Vasile Stancu

Plato's Crito


Vocabulary


Page 056ἄρτι: just, exactly, 2
ἀφ-ικνέομαι: to come, arrive, 1
βαθύς, -έα, -ύ: deep, tall, 1
δεσμωτήριον, τό: prison, 2
δεῦρο: here, to this point, hither, 1
διά: through (gen) on account of (acc), 4
ἐθέλω: to be willing, wish, desire, 5
ἐπιεικῶς: suitably, reasonably, fairly, 1
εὐ-εργετέω: to treat well, show kindness, 1
ἤδη: already, now, at this time, 4
ἥκω: to have come, be present, 8
θαυμάζω: to wonder, marvel, be astonished, 4
μάλιστα: especially, in particular, 5
ὅπως: how, in what way; in order that, that 3
ὄρθρος, ὁ: twilight (before dawn), day-break 1
πάλαι: long ago, formerly, of old, 5
πάνυ: quite, entirely, exceedingly, 3
πηνίκα: at what hour? at what time? 1
πολλάκις: many times, often, frequently, 4
πρῲ: early, early in the morn, at morn, 2
συν-ήθης, -ες: accustomed, habitual, 1
τηνικά-δε: at this time, so early, 1
ὑπ-ακούω: to listen, heed, give ear to, 1
ὑπό: by, because of, from (gen.) under (dat.) 9
φοιτάω: to go to and fro, visit, 1
φύλαξ, -κος, ὁ: a watcher, guard, sentinel, 1
Page 057ἀγρ-υπνία, -ἡ: sleeplessness, waking, 1
αἰσθάνομαι: to perceive, feel, realize (gen) 1
βίος, ὁ: life, 4
δι-άγω: to live, exist, 1
ἐγείρω: to wake up, rouse, stir, 2
ἐθέλω: to be willing, wish, desire, 5
εἶτα: then, next, and so, therefore, 1
ἐπ-εγείρω: to wake up, rouse, stir, 1
ἐπί-τηδές: adv. for this purpose, decidedly, 1
εὐ-δαιμονίζω: call happy, fortunate (gen) 1
εὐθύς: right away, straight, directly, at once 1
Ζεύς, ὁ: Zeus, 2
ἡδέως: sweetly, pleasantly, gladly 2
ἥδιστος, -η, -ον: sweetest, most pleasant, 1
θαυμάζω: to wonder, marvel, be astonished, 4
ἵνα: in order that (+ subj.); where (+ ind.), 6
καθ-εύδω: to lie down to sleep, sleep, 1
λύπη, ἡ: pain, distress, grief, 2
μά: by (in affirmation) 1
μάλιστα: especially, in particular, 5
πάλαι: long ago, formerly, of old, 5
παρα-κάθ-ημαι: to sit down beside, 1
παρ-ίστημι: to stand at hand, be present, 1
πολλάκις: many times, often, frequently, 4
πρᾷος, -ον: mild, gentle, soft, 2
πρότερος, -α, -ον: before, in front of; earlier 4
πῶς: how? in what way?, 5
ῥᾴδιος, -α, -ον: easy, ready, 2
σιγή, ἡ: silence, 1
συμ-φορά, ἡ: misfortune, mishap, event, 3
τοσοῦτος, -αύτη, -οῦτο: so great, so many, 2
τρόπος, ὁ: a manner, way; turn, direction, 5
φέρω: to bear, carry, bring, endure, 6
Page 058ἀγανακτέω: to be annoyed, be irritated, 3
ἀγγελία, ἡ: message, news, 1
ἁλίσκομαι: to be taken, be caught, 1
ἀφ-ικνέομαι: to come, arrive, 4
βαρύς, -εῖα, -ύ: low, heavy; grievous, 2
ἐπι-λύομαι: to release, relieve, give relief, 1
ἐπιτήδειος, -α, -ον: suitable; a close friend, 8
ἤδη: already, now, at this time, 4
ἡλικία, ἡ: age, time of life, 1
πάρ-ειμι: to be near, be present, be at hand 5
