării) voie, voință, vrere; Sfatul bătrânilor, Consiliu01
βουληφόρος, ονsfetnic, sfătuitor38
βούλομαι (βουλ-, βουλε-), βουλήσομαι*, βέβουλα, βεβούλημαι*, ἐβουλήθην(în general distinct de ἐθέλω "vreau") doresc, voiesc; prefer27
βοῦς, βοός, ὁ, ἡvacă, bou, taur39
βοῶπις, ιδοςcu ochi de junincă (sc. cu ochii mari, ca semn al frumuseții), galeșă sau cu ochi strălucitori / înflăcărați (vaca = întrupare a focului în mitologia IE) (frecv. epitet al zeiței Hera)74
Βριάρεως (Βριάρηος, GH073, 086), ω, ὁBriareu61
Βρισεύς, ῆος, ὁBrises, tatăl lui Briseis60
Βρισηίς, ίδος, ἡBriseis, fiica lui Brises43
βροτός, οῦ, ὁmuritor, om53
βωμός, οῦ, ὁ (cf. βαίνω)platformă ridicată, suport; bază a unei statui, pedestal, soclu; altar, altar ridicat pe o bază64
βωτιάνειραcare hrănește oamenii, doică a eroilor39
γ
γαῖα, ης, ἡpământ (ca element), țărână, pământul ca suprafață delimitată, ținut, regiune, pământul ca suprafață nedelimitată, lumea terestră50
γαίω (γαϝ-)strălucesc, radiez61
γάρ conj. post. căci, fiindcă, într-adevăr04
γεenclitic, scoate în evidență cuvântul sau prop. la care se raportează; (sens limitativ) cel puțin, măcar; (întărește o afirmație) într-adevăr, cu adevărat, desigur26
γείνομαι (γεν-), -, ἐγεινάμηνdau naștere, aduc pe lume, mă nasc53
γέλως, γέλωτος, ὁrâs77
γενεή, ῆς, ἡneam, viță, rasă, fmilie, generație51
γεραιός, ή, όνbătrân, venerabil; în vârstă21
γέρας, αος, τόdar de cinstire, cinstire35
γέρων, οντος, ὁbătrân18
γηθέω (γηθ-, γηθε-), γηθήσω, ἐγήθησα, γέγηθαmă bucur, mă veselesc51
γῆρας, αος, τόbătrânețe18
γίγνομαι (γεν-, γενε-, γον-), γενήσομαι*, ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι*a se naște; a lua naștere, a se ivi, a se produce, a avea loc, a se desfășura; a deveni, a ajunge; a fi, a se afla, a aparține24
γιγνώσκω (γνω-, γνο-), γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα*, ἔγνωσμαι*, ἐγνώσθην*cunosc, recunosc, discern, înțeleg, știu, aflu, prind de veste44
γλαυκῶπις, ιδοςcu ochi scânteietori/limpezi, cu o înfățișare strălucitoare (conform altei interpretări, cu ochi de cucuvea)45
γλυκύς, εῖα, ύdulce50
γλώσσα, ης, ἡlimbă, glas, vorbire, grai, dialect50
γόνυ, γουνός (γούνατος), τόgenunchi61
γουνάζομαι (cf. γόνυ), γουνάσομαιcuprind genunchii, implor, rog stăruitor63
γυνή, γυναικός, ἡfemeie, soție58
δ
δαιμόνιος, η, ονrelativ la ceea ce este divin, aparținând divinității; înzestrat cu calitățile divinității; (voc. δαιμόνιε, -ίη, -ιοι, în adresări directe, atât în sens pozitiv cât și neg., gener. când se vrea atragerea bunăvoinței interlocutorului; cf. lat. sacer "sfânt" și "blestemat") fericitule, ființă binecuvântată / nenorocitule, afurisite/o, blestematule74
δαίμων, ονος, ὁ, ἡputere sau voință divină, divinitate, duh, zeu/zeiță46
δαίνυμι, δαίσω, ἔδαισα* (ἐδαισάμην), ἐδαίσθην* (cf. δαίς)ospătez; sărbătoresc cu un ospăț, dau un ospăț pentru a marca un eveniment66
δαίς, δαιτός, ἡospăț, banchet13
δαίςospăț, banchet01
δάκρυ, υος, τόlacrimă22
δακρω*, δακρσω*, ἐδάκρυσα, δεδάκρυμαιlăcrimez, plâng58
δαμάζω (δαμαδ-), δαμάσ(σ)ω (GH103-104), ἐδάμασ(σ)αîmblânzesc, domesticesc, strunesc; înfrâng, supun, domin, îngenunchez (pe cineva); (euf. pt.) ucid, răpun, duc la pieire, nimicesc26
Δαναός, οῦ, ὁgrec; Danaos a fost eroul fondator al Argosului; pluralul Δαναοί, Danai la origine popor din Argos.10
δασμός, οῦ, ὁîmpărțire, repartizare41
δατέομαι (δατ-, δατε-), δάσ(σ)ομαι, ἑδασ(σ)άμην, δέδασμαιrup în bucăți, împart, distribui35
-δεcu ac. (GH288, 4) spre, către, la09
δέ(gener. cu sens slab adversativ; pune față în față două elemente, fără ca unul să-l nege pe celălalt) iar, însă; (uneori cu sens puternic adversativ) ci, în schimb, dar; oare?, și04
δείδω (δϝι, δϝει-, δϝοι-), δείσομαι, ἔδεισα, δέδοικα (δείδια)mă tem, mi-e frică, (la aor.) mă sperii, mă înspăimânt; am respect (amestecat cu teamă)21
δειλός, ή, όνlaș, fricos, leneș, trândav, de nimic, meschin, mișel, nemernic, vrednic de milă, trist, amarnic54
δεινήde care ai de ce să te temi, de temut, cumplită, îngrozitoare, cruntă, primejdioasă03
δεινός, ή, όνde care ai de ce să te temi, de temut, cumplit, crunt, groaznic, îngrozitor06
δέκατος, η, ονal zecelea / a zecea18
δέμας, αος, τόcorp, trup, făptură, statură34
δεξιτερός, ή, όνdin partea dreaptă, drept, mâna dreaptă, dreapta70
δέος, δέος (δείους), τόfrică, teamă; motiv de teamă70
δέπας, αος, τόcupă (de băut), vas67
δέρκομαι (δερκ-, δορκ-, δρακ-), ἔδρακον, δέδορκα, ἐδέρχθην* (ἐδράκην*)fixez cu privirea, văd, privesc pătrunzător, observ, zăresc31
δέρω (δερ-, δαρ-), δερέω*, ἔδειρα, δέδραμαι*, ἐδάρην*jupoi, iau pielea, despielițez, belesc65
δεσμός, οῦ, ὁ (cf. δέω)legătură, nod; funie, lanț; conexiune; element de prindere, nit; odgon; ligament61
δεύομαι (δευ-, δευε-), δευήσομαι, ἐδεύησαduc lipsă, am nevoie37
δεῦροîncoace, (până) aici; hai (încoace), aici! vino!39
δεύτερος, η, ονal doilea, secund; următor, ulterior70
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην (ἐδέγμην)primesc, accept, iau17
δέω, δήσω, ἔδησα, δέδηκα*, δέδεμαι, ἐδέθηνleg; întemnițez; bandajez; amarez; rețin, opresc, împiedic61
δήîntr-adevăr, desigur, vezi bine, da15
δηθνωzăbovesc, întârzii, petrec multă vreme19
δηλέομαι*, δηλήσομαι, ἐδηλησάμην, δεδήλημαι*vatăm, rănesc, prăpădesc, stric, distrug39
δημοβόρος, η, ονcare devorează poporul, care se înfruptă cu lăcomie din avutul obștesc47
δήνmult timp, multă vreme, îndelung; mult, departe62
διά(adv.) prin, dintr-o parte în alta; despărțit, separat; cu totul, complet, până la capăt; (prep.) (+ gen) prin, printre, dintr-o parte în alta, de pe o parte pe alta, peste; (+ ac.) prin; printre; pe durata; prin (intermediul), cu (ajutorul); din pricina, datorită, de, pentru09
διάνδιχαîn două feluri, în mod diferit43
διαπέρθω (περθ-, πραθ-), διαπέρσω, διέπερσα (διέπραθον)distrug (complet), jefuiesc, pustiesc59
διαπρήσσω (πρηκ-), διαπρήξω, διέπρηξα, διαπέπραγμα†, διαπέπρηγμαι†, διεπρήχθην†fac (până la capăt), săvârșesc, realizez, înfăptuiesc, isprăvesc68
διατμήγω (τμηγ-, τμαγ-), διατμήξω*, διέτμηξα (διέτμαγον), διετμάγηνtai (prin mijloc, în două, în bucăți), despic; împart (în două), despart72
δίδωμι (δω-, δο-), (δι)δώσω, ἔδωκαdau (de bunăvoie), dăruiesc, ofer; acord; plătesc; aduc (jertfe); dau (pradă), încredințez, las (în seama, în grija); dau (în căsătorie, de soție sau soț)17
διείρομαι (εἰρ-, εἰρε-), διειρήσομαιîntreb73
διέπω (σεπ-, σπ-), διέψω, διέσπονmă ocup de, duc greul, administrez, (o)rânduiesc, (con)duc41
διίστημι (στη-, στα-), διαστήσω, διέστησα (διέστην)stau sau mă dau la o parte, mă despart, mă separ; mă dezbin, mă învrăjbesc15
διφιλος, η, ονdrag lui Zeus09
δικάζω (δικαδ-), δικάσω*, ἐδίκασ(σ)α, δεδίκασμαι*, ἐδικάσθην*judec, țin / fac o judecată, pronunț o sentință, iau o hotărâre; sunt judecător, fac parte dintr-un tribunal73
δικασπόλος, ου, ὁjudecător48
διογενής, έςnăscut din Zeus, urmaș al lui Zeus, divin57
δῖος, α, ονdivin, zeiesc; urmaș al lui Zeus08
διοτρεφής, έςhrănit de Zeus, întărit de Zeus, divin, ilustru42
δίπτυξ, υχοςdublu, în două straturi65
δολομήτης, αο, ὁcu gând șiret, cu minte vicleană73
δόρυ, δουρός (δούρατος), τόtrunchi (de copac), tulpină, buștean, buturugă, grindă, bârnă, scândură, suliță, lance54
Δρύας, αντος, ὁDrias52
δ(υ)ωδέκατος, η, ονal doisprezecelea63
δύναμαι, δυνήσομαι, δεδύνημαι*, ἐδυνάσθηνpot, sunt în stare să, am forță (fizică) sau putere (influență)49
δύο (δύω)doi16
δῶ(neut. indecl.) casă, palat63
δῶμα, ατος, τόcasă, lucuință, lăcaș, sălaș17
δῶρον, ου, τόdar, ofrandă46
ε
ἐάω (σεϝα-), ἐσω, εἴασα, εἴακα*, εἴαμαι*, εἰθην*las, permit, îngădui53
ἐγγυαλίζω, ἐγγυαλίξω, ἠγγυάλιξαpun în palmă, acord, ofer, dau58
ἐγώ(ν), μέο (μεῦ GH084-085), GH260eu17
ἐδητύς, ύος, ἡmâncare, hrană66
ἕδος, εος, τόloc de ședere, jilț; acțiunea de a ședea, ședere, așezare; lăcaș, sălaș72
ἐείκοσι (εἶκοσι)douăzeci55
ἐέλδωρ (nedecl.), τόdorință22
ἕζομαι (σεδ- GH103), ἕσσομαι, εἷσα, ἑ(ε)σσάμηνșed, mă așez; cad la pământ; mă aplec, mă îndoi24
