Vasile Stancu

The ILIAD




Book I

Homeric text & English version by A. T. Murray


μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος001
The wrath sing, goddess, of Peleus' son, Achilles,

οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε,002
that destructive wrath which brought countless woes upon the Achaeans,

πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄιδι προΐαψεν003
and sent forth to Hades many valiant souls of heroes,

ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν004
and made them themselves spoil for dogs

οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή,005
and every bird; thus the plan of Zeus came to fulfillment,

ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε006
from the time when first they parted in strife

Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.007
Atreus' son, king of men, and brilliant Achilles.



τίς τ᾽ ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι;008
Who then of the gods was it that brought these two together to contend?

Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὃ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς009
The son of Leto and Zeus; for he in anger against the king

νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὄρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,010
roused throughout the host an evil pestilence, and the people began to perish,

οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα011
because upon the priest Chryses the son of Atreus had wrought dishonour.

Ἀτρεΐδης· ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν012
For he had come to the swift ships of the Achaeans

λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα,013
to free his daughter, bearing ransom past counting;

στέμματ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος014
and in his hands he held the wreaths of Apollo who strikes from afar,

χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,015
on a staff of gold; and he implored all the Achaeans,

Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν·016
but most of all the two sons of Atreus, the marshallers of the people:

"Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί,017
Sons of Atreus, and other well-greaved Achaeans,

ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες018
to you may the gods who have homes upon Olympus grant

ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ' οἴκαδ' ἱκέσθαι·019
that you sack the city of Priam, and return safe to your homes;

παῖδα δ' ἐμοὶ λῦσαί τε φίλην, τὰ τ' ἄποινα δέχεσθαι020
but my dear child release to me, and accept the ransom

ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα."021
out of reverence for the son of Zeus, Apollo who strikes from afar.



ἔνθ' ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ022
Then all the rest of the Achaeans shouted assent,

αἰδεῖσθαί θ' ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·023
to reverence the priest and accept the glorious ransom,

ἀλλ' οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,024
yet the thing did not please the heart of Agamemnon, son of Atreus,

ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν·025
but he sent him away harshly, and laid upon him a stern command:

"μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω026
"Let me not find you, old man, by the hollow ships,

ἢ νῦν δηθύνοντ' ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα,027
either tarrying now or coming back later,

μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο.028
lest your staff and the wreath of the god not protect you.

τὴν δ' ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν029
Her I will not set free. Sooner shall old age come upon her

ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ, τηλόθι πάτρης,030
in our house, in Argos, far from her native land,

ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν.031
as she walks to and fro before the loom and serves my bed.

ἀλλ' ἴθι μή μ' ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι."032
But go, do not anger me, that you may return the safer."



ὣς ἔφατ', ἔδεισεν δ' ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.033
So he spoke, and the old man was seized with fear and obeyed his word.

βῆ δ' ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης.034
He went forth in silence along the shore of the loud-resounding sea,

πολλὰ δ' ἔπειτ' ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ' ὃ γεραιὸς035
and earnestly then, when he had gone apart, the old man prayed

Ἀπόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ·036
to the lord Apollo, whom fair-haired Leto bore:

κλῦθί μευ, ἀργυρότοξ', ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας037
"Hear me, god of the silver bow, who stand over Chryse

Κίλλάν τε ζαθέην, Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις,038
and holy Cilla, and rule mightily over Tenedos,

Σμινθεῦ, εἴ ποτέ τοι χαρίεντ' ἐπὶ νηὸν ἔρεψα,039
Sminthian god, if ever I roofed over a temple to your pleasing,

ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί' ἔκηα040
or if ever I burned to you fat thigh-pieces of bulls and goats,

ταύρων ἠδ' αἰγῶν, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·041
fulfill this prayer for me:

τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν.042
let the Danaans pay for my tears by your arrows."



ὧς ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων,043
So he spoke in prayer, and Phoebus Apollo heard him.

βῆ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ,044
Down from the peaks of Olympus he strode, angered at heart,

τόξ' ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην.045
bearing on his shoulders his bow and covered quiver.

ἔκλαγξαν δ' ἄρ' ὀιστοὶ ἐπ' ὤμων χωομένοιο,046
The arrows rattled on the shoulders of the angry god

αὐτοῦ κινηθέντος· ὃ δ' ἤιε νυκτὶ ἐοικώς.047
as he moved, and his coming was like the night.

ἕζετ' ἔπειτ' ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ' ἰὸν ἕηκεν·048
Then he sat down apart from the ships and let fly an arrow:

δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ' ἀργυρέοιο βιοῖο.049
terrible was the twang of the silver bow.

οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς,050
The mules he assailed first and the swift dogs,

αὐτὰρ ἔπειτ' αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς051
but then on the men themselves he let fly his stinging shafts,

βάλλ'· αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί.052
and struck; and constantly the pyres of the dead burned thick.



ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο,053
For nine days the missiles of the god ranged among the host,

τῇ δεκάτῃ δ' ἀγορήνδε καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς·054
but on the tenth Achilles called the people to assembly,

τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ, λευκώλενος Ἥρη·055
for the goddess, white-armed Hera, had put it in his heart,

κήδετο γὰρ Δαναῶν ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο.056
since she pitied the Danaans, when she saw them dying.

οἳ δ' ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τε γένοντο,057
When they were assembled and gathered together,

τοῖσι δ' ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·058
among them arose and spoke swift-footed Achilles:

Ἀτρεΐδη, νῦν ἄμμε πάλιν πλαγχθέντας ὀίω059
"Son of Atreus, now I think we shall return home,

ἂψ ἀπονοστήσειν, εἴ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν,060
beaten back again, should we even escape death,

εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς.061
if war and pestilence alike are to ravage the Achaeans.

ἀλλ' ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα062
But come, let us ask some seer or priest,

ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ' ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν,063
or some reader of dreams—for a dream too is from Zeus—

ὅς κ' εἴποι ὅτι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,064
who might say why Phoebus Apollo is so angry,

εἴ τ' ἄρ' ὅ γ' εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται εἴ θ' ἑκατόμβης,065
whether he finds fault with a vow or a hecatomb;

αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων066
in hope that he may accept the savour of lambs and unblemished goats,

βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι.067
and be willing to ward off the pestilence from us."



ἦ τοι ὅ γ' ὧς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο, τοῖσι δ' ἀνέστη068
When he had thus spoken he sat down, and among them arose

Κάλχας Θεστορίδης, οἰωνοπόλων ὄχ' ἄριστος,069
Calchas son of Thestor, far the best of bird-diviners,

ὃς ᾔδη τά τ' ἐόντα τά τ' ἐσσόμενα πρό τ' ἐόντα,070
who knew the things that were, and that were to be, and that had been before,

καὶ νήεσσ' ἡγήσατ' Ἀχαιῶν Ἴλιον εἴσω071
and who had guided the ships of the Achaeans to Ilios

ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων·072
by his own prophetic powers which Phoebus Apollo had bestowed upon him.

ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·073
He with good intent addressed the gathering, and spoke among them:

ὦ Ἀχιλεῦ, κέλεαί με, διίφιλε, μυθήσασθαι074
"Achilles, dear to Zeus, you bid me declare

μῆνιν Ἀπόλλωνος, ἑκατηβελέταο ἄνακτος·075
the wrath of Apollo, the lord who strikes from afar.

τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον076
Therefore I will speak; but take thought and swear

ἦ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν.077
that you will readily defend me with word and with might of hand;

ἦ γὰρ ὀίομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων078
for I think I shall anger a man

Ἀργείων κρατέει καί οἱ πείθονται Ἀχαιοί.079
who rules mightily over all the Argives, and whom the Achaeans obey.

κρείσσων γὰρ βασιλεύς, ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι·080
For mightier is a king, when he is angry at a lesser man.

εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ,081
Even if he swallows down his wrath for that day,

ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ,082
yet afterwards he cherishes resentment in his heart

ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι. σὺ δὲ φράσαι, εἴ με σαώσεις.083
till he brings it to fulfillment. Say then, if you will keep me safe."



τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·084
In answer to him spoke swift-footed Achilles:

θαρσήσας μάλα εἰπὲ θεοπρόπιον ὅτι οἶσθα·085
"Take heart, and speak out whatever oracle you know;

οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα Διίφιλον, ᾧ τε σύ, Κάλχαν,086
for by Apollo, dear to Zeus, to whom you, Calchas,

εὐχόμενος Δαναοῖσι θεοπροπίας ἀναφαίνεις,087
pray when you reveal oracles to the Danaans,

οὔ τις ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο088
no one, while I live and have sight on the earth,

σοὶ κοίλῃς παρὰ νηυσί βαρείας χεῖρας ἐποίσει089
shall lay heavy hands on you beside the hollow ships,

συμπάντων Δαναῶν, οὐδ' ἢν Ἀγαμέμνονα εἴπῃς,090
no one of the whole host of the Danaans, not even if you name Agamemnon,

ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι.091
who now claims to be far the best of the Achaeans."



