Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Lecția 20

Participiul activ
Iliada, 28-32

LH2001.
Învățați toate formele participiului activ al lui λύω, GH236 și urm., GH409.

LH2002. Vocabular

ἀντιά-ω, ἀντιάσω (ἀντιόω = ἀντιάω, GH445-448, 103), ἠντίασα merg să mă întâlnesc, întâlnesc, am parte de, iau parte la, întâmpin, înfrunt
ἔπ-ειμι (εἰ-, ἰ-), ἐπείσομαι vin peste, merg împotrivă, mă apropii
ἐπ-οίχομαι (οἰχ-, οἰχε-, οἰχο-), ἐποιχήσομαι*, ἐπῴχωκα merg la, merg asupra, atac, mă ocup cu
ἐρεθίζω (ἐρειδ-) stârnesc, provoc, înfurii
ἱστός, οῦ, ὁ catarg, stâlp, sul în războiul de țesut, război de țesut
κέ(ν), ἄν (GH585-591) probabil, posibil
λέχος, εος, τό pat
μίν doar ac., enclitic, pe el, pe ea
νέομαι (νεσ-) de obicei în sens viitor, vin, mă duc, mă întorc
νύ encl., acum, într-adevăr, apoi
πρίν curând, până când, mai înainte, în trecut
σαώτερος, η, ον comparativ al lui σαός, ή, όν, mai sănătos, mai zdravăn, mai teafăr
τηλόθι departe
*χραισμέω (χραισμε-, χραισ-), χραισμήσω, ἐχραίσμησα (ἔχραισμον) ajut, sunt de ajutor
ὡς ca, precum, cât, cum, fiindcă, când

Cuvinte românești derivate: soteriologie; telegraf, telefon, telepatie, telescop


Poarta leilor, MicenePoarta leilor, Micene
Basorelieful din piatră, de formă triunghiulară, reprezintă doi lei (sau leoaice) față în față, de o parte și de alta a unei coloane. Capetele animalelor s-au pierdut.

LH2003. Traduceți în limba română:

1. σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο οὐ χραισμήσουσι τῷ γέροντι, θανέεται γὰρ παρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν ἢ νῦν δηθνων ἢ ὕστερον αὖτις ἰών.
2. οὐ λσει παῖδα φίλην, πρὶν δὲ γῆρας ἔπεισί μιν ἐν οἴκῳ Ἀγαμέμνονος ἐν Ἄργεϊ τηλόθι πάτρης γέροντος.
3. ἔνθα δ' ἀντιάει λέχος Ἀγαμέμνονος καὶ ἐποίχεται ἱστόν.
4. ἐρεθίσας Ἀγαμέμνονα γέρων οὐ νέεται σαώτερος.
5. Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεὺς ἐρίσαντε διεστήτην [διίστημι].
6. γέρων ἦλθε θος ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν φέρων ἀπερείσι' ἄποινα, ἔχων δὲ στέμματα ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος ἐν χερσίν.
7. θεοὶ ἔχοντες Ὀλύμπια δώματα δώσουσιν [δίδωμι] Ἀχαιοῖσιν ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, ἐὺ δ' οἴκαδ' ἱκέσθαι.

LH2004. Copiați, marcați metrica și traduceți.

Iliada, 28-32

μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο.
τὴν δ' ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ, τηλόθι πάτρης,30
ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν.
ἀλλ' ἴθι μή μ' ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι."

Trezoreria lui AtreuTrezoreria lui Atreu, Micene - intrare

Trezoreria lui AtreuTrezoreria lui Atreu, Micene - interior

LH2005

28. τοι [σύ]: GH260, 496
- χραίσμῃ [χραισμέω]: conjunctiv, III sg., să ajute, să fie de ajutor. Chiar dacă este la singular, acest verb are un subiect plural. Se acordă, totuși, cu subiectul său cel mai apropiat, σκῆπτρον, GH473, 2. 29. τήν este emfatic și este rostit scurt, cu superioritate, probabil cu un gest disprețuitor, sau arătând cu degetul peste umăr spre cortul în care se afla fata.
- ἐγώ este pus în contrast emfatic cu ceilalți greci. "Chiar dacă ceilalți sunt de acord cu tine, eu am ceva de spus aici."
- καί: chiar.

30. Aceste lucruri sunt spuse cu intenția de a-l insulta pe tată și de a-i răni sentimentele cât mai adânc posibil.
- ἡμετέρῳ: emfatic; ea nu se va mai întoarce niciodată la tine și la ai tăi.

31. ἐποιχομένην [ἐποίχομαι]: part. prez. act. (deponent) ac. sg. fem. (determinând pe μιν, pe ea), ocupându-se cu.
- ἀντιόωσαν: o formă "asimilată", GH445-448.

32. ἴθι [εἰμί]: imperat. prez. act., II sg., mergi, du-te.
- ἐρέθιζε [ἐρεθίζω]: imperat. prez. act., II sg., stârnește, înfurie.
- νέηαι [νέομαι]: conjunct. prez. act. (deponent), II sg., să te-ntorci.
- σαώτερος (emfatic prin poziție): mai teafăr ("decât dacă ai fi încercat să mai stai").
- νέηαι (οἴκαδε).

"Tu te bazezi pe însemnele tale (σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο) ca preot să te protejeze. Ele nu-ți vor fi de ajutor dacă continui să mă înfurii". "Fiica ta nu se va întoarce niciodată la tine, ci va fi roabă toată viața ei și va contribui la confortul meu și la buna mea plăcere." Pentru a face soarta fetei captive încă și mai amară, ea trebuie să îndure toate acestea într-o țară îndepărtată, printre străini, care s-ar putea să nu-i arate întotdeauna simpatie. Descrierea de mai sus arată intrarea în teritoriul fortificat în care se află palatul lui Agamemnon, unde acesta intenționează s-o folosească pe fiica preotului ca roabă.

Este caracteristic artei poetului faptul că Agamemnon este reprezentat ca lăsând în seama imaginației forma terifiantă pe care brutalitatea sa ar putea-o lua, cu toate că amenințarea sa conține sugestia cum că dacă bătrânul nu pleacă imediat, acesta ar putea plăti cu viața pentru o astfel de îndrăzneală. Neavând nici argumente și nici motive potrivite de oferit, Agamemnon recurge la invective pentru a încheia discuția și de a se debarasa de vizitatorul său nedorit. Homer reprezintă brutalitatea lui Agamemnon într-o lumină puternică, pregătind astfel terenul pentru indignarea indreptățită a zeului și consecințele groaznice pe care armata greacă le va suferi de pe urma impietății nechibzuite a regelui.

LH2006. Traduceți în limba greacă:

1. Sceptrul și cununile zeului nu-i vor fi de ajutor bătrânului (dat.) dacă zăbovește (particip.) lângă corăbiile scobite ale vitejilor Ahei, sau dacă se întoarce mai târziu, fiindcă Agamemnon îl va ucide și va trimite sufletul (său) în Hades.
2. El n-o va elibera pe draga lui fiică, ci bătrânețea va veni peste ea în casa lui Agamemnon și a Clitemnestrei, departe de ținutul (ei) natal.
3. înfuriindu-mă, după ce m-am înfuriat, certându-mă, după ce m-am certat, purtând, după ce am purtat, având, jefuind, după ce am jefuit, ajutând, după ce am ajutat, luând parte la, după ce am luat parte la, mă duc, zăbovesc.