( ἐ)θέλω (ἐθελ-, ἐθελε-), ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα*vreau, voiesc, doresc; pot34
εἴ τε (εἴτε) ... εἴ τε (εἴτε)fie (că) ... fie (că), sau ... sau27
ε(ἴ)ρυμαι (ϝερυ-), ε(ἰ)ρύσ(σ)ομαι, ε(ἰ)ρυσ(σ)άμηνapăr, ocrotesc, păzesc, scap, izbăvesc, salvez, mântuiesc, țin (la distanță), opresc46
εἰ, αἰ(interj.) hai!; (partic. în prop. optative, frecv. εἰ γὰρ εἴθε) de...!, o, dacă!..., dacă numai...!; (conj.) dacă, de, în caz că; chiar dacă22
εἰ(interj.) hai! haide!54
*εἶδω (εἴδομαι) (ϝειδ-, ϝοιδ-, ϝιδ-), εἰδήσω (εἴσομαι), εἶδον, οἶδα, mai mult ca perfect ᾔδεαact. aor., văd; viit. și perf., știu; med., par, apar28
εἴλω (εἴλομαι) (ϝελ-), ἔελσα, ἔελμαι, ἐάληνstrâng (laolaltă), înghesui, îmbulzesc, închid (înăuntru); răsucesc, învârt61
εἶμι (εἰ-, ἰ-), εἴσομαιprez., adesea cu înțeles de viit. merg, mă duc; vin19
εἰμί (ἐσ-), ἔσ(σ)ομαιsunt, exist34
εἵνεκα (= ἕνεκα, GH071)din cauza, din pricina, pentru, datorită42
εἴρομαι (= ἐρέω) (εἰρ-, εἰρε-), εἰρήσομαιîntreb70
εἴρω (ϝερ-, ϝρη-, ϝεπ-), ἐρέω, εἶπον (ἔειπον)vorbesc, spun, povestesc12
εἰς (ἐς)(adv.) în(spre), înăuntru; (prep. + ac.) la, spre, către, în direcția, înspre, în; până la, până în momentul, pentru (durata de); în vederea; cu privire la, în ceea ce privește05
εἷς, μία, ἕν (GH258)unu, unul singur38
ση [ἶσος]deopotrivă, asemenea, egal, echivalent, simetric, echilibrat55
εἰσί(ν) (ei) sunt04
εἴσω(adv.) în(l)ăuntru, în interior; (prep.) (+ ac.) înăuntru, (până) în; (+ gen.) înăuntrul, în28
ἐκ (ἐξ) (adv.) afară (din); (prep. cu gen.) din, dinspre, de la, de; dintre04
ἑκάεργος, οῦ, ὁcare acționează de departe sau după voia sa, Apolon38
ἕκαστος, η, ονfiecare, fiece; oricine73
ἑκατηβελέτης, αο, ὁcare trage sau nimerește (de) departe, ținaș, arcaș (epitet al lui Apolon)28
ἑκατηβόλος (= ἑκηβόλος), ου, ὁcare trage sau nimerește (de) departe, țintaș, arcaș (epitet al lui Apolon)59
ἑκατόγχειρος, η, ονcu o sută de brațe61
ἑκατόμβη, ης, ἡhecatombă, jertfă de o sută de vite; jertfă mare, sângeroasă10
ἕκατος, ου, ὁcare trage (de) departe, țintaș, arcaș (epitet al lui Apolon)60
ἐκεῖνος, η, ο= κεῖνος, η, ο, (pron.) acela, aceea, acel lucru; el, ea; (adj.) acel, acea08
ἑκηβόλος, ου, ὁcare trage sau nimerește (de) departe, țintaș, epitet al lui Apollo08
ἔκπαγλος, ονînspăimântător, cumplit, grozav, strașnic38
ἐκπάγλως(în chip) grozav, strașnic52
ἐκπέρθω (περθ-, πραθ-), ἐκπέρσω, ἐξέπερσα (ἐξέπαρθον)jefuiesc sau prăpădesc (de tot), distrug (din temelii), pustiesc17
ἐκτάμνω, ἐξέταμονtai, scot (prin tăiere); dobor, cioplesc65
Ἕκτωρ, ορος, ὁHector, fiul lui Priam și conducătorul troienilor49
ἐλαύνω (cf. ἐλάω)fac (pe cineva sau ceva) să meargă înainte, mân, conduc; răpesc, jefuiesc, prad; cârmesc, conduc, dirijez; mă năpustesc împotrivă, prigonesc, năpăstuiesc, atac, urmăresc, fugăresc, hăituiesc; prind (în pământ), fixez, pironesc; lovesc, izbesc, străpung, împlânt; întind, extind, prelungesc, trasez; forjez, bat; vâslesc, călătoresc pe mare, navighez; trec prin, pătrund75
ἔλαφος, ου, ὁ, ἡcerb sau căprioară (cerboaică, ciută)47
ἐλάω, ἐλά(σ)(σ)ω, ἔλασ(σ)α, ἐλήλακα*, ἐλήλαμαι, ἠλάθην*fac (pe cineva sau ceva) să meargă înainte, mân, conduc, împing în față, îmboldesc; răpesc, jefuiesc, prad; lovesc39
ἐλελίζω* (ἐλικ-), ἐλέλιξα, ἐλελίχθηνscutur, zgâlțâi, zgudui, agit; fac să se întoarcă; răstorn; tremur, tresar, vibrez; fac cale întoarsă, mă întorc; mă încolăcesc72
ἑλίκωψ, ωπος m., ἑλικῶπις, ιδος f.,cu ochi vii, chipeș32
ἐλίσσω (ϝελικ-), ἐλίξω*, εἴλιξα, εἴλιγμαι, εἰλίχθην (ει = εε, GH084-085)dau ocol, înconjor, mă rotesc, mă încolăcesc, mă învârtesc, trebăluiesc56
ἕλκω (ἑλκ- = σελκ-, GH103-104)trag, atârn, cântăresc, târăsc44
ἑλώριον, ου, τόpradă06
ἑλώριονpradă01
ἐμός, ή, όνal meu09
ἔμπηςîn egală măsură, deopotrivă; cu totul, în întregime, în orice caz; totuși, cu toate acestea, chiar și74
ἐμφύω, ἐμφσω, ἐνέφυσα (ἐνέφυν), ἐμπέφυκαfac să se nască în, sădesc, insuflu; cresc, mă nasc; mă prind, mă agăț, apuc70
ἐναντίος, η, ον(adj.) care este în față, care stă înainte; care merge în direcția opusă, care vin din față; (adv.) în față, față în față, împotrivă72
ἐναρίζω (ἐναριγ-), ἐναρίξω, ἠνάριξαprad (armele unui războinic ucis), ucid43
ἐνδέξιος, η, ονdin dreapta, de la stânga la dreapta76
ἔνδοθιînăuntru, în interior, în casă49
ἔνειμι (ἐσ-), ἐνέσ(σ)ομαιsunt în76
ἕνεκα (εἵνεκα, GH071)din cauza, din pricina, pentru, datorită32
ἔνθαacolo; atunci; acolo unde, în locul în care19
ἐνθάδε(de) aici41
ἐν(ί), εἰν(adv.) înăuntru; printre, între; (prep. + dat.) în; din; (de) la; în mijlocul; în fața, înaintea; dintre; pe, la; în timpul; cu, prin; din pricina, datorită, cu ajutorul, grație03
ἐννήμαρvreme de nouă zile25
ἐνόρνυμι, ἐνόρσω, ἐνῶρσα (ἐνώρορον), ἐνόρωρα, ἐνορώρεμαιfac să se nască în, trezesc, insuflu, stârnesc, provoc77
ἐντόςcu gen., GH492, înăuntru, în interior63
ἐξάγω, ἐξάξω, ἐξήγαγον, ἐξῆχα**, εξῆγμαι*, ἐξήχθην*mân afară, (con)duc afară57
Ἐξάδιος, ου, ὁExadiu52
ἐξαλαπάζω (ἀλαπαγ-), ἐξαλαπάξω, ἐξηλάπαξαdistrug complet, nimicesc36
ἐξαυδάω, ἐξαυδήσω*, ἐξηύδησαspun deschis, spun, vorbesc59
ἐξαῦτιςînapoi, îndărăt, din nou, la rândul său47
ἑξείηςla/pe rând, unul după altul, în urma64
ἐξείρω (ϝερ-, ϝρη-, ϝεπ-), ἐξερέω, ἐξεῖπον, ἐξείρηκα*, ἐξείρημαι, ἐξειρήθηνspun, exprim, declar46
ἐξονομάζωrostesc cu voce tare, vestesc59
ἑοgen. GH260, οἱ dat. (encl.), (al) lui, ei28
ἔοικα sunt asemănător, semăn; (gener. impers. + inf., uneori subânțeles) a părea potrivit, a se cuveni; (part. ἐοικώς fem. -υῖα + dat.) asemănător, asemenea23
ἑός, ἑή, ἑόν (= ὅς, ἥ, ὅν)al său, propriu30
ἐπαγείρω (ἀγερ-), ἐπήγειρα, ἐπαγήγερμαι, ἐπηγέρθηνadun, strâng36
ἐπαίτιος, η, ονvrednic de reproș, care poate sau merită să fie acuzat, vinovat57
ἐπαπειλέω, ἐπαπειλήσω, ἐπηπείλησαameninț56
ἐπάρχω, ἐπάρξω, ἐπῆρξα, ἐπῆργμαι*, ἐπήρχθην*(act.) conduc asupra, stăpânesc peste, am autoritate asupra, domnesc peste; (med.) încep (să vărs vin pentru libații)67
ἐπασσύτερος, η, ονunul după altul, frecvent, urgent60
ἐπαυρίσκω (ἐπαυρέω) (αὐρ-, αὐρε-), ἐπαυρήσομαι, ἐπαῦρονam parte de, mă bucur de, profit de (cu gen., GH482)61
ἐπείdupă ce, (atunci) când25
*ἐπείκω (ϝεικ-, ϝοικ-, ϝικ-), ἐπέοικαmă asemăn, sunt pe măsură; mă potrivesc36
ἔπειμι (εἰ-, ἰ-), ἐπείσομαιmerg spre, ajung la, mă apropii; plec, străbat, vizitez; merg împotrivă, atac, asediez20
ἔπειταapoi, în continuare, pe urmă, după aceea; atunci, prin urmare, deci21
ἐπέλπομαιsper (încă), nădăjduiesc73
ἐπέρχομαι (ἐρχ-, ἐλθ-, ἐλευθ-, ἐλυθ-), ἐπελεύσομαι, ἐπῆλθον (ἐπήλυθον), ἐπελήλυθα (ἐπειλήλυθα)vin (către), sosesc, ies în cale, mă apropii; mă ivesc, apar; traversez, parcurg; vin împotrivă, atac72
ἐπευφημέω, ἐπευφήμησαprimesc cu bucurie, mă învoiesc să19
ἐπί(adv.) apoi, în plus; (prep.) (+ gen.) pe; (de) la, din; în față, înainte; în timpul, în momentul, în zilele; (+ dat.) pe; lângă, la; către, spre, împotriva; peste, după; pentru, în cinstea; în în timpul; (+ ac.) pe; către, spre, în direcția, (până) la; prin, de-a lungul, pe, peste; printre; vreme de, timp de04
ἐπιγνάμπτω, ἐπιγράμψω*, ἐπέγναμψα, ἐπεγνάμφθηνîndoi; înduplec74
ἐπιείκελος, η, ονasemănător, asemenea, deopotrivă52
ἐπιεικής, έςpotrivit, proporționat, după cum se cade, cuvenit73
ἐπιέννυμι (ἐφ-έννυμι) (ϝεσ-), ἐφέσ(σ)ω, ἔφεσ(σ)α, ἐφεῖμαι (ἐφέσμαι)(cu și fără eliziune) învelesc cu, îmbrac, înveșmântez38
ἐπικραιαίνω (κραν-), ἐπεκρήηναduc la îndeplinire, realizez65
ἐπιμέμφομαι, ἐπιμέμψομαι*, ἐπιμεμψάμην*, ἐπεμέμφθηνmă plâng de, sunt furios pe, reproșez, învinuiesc, imput27
ἐπιπείθομαιmă las convins, mă supun, am încredere46
ἐπιπλέω (πλευ-, πλεϝ-, πλυ-), ἐπιπλεύσομαι, ἐπέπλευσα*, ἐπιπέπλευκα*, ἐπιπέπλευσμαι*plutesc (pe), navighez (pe), călătoresc pe mare55
ἐπιρρώομαι, ἐπερχρωσάμηνmă agit, mă frământ, trebăluiesc; flutur, mă unduiesc72
ἐπισσεύω (σευ-, συ-), -, ἐπέσσευα, ἐπέσσυμαι, ἐπεσ(σ)ύθηνîndemn, îmboldesc42
ἐπιστέφω, ἐπιστέψω*, ἐπέστεψα* (ἐπεστεφάμην), ἐπέστεμμαι*, ἐπεστέφθην*încununez, vărs (un lichid) de jur împrejur sau în cinstea; (med.) umplu până la buza vasului66