καὶ τότε δὴ θάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων·092
Then the blameless seer took heart, and spoke:

οὔ τ' ἄρ ὅ γ' εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὐδ' ἑκατόμβης,093
"It is not then because of a vow that he finds fault, nor because of a hecatomb,

ἀλλ' ἕνεκ' ἀρητῆρος ὃν ἠτίμησ' Ἀγαμέμνων,094
but because of the priest whom Agamemnon dishonoured,

οὐδ' ἀπέλυσε θύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ' ἄποινα,095
and did not release his daughter nor accept the ransom.

τοὔνεκ' ἄρ' ἄλγε' ἔδωκεν ἑκηβόλος ἠδ' ἔτι δώσει·096
For this cause the god who strikes from afar has given woes and will still give them.

οὐδ' ὅ γε πρὶν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει097
He will not drive off from the Danaans the loathsome pestilence,

πρίν γ' ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλικώπιδα κούρην098
until we give back to her dear father the bright-eyed maiden,

ἀπριάτην ἀνάποινον, ἄγειν θ' ἱερὴν ἑκατόμβην099
unbought, unransomed, and lead a sacred hecatomb to Chryse.

ἐς Χρύσην· τότε κέν μιν ἱλασσάμενοι πεπίθοιμεν.100
Then we might appease and persuade him."



ἦ τοι ὅ γ' ὧς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο, τοῖσι δ' ἀνέστη101
When he had thus spoken he sat down, and among them arose

ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων102
the warrior, son of Atreus, wide-ruling Agamemnon,

ἀχνύμενος· μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι103
deeply troubled. With rage his black heart was wholly filled,

πίμπλαντ', ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐίκτην.104
and his eyes were like blazing fire.

Κάλχαντα πρώτιστα κάκ' ὀσσόμενος προσέειπεν·105
To Calchas first of all he spoke, and his look threatened evil:

μάντι κακῶν, οὔ πώ ποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπας·106
"Prophet of evil, never yet have you spoken to me a pleasant thing;

αἰεί τοι τὰ κάκ' ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι,107
ever is evil dear to your heart to prophesy,

ἐσθλὸν δ' οὔτε τί πω εἶπας ἔπος οὔτε τέλεσσας.108
but a word of good you have never yet spoken, nor brought to pass.

καὶ νῦν ἐν Δαναοῖσι θεοπροπέων ἀγορεύεις,109
And now among the Danaans you claim in prophecy

ὡς δὴ τοῦδ' ἕνεκά σφιν ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει,110
that for this reason the god who strikes from afar brings woes upon them,

οὕνεκ' ἐγὼ κούρης Χρυσηίδος ἀγλά' ἄποινα111
that I would not accept the glorious ransom for the girl,

οὐκ ἔθελον δέξασθαι, - ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν112
the daughter of Chryses, since I much prefer to keep her in my home.

οἴκοι ἔχειν. καὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρης προβέβουλα,113
For certainly I prefer her to Clytemnestra, my wedded wife,

κουριδίης ἀλόχου, ἐπεὶ οὔ ἑθέν ἐστι χερείων,114
since she is not inferior to her,

οὐ δέμας οὐδὲ φυήν οὔτ' ἂρ φρένας οὔτέ τι ἔργα.115
either in form or in stature, or in mind, or in any handiwork.

ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω δόμεναι πάλιν εἰ τό γ' ἄμεινον·116
Yet even so will I give her back, if that is better;

βούλομ' ἐγὼ λαὸν σόον ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι.117
I would rather the people be safe than perish.

αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ' ἑτοιμάσατ', ὄφρα μὴ οἶος118
But provide me with a prize of honour forthwith, lest I alone

Ἀργείων ἀγέραστος ἔω, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικεν·119
of the Argives be without one, since that would not be proper.

λεύσσετε γὰρ τό γε πάντες, ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ.120
For you all see this, that my prize goes elsewhere."



τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·121
In answer to him spoke swift-footed brilliant Achilles:

Ἀτρεΐδη, κύδιστε, φιλοκτεανώτατε πάντων,122
"Most glorious son of Atreus, most covetous of all,

πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοί;123
how shall the great-hearted Achaeans give you a prize?

οὐδέ τί που ἴδμεν ξυνήια κείμενα πολλά,124
We know nothing of a hoard of wealth in common store,

ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξεπράθομεν, τὰ δέδασται,125
but whatever we took by pillage from the cities has been apportioned,

λαοὺς δ' οὐκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῦτ' ἐπαγείρειν.126
and it is not seemly to gather these things back from the army.

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν τήνδε θεῷ πρόες· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ127
But give back the girl to the god, and we Achaeans

τριπλῇ τετραπλῇ τ' ἀποτείσομεν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς128
will recompense you three and fourfold, if ever Zeus grants us

δῷσι πόλιν Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι.129
to sack the well-walled city of Troy."



τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·130
In answer to him spoke lord Agamemnon:

μὴ δ' οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ' Ἀχιλλεῦ131
"Do not thus, mighty though you are, godlike Achilles,

κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις.132
seek to deceive me with your wit; for you will not get by me nor persuade me.

ἦ ἐθέλεις ὄφρ' αὐτὸς ἔχῃς γέρας, αὐτὰρ ἔμ' αὔτως133
Are you willing, so that your yourself may keep your prize,

ἧσθαι δευόμενον, κέλεαι δέ με τήνδ' ἀποδοῦναι;134
for me to sit here idly in want, while you order me to give her back?

ἀλλ' εἰ μὲν δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοὶ135
No, if the great-hearted Achaeans give me a prize,

ἄρσαντες κατὰ θυμὸν ὅπως ἀντάξιον ἔσται·136
suiting it to my mind, so that it will be worth just as much—

εἰ δέ κε μὴ δώωσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι137
but if they do not, I myself will come and take your prize,

ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ Ὀδυσῆος138
or that of Aias, or that of Odysseus I will seize and bear away.

ἄξω ἑλών· ὃ δέ κεν κεχολώσεται ὅν κεν ἵκωμαι.139
Angry will he be, to whomever I come.

ἀλλ' ἤτοι μὲν ταῦτα μεταφρασόμεσθα καὶ αὖτις,140
But these things we will consider hereafter.

νῦν δ' ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν,141
Let us now drag a black ship to the shining sea,

ἐν δ' ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἐς δ' ἑκατόμβην142
and quickly gather suitable rowers into it, and place on board a hecatomb,

θείομεν, ἂν δ' αὐτὴν Χρυσηίδα καλλιπάρῃον143
and embark on it the fair-cheeked daughter of Chryses herself.

βήσομεν· εἷς δέ τις ἀρχὸς ἀνὴρ βουληφόρος ἔστω,144
Let one prudent man be its commander,

ἢ Αἴας ἢ Ἰδομενεὺς ἢ δῖος Ὀδυσσεὺς145
either Aias, or Idomeneus, or brilliant Odysseus,

ἠὲ σὺ Πηλεΐδη πάντων ἐκπαγλότατ' ἀνδρῶν,146
or you, son of Peleus, of all men most extreme,

ὄφρ' ἥμιν ἑκάεργον ἱλάσσεαι ἱερὰ ῥέξας.147
so that on our behalf you may propitiate the god who strikes from afar by offering sacrifice."



τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·148
Glaring from beneath his brows spoke to him swift-footed Achilles:

ὤ μοι ἀναιδείην ἐπιειμένε κερδαλεόφρον149
"Ah me, clothed in shamelessness, thinking of profit,

πῶς τίς τοι πρόφρων ἔπεσιν πείθηται Ἀχαιῶν150
how shall any man of the Achaeans obey your words

ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι ἢ ἀνδράσιν ἶφι μάχεσθαι;151
with a ready heart either to go on a journey or to fight against men with force?

οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεκ' ἤλυθον αἰχμητάων152
It was not on account of the Trojan spearmen

δεῦρο μαχησόμενος, ἐπεὶ οὔ τί μοι αἴτιοί εἰσιν·153
that I came here to fight, since they have done no wrong to me.

οὐ γὰρ πώ ποτ' ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους,154
Never have they driven off my cattle or my horses,

οὐδέ ποτ' ἐν Φθίῃ ἐριβώλακι βωτιανείρῃ155
nor ever in deep-soiled Phthia, nurse of men,

καρπὸν ἐδηλήσαντ', ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ μεταξὺ,156
did they lay waste the harvest, for many things lie between us—

οὔρεά τε σκιόεντα θάλασσά τε ἠχήεσσα·157
shadowy mountains and sounding sea.

ἀλλὰ σοὶ ὦ μέγ' ἀναιδὲς ἅμ' ἑσπόμεθ' ὄφρα σὺ χαίρῃς,158
But you, shameless one, we followed, so that you might rejoice,

τιμὴν ἀρνύμενοι Μενελάῳ σοί τε κυνῶπα159
seeking to win recompense for Menelaus and for yourself, dog-face,

πρὸς Τρώων· τῶν οὔ τι μετατρέπῃ οὐδ' ἀλεγίζεις·160
from the Trojans. This you disregard, and take no heed of.

καὶ δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς,161
And now you threaten that you will yourself take my prize away from me,

ᾧ ἔπι πολλὰ μόγησα, δόσαν δέ μοι υἷες Ἀχαιῶν.162
for which I toiled so much, which the sons of the Achaeans gave to me.