πλημ-μελής, -ές: out of tune, incongruent, 1
πρῲ: early, early in the morn, at morn, 2
σός, -ή, -όν: your, yours 8
συμ-φορά, ἡ: misfortune, mishap, event, 3
τελευτάω: to end, complete, finish; die, 2
τηλικοῦτος, -αύτη, -οῦτο: at this age, 2
τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο: such, 9
τύχη, ἡ: chance, luck, fortune, success, 3
φέρω: to bear, carry, bring, endure, 6
χαλεπός, -ά, -όν: difficult, hard, harmful, 4
Page 059ἀγαθός, -ή, -όν: good, brave, capable, 8
ἀγγέλλος, ὁ: messenger, 1
ἀνάγκη, ἡ: necessity, force, constraint, 5
ἀπ-αγγέλλω: to report, announce, 1
ἀπό: from, away from. (+ gen.), 9
αὔριον: tomorrow, 2
ἀφ-ικνέομαι: to come, arrive, 4
βίος, ὁ: life, 4
δῆλος, -η, -ον: clear, evident, conspicuous 8
ἐκεῖ: there, in that place, 5
ἥκω: to have come, be present, 8
θεός, ὁ: a god, divinity, 4
θνήσκω: to die, 2
κατα-λείπω: to leave behind, abandon, 2
μέντοι: however, nevertheless; certainly, 2
οὔ-τοι: certainly not, surely not, 1
πλοῖον, τό: vessel, ship, 2
πόθεν: whence? from where? 1
Σουνίον, τό: Sunion (headland of Attica) 1
τεκμαίρομαι: to judge (by signs), conjecture, 2
τελευτάω: to end, complete, finish; die, 2
τήμερον: today, 3
τύχη, ἡ: chance, luck, fortune, success, 3
φίλος, -η, -ον: dear, friendly; friend, kin, 5
Page 060ἀπο-θνήσκω: to die off, perish, 6
γυνή, γυναικός, ἡ: a woman, wife, 1
ἐγείρω: to wake up, rouse, stir, 2
εἶπον: aor. said, spoke, 8
ἔρχομαι: to come or go, 6
ἐν-ύπνιον, τό: dream, vision seen in sleep, 3
ἐπ-έρχομαι: to approach, attack, assault, 3
ἐρέω: I will say or speak, 7
ἕτερος, -α, -ον: one of two, other, different, 2
εὐ-ειδής, -ές: good-looking, attractive, 1
ἥκω: to have come, be present, 8
ἡμέρα, ἡ: day, 2
ἱμάτιον, τό: a cloak or mantle, 1
καιρός, ὁ: right moment, time 1
καλέω: to call, summon, invite, 1
καλός, -ή, -όν: beautiful, fair, noble, fine 5
κινδυνεύω: to risk, venture; it is likely, 3
κύριος, -α, -ον: authoritative, legitimate, 2
λευκός, -ή, -όν: white, bright, brilliant, 1
νύξ, νυκτός, ἡ: a night, 2
ὀλίγος -η, -ον: few, little, small, 4
πλοῖον, τό: vessel, ship, 2
που: anywhere, somewhere; I suppose, 5
προσ-έρχομαι: to come or go to, approach, 1
πρότερος, -α, -ον: before, in front of; earlier 4
τεκμαίρομαι: to judge by signs, conjecture, 2
τοί-νυν: well then; therefore, accordingly, 5
ὑστεραῖος, -α, -ον: next; later, following, 1
Page 061αἰσχίων, -ον: more shameful, disgraceful, 1
ἀ-μελέω: to not care, be careless, 1
ἀναλίσκω: to use up, squander, spend, 3
ἀπο-θνήσκω: to die off, perish, 6
ἄ-τοπος, -ον: extraordinary, out of place, 1
δαιμόνιος, -α, -ον: possessed by a δαίμων, 1
ἐθέλω: to be willing, wish, desire, 5
ἐν-αργής, -ές: clear, plain, visible, palpable, 1
ἐν-ύπνιον, τό: dream, vision seen in sleep, 3