ἐπιτέλλω (τελ-, ταλ-), ἐπέτειλα, ἐπιτέταλμαιporuncesc, ordon, adresez54
ἐπιτηδέςîn număr suficient38
ἐπιφέρω (φερ-, οἰ-, ἐνεκ-), ἐποίσω, ἐπήνεικα (ἐπήνεικον), ἐπενήνοχα*, ἐπενήνεγμαι*, ἐπηνέχθην*port (la sau împotriva), aduc31
ἐπιχθόνιος, η, ονde pe pământ52
ἐποίχομαι (οἰχ-, οἰχε-, οἰχο-), ἐποιχήσομαι*, ἐπῴχωκαmă duc (la), merg (la), mă apropii (de); mă duc (asupra), atac; mă duc (încoace și încolo), umblu (de colo colo); mă pun pe treabă, mă ocup cu20
ἔπος, εος, τόvorbă, cuvânt; vorbire, grai; cuvânt dat, promisiune, făgăduială; sfat, povață; veste, mesaj29
ἕπω (σεπ-, σπ-), ἕψω, ἕσπονmă îndeletnicesc cu, mă îngrijesc de; med., urmez, vin din urmă, însoțesc40
ἔργον, ου, τό (ϝεργον)lucrare, faptă, acțiune; lucru, treabă; activitate, ocupație, îndeletnicire; înfăptuire, operă09
ἔρδω (de la ϝερζω: ϝεργ-, ϝοργ-), ἔρξω, ἔρξα, ἔοργαfac, făptuiesc, săvârșesc56
ἐρεθίζω (ἐρειδ-)stârnesc, întărât, zădărăsc, răscolesc, provoc20
ἐρέθωstârnesc, întărât, zădărăsc, provoc71
ἐρέτης, αο, ὁvâslaș38
ἐρετμόν, οῦ, τόvâslă, lopată63
ἐρέφω*, ἐρέψω*, ἤρεψαacopăr, pun acoperiș la (o casă), învelesc22
ἐρέω (ἐρεϝ-)întreb, caut26
ἐρητω, ἠρήτυσα, ἠρητθηνțin îndărăt, opresc, rețin, potolesc, împiedic43
ἐριβώλαξ, ακοςcu bulgări mari de pământ, foarte roditor, mănos39
ἐριδαίνω (ἐριδαν-)sunt sau intru în dispută cu cineva, mă cert; mă întrec cu cineva75
ἐρίζω (ἐριδ-), -, ἤρισ(σ)αmă sfădesc, mă cert, sunt sau intru în dispută (cu), discut (în contradictoriu); mă iau la întrecere, rivalizez, concurez (cu), îmi disput15
ἔρις, ιδος, ἡvrajbă, harță, conflict; sfadă, ceartă, gâlceavă, zâzanie, dezbinare, controversă; dispută, întrecere, competiție15
ἕρκος, εος, τόîngrăditură, împrejmuire, gard, zid, ogradă, incintă, sălaș, apărătoare, meterez53
ἕρμα, ατος, τόproptea, sprijin, suport, reazem68
ἔρος, ου, ὁiubire, dragoste (pătimașă), sentiment erotic, pasiune; dorință, poftă, dor66
ἐρύω (ϝερυ-, ϝρυ-), ἐρύω, εἴρυσ(σ)α, εἴρυσ(σ)μαιtrag (cu forță), întind; (med.) îmi trag (afară), trag la mine, scot, smulg; (pas.) sunt tras (la țărm, pe uscat)37
ἔρχομαι (ἐρχ-, ἐλε-, ἐλευθ-, ἐλυθ-), ἐλεύσομαι, ἦλθον (ἤλυθον)vin, sosesc, ajung; merg, mă duc16
ἐρωέω, ἐρωήσω, ἠρώησαnăvălesc, țâșnesc, dau înapoi, mă retrag54
ἐς= εἰς33
ἐσθλός, ή, όνbun, brav, viteaz (op. κακός "rău, netrebnic"); de neam bun, de vază, nobil; destoinic; de folos, prielnic; bogat, prețios; norocos, de bun augur33
ἐστί(ν) (el, ea) este04
ἑταῖρος (ἕταρος, GH071), ου, ὁtovarăș (de arme, de drum ș.a.), camarad, însoțitor, soț, fârtat, prieten, ucenic, discipol57
ἕταρος (ἑταῖρος, GH071)tovarăș, camarad, însoțitor, soț, fârtat, prieten, ucenic, discipol42
ἑτέρωθενdin cealaltă parte50
ἐτήτυμος, η, ονadevărat; real, autentic, curat, sigur; care spune adevărul, sincer, cinstit74
ἔτιîncă, tot, mai; încă și, și chiar32
ἑτοιμάζω* (ἑτοιμαδ-), ἑτοιμάσθω*, ἡτοίμασαfac să fie gata, pregătesc35
ἐύδμητος, η, ονbine clădit, bine construit64
εὔζωνος, ονcu brâu frumos, bine încins63
εὔκηλος, η, ονliniștit, netulburat, în tihnă, în voie74
ἐυκνήμις, ιδοςcu pulpare frumoase17
εὐνή, ῆς, ἡculcuș, așternut, pat; patul de pe urmă (mormânt), loc de odihnă; pl. αἱ εὐναί: pietre-ancore (pietre aruncate de la proră, folosite drept ancoră)64
εὑρίσκω (εὑρ-, εὑρε-), εὑρήσω*, εὗρον, εὕρηκα**, εὕρημαι*, εὑρέθην*dau peste, întâlnesc, descopăr, găsesc56
Εὐρυβάτης, αο, ὁEvribate56
εὐρύοπαcu glas care ajunge până departe, tunător (epitet al lui Zeus)69
εὐρύς, εῖα, ύlarg, întins, vast, spațios; care se întinde până departe33
ἐύς, ἑῆοςbun, de ispravă (în război)60
εὖτεatunci când, de vreme ce, ca și cum49
εὐτείχεος, ονcu ziduri bune36
εὔχομαι, εὔξομαι, εὐξάμην, εὖγμαι*adresez o rugă, (mă) rog; afirm cu tărie, susțin; promit; mă laud, mă fălesc; aduc slavă sau mulțumire23
εὐχωλή, ῆς, ἡrugă, rugăciune; fală, glorie; lăudăroșenie; chiot de glorie27
ἐφετμή, ῆς, ἡporuncă, îndemn, ordin, dispoziție, recomandare, cerere69
ἐφίημι (σι-σημι GH103, ση-, σε- = ἡ-, ἑ-), ἐφήσω, ἐφῆκα (ἐφέηκα), ἐφεῖκα*, ἐφεῖμαι*cu dat., GH504, arunc asupra sau înspre, (a)zvârl către, țintesc; trimit către sau împotrivă, lansez; întind împotrivă, pun (mâna) pe; determin, împing; pun la dispoziție, ofer24
ἔχει(el, ea) are, ține, deține, posedă03
ἐχεπευκής, έςascuțit, tăios24
ἐχθοδοπέω, ἠχθοδόπησαmă fac dușman cuiva, mă învrăjbesc cu71
ἐχθρός, ή, όν (compar. ἐχθίων, ον; superl. ἔχθιστος, η, ον)urât, nesuferit, detestat, odios42
ἔχουσι(ν) (ei) au, țin, dețin, posedă03
ἔχω (σεχ-, σχ-, σχε-, GH103, 119), ἕξω (σχήσω), ἔσχονam, țin, dețin, posed05
ζ
ζάθεος, η, ονpreasfânt, sfânt, (spec. despre locuri, munți, vânturi, râuri) consacrat unei divinități sau locuit de zei; sacru, divin, venerabil22
Ζεύς, Διός, ὁZeus, fiul lui Cronos și Rhea, părinte și rege al oamenilor și al zeilor, zeu al cerului și al tunetului, divinitate supremă în mitologia greacă13
ΖεύςZeus, fiul lui Cronos și Rhea, părinte și rege al oamenilor și al zeilor, zeu al cerului și al tunetului, divinitate supremă în mitologia greacă01
ζώωtrăiesc, sunt viu, sunt în viață; îmi petrec viața, duc un anumit fel de viață31
η
ἢ ... ἤfie ... fie, sau ... sau19
ἤ (ἠέ)(conj.) sau, fie, ori; (comp.) decât, ca 19
ἦ (τοι) (ἦτοι)desigur, într-adevăr, firește (deseori intraductibil)27
într-adevăr, desigur, negreșit, fără îndoială; (în prop. interog., frecv. omis în traducere) oare, au, oare nu29
ἠγάθεος, η, ονpreasfânt, sfânt, divin, sacru51
ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι*merg în față (înaintea altora), deschid drumul, îndrum, călăuzesc, conduc; (+ dat., GH501 și frecv. + gen., GH485) sunt în frunte, (con)duc, guvernez, comand
ἠδέși, în plus22
ἤδηdeja, în acest (sau acel) moment, (de pe) acum51
ἦδος, εος, τόplăcere, mulțumire, bucurie75
ἡδυεπής, έςdulce vorbitor, cu grai plăcut50
ἠέλιος, ου, ὁsoare; (ca punct cardinal) soare-răsare, răsărit67
ἠέριος, η, ονde dimineață69
Ἠετίων, ωνος, ὁEetion, tatăl Andromahăi59
ἧλος, ου, ὁcui ornamental, țintă (pe un sceptru, un pumnal, o cupă etc.), cui (de fixare), știft (la încălțăminte)50
ἧμαι (ἡσ-)(doar prezent) șed, stau jos37
ἦμαρ, ἤμαρτος, τόzi, durată a zilei; timp, vreme76
ἠμέν (corelat cu ἠδέ)și, fie65
ἡμέτερος, η, ονcare ne aparține nouă sau se referă la noi, al nostru18
ἠμί (ἠγ-), imperf., ἦνzic, spun46
ἦμοςcând, atunci când67
ἤν (= εἰ ἄν)(+ conj.) dacă31
ἦν(el, ea) era03
ἧοςpentru o vreme, până ce, până când, până la44
ἤπειρος, ου, ἡpământ tare, uscat (în op. cu marea); întindere mare de uscat, continent (în op. cu insulele)68
ἦραajutor, plac, favoare74
Ἥρη, ης, ἡsora și soția lui Zeus, regina zeilor25
ἠριγένειαnăscută în zori, fiică a dimineții (epitet al lui Ἠώς)67
ἥρως, ἥρωος, ὁpersoană care se distinge prin barbăție, vitejie și noblețe; erou, viteaz, războinic; domn, nobil (cu referire la comandanții militari și la luptători)13
ἥρως persoană care se distinge prin barbăție, vitejie și noblețe; erou, viteaz, războinic; domn, nobil (cu referire la comandanții militari și la luptători)01
ἦσαν(ei) erau03
ἦτορ, ορος, τόinimă, suflet43
ἠύκομος, ονcu plete frumoase21
ἠύτεca, precum, cum59
Ἥφαιστος, ου, ὁ(mitol.) Hefaistos, fiu al lui Zeus și al Herei, soț al Afroditei, zeul focului și al tuturor meșteșugurilor; (fig.) foc74
ἠχήεις, εσσα, ενonomatopeic, răsunător, fremătător, zgomotos39
ἧχιunde77
Ἠώς, Ηόος, ἡEos, Aurora, zeița zorilor de zi67
θ
θάλασσα, ης, ἡmare, ocean04
θαμβέω, θαμβήσω*, ἐθάμβησαsunt cuprins de uimire, de spaimă sau de admirație, sunt uluit, rămân încremenit, mă minunez, mă înfior44
θαμέες, ειαί, έαdes, strâns, numeros24
θάνατος, ου, ὁmoarte10
θαρσέω, θαρσήσω*, ἐθάρσησα, τεθάρσηκαam încredere, sunt îndrăzneț, îmi iau curaj, nu mă tem30
θε, ᾶς, ἡzeiță, zână04
θε (GH005, (*4))zeiță, zână01
θείνω (θεν-), θενέω*, ἔθειναlovesc, bat, izbesc, tai, străpung75
θέμις, ιστος, ἡceea ce este stabilit sau reglementat de către zei, lege de obârșie divină, legea familiei; rânduiala lucrurilor, datină, obicei, rit48