οὐ μὲν σοί ποτε ἶσον ἔχω γέρας ὁππότ' Ἀχαιοὶ163
Never have I prize like yours, whenever the Achaeans

Τρώων ἐκπέρσωσ' εὖ ναιόμενον πτολίεθρον·164
sack a well-inhabited citadel of the Trojans.

ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάϊκος πολέμοιο165
The brunt of furious battle do

χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ'· ἀτὰρ ἤν ποτε δασμὸς ἵκηται,166
my hands undertake, but if ever an apportionment comes,

σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ' ὀλίγον τε φίλον τε167
your prize is far greater, while small but dear is the reward

ἔρχομ' ἔχων ἐπὶ νῆας, ἐπεί κε κάμω πολεμίζων.168
I take to my ships, when I have worn myself out in the fighting.

νῦν δ' εἶμι Φθίην δ', ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν169
Now I will go back to Phthia, since it is far better to return home

οἴκαδ' ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν, οὐδέ σ' ὀίω170
with my beaked ships, nor do I intend while I am here dishonoured

ἐνθάδ' ἄτιμος ἐὼν ἄφενος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν.171
to pile up riches and wealth for you."



τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·172
Then the king of men, Agamemnon, answered him:

φεῦγε μάλ' εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται, οὐδέ σ' ἔγωγε173
"Flee then, if your heart urges you; I do not beg you

λίσσομαι εἵνεκ' ἐμεῖο μένειν· πάρ' ἔμοιγε καὶ ἄλλοι174
to remain for my sake. With me are others

οἵ κέ με τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς.175
who will honour me, and above all Zeus, the lord of counsel.

ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων·176
Most hateful to me are you of all the kings that Zeus nurtures,

αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε·177
for always strife is dear to you, and wars and battles.

εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τό γ' ἔδωκεν·178
If you are very strong, it was a god, I think, who gave you this gift.

οἴκαδ' ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς καὶ σοῖς ἑτάροισι179
Go home with your ships and your companions

Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε, σέθεν δ' ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω,180
and lord it over the Myrmidons; for you I care not,

οὐδ' ὄθομαι κοτέοντος· ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε·181
nor take heed of your wrath. But I will threaten you thus:

ὡς ἔμ' ἀφαιρεῖται Χρυσηίδα Φοῖβος Ἀπόλλων,182
as Phoebus Apollo takes from me the daughter of Chryses,

τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηί τ' ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισι183
her with my ship and my companions I will send back,

πέμψω, ἐγὼ δέ κ' ἄγω Βρισηίδα καλλιπάρῃον184
but I will myself come to your tent and take the fair-cheeked Briseis,

αὐτὸς ἰὼν κλισίην δὲ τὸ σὸν γέρας ὄφρ' ἐὺ εἰδῇς185
your prize, so that you will understand how much mightier I am

ὅσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος186
than you, and another may shrink from declaring himself

ἶσον ἐμοὶ φάσθαι καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην.187
my equal and likening himself to me to my face."



ὣς φάτο· Πηλεΐωνι δ' ἄχος γένετ', ἐν δέ οἱ ἦτορ188
So he spoke. Grief came upon the son of Peleus,

στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμήριξεν,189
and within his shaggy breast his heart was divided,

ἢ ὅ γε φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ190
whether he should draw his sharp sword from beside his thigh,

τοὺς μὲν ἀναστήσειεν, ὃ δ' Ἀτρεΐδην ἐναρίζοι,191
and break up the assembly, and slay the son of Atreus,

ἦε χόλον παύσειεν ἐρητύσειέ τε θυμόν.192
or stay his anger and curb his spirit.

ἧος ὃ ταῦθ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,193
While he pondered this in mind and heart,

ἕλκετο δ' ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλθε δ' Ἀθήνη194
and was drawing from its sheath his great sword,

οὐρανόθεν· πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη195
Athene came from heaven. The white-armed goddess Hera

ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε·196
had sent her forth, for in her heart she loved and cared for both men alike.

στῆ δ' ὄπιθεν, ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα197
She stood behind him, and seized the son of Peleus by his fair hair,

οἴῳ φαινομένη· τῶν δ' ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο.198
appearing to him alone. No one of the others saw her.

θάμβησεν δ' Ἀχιλεύς, μετὰ δ' ἐτράπετ', αὐτίκα δ' ἔγνω199
Achilles was seized with wonder, and turned around,

Παλλάδ' Ἀθηναίην· δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν·200
and immediately recognized Pallas Athene. Terribly her eyes shone.

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·201
Then he addressed her with winged words, and said:

τίπτ' αὖτ' αἰγιόχοιο Διὸς τέκος εἰλήλουθας;202
"Why now, daughter of aegis-bearing Zeus, have you come?

ἦ ἵνα ὕβριν ἴδῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο;203
Is it so that you might see the arrogance of Agamemnon, son of Atreus?

ἀλλ' ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀΐω·204
One thing I will tell you, and I think this will be brought to pass:

ᾗς ὑπεροπλίῃσι τάχ' ἄν ποτε θυμὸν ὀλέσσῃ.205
through his own excessive pride shall he presently lose his life."



τὸν δ' αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·206
Him then the goddess, bright-eyed Athene, answered:

ἦλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αἴ κε πίθηαι,207
"I have come from heaven to stay your anger,

οὐρανόθεν· πρὸ δέ μ' ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη208
if you will obey, The goddess white-armed Hera sent me forth,

ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε·209
for in her heart she loves and cares for both of you.

ἀλλ' ἄγε λῆγ' ἔριδος, μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί·210
But come, cease from strife, and do not grasp the sword with your hand.

ἀλλ' ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον ὡς ἔσεταί περ·211
With words indeed taunt him, telling him how it shall be.

ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·212
For thus will I speak, and this thing shall truly be brought to pass.

καί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα213
Hereafter three times as many glorious gifts shall be yours

ὕβριος εἵνεκα τῆσδε· σὺ δ' ἴσχεο, πείθεο δ' ἡμῖν.214
on account of this arrogance. But refrain, and obey us."



τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·215
In answer to her spoke swift-footed Achilles:

χρὴ μὲν σφωίτερόν γε θεὰ ἔπος εἰρύσσασθαι216
"It is necessary, goddess, to observe the words of you two,

καὶ μάλα περ θυμῷ κεχολωμένον· ὧς γὰρ ἄμεινον·217
however angered a man be in his heart, for is it better so.

ὅς κε θεοῖς ἐπιπείθηται μάλα τ' ἔκλυον αὐτοῦ.218
Whoever obeys the gods, to him do they gladly give ear."



ἦ καὶ ἐπ' ἀργυρέῃ κώπῃ σχέθε χεῖρα βαρεῖαν,219
He spoke, and stayed his heavy hand on the silver hilt,

ἂψ δ' ἐς κουλεὸν ὦσε μέγα ξίφος, οὐδ' ἀπίθησε220
and back into its sheath thrust the great sword, and did not disobey

μύθῳ Ἀθηναίης· ἣ δ' Οὔλυμπον δὲ βεβήκει221
the word of Athene. She returned to Olympus

δώματ' ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους.222
to the palace of aegis-bearing Zeus, to join the company of the other gods.



Πηλεΐδης δ' ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέεσσιν223
But the son of Peleus again addressed with violent words

Ἀτρεΐδην προσέειπε, καὶ οὔ πω λῆγε χόλοιο·224
the son of Atreus, and in no way ceased from his wrath:

οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ' ἔχων, κραδίην δ' ἐλάφοιο,225
"Heavy with wine, with the face of a dog but the heart of a deer,

οὔτέ ποτ' ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ θωρηχθῆναι226
never have you had courage to arm for battle along with your people,

οὔτε λόχον δ' ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν227
or go forth to an ambush with the chiefs of the Achaeans.

τέτληκας θυμῷ· τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι.228
That seems to you even as death.

ἦ πολὺ λώιόν ἐστι κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν229
Indeed it is far better throughout the wide camp of the Achaeans

δῶρ' ἀποαιρεῖσθαι ὅς τις σέθεν ἀντίον εἴπῃ·230
to deprive of his prize whoever speaks contrary to you.

δημοβόρος βασιλεὺς ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις·231
People-devouring king, since you rule over nobodies;

ἦ γὰρ ἂν Ἀτρεΐδη νῦν ὕστατα λωβήσαιο.232
else, son of Atreus, this would be your last piece of insolence.

ἀλλ' ἔκ τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·233
But I will speak out to you, and will swear thereto a mighty oath:

ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους234
by this staff, that shall never more put forth leaves or shoots

φύσει, ἐπεὶ δὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν,235
since first it left its stump among the mountains,

οὐδ' ἀναθηλήσει· περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψε236
nor shall it again grow green, for the bronze has stripped it on all sides of leaves and bark,

φύλλά τε καὶ φλοιόν· νῦν αὖτέ μιν υἷες Ἀχαιῶν237
and now the sons of the Achaeans carry it in their hands

ἐν παλάμῃς φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας238
when they act as judges, those who guard the ordinances that come from Zeus;

πρὸς Διὸς εἰρύαται· ὃ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος·239
and this shall be for you a mighty oath.