ἔοικα: to be like, seem likely, 1
ἐπιτήδειος, -α, -ον: suitable; a close friend, 8
ἐρί-βωλος, -ον: very fertile, of large clods 1
ἔρχομαι: to come or go, 6
εὑρίσκω: to find, discover, devise, invent, 1
ἦμαρ, ἤματος, τό: day, 1
οἶδα: to know, 7
ἱκνέομαι: to come, arrive, 1
καίτοι: and yet, and indeed, and further, 1
κεν: modal adv., 1
λίαν: very, exceedingly, very much, 1
ποτέ: ever, at some time, once, 3
σαφῶς: clearly, distinctly, 1
στερέω: to deprive, rob of, bereave (gen), 2
συμ-φορά, ἡ: misfortune, mishap, event, 3
σῴζω: to save, keep, preserve 7
τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο: such, 9
τριτάτος, -η, -ον: a third, 1
Φθίη, ἡ: Phthia (home of Achilles) 1
χρῆμα, -ατος, τό: thing, money, goods, 7
χωρίς: separately; apart from (gen.) 1
Page 062ἀνάγκη, ἡ: necessity, force, constraint, 5
ἄξιος, -α, -ον: worthy of, deserving of, 4
ἀπ-έρχομαι: to go away, depart, 7
δῆλος, -η, -ον: clear, evident, conspicuous 8
ἐθέλω: to be willing, wish, desire, 5
ἐνθένδε: from here, from this place, 9
ἐξ-εργάζομαι: to work out, accomplish, 1
ἐπιεικής, -ές: suitable, reasonable, good, 1
ἡγέομαι: to lead; consider, think, believe 4
κακός, -ή, -όν: bad, base, cowardly, evil, 6
μακάριος, -α, -ον: blessed, happy, 2
μᾶλλον: more, rather, 8
μέλει: there is a care for (dat.) for (gen.) 2
νυνί: now; as it is, 1
πάρ-ειμι: to be near, be present, be at hand 5
πλεων, -ον: more, greater, 4
προ-θυμέομαι: to be eager, ready, willing, 2
σμικρός, -ά, -όν: small, little, 2
φίλος, -η, -ον: dear, friendly; friend, kin, 5
φροντίζω: to think, worry, give heed to, 3
χρῆμα, -ατος, τό: thing, money, goods, 7
ὥσπερ: as, just as, as if, 8
Page 063ἀγαθός, -ή, -όν: good, brave, capable, 8
ἄ-φρων, -ον: senseless, foolish, silly, 2
δια-βάλλω: to slander, dispute; pass over, 1
δυνατός, -ή, -όν: capable, strong, possible, 2
ἐργάζομαι: to work, labor, toil, 4
ἵνα: in order that (+ subj.); where (+ ind.), 6
κακός, -ή, -όν: bad, base, cowardly, evil, 6
καλός, -ή, -όν: beautiful, fair, noble, fine 5
μέγιστος, -η, -ον: greatest, best, longest, 4
ὅδε, ἥδε, τόδε: this, this here 5
οὐδέτερος, -α, -ον: not either, neither, 2
ὀφείλω: to owe, ought, be bound, 1
σχεδόν: nearly, almost, just about 3
τυγχάνω: chance upon, meet; attain; happen7
φρόνιμος, -ον: intelligent,wise, prudent, 2
Page 064ἄλλως: otherwise, in another way, 4
ἀναγκάζω: to force, compel, require, 2
ἀπο-βάλλω: to throw off, or away, 1
ἆρα: truly (introduces yes/no question), 6
ἐάω: to permit, allow, let be, suffer, 4
εἶπον: aor. said, spoke, 8
ἐκ-κλέπτω: to steal away, deceive, 1
ἐνθένδε: from here, from this place, 9
ἐξ-έρχομαι: to go out, come out, 6
ἐπιτήδειος, -α, -ον: suitable; a close friend, 8
κινδυνεύω: to risk, venture; it is likely, 3