-θενsufix separativ (GH212, 288, 3) 09
θεοείκελος, η, ονasemenea zeilor36
θεοπροπίη, ης, ἡoracol, prevestire, prorocire31
θεοπρόπιον, ου, τόoracol, prevestire, prorocire30
θεοπροτέωanunț voința zeilor, prevestesc, prorocesc34
θεός, οῦ, ὁzeu, zeiță, divinitate, zeitate, voință sau putere divină06
θεράπων, οντος, ὁslujitor devotat, însoțitor, ajutor, tovarăș de luptă56
θεσπέσιος, η, ονcu sunet sau glas divin; de origine divină, zeiesc, divin, ceresc; minunat, uimitor, nemaipomenit, extraordinar, supraomenesc, grozav76
Θεστορίδης, αο, ὁfiul lui Testor, Calhas27
Θέτις, ιδος, ἡTetis, o zeiță a mării, soția lui Peleu62
θέω (θευ-, θεϝ-), θεύσομαιalerg, fug, mă grăbesc, cutreier68
ΘήβηTeba, oraș în Asia Mică59
Θησεύς, ῆος (έος, GH072), ὁTeseu52
θς, θινός, ἡgrămadă, morman; grămadă de nisip, plajă nisipoasă, țărm21
θνήσκω (θνη-, θαν-), θανέομαι, ἔθανον, τέθνηκαmor, încetez de a mai trăi, mor de moarte naturală sau violentă, decedez, răposez, (la aor. și pf.) sunt mort; (cu sens pas.) sunt omorât, pier ucis18
θνητός, ή, όνcare moare sau este supus morții, muritor, pieritor, omenesc57
θοός, ή, όνrapid, iute, sprinten, vioi, ager, agil, grabnic16
θρόνος, ου, ὁscaun înalt cu spătar și brațe, jilț, jeț (distins de κλισμός "scaun, laviță"); jilț de domnitor, scaun de domnie, tron73
θυγάτηρ, τέρος (τρός), ἡpersoană de sex feminin, considerată în raport cu părinții săi (naturali sau adoptivi); fiică16
θυμός, οῦ, ὁsuflu vital, suflare, suflet, inimă, viață; voință, dorință, poftă; însuflețire, îndrăzneală, avânt, curaj; minte, cuget06
θω, ἔθυσαmă năpustesc cu mânie, mă înfurii, mă dezlănțui57
θωρέσσω (θωρεκ-), θωρήξομαι, ἐθώρηξα, ἐθωρήχθηνînarmez (cu platoșă)47
ι
ἰάχω (ϝιϝαχ-, ϝιϝαχε-), ἴαχαțip, strig, urlu, hăulesc, chiui68
δομενεύς, ῆος, ὁIdomeneu38
ἱερεύς, ῆος, ὁpreot, sacerdot, sacrificator, prezicător18
ερόν, οῦ, τόloc sacru, sanctuar, templu, jertfă38
ἱερός, ή, όνsacru, sfânt32
ἵημι (= σι-σημι GH103-104, ση-, σε- = ἡ-, ἑ-), ἥσω, ἧκα (ἕηκα), εἷκα, εἷμαι*arunc, azvârl; dau drumul, las să cadă; trimit, eliberez, emit, (re)vărs, las să curgă; trag, lansez, slobod, țintesc24
ἱκνωvin, ajung51
ἴκμενος, η, ονprielnic, favorabil, priincios, cu priință67
ἱκνέομαι, ἵξομαι, κόμηνvin, ajung; ating, pătrund, cuprind; vin ca suplicant, rog cu stăruință, implor, conjur17
ἵκω, ἷξονvin, ajung56
λαος, η, ονfavorabil, prielnic, priitor, ocrotitor (despre zei), blând, binevoitor (despre oameni)75
ἱλάσκομαι, λά(σ)σομαι, λα(σ)σάμην, λάσθην*îmblânzesc, îmbunez, împac, fac favorabil; sunt favorabil, sunt de partea cuiva32
Ἴλιος, ου, ἡIlios (Ilionul), numele ținutului și apoi al cetății lui Ilos, Troia10
ἵναca să, astfel încât; unde, acolo unde, când45
ἰός, οῦ, ὁsăgeată24
ἵππος, ου, ὁ, ἡcal, iapă39
ἴπτομαι*, ἴψομαι, ἰψάμηνpedepsesc, lovesc65
ἶσος, η (ἐση), ονegal, asemenea cu, același, echilibrat, cumpănit, chibzuit40
ἵστημι (στη-, στα-), στήσω, ἔστησα (ἔστην), ἕστηκα, ἔσταμαι*, ἐστάθηνfac să stea drept, înalț, ridic, pun, așez, stau (în picioare)44
ἱστίον, ου, τόvelă, pânză (de corabie)63
ἱστοδόκη, ης, ἡsuport pe puntea corabiei (în care era fixat catargul), furcă63
ἱστός, οῦ, ὁcatarg; (propr. sul în războiul de țesut, orientat pe verticală în antichitate) război de țesut, gherhgef; țesătură, pânză, stofă20
ἴσχω (ἰσχ- = σι-σ(ε)χ-)o altă formă a lui ἔχω, țin, am în stăpânire, dețin, susțin; mă înfrânez, mă stăpânesc, mă opresc46
ἴφθιμος, η, ον și ος, ονputernic, viguros, vajnic, strașnic; slăvit, de soi, ales13
ἴφθιμοςputernic, viguros, vajnic, strașnic; slăvit, de soi, ales01
ἶφιcu putere, cu tărie, cu violență22
κ
καθάπτω (ἁφ-), καθάψω* (καθάψομαι), καθῆψα, καθῆμμαι, καθήφθην*leg ceva peste ceva; îmbrac; ating ceva; ating cu vorba, mângâi, îmbunez; cert75
καθέζομαι (σεδ- = ἑδ-, GH103-104), καθέσσομαι, καθεῖσα, καθεεσσάμηνșed59
καθεύδω (εὑδ-, εὑδε-), καθευδήσω*dorm77
κάθημαι (ἡσ-)șed, sunt așezat74
καίși, de asemenea, chiar; καί ... καί, atât ... cât și, nu doar ... ci și03
Καινεύς, ῆος (έος, GH072), ὁCheneu52
καίωard, aprind05
κακήrea, săracă, urâtă, ticăloasă, fricoasă, netrebnică03
κακός, ή, όνrău, urât06
κακῶςcu răutate, rău, brutal08
καλέω (καλε-, κλη-), καλέω, ἐκάλεσ(σ)α, κέκληκα*, κέκλημαιstrig, chem pe cineva să vină, adun (în adunare etc.), poftesc la masa mea, chem cu citație la judecătorie, pârăsc25
καλήbună, nobilă, arătoasă, curajoasă, frumoasă03
καλλιπάρῃος, ονcu obraji frumoși38
καλός, ή, όνbun, nobil, arătos, viteaz, frumos06
καλύπτω (καλυβ-), καλύψω, ἐκάλυψα, κεκάλυμμαι, ἐκαλύφθηνacopăr; ascund65
Κάλχας, αντος, ὁCalhas27
κάμνω (καμ-, κημ-), καμέομαι, ἔκαμον, κέκμη(κ)αmuncesc, mă silesc din toată puterea; ostenesc, obosesc, pătimesc rău, sufăr41
καπνός, οῦ, ὁfum, abur, ceață56
κάρη, κρατός (κάρητος), τόcap, vârf72
κάρηνον, ου, τόcap, vârf, creștet, cetățuie23
καρπαλίμωςrepede, dintr-o dată, iute59
καρπός, οῦ, ὁfruct, recoltă, produs39
καρτερός, ή, όν (= κρατερός) (GH097-098)tare, puternic, țeapăn, solid, aspru42
κάρτιστος (= κράτιστος, GH097-098), η, ονsuperl. al lui καρτερός, ή, όν, cel mai tare, cel mai puternic, cel mai viteaz52
κατάadv. și prep. cu gen. și ac.; cu gen.: jos (peste, de la); cu ac.: jos (de-a lungul, prin); potrivit cu, despre23
καταδω, καταδσω, κατέδυσα (κατέδυν), καταδέδυκα, καταδέδυμαι*, κατεδύθην*merg în jos, mă las, mă scufund67
κατακαίω (καυ-, καϝ-, και-), κατακαύσω*, κατέκηαard11
κατακείωam poftă să mă culc (să dorm)77
κατανεύω, κατανεύσω, κατένευσα, κατανένευκα*plec ceva în jos; mă plec; fac semn cu capul, (ca să arăt că) mă învoiesc la ceva70
καταπέσσω (πεκ-, πεπ-), καταπέψω*, κατέπεψα, καταπέπεμμαι*, κατεπέφθην*diger; (fig.) sufăr, fierb în sine-mi, înăbuș în sine-mi30
καταππτω (πετ-, πτε-, πτη-), καταπεσέομαι, κατέπεσον, καταπέπτη(κ)αcad jos sau de tot; slăbesc, mă trec76
καταρέζω (ϝρεγ-), καταρείξω, κατέρ(ρ)εξα, κατερέχθηνdobor, supun; netezesc, mângâi59
κεῖμαι, κείσομαιzac (culcat, obosit etc.), mă odihneasc, stau pus în păstrare35
κεῖνος, η, ο = ἐκεῖνος, η, ο08
κελαινεφής, έςacoperit cu nori negri60
κελαινός, ή, όνnegru, întunecat54
κέλευθος, ου, ἡ (pl. κέλευθα, ων, τά)drum, cale, potecă, călătorie55
κέλομαι (κελ-, κελε-, κλ-), κελήσομαι, ἐκελησάμην* (ἐκεκλόμην)poruncesc, îndemn, chem, numesc28
κέ(ν), ἄν (GH585-591)probabil, posibil20
κερδαλεόφρων, ονviclean, isteț, priceput la câștig38
κερτόμιος, η, ονcare ocărăște, care sfâșie inima, ascuțit, amar73
κεύθω (κευθ-, κυθ-), κεύσω, ἔκευσα (ἔκυθον, κέκυθον), κέκευθαascund, închid59
κεφαλή, ῆς, ἡcap71
κῆδος, εος, τόîngrijorare, neliniște, tristețe64
κήδω (κηδ-, κηδε-, καδ-), κηδήσω, ἐκήδησα*, κέκηδα* (+ gen. GH484)întristez, necăjesc, rănesc25
κῆλον, ου, τοsăgeată, lance25
κήρ, κηρός, ἡmoarte, soartă47
κῆρ, κῆρος, τόinimă, suflet23
κῆρυξ, υκος, ὁvestitor56
Κίλλα, ης, ἡChila, un oraș în Troada04
κινέω*, κινήσω*, ἐκνησα, κεκνημαι*mișc, amestec; mediu și pas., mă pornesc, merg, vin23
κιχνω (κιχ-, κιχε-), κιχήσομαι, ἐκιχησάμην (ἔκιχον, ἐκίχην)întâmpin, găsesc19
κίωvin, mă duc, plec21
κλαγγή, ῆς, ἡțipăt, răget, zgomot, zbârnâit03
κλάζω (κλαγγ-, κλαγ-), κλάγξω*, ἔκλαγξα (ἔκλαγον), κέκληγαfac zgomot, zbârnâi, țip23
κλαίω (κλαυ-, κλαϝ-, κλαι-, κλαιε-), κλαύσομαι, ἔκλαυσα, κέκλαυ(σ)μαι*plâng59
κλέπτω (κλεπ-, κλοπ-, κλαπ-), κλείψω*, ἔκλεψα, κέκλοφα**, κέκλεμμαι*, ἐκλέφθην† (ἐκλάπην*)fur, înșel, ascund36
κλεύω (κλευ-, κλεϝ-, κλυ-), -, ἔκλυονcu genitiv, GH484, aud, ascult11
κλισίη, ης, ἡcolibă, baracă, cort43
Κλυταιμ(ν)ήστρη, ης, ἡClitemnestra, soția lui Agamemnon, conducătorul grecilor în războiul troian. Ea s-a dovedit necredincioasă soțului ei în absența acestuia și l-a ucis la întoarcerea acasă.09
κλυτοτέχνης, εςartist renumit, faimos74
κνέφας, αος, τόîntuneric, noapte67
κνση, ης, ἡgrăsime, savoare, miros de carne friptă27
κοῖλος, η, ονgol, scobit18
κοιμάω (cf. κεῖμαι), κοιμήσω*, ἐκοίμησα, ἐκοιμήθηνculc, adorm pe cineva; potolesc, liniștesc67
κολεόν (κουλεόν, GH071), οῦ, τόteacă (de cuțit, sabie)44