ἦ ποτ' Ἀχιλλῆος ποθὴ ἵξεται υἷας Ἀχαιῶν240
Surely some day a longing for Achilles will come upon the sons of the Achaeans one and all,

σύμπαντας· τότε δ' οὔ τι δυνήσεαι ἀχνύμενός περ241
and on that day you will not be able to help them at all, for all your grief,

χραισμεῖν, εὖτ' ἂν πολλοὶ ὑφ' Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο242
when many shall fall dying before man-slaying Hector.

θνήσκοντες πίπτωσι· σὺ δ' ἔνδοθι θυμὸν ἀμύξεις243
But you will gnaw the heart within you, in anger

χωόμενος ὅ τ' ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισας.244
that you did no honour to the best of the Achaeans."



ὣς φάτο Πηλεΐδης, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ245
So spoke the son of Peleus, and down to the earth he dashed

χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον, ἕζετο δ' αὐτός·246
the staff studded with golden nails, and himself sat down,

Ἀτρεΐδης δ' ἑτέρωθεν ἐμήνιε· τοῖσι δὲ Νέστωρ247
while over against him the son of Atreus continued to vent his wrath. Then among them arose Nestor,

ἡδυεπὴς ἀνόρουσε λιγὺς Πυλίων ἀγορητής,248
sweet of speech, the clear-voiced orator of the Pylians,

τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή·249
from whose tongue flowed speech sweeter than honey.

τῷ δ' ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνθρώπων250
Two generations of mortal men had passed away in his lifetime,

ἐφθίαθ', οἵ οἱ πρόσθεν ἅμα τράφεν ἠδ' ἐγένοντο251
who had been born and reared with him before in sacred Pylos,

ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν·252
and he was king among the third.

ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·253
He with good intent addressed the gathering and spoke among them:

ὦ πόποι ἦ μέγα πένθος Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκάνει·254
"Comrades, great grief has come upon the land of Achaea.

ἦ κεν γηθήσαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες255
Truly would Priam and the sons of Priam rejoice,

ἄλλοι τε Τρῶες μέγα κεν κεχαροίατο θυμῷ256
and the rest of the Trojans would be most glad at heart,

εἰ σφῶιν τάδε πάντα πυθοίατο μαρναμένοιιν,257
were they to hear all this of you two quarrelling,

οἳ περὶ μὲν βουλὴν Δαναῶν, περὶ δ' ἐστὲ μάχεσθαι.258
you who are chief among the Danaans in counsel and chief in war.

ἀλλὰ πίθεσθ'· ἄμφω δὲ νεωτέρω ἐστὸν ἐμεῖο·259
Listen to me, for you are both younger than I.

ἤδη γάρ ποτ' ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέ περ ὑμῖν260
In earlier times I moved among men more warlike than you,

ἀνδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔ ποτέ μ' οἵ γ' ἀθέριζον.261
and never did they despise me.

οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι,262
Such warriors have I never since seen, nor shall I see,

οἷον Πειρίθοόν τε Δρύαντά τε ποιμένα λαῶν263
as Peirithous was and Dryas, shepherd of the people,

Καινέα τ' Ἐξάδιόν τε καὶ ἀντίθεον Πολύφημον264
and Caeneus and Exadius and godlike Polyphemus,

[Θησέα τ' Αἰγεΐδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν·]265
and Theseus, son of Aegeus, a man like the immortals.

κάρτιστοι δὴ κεῖνοι ἐπιχθονίων τράφεν ἀνδρῶν·266
Mightiest were these of men reared upon the earth;

κάρτιστοι μὲν ἔσαν καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο267
mightiest were they, and with the mightiest they fought,

φηρσὶν ὀρεσκῴοισι καὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν.268
the mountain-dwelling centaurs, and they destroyed them terribly.

καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεθομίλεον ἐκ Πύλου ἐλθὼν269
With these men I had fellowship, when I came from Pylos,

τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης· καλέσαντο γὰρ αὐτοί·270
from a distant land far away; for they themselves called me.

καὶ μαχόμην κατ' ἔμ' αὐτὸν ἐγώ· κείνοισι δ' ἂν οὔ τις271
And I fought on my own; with those men could no one

τῶν οἳ νῦν βροτοί εἰσιν ἐπιχθόνιοι μαχέοιτο·272
fight of the mortals now upon the earth.

καὶ μέν μευ βουλέων ξύνιεν πείθοντό τε μύθῳ·273
Yes, and they listened to my counsel, and obeyed my words.

ἀλλὰ πίθεσθε καὶ ὔμμες, ἐπεὶ πείθεσθαι ἄμεινον·274
So also should you obey, since to obey is better.

μήτε σὺ τόνδ' ἀγαθός περ ἐὼν ἀποαίρεο κούρην,275
Neither do you, mighty though you are, take away the girl,

ἀλλ' ἔα ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας υἷες Ἀχαιῶν·276
but let her be, as the sons of the Achaeans first gave her to him as a prize;

μήτε σὺ Πηλεΐδη, θέλ' ἐριζέμεναι βασιλῆι277
nor do you, son of Peleus, be minded to strive with a king, might against might,

ἀντιβίην, ἐπεὶ οὔ ποθ' ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς278
for it is no common honour that is the portion

σκηπτοῦχος βασιλεύς, ᾧ τε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν.279
of a sceptre-holding king, to whom Zeus gives glory.

εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ,280
If you are a stronger fighter, and a goddess mother bore you,

ἀλλ' ὅδε φέρτερός ἐστιν ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει.281
yet he is the mightier, since he is king over more.

Ἀτρεΐδη σὺ δὲ παῦε τεὸν μένος· αὐτὰρ ἔγωγε282
Son of Atreus, check your rage.

λίσσομ' Ἀχιλλῆι μεθέμεν χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν283
Indeed, I beg you to let go your anger against Achilles,

ἕρκος Ἀχαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο κακοῖο.284
who is for all the Achaeans a mighty bulwark in evil war."



τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·285
In answer to him spoke lord Agamemnon:

ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·286
"All these things, old man, to be sure, you have spoken as is right.

ἀλλ' ὅδ' ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων,287
But this man wishes to be above all others;

πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάντεσσι δ' ἀνάσσειν,288
over all he wishes to rule and over all to be king,

πᾶσι δὲ σημαίνειν, ἅ τιν' οὐ πείσεσθαι ὀίω·289
and to all to give orders; in this, I think, there is someone who will not obey.

εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες290
If the gods who exist for ever made him a spearman,

τοὔνεκά οἱ προθέουσιν ὀνείδεα μυθήσασθαι;291
do they therefore license him to keep uttering insults?"



τὸν δ' ἄρ' ὑποβλήδην ἠμείβετο δῖος Ἀχιλλεύς·292
Brilliant Achilles broke in upon him and replied:

ἦ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην293
Surely I would be called cowardly and of no account,

εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι ὅττί κεν εἴπῃς·294
if I am to yield to you in every matter that you say.

ἄλλοισιν δὴ ταῦτ' ἐπιτέλλεο, μὴ γὰρ ἔμοιγε295
On others lay these commands, but do not give orders to me,

[σήμαιν'· οὐ γὰρ ἔγωγ' ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀίω.]296
for I do not think I shall obey you any longer.

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·297
And another thing I will tell you, and take it to heart:

χερσὶ μὲν οὔ τοι ἔγωγε μαχήσομαι εἵνεκα κούρης298
with my hands I will not fight for the girl's sake either with you nor with any other,

οὔτε σοὶ οὔτέ τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ' ἀφέλεσθέ γε δόντες·299
since you are taking away what you have given.

τῶν δ' ἄλλων ἅ μοί ἐστι θοῇ παρὰ νηὶ μελαίνῃ300
But of all else that is mine by my swift black ship,

τῶν οὐκ ἄν τι φέροις ἀνελὼν ἀέκοντος ἐμεῖο·301
nothing will you take or carry away against my will.

εἰ δ' ἄγε μὴν πείρησαι ἵνα γνώωσι καὶ οἵδε·302
Come, just try, so that these too may know:

αἶψά τοι αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρί.303
forthwith will your dark blood flow forth about my spear."



ὣς τώ γ' ἀντιβίοισι μαχεσσαμένω ἐπέεσσιν304
So when the two had made an end of contending with violent words,

ἀνστήτην, λῦσαν δ' ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν·305
they rose, and broke up the gathering beside the ships of the Achaeans.

Πηλεΐδης μὲν ἐπὶ κλισίας καὶ νῆας ἐίσας306
The son of Peleus went his way to his huts and his balanced ships

ἤιε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν·307
together with the son of Menoetius, and with his men;

Ἀτρεΐδης δ' ἄρα νῆα θοὴν ἅλα δὲ προέρυσσεν,308
but the son of Atreus launched a swift ship on the sea,

ἐς δ' ἐρέτας ἔκρινεν ἐείκοσιν, ἐς δ' ἑκατόμβην309
and chose for it twenty rowers, and drove on board a hecatomb

βῆσε θεῷ, ἀνὰ δὲ Χρυσηίδα καλλιπάρῃον310
for the god, and brought the fair-cheeked daughter of Chryses

εἷσεν ἄγων· ἐν δ' ἀρχὸς ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς.311
and set her in the ship; and Odysseus of many wiles went on board to take command.