κίνδυνος, ὁ: risk, danger, venture, 1
μείζων, μείζον: larger, greater, 3
οὐσία, ἡ: property; being; substance, 2
παρ-έχω: to provide, furnish, give, 2
που: anywhere, somewhere; I suppose, 5
πρᾶγμα, τό: deed; matter, affair, trouble, 5
προ-μηθέομαι: show forethought, care for, regard for (gen) 1
συκο-φάντης, -ου ὁ: false accuser, informer, 2
συχνός, -ή, -όν: long, much, many, great 1
σῴζω: to save, keep, preserve 7
τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο: such, 9
φοβέομαι: to fear, be afraid 6
χαίρω: to rejoice, be glad; fare well, 2
χρῆμα, -ατος, τό: thing, money, goods, 7
Page 065ἅμα: at the same time; along with (dat.), 2
ἀναλίσκω: to use up, squander, spend, 3
ἀπο-κάμνω: grow weary; fail, hestitate, 1
ἀργύριον, τό: silver (coin), piece of silver, 3
ἐθέλω: to be willing, wish, desire, 5
ἐμός, -ή, -όν: my, mine, 2
ἐν-θάδε: hither, thither, 3
ἐνθένδε: from here, from this place, 9
ἐξ-άγω: to lead out, help escape, 4
ἐπί: near, at (gen.), to (acc), upon (dat.) 5
ἔπ-ειτα: then, next, secondly, 2
ἓτοιμος, -η, -ον: ready, prepared, at hand, 2
εὐ-τελής, -ες: easily paid, cheap, paltry, 1
Θηβαῖος, -η, -ον: Theban, 1
ἱκανός, -ή, -όν: enough, sufficient; capable 3
Κέβης, ὁ: Cebes, 1
κήδομαι: to care about, be troubled, 2
κομίζω: to bring, convey; travel, journey, 1
λαμβάνω: to take, receive, catch, grasp 5
μή-τε: and not; neither…nor, 6
ξένος, ὁ: guest, foreigner, stranger, 4
πάνυ: quite, entirely, exceedingly, 3
Σιμμίας, ὁ: Simmias, 1
συκο-φάντης, -ου ὁ: false accuser, informer, 2
σῴζω: to save, keep, preserve 7
τοί-νυν: well then; therefore, accordingly, 5
ὑπ-άρχω: to be there, be ready, be available 1
φοβέομαι: to fear, be afraid 6
χρῆμα, -ατος, τό: thing, money, goods, 7
ὥστε: so that, that, so as to, 7
Page 066ἀγαπάω: love, show affection, be fond of, 1
ἄλλο-σε: to another place, to elsewhere, 3
ἀ-σφάλεια, ἡ: safety, security, assurance, 1
ἀφ-ικνέομαι: to come, arrive, 1
βούλομαι: to wish, be willing, desire, 8
δια-φθείρω: to destroy, corrupt, kill, 8
δικαστήριον, τό: court, 3
δυσ-χερής, -ές: hard to manage, difficult, 1
ἐκεῖ: there, in that place, 5
ἐξ-έρχομαι: to go out, come out, 6
ἔξεστι: it is allowed, permitted; is possible 7
ἔρχομαι: to come or go, 6
ἐχθρός, -ά, -όν: hated, hostile; subst. enemy 1
Θετταλία, ἡ: Thessaly, 7
κατά: down from (gen), down (along) (acc.) 1
λυπέω: to cause pain, distress, grief, 1
μηδ-είς, μηδ-εμία, μηδ-έν: no one, nothing, 5
μή-τε: and not; neither…nor, 6
ξένος, ὁ: guest, foreigner, stranger, 4
ὅποι: to which place, whither, 3
παρ-έχω: to provide, furnish, give, 2
πολλα-χοῦ: in many places, 1
πρᾶγμα, τό: deed; matter, affair, trouble, 5
προ-δίδωμι: to give over, deliver, betray, 3
σπεύδω: to hasten, hurry, rush, be eager, 3