κολῳός, οῦ, ὁzgomot, strigăt, gălăgie, zarvă75
κόμη, ης, ἡpăr lung, plete; coamă44
κομίζω (κομιδ-), κομιῶ, ἐκόμισ(σ)α, κεκόμικα*, κεκόμισμαι*, ἐκομίσθην*îngrijesc; ridic; car, duc cu mine sau de mână76
κορυφή, ῆς, ἡcreștetul capului; vârf de munte; vârf, capăt; coroană69
κορωνίς, ιδοςcurbat, îndoit41
κοσμήτωρ, ορος, ὁcomandant16
κοτέω, ἐκότεσ(σ)α, κεκότη(κ)αmă necăjesc, fierb de necaz; mă mânii, pizmuiesc42
κότος, ου, ὁinvidie, ranchiună, ură30
κῦδος, εος, τόfaimă, renume, slavă, cinste, fală53
κουλέον = κολέον, GH07146
κούρη, ης, ἡfată, femeie tânără32
κουρίδιος, η, ονcăsătorit legal, căsătorit în tinerețe34
κοῦρος, ου, ὁcopil, flăcău, tânăr; fiul stăpânului casei66
κραδίη (καρδίη, GH097-098), ης, ἡinimă47
κραιαίνω (κραν-), ἐκρήηναîndeplinesc, săvârșesc22
κρατερός, ή, όνtare, țeapăn, solid, aspru19
κρατέω (κρατεσ-)cu gen. GH485, conduc, stăpânesc29
κράτος, εος, τόtărie, putere, stăpânire, biruință70
κρείσσων, ονcomparativ al lui κράτος, mai tare, mai puternic, mai bun29
κρείων, ουσα, ονstăpânire, prinț, stăpânitor33
κρήγυος, η, ονde ajutor, favorabil, onest, adevărat, folositor33
κρητήρ, ῆρος, ὁvasul în care se făcea amestecul de vin cu apă66
κρίνω (κριν-, κρι-), κρινέω, ἔκρινα, κέκρικα**, κέκριμαι, ἐκρί(ν)θηνdespart, aleg, deosebesc, judec55
Κρονίδης, αο, ὁfiul lui Cronos, Zeus69
Κρονίων, ωνος, ὁfiul lui Cronos60
κτείνω (κτεν-, κτον-, κτα-ν-), κτενέω, ἔκτεινα (ἔκταν(ον)), ἔκτονα*, ἐκτάθηνomor, ucid61
κυάνεος, η, ονvânăt, albastru închis; negru sau negricios; întunecos72
κυδιάνειραcare înalță bărbații69
κδιστος, η, ονcel mai glorios; superl.35
κῦμα, ατος, τόtalaz, val68
κυνώπης (voc. κυνῶπα)cel cu ochi sau căutătură de câine, nerușinat40
κύπελλον, ου, τόpahar, cană76
κύων, κυνός, ὁ, ἡcâine13
κύωνcâine01
κώπη, ης, ἡmâner46
λ
λαμβάνω* (λαβ-, ληβ-), λήψομαι* (λάψομαι†), ἔλαβον, λελάβηκα†, λέλαμμαι, ἐλήφθην* (ἐλάμφθην†)iau, apuc, accept60
λαμπετάωstrălucesc, mă aprind, scânteiez33
λαμπρός, ή, όνluminos, strălucit77
λαός, οῦ, ὁpopor, mulțime de oameni, oștire, ostași06
λάσιος, η, ονpăros, stufos, aspru43
λείβω, ἔλειψαfac o libație, torn o cupă din băutura de jerfă ca omagiu adus zeilor66
λείπω (λειπ-, λοιπ-, λιπ-), λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην*las, părăsesc48
λέπω* (λεπ-, λαπ-), λέψω, ἔλεψα, λέλαμμαι*, ἐλάπηνcurăț ceva de coajă sau solzi, jupoi48
λευκός, ή, όνalb, strălucitor68
λευκώλενος, ονcu brațe albe25
λεύσσω (λευκ-)văd, privesc, observ, mă uit35
λέχος, εος, τόpat20
λήγω, λήξω, ἔληξαîncetez, mă sfârșesc45
λήθωcu gen., GH484, scap din vedere; (med.) uit69
Λῆμνος, ου, ἡLemnos, o insulă în Marea Egee în apropiere de Troia76
Λητώ, Λητόος (Λητοῦς GH084-085), ἡLeto, mama lui Apolon15
λιάζομαι (λιαδ-), ἐλίασσα, ἐλιάσθηνmă abat, mă depărtez, mă dau la o parte, mă retrag, mă feresc58
λιγύς, εῖα, ύ(despre sunet) ascuțit, subțire, pătrunzător; curat, melodios50
ληνextrem, foarte, în special74
λιμήν, ένος, ὁliman, port63
λίσσομαι (λιτ-), -, ἐλ(λ)ισάμην (ἐλιτόμην)cer, implor16
λοίγιος, η, ονdistrugător, blestemat, groaznic, mortal71
λοιγός, οῦ, ὁdistrugere, ruină, moarte, blestem27
λοιμός, οῦ, ὁmolimă, ciumă26
λόχος, ου, ὁcursă, pândă, ambuscadă47
λῦμα, ατος, τόnecurăție, pată, murdărie55
λύωdezleg, eliberez, rup, distrug05
λωβάομαι*, λωβήσομαι*, ἐλωβησάμηνvatăm; necinstesc; fac rău47
λώιονcomp. neut. al lui ἀγαθός, mai bun, mai de folos47
μ
μάadv. de jurământ, pe (+ numele unui zeu etc.), cu siguranță, cu adevărat31
μάκαρ, αροςbinecuvântat, fericit, norocos57
μακρός, ή, όνlung, întins, îndelungat; mare, mult61
μάλαfoarte, excesiv de, chiar, prin orice mijloace, mult, destul30
μαλακός, ή, όνmoale, fraged; plăcut la pipăire; odihnitor75
μάλιστα (compar. al lui μάλα)foarte mult, cel mai mult, în special, negreșit42
μάλισταcel mai mult, în mod special, cu orice preț16
μᾶλλον comp. al lui μάλα, mai mult74
μαντεύομαι, μαντεύσομαι, ἐμαντευσάμηνprezic, prorocesc, ghicesc viitorul33
μάντις, ιος, ὁvăzător, care ghicește viitorul, proroc26
μαντοσύνη, ης, ἡdar al profeției09
μάρναμαιmă bat, mă lupt; mă silesc51
μάρτυρος, ου, ὁmartor57
μαχέομαι (μάχομαι), μαχήσομαι (-έσσομαι ?) (μαχέομαι), ἐμαχεσ(σ)άμηνlupt, mă bat39
μάχη, ης, ἠluptă, bătălie42
μάχομαι lupt, mă bat15
μεγάθυμος, η, ονcu suflet mare, viteaz10
μέγαρον, ου, τόcasă mare, palat; turn60
μέγας, μεγάλη, μέγαmare, înalt, puternic29
μεθίημι (ση-, σε- = ἡ-, ἑ-, GH103-104), μεθήσω, μεθῆκα (μεθέηκα), μεθεῖκα*, μεθεῖμαι*, μεθείθηνlas, părăsesc; iert, îngădui; mă retrag53
μεθομιλέω, μεθωμλησαmă asociez, am relații apropiate53
*μειδάω, ἐμείδησαsurâd, zâmbesc; sunt vesel76
μείρομαι (σμερ-, σμορ-, σμαρ-), ἔμμοραîmi iau înapoi partea, mă împărtășesc; iau; εἵμαρμαι, îmi este sortit53
μέλας, αινα, ανnegru, întunecat37
μέλι, ιτος, τόmiere50
μέλλω (μελλ-, μελλε-), μελλήσω*, ἐμέλλησα*am de gând (mă gândesc sau sunt pe cale) să fac ceva; sunt dator (trebuie, urmează, este cu putință, îmi este destinat) să...74
μέλπω, μέλψω*, ἔμελψα*cânt, laud în cântări67
μέλω (μελ-, μελε-), μελήσω, μέμηλα, μεμέλημαι* (μέμβλεμαι), ἐμελήθην*îngrijesc, port grijă de ceva, mă silesc la ceva, îmi pasă, mă înteresează71
μέμονα (μεν-, μον-, μα-)doar perf., vreau ceva cu stăruință, doresc ceva76
μέν (corelativ cu δέ)pe de-o parte, cu adevărat. μέν ... δέ, pe de-o parte ... pe de altă parte, în parte ... în parte, una ... cealaltă17
Μενέλαος, ου, ὁMenelau, fratele lui Agamemnon și soțul Elenei40
Μενοιτιάδης, αο, ὁfiul lui Menetiu, Patroclu55
μένος, εος, τόfurie, mânie, putere, curaj, spirit33
μένω (μεν-, μενε-), μενέω, ἔμεινα, μεμένηκα**rămân, aștept42
μερμηρίζω (μηριγ-), ἐμερμήριξαmeditez, mă gândesc43
μέροψ, οπος, ὁmuritor, om51
μέσος, η, ονcel din mijloc, mediu68
μετάadv. și prep. cu gen., dat. și ac., cu, în, printre, între, în mijlocul, după, lângă, în direcția, urmând; cu gen., împreună, cu; cu dat., între, în ceva; cu ac., în urma cuiva, după ceva, după, între24
μεταλλάω, μεταλλήσω*, μετάλλησαcercetez cu amănuntul73
μεταξύîntre39
μετατρέπω (τρεπ-, τροπ-, τραπ-), μετατρέψω, μετέτρεψα (μετέτραπον), μετατέτροφα**, μετατέτραμμαι, μετετράφθην (μετετράπην*)întorc altfel sau altundeva, schimb; med. îngrijesc40
μετάφημι (φη-, φα-), μεταφήσω, μετέφησα*vorbesc între alții sau către cineva25
μεταφράζω* (φραδ-), μεταφράσω*, μετέφρασα (μετεπέγφραδον), μεταπέφρακα**, μεταπέφρασμαι*, μετεφράσθηνspun, indic, declar; med. mă gândesc mai târziu, plănuiesc de-aici încolo37
μετέειπον sau μετεῖπον = μετὰ-εἶπον (ϝεπ-)aorist II al lui εἴρω, vorbesc între, mă adresez, vorbesc către11
μετόπισθε(ν)după, mai târziu30
μήnu, nu cumva19
μηδέși nu, dar nu, nici, nici chiar; μηδὲ ... μηδέ nici ... nici45
μηδέși nici, nici73
μήν (cf. μέν, μά)cu adevărat, într-adevăr, cu siguranță54
μῆνις, ιος, ἡmânie, furie13
μῆνιςmânie, furie01
μηνίω, μηνσω, ἐμήνισαmă mânii, sunt furios50
μηρίον, ου, τόbucată de coapsă, osul coapsei18
μῆρον, ου, τόcoapsă, osul coapsei66
μῆρος, ου, ὁcoapsă43
μήτεși nu, nici; μήτε ... μήτε nici ... nici53
μήτηρ, μητέρος (μητρός), ἡmamă53
μητίετα, αο, ὁgânditor, înțelept42
μιμνήσκω (μνα-), μνήσω, ἔμνησα, μέμνημαι, ἐμνήσθηνamintesc, aduc aminte; țin minte, pomenesc, mennționez61
μίνdoar ac., enclitic, pe el, pe ea20
μινυνθάδιος, η, ονde scurtă durată, efemer, scurt58
μίνυνθος, η, ονscurt, de scurtă durată62
μιστύλλωtai în bucățele, toc mărunt66
μογέω, ἐμόγησαmă ostenesc, mă muncesc, rabd40
μοῖρα, ης, ἡparte, porție; cuvvință, drept; soartă, ursită53
μολπή, ῆς, ἡcântare sau cântec; dans sau joc cu cântece67
Μοῦσα, ης, ἡmuză77
μυθέομαι, μυθήσομαι, ἐμυθησάμηνspun, zic, declar28
μῦθος, ου, ὁcuvânt, poruncă, poveste19
μυρίοι, αι, αfoarte mulți, fără număr, nenumărați06
μυρίοιnenumărți01
Μυρμιδών, όνος, ὁmirmidon, grec42
ν
ναίda, așa48
ναίω (νασ-), ἔνασσα, ἐνάσθηνlocuiesc, mă aflu; med. mă așez cu locuința undeva, mă stabilesc40
νεικέω (νεικεσ-), νεικέσ(σ)ω, ἐνείκεσ(σ)αmă cert, batjocoresc, judec, osândesc71
νέκταρ, αρος, τόnectar, băutura zeilor76
νέκυς, νέκυος, οmort24