οἳ μὲν ἔπειτ' ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,312
So these embarked and sailed over the watery ways;

λαοὺς δ' Ἀτρεΐδης ἀπολυμαίνεσθαι ἄνωγεν·313
but the son of Atreus bade the people purify themselves.

οἳ δ' ἀπελυμαίνοντο καὶ εἰς ἅλα λύματα βάλλον,314
And they purified themselves, and cast the defilement into the sea,

ἔρδον δ' Ἀπόλλωνι τεληέσσας ἑκατόμβας315
and offered to Apollo perfect hecatombs

ταύρων ἠδ' αἰγῶν παρὰ θῖν' ἁλὸς ἀτρυγέτοιο·316
of bulls and goats by the shore of the barren sea;

κνίση δ' οὐρανὸν ἷκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῷ.317
and the savour thereof went up to heaven, eddying amid the smoke.



ὣς οἳ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατόν· οὐδ' Ἀγαμέμνων318
Thus were they busied throughout the camp; but Agamemnon

λῆγ' ἔριδος τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ' Ἀχιλῆι,319
did not cease from the strife with which he had first threatened Achilles,

ἀλλ' ὅ γε Ταλθύβιόν τε καὶ Εὐρυβάτην προσέειπε,320
but called to Talthybius and Eurybates,

τώ οἱ ἔσαν κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ θεράποντε·321
who were his heralds and ready squires:

ἔρχεσθον κλισίην Πηληιάδεω Ἀχιλῆος·322
"Go to the hut of Achilles, Peleus' son,

χειρὸς ἑλόντ' ἀγέμεν Βρισηίδα καλλιπάρῃον·323
and take by the hand the fair-cheeked Briseis, and lead her hither;

εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι324
and if he give her not, I will myself go

ἐλθὼν σὺν πλεόνεσσι· τό οἱ καὶ ῥίγιον ἔσται.325
with a larger company and take her; that will be even the worse for him."



ὣς εἰπὼν προΐει, κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·326
So saying he sent them forth, and laid upon them a stern command.

τὼ δ' ἀέκοντε βάτην παρὰ θῖν' ἁλὸς ἀτρυγέτοιο,327
Unwilling went the two along the shore of the barren sea,

Μυρμιδόνων δ' ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην,328
and came to the tents and the ships of the Myrmidons.

τὸν δ' εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηὶ μελαίνῃ329
Him they found sitting beside his tent and his black ship;

ἥμενον· οὐδ' ἄρα τώ γε ἰδὼν γήθησεν Ἀχιλλεύς.330
and Achilles was not glad at sight of them.

τὼ μὲν ταρβήσαντε καὶ αἰδομένω βασιλῆα331
The two, seized with dread and in awe of the king,

στήτην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ' ἐρέοντο·332
stood, and spoke no word to him, nor made question;

αὐτὰρ ὃ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·333
but he knew in his heart, and spoke:

χαίρετε κήρυκες Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν,334
"Hail, heralds, messengers of Zeus and men,

ἆσσον ἴτ'· οὔ τί μοι ὔμμες ἐπαίτιοι ἀλλ' Ἀγαμέμνων,335
draw near. It is not you who are guilty in my sight, but Agamemnon,

ὃ σφῶι προΐει Βρισηίδος εἵνεκα κούρης.336
who sent you forth for the sake of the girl, Briseis.

ἀλλ' ἄγε διογενὲς Πατρόκλεες ἔξαγε κούρην337
But come, Patroclus, sprung from Zeus, bring forth the girl,

καί σφωιν δὸς ἄγειν· τὼ δ' αὐτὼ μάρτυροι ἔστων338
and give her to them to lead away. However, let these two themselves be witnesses

πρός τε θεῶν μακάρων πρός τε θνητῶν ἀνθρώπων339
before the blessed gods and mortal men,

καὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος εἴ ποτε δ' αὖτε340
and before him, that ruthless king, if hereafter

χρειὼ ἐμεῖο γένηται ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι341
there shall be need of me to ward off shameful ruin from the host.

τοῖς ἄλλοις· ἦ γὰρ ὅ γ' ὀλοιῇσι φρεσὶ θύει,342
Truly he rages with baneful mind,

οὐδέ τι οἶδε νοῆσαι ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω,343
and knows not at all to look both before and after,

ὅππως οἱ παρὰ νηυσὶ σόοι μαχέοιντο Ἀχαιοί.344
that his Achaeans might wage war in safety beside their ships."



ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ' ἑταίρῳ,345
So he spoke, and Patroclus obeyed his dear comrade,

ἐκ δ' ἄγαγε κλισίης Βρισηίδα καλλιπάρῃον,346
and led forth from the hut the fair-cheeked Briseis, and gave her to them to lead away.

δῶκε δ' ἄγειν· τὼ δ' αὖτις ἴτην παρὰ νῆας Ἀχαιῶν·347
So the two went back beside the ships of the Achaeans,

ἣ δ' ἀέκουσ' ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς348
and with them, all unwilling, went the woman. But Achilles

δακρύσας ἑτάρων ἄφαρ ἕζετο νόσφι λιασθείς,349
burst into tears, and withdrew apart from his comrades, and sat down on the shore of the grey sea,

θῖν' ἔφ' ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπ' ἀπείρονα πόντον350
looking forth over the wine-dark deep.

πολλὰ δὲ μητρὶ φίλῃ ἠρήσατο χεῖρας ὀρεγνύς·351
Earnestly he prayed to his dear mother with hands outstretched:

μῆτερ ἐπεί μ' ἔτεκές γε μινυνθάδιόν περ ἐόντα,352
"Mother, since you bore me, though to so brief a span of life,

τιμήν πέρ μοι ὄφελλεν Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξαι353
honour surely ought the Olympian to have given into my hands,

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης· νῦν δ' οὐδέ με τυτθὸν ἔτισεν·354
Zeus who thunders on high; but now he has honoured me not a bit.

ἦ γάρ μ' Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων355
Truly the son of Atreus, wide-ruling Agamemnon

ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.356
has dishonoured me: for he has taken and keeps my prize through his own arrogant act.



ὣς φάτο δάκρυ χέων, τοῦ δ' ἔκλυε πότνια μήτηρ357
So he spoke, weeping, and his lady mother heard him,

ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι·358
as she sat in the depths of the sea beside the old man, her father.

καρπαλίμως δ' ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς ἠΰτ' ὀμίχλη,359
And speedily she came forth from the grey sea like a mist,

καί ῥα πάροιθ' αὐτοῖο καθέζετο δάκρυ χέοντος,360
and sat down before him, as he wept,

χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζε·361
and she stroked him with her hand, and spoke to him, and called him by name:

τέκνον τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος;362
"My child, why do you weep? What sorrow has come upon your heart?

ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω.363
Speak out; hide it not in your mind, that we both may know."



τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·364
Then with heavy moaning spoke swift-footed Achilles to her:

οἶσθα· τί ἤ τοι ταῦτα ἰδυίῃ πάντ' ἀγορεύω;365
"You know. Why then should I tell the tale to you who knows all?

ᾠχόμεθ' ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος,366
We went forth to Thebe, the sacred city of Eetion,

τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα·367
and laid it waste, and brought here all the spoil.

καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες Ἀχαιῶν,368
This the sons of the Achaeans divided properly among themselves,

ἐκ δ' ἕλον Ἀτρεΐδῃ Χρυσηίδα καλλιπάρῃον.369
but for the son of Atreus they chose out the fair-cheeked daughter of Chryses.

Χρύσης δ' αὖθ' ἱερεὺς ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος370
However, Chryses, priest of Apollo, who strikes from afar,

ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων371
came to the swift ships of the bronze-clad Achaeans,

λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ' ἀπερείσι' ἄποινα,372
to free his daughter, bearing ransom past counting,

στέμματ' ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος373
and in his hands he held the wreaths of Apollo who strikes from afar,

χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,374
on a staff of gold, and he implored all the Achaeans,

Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω κοσμήτορε λαῶν.375
but most of all the two sons of Atreus, marshallers of the people.

ἔνθ' ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ376
Then all the rest of the Achaeans shouted assent,

αἰδεῖσθαί θ' ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·377
to reverence the priest and accept the glorious ransom;

ἀλλ' οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,378
yet the thing did not please the heart of Agamemnon, son of Atreus,

ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·379
but he sent him away harshly, and laid upon him a stern command.

χωόμενος δ' ὁ γέρων πάλιν ᾤχετο· τοῖο δ' Ἀπόλλων380
So the old man went back again in anger;

εὐξαμένου ἤκουσεν, ἐπεὶ μάλα οἱ φίλος ἦεν,381
and Apollo heard his prayer, for he was very dear to him,

ἧκε δ' ἐπ' Ἀργείοισι κακὸν βέλος· οἳ δέ νυ λαοὶ382
and sent against the Argives an evil shaft.

θνῇσκον ἐπασσύτεροι, τὰ δ' ἐπῴχετο κῆλα θεοῖο383
Then the people began to die thick and fast,

πάντῃ ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν· ἄμμι δὲ μάντις384
and the shafts of the god ranged everywhere throughout the wide camp of the Achaeans.