σῴζω: to save, keep, preserve 7
τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο: such, 9
χράομαι: to use, employ, possess (+ dat.), 2
ὥστε: so that, that, so as to, 7
Page 067ἀγαθός, -ή, -όν: good, brave, capable, 8
αἱρέω: to seize, take; mid. choose, 6
αἰσχύνω: to shame; mid. feel shame, 3
ἀνδρεῖος, -α, -ον: brave, courageous, manly 1
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ: a man, 6
ἀρετή, ἡ: excellence, goodness, virtue, 4
βίος, ὁ: life, 4
διά: through (gen) on account of (acc), 4
ἔγωγε: I (for my part), 6
ἔθω: to be accustomed, be in the habit 3
εἰκός, -ότος τό: what is likely, probable, reasonable 2
ἐκ-παιδεύω: to educate completely, 1
ἐκ-τρέφω: to bring up from childhood, rear 4
ἔξεστι: it is allowed, permitted; is possible 7
ἐπι-μελέομαι: to take care, care for (+ dat.) 5
ἐπιτήδειος, -α, -ον: suitable; a close friend, 8
κατα-λείπω: to leave behind, abandon, 2
μέρος, -έος, τό: a part, share, portion, 3
ὀρφανία, ἡ: orphanhood, 1
ὀρφανός, -ή, -όν: orphan, bereft of parents, 1
οἷοσπερ, οἶα-, οἶον-: the sort which, such as, 1
οἰχέομαι: to have gone, be gone, depart, 1
παιδεύω: to educate, teach 8
παῖς, παιδός, ὁ, ἡ: a child, boy, girl; slave, 7
προ-δίδωμι: to give over, deliver, betray, 3
ῥᾴθυμος, -ον: easy, light; indifferent, lazy, 1
σός, -ή, -όν: your, yours 8
συν-δια-ταλαιπωρέω: endure hardship with 1
τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο: such, 9
τρέφω: to bring up, raise, rear 2
τυγχάνω: chance upon, meet; attain; happen7
υἱός, -οῦ, ὁ: a son, child, 1
ὑπέρ: above, on behalf of (gen); over (acc) 3
φάσκω: to say, affirm, claim, 3
χρή: it is necessary, it is fitting; must, ought, 8
Page 068ἀγών, ὁ: trial; contest, competition, 1
αἰσχρός, -ά, -όν: shameful, disgraceful, 3
ἅμα: at the same time; along with (dat.), 2
ἀν-ανδρία, ἡ: unmanliness, cowardice, 2
ἅπας, ἅπασα, ἅπαν: every, quite all, 4
βουλεύω: to deliberate, plan, take counsel, 6
βουλή, ἡ: plan, deliberation, advice, opinion, 3
δια-φεύγω: to flee, get away from, escape 1
δικαστήριον, τό: court, 3
δίκη, ἡ: justice; lawsuit, trial; penalty, 9
δυνατός, -ή, -όν: capable, strong, possible, 2
ἔξεστι: it is allowed, permitted; is possible 7
εἰσ-έρχομαι: to go in, enter, 2
εἴσ-οδος, ὁ: entrance, 1
ἡμέτερος, -α, -ον: our, ours, 6
κακία, ἡ: wickedness, cowardice, 1
κακός, -ή, -όν: bad, base, cowardly, evil, 6
κατάγελως, -ωτος, ὁ: derision, ridicule, 1
μᾶλλον: more, rather, 8
μικρός, ή, όν: small, little; trifle, 1
ὄφελος, τό: profit, benefit, help, advantage 2
πρᾶγμα, τό: deed; matter, affair, trouble, 5
πρᾶξις, -εως ἡ: action, deed; business, 1
σῴζω: to save, keep, preserve 7
τελευταῖος, -η, -ον: last, 1
ὥρα, ἡ: time; season, period of time, 1