νέομαι (νεσ-)de obicei în sens viitor, vin, mă duc, mă întorc20
νέος, η, ον (νεϝος)nou, tânăr, recent51
Νέστωρ, ορος, ὁNestor, unul dintre conducătorii greci50
νεύω, νεύσω, ἔνευσα, νένευκα*plec capul, mă plec; fac semn cu capul; mă înduplec, mă învoiesc la ceva72
νεφεληγερέτα, αο, ὁcare adună nori70
νημερτής, έςnegreșit, adevărat, sigur70
νηός, οῦ, ὁtemplu, altar22
νηῦς, νηός (νεός), ἡcorabie16
νικάω, νικήσω, ἐνκησα, νενκηκα*, νενκημαι*, ἐνικήθηνbiruiesc; am sau capăt întâietate; înfrâng, domolesc75
νοέω, νοήσω, ἐνόησα, νενόηκα*, νενόημαι*, ἐνοήθην*înțeleg, pricep, plănuiesc, prevăd57
νόος, ου, ὁminte, plan, scop36
νόσφι(ν)deosebit, la o parte, departe, în ascuns58
νοῦσος, ου, ἡmolimă, boală06
νύencl., acum, într-adevăr, apoi20
νῦνacum, în momentul de față; în mod obișnuit implică un contrast.19
νύξ, νυκτός, ἡnoapte, întuneric23
νωμάω, νωμήσω*, ἐνώμησαîmpart, dirijez, guvernez; mișc, întrebuințez67
ξ
ξανθός, ή, όνgalben, blond44
ξίφος, εος, τόsabie44
ξυνδέω = συνδέω, ξυνδήσω, ξυνέδησα, ξυνδέδεκα*, ξυνδέδεμαι, ξυνεδέθην*leg (de mâini și de picioare)60
ξυνήιος, η, ονcomun, obștesc (bun comun)35
ξυνίημι (= σι-σημι GH103-104; ἡ-, ἑ-), ξυνήσω, ξυνῆκα (ξυνέηκα) adun, aduc laolaltă, arunc împreună, ascult, mă supun15
ο
ὅ γε, ἥ γε, τό γε (ὅγε, ἥγε, τόγε)acesta, aceea; el, ea27
ὁ, ἡ, τόacesta, aceea; el, ea; cine, care, ce08
ὀβελός, οῦ, ὁfrigare66
ὄδε, ἥδε, τόδεacesta, acela; el, ea36
ὅδε, ἥδε, τόδεacesta (de aici)29
ὅδε, ἥδε, τόδεacesta, acela22
ὁδός, οῦ, ἡdrum, cale, potecă, călătorie, expediție38
Ὀδυσ(σ)εύς, ῆος, ὁOdiseu (Ulise)37
ὄζος, ου, ὁramură, mugur48
ὄθομαιcu gen., GH484, îngrijesc, îmi pasă42
οἰζυρός, ή, όνnenorocit, vrednic de milă sau de plîns; ticălos62
οἴκαδε GH288, 4spre casă, acasă17
οἴκοι [οἶκος loc. GH157, 217]acasă34
οἶκος, ου, ὁcasă, cămin, locuință09
οἰνοβαρής, έςbeat47
οἶνος, ου, ὁ (ϝοῖνος)vin66
οἰνοχοέω, οἰνοχοήσω*, ᾠνοχόησαtorn vin / băutură76
οἷος, η, ονsingur, numai35
οἷος, η, ονce fel, orice fel, precum; încât52
ὀιστός, οῦ, ὁsăgeată, lance23
οἴχομαι (οιχ-, οιχε-, οιχο-), οἰχήσομαι*, ᾤχωκαmă duc, plec; mă fac nevăzut25
οἴω (ὀΐω) (οἰ-, οἰε-), οἰήσομαι*, ὠισάμηνgândesc, mi se pare26
οἰωνοπόλος, ου, ὁobservator al păsărilor, văzător, prezicător27
οἰωνός, οῦ, ὁpasăre (de pradă), vultur, semn prevestitor06
ὀλέκωucid, distrug, nimicesc05
ὀλίγος, η, ονpuțin, puțini, mic, de mică valoare, ieftin41
ὄλλυμι (ὀλ-, ὀλε-, ὀλο-), ὀλέσ(σ)ω, ὤλεσ(σ)α, ὄλωλαdistrug, ucid, ruinez, pierd; (med.) pier, mor45
ὀλοιός, ή, όνblestemat, distrugător57
Ὀλύμπιος, η, ονolimpian09
Ὄλυμπος, ου, ὁOlimp09
ὁμηγερής, έςstrâns în adunare25
ὁμιλέω, ὁμιλήσω*, ὡμλησαsunt împreună cu, mă adun / am relații cu cineva, sunt tovarăș cu52
ὀμίχλη, ης, ἡnegură, ceață, nor, abur59
ὄμμα, ατος, τόochi; pl. față47
ὄμνυμι (ὀμ-, ὀμο-, ὀμε-), ὀμοῦμαι (= ὀμό(σ)ομαι = ὀμόομαι, GH103, 084-085), ὤμο(σ)σα, ὀμώμοκα*, ὀμώμο(σ)μαι*, ὀμώ(σ)θην*jur, susțin cu jurământ, jur ca martor29
ὁμοιόω*, ὁμοιώσω*, ὡμοιώθηνasemăn, compar, egalez43
ὁμοῦîmpreună, în același timp26
ὁμῶςegal, la fel, împreună, în același timp44
ὄναρ, τόvis26
ὀνειδίζω (ὀνειδιδ-), ὠνείδισαzic (pomenesc) ceva spre ocara cuiva; bat cuiva obrazul; mustru, dojenesc, ocărăsc45
ὄνειδος, εος, τοocară, hulă54
ὀνειροπόλος, ου, ὁinterpret de vise, visător26
ὀνίνημι (ὀνη-, ὀνα-), ὀνήσω, ὤνησα, ὠνήθην*folosesc, ajut, mulțumesc, înveselesc, îndatorez60
ὀνομάζω (ὀνοματ-), ὀνομάσω*, ὠνόμασα, ὠνόμακα**, ὠνόμασμαι*, ὠνομάσθην*numesc, dau nume, chem pe nume59
ὀξύς, εῖα, ύascuțit, tăios, pătrunzător, acru43
ὄπι(σ)θε(ν)înapoi, dinapoi; pe urmă, în urmă44
ὀπίσσωînapoi57
ὁπ(π)ότε(ori)când40
ὅπ(π)ωςpentru ca, că, cum (asta)37
ὀπτάω, ὤπτησα, ὠπτήθηνgătesc, frig, coc66
ὁράω (ϝορ-, ϝιδ-, ὀπ-), ὄψομαι, εἶδον, ὄπωπαvăd, privesc, observ25
ὀρέγω (ὀρέγνυμι), ὀρέξω, ὤρεξα, ὀρώρεγμαι, ὀρέχθην*întind, ofer, aduc, dau58
ὀρεσκῷος, η, ονcare trăiește în munți, sălbatic52
ὅρκος, ου, ὁjurământ, obiectul pe care jură cineva48
ὁρμαίνω (ὁρμαν-), -, ὥρμηναpornesc, pun în mișcare; întărât; învârt ceva în minte, mă gândesc44
ὅρμος, ου, τόancorare63
ὄρνυμι, ὄρσω, ὦρσα (ὤρορον)stârnesc, aprind, incit, excit, ridic15
ὄρος (οὖρος, GH071), munte48
ὅς τε, ἥ τε, ὅ τε (ὅστε, ἥτε, ὅτε)cine, care, (ori)ce31
ὅ(σ)τις, ἥτις, ὅ(τ)τιoricine, oricare, orice; cine, care, ce; ὅ(τ)τι ca adv., GH280-28127
ὅς, ἥ, ὅcine, care, ce08
ὅς, ἥ, ὅν (ἑός, ἑή, ἑόν)al lui, al ei28
ὅςcine, care, ce01
ὅσ(σ)ος, η, ονcât de mult, cât de mulți, cât de mare, cât de lung43
ὄσσε(numai dual) ochi33
ὄσσομαι (ὀκ-)văd, privesc, prevăd33
ὅτε(ori)când11
ὀτρηρός, ή, όνiute, activ, plin de voință56
ὅτ(τ)ιcă, cum că; din pricina, pentru că25
οὐ (οὐκ, οὐχ) nu04
ουδέnu chiar, și nu, nici, ci nu31
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδένnimeni, niciunul, nimic49
οὐλόμενος, η, ονblestemat, distructiv13
οὐλόμενοςblestemat, distructiv01
οὐλοχύτη, ης, ἡorz vărsat64
οὖνașadar, prin urmare; într-adevăr25
οὕνεκα (οὗ-ἕνεκα)pentru că08
Οὐρανίων, ωνος, ὁ, ἡfiu al cerului, ceresc74
οὐρανός, οῦ, ὁcer44
οὐρεύς, ῆος, ὁcatâr24
οὖρος (ὄρος, GH071), εος, τόmunte39
οὖρος, ου, ὁbriză, vânt67
οὔτεși nici, nici. οὔτε ... οὔτε, nici ... nici32
οὐτιδανός, ή, όνde nimic, neînsemnat; lipsit de curaj; de neîntrebuințat, prost47
οὖτος, αὕτη, τοῦτοacela29
οὕτω(ς)astfel, așa, în acest fel36
ὀφείλω (ὀφέλλω) (ὀφελ-, ὀφειλε-), ὀφειλήσω*, ὤφελον, ὀφείληκα**, ὀφειλήθην*datorez, sunt dator, sunt îndatorat; aor. în urări, mai bine..., de-ar/aș...58
ὀφέλλωcresc, hrănesc, înmulțesc70
ὀφθαλμός, οῦ, ὁochi, vedere75
ὄφραpână când, pentru ca, în timp ce30
ὄφραca să; până, până ce; pe cât, pe când70
ὀφρς, ύος, ἡsprânceană72
ὄχαde departe, mult, considerabil10
ὀχθέω, ὤχθησαmă necăjesc, mă supăr, simt nemulțumire / strâmtorare / apăsare / greutate71
ὄψ, ὀπός, ἡvoce, cuvânt, cuvântare, limbă77
π
παιήων, ονος, ὁimn67
παῖς, παιδός, ὁ, ἡcopil, fiu, fiică17
παλάμη, ης, ἡpalmă, mână48
παλίλλογος, η, ονadunat laolaltă din nou, reunit, remontat36
πάλινînapoi, îndărăt; iarăși, încă o dată, din nou26
παλινάγρετος, η, ονluat sau de luat înapoi, care-și calcă cuvântul, nestatornic71
Παλλάς, άδος, ἡPalas (Atena)44
πάμπανcomplet, cu totul62
πανημέριος, η, ονcare ține, se face, sau face ceva într-o zi întreagă67
πάντῃoriunde, peste tot60
παρά, πάρ, παραίadv. și prep. cu gen., dat. și ac.; cu genitiv: provine de undeva, de către cine se face, sau de la cine provine ceva; cu dativ: lângă, aproape, dinainte; cu acuzativ: aproape, peste, în afară de19
παράφημι (φη-, φα-), παραφήσω, παρέφησα*sfătuiesc, povățuiesc75
παρέζομαι (σεδ- = ἑδ-, GH103-104)șed lângă, șed aproape61
πάρειμι (ἐσ-), παρέσ(σ)ομαιsunt prezent, sunt aproape, sunt lângă46
παρεἶπονaor. II, sfătuiesc, povățuiesc; scot din minți, amăgesc74
παρέρχομαι (ἐρχ-, ἐλθ-, ἐλυθ-, ἐλευθ-), παρελεύσομαι, παρῆλθον (παρήλυθον), παρελήλυθα (παρειλήλουθα)trec pe alături sau pe dinaintea cuiva, evit, eludez, trec peste, întrec36
πάρημαι (ἡσ-)șed lângă cineva62
πάροιθε(ν)înainte, mai înainte de58
πάροιθε(ν)(cu gen. GH492), în fața, înaintea59
πάροςînainte, mai înainte65
πᾶς, πᾶσα, πᾶνtot16
πατέομαι* (πατ-, πατε-), ἐπασ(σ)άμην, πέπασμαιmănânc, gust66
πατήρ, πατέρος (πατρός), ὁtată, stăpân32
πάτρη, ης, ἡpatrie, ținut natal04
Πάτροκλος, ου, ὁPatroclu57
παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα*, πέπαυμαι, ἐπαύθην*încetez, opresc, potolesc43
πείθω (πειθ-, ποιθ-, πιθ-), πείσω, ἔπεισα (πέπιθον)conving, câștig; (pas. + dat.) mă învoiesc, cred, ascult, mă supun10
πειράω, πειρήσω, ἐπείρησα* (ἐπειρησάμην), πεπείρηκα*, πεπείρημαι, ἐπειρήθηνîncerc, ispitesc; mă silesc a săvârși ceva54
Πειρίθοος, ου, ὁPiritou52
πείρω (περ-, παρ-), -, ἔπειρα, πέπαρμαι, ἐπάρην†găuresc, străpung50
πελάζω (πελας-), πελάσω*, ἐπέλασ(σ)α, πέπλημαι, ἐπλάσθην (ἐπλήμην)apropii, mă apropii de ceva63
πέλω (πελ-, πλ-), ἔπελον, ἐπελόμην; aor. II ἔπλε, ἔπλετοmă mișc, mă aflu; sunt, exist53
πέμπωtrimit, însoțesc, conduc05
πεμπώβολον, ου, τόfurculiță mare cu cinci dinți66
πένθος (πνθ-, παθ-, GH097-098), εος, τόtristețe, jale51