εὖ εἰδὼς ἀγόρευε θεοπροπίας ἑκάτοιο.385
But to us the prophet with sure knowledge declared the oracles of the god who strikes from afar."

αὐτίκ' ἐγὼ πρῶτος κελόμην θεὸν ἱλάσκεσθαι·386
"Forthwith, then, I first bade propitiate the god,

Ἀτρεΐωνα δ' ἔπειτα χόλος λάβεν, αἶψα δ' ἀναστὰς387
but thereafter anger seized the son of Atreus,

ἠπείλησεν μῦθον ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστί·388
and straightway he arose and spoke a threatening word, which now has come to pass.

τὴν μὲν γὰρ σὺν νηὶ θοῇ ἑλίκωπες Ἀχαιοὶ389
For the quick-glancing Achaeans are taking the maiden in a swift ship

ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι·390
to Chryse, and are bearing gifts to the god;

τὴν δὲ νέον κλισίηθεν ἔβαν κήρυκες ἄγοντες391
while the other woman the heralds have just now taken from my tent and led away,

κούρην Βρισῆος τήν μοι δόσαν υἷες Ἀχαιῶν.392
the daughter of Briseus, whom the sons of the Achaeans gave me.

ἀλλὰ σὺ εἰ δύνασαί γε περίσχεο παιδὸς ἑῆος·393
But, you, if you are able, guard your own son;

ἐλθοῦσ' Οὔλυμπον δὲ Δία λίσαι, εἴ ποτε δή τι394
go to Olympus and make prayer to Zeus,

ἢ ἔπει ὤνησας κραδίην Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ.395
if ever you have gladdened his heart by word or deed.

πολλάκι γάρ σεο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄκουσα396
For often I have heard you glorying in the halls of my father,

εὐχομένης ὅτ' ἔφησθα κελαινεφέι Κρονίωνι397
and declaring that you alone among the immortals warded off shameful ruin

οἴη ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι,398
from the son of Cronos, lord of the dark clouds,

ὁππότε μιν ξυνδῆσαι Ὀλύμπιοι ἤθελον ἄλλοι399
on the day when the other Olympians wished to put him in bonds,

Ἥρη τ' ἠδὲ Ποσειδάων καὶ Παλλὰς Ἀθήνη·400
even Hera and Poseidon and Pallas Athene. But you came, goddess,

ἀλλὰ σὺ τόν γ' ἐλθοῦσα θεὰ ὑπελύσαο δεσμῶν,401
and freed him from his bonds,

ὦχ' ἑκατόγχειρον καλέσασ' ἐς μακρὸν Ὄλυμπον,402
when you had quickly called to high Olympus him of the hundred hands,

ὃν Βριάρεων καλέουσι θεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες403
whom the gods call Briareus, but all men Aegaeon;

Αἰγαίων', ὃ γὰρ αὖτε βίῃ οὗ πατρὸς ἀμείνων·404
for he is mightier than his father.

ὅς ῥα παρὰ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων·405
He sat down by the side of the son of Cronos, exulting in his glory,

τὸν καὶ ὑπέδεισαν μάκαρες θεοὶ οὐδ' ἔτ' ἔδησαν.406
and the blessed gods were seized with fear of him, and did not bind Zeus.

τῶν νῦν μιν μνήσασα παρέζεο καὶ λαβὲ γούνων407
Bring this now to his remembrance, and sit by his side, and clasp his knees,

αἴ κέν πως ἐθέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι,408
in hope that he might perhaps wish to succour the Trojans,

τοὺς δὲ κατὰ πρύμνας τε καὶ ἀμφ' ἅλα ἔλσαι Ἀχαιοὺς409
and for those others, the Achaeans, to pen them in among the sterns of their ships and around the sea

κτεινομένους, ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλῆος,410
as they are slain, so that they may all have profit of their king,

γνῷ δὲ καὶ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων411
and that the son of Atreus, wide-ruling Agamemnon may know his blindness

ἣν ἄτην ὅ τ' ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν.412
in that he did no honour to the best of the Achaeans."



τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·413
Then Thetis answered him as she wept:

ὤ μοι τέκνον ἐμόν, τί νύ σ' ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα;414
"Ah me, my child, why did I rear you, cursed in my child-bearing?

αἴθ' ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων415
Would that it had been your lot to remain by your ships without tears and without grief,

ἧσθαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνθά περ οὔ τι μάλα δήν·416
since your span of life is brief and endures no long time;

νῦν δ' ἅμα τ' ὠκύμορος καὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων417
but now you are doomed to a speedy death and are laden with sorrow above all men;

ἔπλεο· τώ σε κακῇ αἴσῃ τέκον ἐν μεγάροισι.418
therefore to an evil fate I bore you in our halls.

τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος Διὶ τερπικεραύνῳ419
Yet in order to tell this your word to Zeus who delights in the thunderbolt

εἶμ' αὐτὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀγάννιφον αἴ κε πίθηται.420
I will myself go to snowy Olympus, in hope that he may be persuaded.

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι421
But remain by your swift, sea-faring ships,

μήνι' Ἀχαιοῖσιν, πολέμου δ' ἀποπαύεο πάμπαν·422
and continue your wrath against the Achaeans, and refrain utterly from battle;

Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠκεανὸν μετ' ἀμύμονας Αἰθιοπῆας423
for Zeus went yesterday to Oceanus, to the blameless Ethiopians for a feast,

χθιζὸς ἔβη κατὰ δαῖτα, θεοὶ δ' ἅμα πάντες ἕποντο·424
and all the gods followed with him;

δωδεκάτῃ δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται Οὔλυμπον δέ,425
but on the twelfth day he will come back again to Olympus,

καὶ τότ' ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,426
and then will I go to the house of Zeus with threshold of bronze,

καί μιν γουνάσομαι καί μιν πείσεσθαι ὀΐω.427
and will clasp his knees in prayer, and I think I shall win him."



ὣς ἄρα φωνήσασ' ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ' αὐτοῦ428
So saying, she went her way and left him where he was,

χωόμενον κατὰ θυμὸν ἐϋζώνοιο γυναικὸς429
angry at heart for the fair-girdled woman's sake,

τήν ῥα βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρων· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς430
whom they had taken from him by force though he was unwilling; and meanwhile Odysseus

ἐς Χρύσην ἵκανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμβην.431
came to Chryse bringing the holy hecatomb.

οἳ δ' ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο432
When they had arrived within the deep harbour,

ἱστία μὲν στείλαντο, θέσαν δ' ἐν νηὶ μελαίνῃ,433
they furled the sail, and stowed it in the black ship,

ἱστὸν δ' ἱστοδόκῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντες434
and the mast they lowered by the forestays and brought it to the crutch with speed,

καρπαλίμως, τὴν δ' εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς.435
and rowed her with oars to the place of anchorage.

ἐκ δ' εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι' ἔδησαν·436
Then they cast out the mooring-stones and made fast the stern cables,

ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης,437
and themselves went forth upon the shore of the sea.

ἐκ δ' ἑκατόμβην βῆσαν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι·438
They brought forth the hecatomb for Apollo, who strikes from afar,

ἐκ δὲ Χρυσηὶς νηὸς βῆ ποντοπόροιο.439
and forth stepped also the daughter of Chryses from the sea-faring ship.

τὴν μὲν ἔπειτ' ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις Ὀδυσσεὺς440
Her then did Odysseus of many wiles lead to the altar,

πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίθει καί μιν προσέειπεν·441
and place in the arms of her dear father, saying to him:

ὦ Χρύση, πρό μ' ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων442
"Chryses, Agamemnon, king of men, sent me forth

παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν, Φοίβῳ θ' ἱερὴν ἑκατόμβην443
to bring to you your daughter, and to offer to Phoebus a holy hecatomb

ῥέξαι ὑπὲρ Δαναῶν ὄφρ' ἱλασόμεσθα ἄνακτα,444
on the Danaans' behalf, that therewith we may propitiate the lord,

ὃς νῦν Ἀργείοισι πολύστονα κήδε' ἐφῆκεν.445
who has now brought upon the Argives woeful lamentation."



ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δὲ δέξατο χαίρων446
So saying he placed her in his arms, and he joyfully took

παῖδα φίλην· τοὶ δ' ὦκα θεῷ ἱερὴν ἑκατόμβην447
his dear child; but they made haste to set in array for the god the holy hecatomb

ἑξείης ἔστησαν ἐΰδμητον περὶ βωμόν,448
around the well-built altar,

χερνίψαντο δ' ἔπειτα καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο.449
and then they washed their hands and took up the barley grains.

τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ' εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·450
Then Chryses lifted up his hands, and prayed aloud for them:

κλῦθί μευ ἀργυρότοξ', ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας451
"Hear me, god of the silver bow, who stands over Chryse

Κίλλαν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις·452
and holy Cilla, and rules mightily over Tenedos.

ἦ μὲν δή ποτ' ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο,453
As before you heard me when I prayed—

τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ' ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν·454
to me you did honour, and mightily smote the host of the Achaeans—

ἠδ' ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ' ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·455
even so now fulfill me this my desire:

ἤδη νῦν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον.456
ward off now from the Danaans the loathly pestilence."



ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.457
So he spoke in prayer, and Phoebus Apollo heard him.

αὐτὰρ ἐπεί ῥ' εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,458
Then, when they had prayed, and had sprinkled the barley grains,

αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,459
they first drew back the victims' heads, and cut their throats, and flayed them,

μηρούς τ' ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν460
and cut out the thighs and covered them with a double layer of fat,

δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ' αὐτῶν δ' ὠμοθέτησαν·461
and laid raw flesh thereon.

καῖε δ' ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ' αἴθοπα οἶνον462
And the old man burned them on stakes of wood, and made libation over them of gleaming wine;

λεῖβε· νέοι δὲ παρ' αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν.463
and beside him the young men held in their hands the five-pronged forks.

αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρα κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,464
But when the thigh-pieces were wholly burned, and they had tasted the entrails,

μίστυλλόν τ' ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ' ὀβελοῖσιν ἔπειραν,465
they cut up the rest and spitted it, and roasted it carefully,

ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.466
and drew all off the spits.

αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα467
Then, when they had ceased from their labour and had made ready the meal,

δαίνυντ', οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.468
they feasted, nor did their hearts lack anything of the equal feast.

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,469
But when they had put from them the desire for food and drink,

κοῦροι μὲν κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο,470
the youths filled the bowls brim full of drink

νώμησαν δ' ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν·471
and served out to all, first pouring drops for libation into the cups.

οἳ δὲ πανημέριοι μολπῇ θεὸν ἱλάσκοντο472
So the whole day long they sought to appease the god with song,

καλὸν ἀείδοντες παιήονα κοῦροι Ἀχαιῶν473
singing the beautiful paean, the sons of the Achaeans, hymning the god who works from afar;

μέλποντες ἑκάεργον· ὃ δὲ φρένα τέρπετ' ἀκούων.474
and his heart was glad, as he heard.



ἦμος δ' ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,475
But when the sun set and darkness came on,

δὴ τότε κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός·476
they lay down to rest by the stern cables of the ship,

ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,477
and as soon as early rosy-fingered Dawn appeared,

καὶ τότ' ἔπειτ' ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν·478
then they set sail for the wide camp of the Achaeans.

τοῖσιν δ' ἴκμενον οὖρον ἵει ἑκάεργος Ἀπόλλων·479
And Apollo, who works from afar, sent them a favouring wind,

οἳ δ' ἱστὸν στήσαντ' ἀνά θ' ἱστία λευκὰ πέτασσαν,480
and they set up the mast and spread the white sail.

ἐν δ' ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα481
So the wind filled the belly of the sail, and the dark wave

στείρῃ πορφύρεον μεγάλ' ἴαχε νηὸς ἰούσης·482
sang loudly about the stem of the ship, as she went, and she sped over the wave,

ἣ δ' ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον.483
accomplishing her way.

αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ἵκοντο κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν,484
But when they came to the wide camp of the Achaeans,

νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ' ἠπείροιο ἔρυσσαν485
they drew the black ship up on the shore,

ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ὑπὸ δ' ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν·486
high upon the sands, and set in line the long props beneath,

αὐτοὶ δ' ἐσκίδναντο κατὰ κλισίας τε νέας τε.487
and themselves scattered among the tents and ships.



αὐτὰρ ὃ μήνιε νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι488
But he in his wrath sat beside his swift-faring ships,

διογενὴς Πηλῆος υἱὸς πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·489
the Zeus-sprung son of Peleus, swift-footed Achilles.

οὔτέ ποτ' εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιάνειραν490
Never did he go forth to the place of gathering, where men win glory,

οὔτέ ποτ' ἐς πόλεμον, ἀλλὰ φθινύθεσκε φίλον κῆρ491
nor ever to war, but wasted away his own heart,

αὖθι μένων, ποθέεσκε δ' ἀϋτήν τε πτόλεμόν τε.492
as he tarried where he was; and he longed for the war-cry and the battle.



ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ' ἠώς,493
Now when the twelfth morning thereafter had come,

καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες494
then into Olympus came the gods who are for ever, all in one company,

πάντες ἅμα, Ζεὺς δ' ἦρχε· Θέτις δ' οὐ λήθετ' ἐφετμέων495
and Zeus led the way. And Thetis did not forget the behest of her son,

παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ' ἥ γ' ἀνεδύσετο κῦμα θαλάσσης.496
but rose up from the wave of the sea,

ἠερίη δ' ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε.497
and at early morning went up to great heaven and Olympus.

εὗρεν δ' εὐρύοπα Κρονίδην ἄτερ ἥμενον ἄλλων498
There she found the far-seeing son of Cronos

ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο·499
sitting apart from the rest upon the topmost peak of many-ridged Olympus.

καί ῥα πάροιθ' αὐτοῖο καθέζετο, καὶ λάβε γούνων500
So she sat down before him, and clasped his knees

σκαιῇ, δεξιτερῇ δ' ἄρ' ὑπ' ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα501
with her left hand, while with her right she touched him beneath the chin,

λισσομένη προσέειπε Δία Κρονίωνα ἄνακτα·502
and she spoke in prayer to king Zeus, son of Cronos:

Ζεῦ πάτερ εἴ ποτε δή σε μετ' ἀθανάτοισιν ὄνησα503
"Father Zeus, if ever amid the immortals I gave you aid

ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·504
by word or deed, grant me this prayer:

τίμησόν μοι υἱὸν ὃς ὠκυμορώτατος ἄλλων505
do honour to my son, who is doomed to a speedy death

ἔπλετ'· ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων506
beyond all other men; yet now Agamemnon, king of men,

ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.507
has dishonoured him, for he has taken and keeps his prize by his own arrogant act.

ἀλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον Ὀλύμπιε μητίετα Ζεῦ·508
But honour him, Olympian Zeus, lord of counsel;

τόφρα δ' ἐπὶ Τρώεσσι τίθει κράτος ὄφρ' ἂν Ἀχαιοὶ509
and give might to the Trojans, until the Achaeans

υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ.510
do honour to my son, and magnify him with recompense."



ὣς φάτο· τὴν δ' οὔ τι προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς,511
So she spoke; but Zeus, the cloud-gatherer, spoke no word to her,

ἀλλ' ἀκέων δὴν ἧστο· Θέτις δ' ὡς ἥψατο γούνων512
but sat a long time in silence. Yet Thetis, even as she had clasped his knees,

ὣς ἔχετ' ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις·513
so held to him, clinging close, and questioned him again a second time:

νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον514
"Give me your infallible promise, and bow your head to it,

ἢ ἀπόειπ', ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ' ἐῢ εἰδέω515
or else deny me, for there is nothing to make you afraid;

ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι.516
so that I may know well how far I among all the gods am honoured the least."



τὴν δὲ μέγ' ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·517
Then, greatly troubled, Zeus, the cloud-gatherer spoke to her:

ἦ δὴ λοίγια ἔργ' ὅ τέ μ' ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις518
"Surely this will be sorry work, since you will set me on to engage in strife

Ἥρῃ ὅτ' ἄν μ' ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν·519
with Hera, when she shall anger me with taunting words.

ἣ δὲ καὶ αὔτως μ' αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι520
Even now she always upbraids me among the immortal gods,

νεικεῖ, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν.521
and declares that I give aid to the Trojans in battle.

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖτις ἀπόστιχε μή τι νοήσῃ522
But for the present, depart again, lest Hera note something;

Ἥρη· ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται ὄφρα τελέσσω·523
and I will take thought for these things to bring all to pass.

εἰ δ' ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι ὄφρα πεποίθῃς·524
Come, I will bow my head to you, that thou may be certain,

τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ' ἀθανάτοισι μέγιστον525
for this from me is the surest token among the immortals;

τέκμωρ· οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ' ἀπατηλὸν526
no word of mine may be recalled, nor is false,

οὐδ' ἀτελεύτητον ὅ τί κεν κεφαλῇ κατανεύσω.527
nor unfulfilled, to which I bow my head."



ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ' ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων·528
The son of Cronos spoke, and bowed his dark brow in assent,

ἀμβρόσιαι δ' ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος529
and the ambrosial locks waved from the king's immortal head;

κρατὸς ἀπ' ἀθανάτοιο· μέγαν δ' ἐλέλιξεν Ὄλυμπον.530
and he made great Olympus quake.



τώ γ' ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἣ μὲν ἔπειτα531
When the two had taken counsel together in this way, they parted;

εἰς ἅλα ἆλτο βαθεῖαν ἀπ' αἰγλήεντος Ὀλύμπου,532
she leapt straightway into the deep sea from gleaming Olympus,

Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα· θεοὶ δ' ἅμα πάντες ἀνέσταν533
and Zeus went to his own palace. All the gods together rose

ἐξ ἑδέων σφοῦ πατρὸς ἐναντίον· οὐδέ τις ἔτλη534
from their seats before the face of their father; no one dared

μεῖναι ἐπερχόμενον, ἀλλ' ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες.535
to await his coming, but they all rose up before him.