πένομαιlucrez, sunt ocupat, muncesc, fac56
πέρencl. deosebit de, foarte, chiar (dacă), cu toate că30
περί(adv.) în jur, dincolo de, peste, foarte; (prep.) (+ gen., sau dat., sau ac.) în jurul, cu privire la, dincolo de, pentru, despre48
περιέχω (σεχ-, σχ-, σχε-), περιέξω (περισχήσω), περίεσχονțin ceva de jur împrejur, cuprind, încing, închid, încojor din toate părțile60
περικαλλής, έςfoarte frumos77
περικλυτός, ή, όνvestit, renumit77
περιφραδέωςcu băgare de seamă, cu silință, cu îndemânare66
πετάννυμι* (πετα-, πτα-), πετάσω*, ἐπέτασ(σ)α, πέπταμαι, ἐπετάσθηνîntind, desfășor, deschid68
πεύθομαι (πυνθάνομαι) (πυθ-, πευθ-), πεύσομαι, ἐπυθόμην (πεπυθόμην), πέπυσμαιaflu, cercetez ca să aflu51
Πηλεΐων, ωνος, ὁfiul lui Peleu, Ahile43
Πηλεύς, ῆος, ὁPeleu68
Πηληιάδης, αο (εω)fiul lui Peleu, Ahile11
Πηληιάδηςfiul lui Peleu, Ahile01
πίμπλημι (πλη-, πλα-), πλήσω, ἔπλησα (ἐπλήμην), πέπληκα*, πέπλησμαι*, ἐπλήσθηνcu gen. de material, GH486, umplu, satur33
ππτω (πετ-, πτ-, πτη-), πεσέομαι, ἔπεσον, πέπτη(κ)αcad, mă surp, mor, pier49
πων, πειρα, πῖονgras, bogat22
πλάζω (πλαγγ-), πλάγξομαι, ἔπλαγξαrătăcesc, fac pe cineva să iasă din calea sa; depărtez; (fig.) scot din minți, uluiesc26
πλοῦτος, ου, ὁbogăție, avere, abundență41
ποδάρκης, εςcu picioare iuți35
ποθέω, ποθήσω*, ἐπόθεσα (ἐπόθησα*)poftesc, doresc a mai vedea, a redobândi ceva, îmi lipsește cineva69
ποθή, ῆς, ἡdorință, dor, regret49
ποθίencl. cândva, în orice moment36
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα*, πεποίημαι, ἐποιήθην*fac, produc, clădesc, lucrez, alcătuiesc, creez65
ποιμήν, μένος, ὁpăstor, paznic, protector52
ποῖος, η, ονce fel de?74
ποιπνω, ἐποίπνυσαrespir des și tare, gâfâi; fac ceva în grabă, grăbesc77
πολιός, ή, όνgri, cărunt; bătrân, vechi58
πολλάκι(ς)adeseori, de multe ori60
πολλήmultă, multe, numeroase04
πολλός, ή, όνmult, mulți, numeros06
πολλόςmult, mulți, numeros01
πολυϊξ, ϊκοςimpetuos, încrâncenat41
πολυβενθής, έςfoarte adânc63
πολυδειράς, άδοςcu multe creste69
πολύμητις, ιοςfoarte înțelept55
πολύστονος, η, ονvrednic de multe suspinuri64
Πολύφημος, ου, ὁPolifem52
πολύφλοισβος, ονcare vâjâie, vuiește21
πόνος, ου, ὁosteneală, muncă, lucrare obositoare66
ποντοπόρος, ονcălător pe mare64
πόντος, ου, ὁmare58
πόποιvai! vai de mine! Doamne!51
πόρον (πορ-, πρω-) (= ἔπορον, GH337)(aor. II, fără prezent) dau, ofer; perf. πέπρωται, este sortit28
πορφύρεος, η, ονîntunecat, purpuriu, violet68
Ποσειδων, ωνος, ὁPoseidon, zeul mării, fratele lui Zeus și una din divinitățile cele mai puternice ale grecilor60
πόσις, ιος, ἡbăutură; ospăț66
ποτέ(encl.) cândva, oricând, odată22
ποτί= πρός50
πότνια, ης, ἡstimată, respectată (doamnă, regină)58
ποτόν, οῦ, τόbăutură sau orice se bea66
πούencl. oricum, oriunde, cumva, undeva, probabil35
πούς, ποδός, ὁpicior18
πραπίς, ίδος, ἡinimă, minte, suflet, diafragmă77
πρήθω, πρήσω, ἔπρησαard; suflu; umflu68
πρήσσω (πρηκ-), πρήξω, ἔπρηξα, πέπρηγα†, πέπρηγμαι†, ἐπρήχθην†împlinesc, fac, realizez, execut74
Πρίαμος, ου, ὁPriam, regele Troiei09
πρίνcurând, până când, mai înainte, în trecut20
πρόadv. și prop. cu gen. înainte, în fața28
προβάλλω (βαλ-, βλη-), προβαλέω, προέβαλον, προβέβληκα, προβέβλημαι, προεβλήθην*arunc ceva înainte sau afară, scot, dau afară65
προβούλομαι (βουλ-, βουλε-), προβουλήσομαι*, προβέβουλα, προβεβούλημαι*, προβουλήθην*prefer, îmi place mai mult34
προερέσσω (ἐρετ-), προήρεσ(σ)αvâslesc înainte, înaintez vâslind63
προερύω (ϝερυ-, ϝρυ-), προερύω, προέρυσ(σ)α, προείρυ(σ)μαιtrag sau împing înainte55
προϊάπτω, προϊάψω, προΐαψαtrimit înainte (de vreme)13
προϊάπτωtrimit înainte (de vreme)01
προΐημι (ση-, σε- = ἡ-, ἑ-), προήσω, προέηκα (προῆκα), προεῖκα*, προεῖμαι*, προείθηνpornesc, trimit înainte, las, părăsesc, renunț36
πρόπας, ασα, ανtot, întreg, fără excepție77
πρός (π(ρ)οτί)adv. și prep. cu gen., dat. și ac. la, către, de la, în numele; (+ gen) de la, înainte; (+ dat.) pe, la, lângă; (+ ac.) la, către, pe, împotriva40
προσαυδάω, προσαυδήσω*, προσηύδησαmă adresez, vorbesc / spun cuiva45
προσέειπον sau προσεῖπονaorist II al lui εἴρω (ϝεπ-), m-am adresat, am vorbit către11
πρόσθε(ν)înainte, mai devreme, mai curând51
πρόσσωînainte, în față57
πρόσφημι (φη-, φα-), προσφήσω, προσέφησα*vorbesc către, mă adresez30
προσφωνέω, προσφωνήσω*, προσεφώνησαstrig (mă adresez cu glas puternic) către cineva, chem pe nume; salut56
πρότερος, η, ονcel de mai înainte, mai vechi73
προτίθημι (θη-, θε-), προθήσω, προέθηκαpun ceva dinaintea cuiva, expun vederii54
πρότονος, ου, ὁfrânghiile întinse din vârful catargului spre pupa corabiei, cordaj63
πρόφρων, ονnerăbdător, zelos, bucuros, vesel, blând29
πρύμνη, ης, ἡpupa, partea dinapoi a corabiei61
πρυμνήσιον, ου, τόodgoanele cu care se ținea corabia legată pe uscat de pupă64
πρώτιστος, η, ονsuperlativ dublu, primul, cel dintâi33
πρῶτος, η, ονprim, principal; τὸ πρῶτον, τὰ πρῶτα, ca adverb, GH281-282, la început, în primul rând, prima dată15
π(τ)ολεμίζω (cf. π(τ)όλεμος), π(τ)ολεμίξωmă războiesc, mă bat, lupt41
π(τ)όλεμος, ου, ὁrăzboi; încăierare între două oștiri, bătălie26
π(τ)όλις, ιος (ηος), ἡcetate, stat17
πτερόεις, εσσα, ενaripat, zburător45
πτολίεθρον (= π(τ)όλις), ου, τόoraș40
Πύλιος, η, ονpilian, din Pilos50
Πύλος, ου, ἡPilos51
πῦρ, πυρός, τόfoc, flacără33
πυρή, ῆς, ἡrug (funerar)04
πώ(encl.) cumva, oricum, totuși, cândva, oricând33
πωλέομαι, πωλήσομαιmerg adesea undeva, frecventez, vin, mă întorc69
πώςencl., într-un fel, cumva, oricum, probabil27
πῶςcum? în ce fel?35
ρ
ῥέζω (ϝρεγ-), ῥέξω, ἔρ(ρ)ηξα, ἐρέχθηνlucrez, realizez, fac, sacrific38
ῥέω (ῥευ-, ῥεϝ-, ῥυ-, ρύε- = σρευ etc., GH103-104), ῥεύσομαι*, ἔρρευσα*, ἐρρύηκα*, ἐρρυηνcurg, vărs50
ῥηγμν, ῖνος, ἡ (cf. ῥήγνυμι , rup)țărm de mare stâncos, unde se sparg valurile64
ιγίωνmai rău, mai grozav56
πτω, ῥψω, ἔρριψα, ἔρριφα**, ἔρριμαι*, ἐρρφθην*arunc (jos sau departe); cad, mă arunc76
ῥοδοδάκτυλος, ονcel cu degete trandafirii67
σ
σαόω, σαώσω, ἐσάωσα, ἐσαώθηνsalvez, protejez, păstrez30
σαώτερος, η, ονcomparativ al lui σαός, ή, όν, mai sănătos, mai zdravăn, mai teafăr20
σημαίνω (σημαν-), σημανέω, ἐσήμηνα, σεσήμασμαι*, ἐσημάνθην*dau semn, dau de știre, vestesc; comand, poruncesc53
Σίντιες, ων, οἱSintieni76
σκαιός, ή, όνstânga; nepotrivit, strâmb, sucit70
σκῆπτρον, ου, τόsceptru, toiag08
σκίδναμαιrisipesc, desfac, împrăștii68
σκιόεις, εσσα, ενumbros39
Σμινθεύς, ῆος, ὁSminteus, zeul șoarece, un epitet al lui Apolon.22
σόος, η, ον (= σάος = σάϝος)în siguranță, sănătos, nevătămat, bine34
σός, σή, σόν(al) tău09
σπλάγχνον, ου, τόorgan intern66
στεῖρα, ης, ἡcarena (temelia) corabiei68
στέλλω (στελ-, σταλ-), στελέω, ἔστειλα, ἔσταλκα**, ἔσταλμαι*, ἐστάλην*pun să stea, țin în loc; strâng, opresc, împiedic, dau îndărăt63
στέμμα, ματος, τὸcunună16
στενάχωsuspin59
στῆθος, εος, τόpiept30
στρατός, οῦ, ὁoaste, tabără militară06
στυγέω (στυγ-, στυγε-), ἔστυξα (ἔστυγον), ἐστυγήθην†urăsc, mă scârbesc; mă îngrozesc, mă tem; mă sfiesc43
στυφελίζω (στυφελιγ-), ἐστυφέλιξαtrântesc, împing repede, zgudui75
σύ, σέο (σεῦ GH084-085), GH260tu17
σύμπας, σύμπασα, σύμπανtoți (împreună)31
συμφράζομαι (φραδ-), συμφράσ(σ)ομαι, συνεφρασ(σ)άμην, συνέφρασμαι*, συνεφράσθηνchibzuiesc împreună cu cineva, mă sfătuiesc73
σύνadv. și prep. cu dat., cu, împreună (cu)41
συντίθημι (θη-, θε-), συνθήσω, συνέθηκα, συντέθεικα*, συντέθειμαι*, συνετέθηνpun laolaltă, unesc, pricep, înțeleg29
σφάζω (σφαγ-), σφάξω*, ἔσφαξα, ἔσφαγμαι, ἐσφάχθην†înjunghii; omor, jertfesc65
σφός, ή, όνal său, al lor72
σφωίτερος, η, ονal vostru / al amândurora, care vă aparține (amândurora)46
σχίζη, ης, ἡdespicătură de lemn, țandără de lemn pentru foc66
τ
Ταλθύβιος, ου, ὁTaltibiu56
τανύω (pentru τν-νυ-ω, GH097-098), τανύσω, ἐτάνυσ(σ)α, τετάνυσμαι, ἐτανύσθηνîntind, aștern68
ταράσσω* (ταραχ-), ταράξω*, ἐτάραξα, τετάρηχα, τετάραγμαι*, ἐταράχθην*amestec, tulbur, confuzionez, întărât75
ταρβέω, ταρβήσω*, ἐτάρβησαmă tem, sunt îngrozit56
ταῦρος, ου, ὁtaur18