ὣς ὃ μὲν ἔνθα καθέζετ' ἐπὶ θρόνου· οὐδέ μιν Ἥρη536
So he sat down there upon his throne; but Hera saw,

ἠγνοίησεν ἰδοῦσ' ὅτι οἱ συμφράσσατο βουλὰς537
and failed not to note how silver-footed Thetis,

ἀργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.538
daughter of the old man of the sea, had taken counsel with him.

αὐτίκα κερτομίοισι Δία Κρονίωνα προσηύδα·539
Forthwith then she spoke to Zeus, son of Cronos, with mocking words:

τίς δ' αὖ τοι δολομῆτα θεῶν συμφράσσατο βουλάς;540
"Who of the gods, crafty one, has now again taken counsel with you?

αἰεί τοι φίλον ἐστὶν ἐμεῦ ἀπὸ νόσφιν ἐόντα541
Always is it your pleasure to hold aloof from me,

κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέμεν· οὐδέ τί πώ μοι542
and to give judgments which you have pondered in secret,

πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος ὅττι νοήσῃς.543
nor have you ever brought yourself with a ready heart to declare to me the matter which you devise."



τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·544
In answer to her spoke the father of men and gods:

Ἥρη μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους545
"Hera, do not hope to know all my words:

εἰδήσειν· χαλεποί τοι ἔσοντ' ἀλόχῳ περ ἐούσῃ·546
hard will they prove for you, though you are my wife.

ἀλλ' ὃν μέν κ' ἐπιεικὲς ἀκουέμεν οὔ τις ἔπειτα547
Whatever it is fitting for you to hear, this none other

οὔτε θεῶν πρότερος τὸν εἴσεται οὔτ' ἀνθρώπων·548
shall know before you, whether of gods or men;

ὃν δέ κ' ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλωμι νοῆσαι549
but what I wish to devise apart from the gods,

μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα.550
of all this do not in any way inquire nor ask."



τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·551
In answer to him spoke the ox-eyed lady Hera:

αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες;552
"Most dread son of Cronos, what a word you have said!

καὶ λίην σε πάρος γ' οὔτ' εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ,553
Truly, in the past I have not been accustomed to inquire nor ask you,

ἀλλὰ μάλ' εὔκηλος τὰ φράζεαι ἅσσ' ἐθέλῃσθα.554
but at your ease you devise all things whatever you wish.

νῦν δ' αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή σε παρείπῃ555
But now I have wondrous dread at heart, lest silver-footed Thetis,

ἀργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος·556
daughter of the old man of the sea, have beguiled you;

ἠερίη γὰρ σοί γε παρέζετο καὶ λάβε γούνων·557
for at early dawn she sat by you and clasped your knees.

τῇ σ' ὀΐω κατανεῦσαι ἐτήτυμον ὡς Ἀχιλῆα558
To her, I think, you bowed your head in sure token that you will honour Achilles,

τιμήσῃς, ὀλέσῃς δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.559
and bring many to death beside the ships of the Achaeans."



τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·560
Then in answer to her spoke Zeus, the cloud-gatherer:

δαιμονίη αἰεὶ μὲν ὀΐεαι οὐδέ σε λήθω·561
"Strange one, you are always suspecting,

πρῆξαι δ' ἔμπης οὔ τι δυνήσεαι, ἀλλ' ἀπὸ θυμοῦ562
and I do not escape you; yet you shall be able to accomplish nothing,

μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι· τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται.563
but shall be even further from my heart; and that shall be the worse for you.

εἰ δ' οὕτω τοῦτ' ἐστὶν ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι·564
If this thing is as you say, then it must be pleasing to me.

ἀλλ' ἀκέουσα κάθησο, ἐμῷ δ' ἐπιπείθεο μύθῳ,565
Sit down in silence, and obey my word,

μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰσ' ἐν Ὀλύμπῳ566
lest all the gods that are in Olympus avail you not against my drawing near,

ἆσσον ἰόνθ', ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω.567
when I put forth upon you my irresistible hands."



ὣς ἔφατ' ἔδεισεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,568
He spoke, and ox-eyed lady Hera was seized with fear,

καί ῥ' ἀκέουσα καθῆστο ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ·569
and sat down in silence, curbing her heart.

ὄχθησαν δ' ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ Οὐρανίωνες·570
Then troubled were the gods of heaven throughout the palace of Zeus,

τοῖσιν δ' Ἥφαιστος κλυτοτέχνης ἦρχ' ἀγορεύειν571
and among them Hephaestus, the famed craftsman, was first to speak,

μητρὶ φίλῃ ἐπίηρα φέρων λευκωλένῳ Ἥρῃ·572
doing pleasure to his dear mother, white-armed Hera:

ἦ δὴ λοίγια ἔργα τάδ' ἔσσεται οὐδ' ἔτ' ἀνεκτά,573
"Surely this will be sorry work, that is no longer bearable,

εἰ δὴ σφὼ ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε,574
if you two are to wrangle thus for mortals' sakes,

ἐν δὲ θεοῖσι κολῳὸν ἐλαύνετον· οὐδέ τι δαιτὸς575
and set the gods in tumult; neither will there be any joy

ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ.576
in the excellent feast, since worse things prevail.

μητρὶ δ' ἐγὼ παράφημι καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ577
And I give counsel to my mother, wise though she be herself,

πατρὶ φίλῳ ἐπὶ ἦρα φέρειν Διί, ὄφρα μὴ αὖτε578
to do pleasure to our dear father Zeus,

νεικείῃσι πατήρ, σὺν δ' ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ.579
that the father upbraid her not again, and bring confusion upon our feast.

εἴ περ γάρ κ' ἐθέλῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς580
What if the Olympian, the lord of the lightning,

ἐξ ἑδέων στυφελίξαι· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν.581
were minded to dash us from our seats! for he is mightiest far.

ἀλλὰ σὺ τὸν ἐπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν·582
But address him with gentle words;

αὐτίκ' ἔπειθ' ἵλαος Ὀλύμπιος ἔσσεται ἡμῖν.583
so shall the Olympian forthwith be gracious to us."



ὣς ἄρ' ἔφη καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον584
So saying, he sprang up and placed in his dear mother's hand

μητρὶ φίλῃ ἐν χειρὶ τίθει καί μιν προσέειπε·585
the double cup, and spoke to her:

τέτλαθι μῆτερ ἐμή, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ,586
"Be patient, my mother, and endure for all your grief,

μή σε φίλην περ ἐοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι587
lest, dear as you are to me, my eyes see you stricken,

θεινομένην, τότε δ' οὔ τι δυνήσομαι ἀχνύμενός περ588
and then I shall in no way be able to succour you for all my sorrow;

χραισμεῖν· ἀργαλέος γὰρ Ὀλύμπιος ἀντιφέρεσθαι·589
for a hard foe is the Olympian to meet in strife.

ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ' ἀλεξέμεναι μεμαῶτα590
On a time before this, when I was striving to save you,

ῥῖψε ποδὸς τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ θεσπεσίοιο,591
he caught me by the foot and hurled me from the heavenly threshold;

πᾶν δ' ἦμαρ φερόμην, ἅμα δ' ἠελίῳ καταδύντι592
the whole day long I was carried headlong, and at sunset

κάππεσον ἐν Λήμνῳ, ὀλίγος δ' ἔτι θυμὸς ἐνῆεν·593
I fell in Lemnos, and but little life was in me.

ἔνθά με Σίντιες ἄνδρες ἄφαρ κομίσαντο πεσόντα.594
There the Sintian folk quickly tended me for my fall."



ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη,595
So he spoke, and the goddess, white-armed Hera, smiled,

μειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον·596
and smiling took in her hand the cup from her son.

αὐτὰρ ὃ τοῖς ἄλλοισι θεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν597
Then he poured wine for all the other gods from left to right,

οἰνοχόει γλυκὺ νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων·598
drawing forth sweet nectar from the bowl.

ἄσβεστος δ' ἄρ' ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσιν599
And unquenchable laughter arose among the blessed gods,

ὡς ἴδον Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα.600
as they saw Hephaestus puffing through the palace.



ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα601
Thus the whole day long till the setting of the sun they feasted,

δαίνυντ', οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης,602
nor did their heart lack anything of the equal feast,

οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος ἣν ἔχ' Ἀπόλλων,603
nor of the beauteous lyre, that Apollo held,

Μουσάων θ' αἳ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ.604
nor yet of the Muses, who sang, replying one to the other with sweet voices.



αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο,605
But when the bright light of the sun was set,

οἳ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκον δὲ ἕκαστος,606
they went each to his own house to take their rest,

ἧχι ἑκάστῳ δῶμα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις607
where for each one a palace had been built with cunning skill

Ἥφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσι·608
by the famed Hephaestus, the limping god;

Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος ἤι' Ὀλύμπιος ἀστεροπητής,609
and Zeus, the Olympian, lord of the lightning, went to his couch,

ἔνθα πάρος κοιμᾶθ' ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι·610
where of old he took his rest, whenever sweet sleep came upon him.

ἔνθα καθεῦδ' ἀναβάς, παρὰ δὲ χρυσόθρονος Ἥρη.611
There went he up and slept, and beside him lay Hera of the golden throne.