τάχα (ταχύς, GH280-281)repede, iute, curând45
τέși, de asemenea01
τέ(enclitic, postpozitiv) și, de asemenea, τέ ... τέ (sau τέ ... καί, sau καί ... τέ) atât ... cât și, nu numai ... cât și08
τέκμωρsfârșit, hotar; scop, rezultat; semn, probă, dovadă71
τέκνον, ου, ὁcopil, tânăr59
τέκος, εος, τόcopil, descendent, tânăr45
τέλειος, η, ονcomplet, terminat, deplin, fără defecte, perfect27
τελείωrealizez, împlinesc01
τελείωîmplinesc05
τεληέσσεις, εσσα, ενcomplet, perfect, terminat, fără defect56
τέλλω (τελ-, ταλ-), ἔτειλα, τέταλμαιfac, produc, săvârșesc, completez/adaug19
Τένεδος, ου, ἡTenedos, o insulă în apropierea Troiei22
τεός, ή, όνal tău37
τερπικέραυνος, η, ονcare aruncă fulgerul; sau, mai probabil, care se bucură de fulger62
τέρπω (τερπ-, ταρπ-, τραπ-), τέρψω* (τέρψομαι), ἔτερψα* (ἐτερψάμην), ἐτέρφθην (ἐταρφθην, ἐτάρπην)satur, mulțumesc, desfătez; odihnesc, înveselesc, mângâi, îndulcesc67
τεταγών(doar part. aor.) apucând76
τετραπλῇîmpătrit, cuadruplu36
τεύχωfac, confecționez, alcătuiesc, pregătesc, pricinuiesc, uneltesc01
τεύχωfac, confecționez, alcătuiesc, pregătesc, pricinuiesc, uneltesc05
τηλόθε(ν)departe, de departe53
τηλόθιdeparte20
τί(neutru) care? ce? de ce?03
τίθημι (θη-, θε-), θήσω, ἔθηκα pun, așez, pricinuiesc13
τίθημιpun, așez, pricinuiesc01
τίκτω (= τι-τεκω; τεκ-, τοκ-), τέξω, ἔτεκον, τέτοκα*produc, nasc21
τιμάω, τιμήσω, ἐτμησα, τετμηκα*, τετμημαι, ἐτιμήθην*cinstesc, stimez; răzbun cinstea cuiva; osândesc42
τιμή, ῆς, ἡcinste, satisfacție, recompensă, retribuție, valoare40
τνω (τει-, τι-, τινϝ-), τσω, ἔτισα, τέτικα*, τέτισμαιrăsplătesc, plătesc pedeapsa22
τίπτε (τί ποτε, GH092)de ce (oare)?45
τὶς, τὶcineva, ceva; oricine, orice26
τίς(m., f.) cine? care? ce?03
τω, τσω, ἔτισα, τέτιμαιcinstesc, stimez49
*τλάω (τλα-, τλη-, ταλα-), τλήσομαι, ἔτλην (ἐτάλασσα), τέτληκαrabd, sufăr; cutez47
τοιγάρde aceea29
τοῖος, η, ονastfel52
τομή, ῆς, ἡtăiere; despărțire; trunchi (din care s-a tăiat), ciot48
τόξον, ου, τόarc23
τόσ(σ)ος, η, ονatât de mult, atât de mare, atât de mulți27
τότεatunci, în acel moment11
τούνεκα (= τοῦ ἕνεκα)din cauza aceasta, pentru acest motiv, de aceea, în consecință32
τόφραpână atunci, până când; atunci (corelativ cu ὄφρα)70
τρέπω (τρεπ-, τροπ-, τραπ-), τρέψω, ἔτρεψα (ἔτραπον), τέτροφα**, τέτραμμαι, ἐτράφθηνîntorc, sucesc, pun pe fugă; schimb, prefac; (med.) intreprind ceva, mă aplec spre ceva; mă schimb44
τρέφω (θρεφ-, θροφ-, θραφ-), θρέψω*, ἔθρεψα (ἔτραφον), τέτροφα, τέτραμμαι*, ἐτράφηνhrănesc, nutresc, cresc51
τριπλῇîntreit, triplu36
τρίςtriplu, de trei ori46
τρίτατος, η, ονal treilea51
Τροίη, ης, ἡTroia, o faimoasă cetate antică în Asia Mică, capitala Hellespontului (Dardanele). Conform legendei, a fost jefuită de grecii antici sub conducerea lui Agamemnon, după un asediu de zece ani.36
Τρῶες, ων, οἱTroieni39
τυτθός, ή, όνmic; sugar; puțin, mărunt58
τῶde aceea, din această cauză62
υ
ὕβρις, ιος, ἡdispreț, obrăznicie, nerușinare, desfrânare, cruzime45
ὑγρός, ή, όνud, umed, apos55
υἱός, οῦ (έος, ος), ὁfiu15
ὑπείκω, ὑπείξω* (ὑπείξομαι), ὕπειξαmă trag îndărăt, mă retrag; dau locul sau întâietatea cuiva; mă supun54
ὑπέρ, ὑπείρ(adv.) peste; (prep.) (+ gen.) (de) deasupra, de dragul; (+ ac.) peste, dincolo de64
ὑπεροπλη, ης, ἡmândrie, semeție45
ὑπίσχομαι (ἐχ-, σχ-, σχε-, cf. ἕχω), ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχημαι*mă învoiesc la ceva; îmi asum, promit70
ὕπνος, ου, ὁsomn77
ὑπό (ὑπαί)(adv.) sub, ascuns, inapoi, dedesubt; (prep.) (+ gen.) (de) sub, lângă; (+ dat.) sub; (+ ac.) sub, în timpul, spre49
ὑποβλήδηνprin întrerupere54
ὑποδείδω (δϝι-, δϝει-, δϝοι-), ὑποδείσομαι, ὑπέδεισα, ὑποδείδοικα (ὑποδείδια)mă cam tem, mă cam sfiesc61
ὑπόδραchiorâș, pe sub gene, cu privire bănuitoare38
ὑπολύω, ὑπολσω, ὑπέλυσα, ὑπολέλυκα*, ὑπολέλυμαι, ὑπελύθηνdezleg ceva de dedesubt de ceva61
ὕστατος, η, ον (superl. al lui ὕστερος, η, ον)cel mai din urmă, cel mai de jus, cel mai supus47
ὕστερος, η, ονîn urmă, mai târziu, altă dată19
ὑφίημι (ση-, σε- = ἡ-, ἑ-, GH103-104), ὑφήσω, ὑφῆκα (ὑφέηκα), ὑφεῖκα*, ὑφεῖμαι*, ὑφείθηνlas, dau drumul în jos, cobor63
ὑψιβρεμέτης, εςtunător, bubuitor58
ὑψοῦsus68
φ
φαείνω (φαεν-); ἐφαάνθηνluminez, lucesc; (med.) apar, mă fac văzut44
φαίνω (φαν-), φανέω, ἔφηνα, πέφηνα*, πέφασμαι, ἐφάν(θ*)ην44
φάος, ου, ὁlumină77
φαρέτρη, ης, ἡtolbă (teacă) de săgeți23
φάσγανον, ου, τόsabie, cuțit43
φέρτερος, η, ον(compar. GH254, 2), mai tare, mai puternic41
φέρω (φερ-, οἰ-, ἐνεκ-), οἴσω, ἤνεικαsufăr, port, duc, aduc05
φεύγω (φευγ-, φυγ-), φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγαfug, scap18
φημί (φη-, φα-), φήσω, ἔφησα*, imperf. act. ἄφην, med. ἐφάμηνspun, zic21
φήρ, φηρός, ὁ, ἡanimal sălbatic, fiară52
Φθη, ης, ἡFtia, oraș și district în nordul Greciei, locul de baștină al lui Ahile.39
φθινύθωmă stric, mă veștejesc, mă topesc; mă sfârșesc, mă împuținez69
φθνω, φθσω, ἔφθισα, ἔφθιμαι, ἐφθίθηνmă stric; mă veștejesc, mă topesc; mă prăpădesc; mă sfârșesc; mă împuținez51
φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησαiubesc, prețuiesc10
φίληdragă, plăcută, iubită03
φιλοκτεανώτατος, η, ονsuperl. foarte zgârcit, foarte lacom de câștig35
φίλος, η, ονdrag, iubit06
φλοιός, οῦ, ὁcoajă de copac; acoperământ48
Φοῖβος, ου, ὁFebos = luminos, strălucitor, prenumele lui Apolon23
φορέω, φορήσω*, ἐφόρησαport, car, aduc48
φόρμιγξ, ιγγος, ἡliră, harpă77
φράζω* (φραδ-), φράσω*, ἔφρασα ((ἐ)πέφραδον), πέφρακα*, πέφρασμαι*, ἐφράσθηνspun, declar; (med.) iau în considerare, plănuiesc, gândesc30
φρήν, φρενός, ἡdiafragmă, minte, inimă, suflet, spirit, dispoziție18
φρονέω, φρονήσω*, ἐφρόνησαgândesc, iau în considerare, plănuiesc; ἐὺ φρονέω, sunt bine dispus, sunt binevoitor, sunt înțelept, gândesc cu atenție28
φυή, ῆς, ἡformă, natură, frumusețe, creștere, aparență, caracter34
φύλλον, ου, τόfrunză, petală48
φύω, φσω, ἔφυσα (ἔφυν), πέφυκαfac să răsară; nasc, creez, produc48
φωνέω, φωνήσω*, ἐφώνησαvorbesc, ridic vocea45
χ
χαίρω (χαρ-, χαρε-, χαιρε-), χαιρήσω, κεχάρη(κ)α, κεχάρ(η)μαι*, ἐχάρηνmă bucur, sunt mulțumit; salutare! bun venit!40
χαίτη, ης, ἡcoamă de cal, păr lung72
χαλεπός, ή, όνanevoios, greu; grozav; sălbatic; îndărătnic, sucit73
χαλκοβατής, έςclădit pe temelii de bronz; țeapăn63
χαλκός, οῦ, ὁbronz, obiect din bronz (topor, suliță etc.)48
χαλκοχίτων, ωνοςcu platoșă de bronz59
χαρίεις, εσσα, ενplăcut, grațios22
χείρ, χειρός, ἡmână, braț16
χερείων, ονmai rău, inferior (GH254, 3)34
χέρης, ες (dat. χέρηι)mai rău, inferior29
*χερνίπτω (νιβ-) (χερίπτομαι), χερνίψω, ἐχέρνιψα, ἐχερνίφθηνmă spăl pe mâini înainte de jertfă; stropesc cu apă de curățire jertfa sau uneltele de jertfire; curăț64
χέω (χευ-, χεϝ-, χυ-), χεύω, ἔχε(υ)α, κέχυκα*, κέχυμαι, ἐχύθηνtorn, vărs58
χθιζός, ή, όνieri62
χθών, χθονός, ηpâmânt, ținut, țară31
χόλος, ου, ὁmânie, furie30
χολόω, χολώσω, ἐχόλωσαînveninez, înfurii, necăjesc11
*χραισμέω (χραισμε-, χραισ-), χραισμήσω, ἐχραίσμησα (ἔχραισμον)ajut, sunt de ajutor20
χρειώ (χρεώ, χρή)nevoie, necesitate57
χρή (χρείω, χρέω), ἡnevoie, necesitate, soartă, destin, datorie46
χρσεος, η, ονaur, din aur08
Χρση, ης, ἡHrisa, un oraș din Troada03
Χρυσηίς, ίδος, ἡHriseis, fiica lui Hrises34
Χρσης, αο (εω)Hrises, preot al zeului Apollo, din orașul Hrisa11
χρυσόθρονος, ονcel cu tron de aur, posibil cu robă brodată cu flori de aur, θρόνα77
χώομαι, χώσομαι, ἐχωσάμηνmă supăr, mă înfurii23
ψ
ψάμαθος, ου, ἡnisip, mal, țărm de mare68
ψυχή, ῆς, ἡsuflet, suflare, viață, spirit04
ω
ὤ μοιvai! aoleu!38
interj., O!28
ὧδεastfel, așa, după cum urmează42
ὠθέω (ϝωθ-, ϝωθε-), ὤσω, ἔωσα, ἔωσμαι*, ἐώσθην*împing46
ὦκα (ὠκύς, GH281-282)în grabă, curând, iute61
Ὠκεανός, οῦ, ὁocean, Oceanus62
ὠκύμορος, η, ονsupus la sau aducător de moarte grabnică62
ὠκύπορος, ονcare umblă iute; iute, ager62
ὠκύς, ὠκεῖα, ὠκύiute, repede18
ὠμοθετέω, ὠμοθέτησαpun carne crudă peste coapsele jertfei învelite în grăsime65
ὦμος, ου, ὁumăr23
ὥς (ὦς, ὡς)astfel, așa; ὣς ... ὣς, după cum ... așa21
ὡςca, precum, cât, cum, fiindcă, când20