ὥσπερ: as, just as, as if, 8
Page 069 "ἀ-δύνατος, ον: unable incapable impossible 1
ἀεί: always, forever, in every case, 1
ἄλλως: otherwise, in another way, 4
ἄξιος, -α, -ον: worthy of, deserving of (gen) 4
βέλτιστος, -η, -ον: best, 2
εἴτε: either...or; whether...or, 8
ἐμός, -ή, -όν: my, mine, 2
ἐπ-έρχομαι: to approach, attack, assault, 3
λογίζομαι: to reckon, calculate, count, 1
μείζων, μείζον: larger, greater, 3
μετά: with (+ gen.); after (+ acc.), 6
μηδαμῶς: in no way, not at all, 1
μηδ-είς, μηδ-εμία, μηδ-έν: no one, nothing, 5
νύξ, νυκτός, ἡ: a night, 2
ὀρθότης, -τητος, ἡ: erectness, upright, 1
ὅσος, -η, -ον: as much or as; all who, 4
οὐκ-έτι: no more, no longer, no further, 1
περι-μένω: to wait for, await, 1
πρακτέος, -ον: to be done, must be done, 2
προ-θυμία, ἡ: eagerness, zeal, willingness, 1
πρῶτος, -η, -ον: first, earliest, 7
σκοπέω: to look at, examine, consider, 9
τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο: such, 9
τοσοῦτος, -αύτη, -οῦτο: so great, so many, 2
τρόπος, ὁ: a manner, way; turn, direction, 5
φίλος, -η, -ον: dear, friendly; friend, kin, 5
χαλεπός, -ά, -όν: difficult, hard, harmful, 4
χρή: it is necessary, it is fitting; must, ought, 8"
Page 070ἀνα-λαμβάνω: to take up, find, resume, 1
ἀφαιρέσις, -εως, ἡ: a carrying or taking off, 1
βελτίων, -ον: better, 4
δεσμός, ὁ: a binding, bond, fetter, 1
δύναμαι: to be able, can, be capable, 3
δύναμις, -εως, ἡ: power, force, capacity 1
ἑκάστοτε: each time, on each occasion, 3
ἐκ-βάλλω: to throw out of, cast away, 1
ἔμ-προσθεν: before, former; earlier, 2
ἐπειδή: when, after, since, because, 7
ἐπι-πέμπω: to send to or against, 1
εὖ: well, 5
θάνατος, ὁ: death, 2
καλός, -ή, -όν: beautiful, fair, noble, fine 5
μέτριος, -α, -ον: moderate; enough; modest 1
μορμολύττομαι: to frighten, scare, terrify, 1
ὅδε, ἥδε, τόδε: this, this here 5
οἶδα: to know, 7
ὅμοιος, -α, -ον: like, resembling, similar, 2
παῖς, παιδός, ὁ, ἡ: a child, boy, girl; slave, 7
πάρ-ειμι: to be near, be present, be at hand 5
πλεων, -ον: more, greater, 4
πρεσβεύω: to revere, venerate, honor 1
πρότερος, -α, -ον: before, in front of; earlier 4
πρῶτος, -η, -ον: first, earliest, 7
πῶς: how? in what way?, 5
σκοπέω: to look at, examine, consider, 9
συγ-χωρέω: yield to, concede to (dat), 1
σχεδόν: nearly, almost, just about 3
τιμάω: to honour, value, esteem, 5
τύχη, ἡ: chance, luck, fortune, success, 3
χρῆμα, -ατος, τό: thing, money, goods, 7
ὥσπερ: as, just as, as if, 8
Page 071ἀληθῶς: truly, 2
ἀλλοῖος, -η, -ον: different, of another sort, 1
ἄλλως: otherwise, in another way, 4
ἄνθρωπος, ὁ: human being, 10
ἀπο-θνήσκω: to die off, perish, 6
δοξάζω: to think, imagine, suppose, 1
ἐάω: to permit, allow, let be, suffer, 4
ἔγωγε: I (for my part), 6
ἑκάστοτε: each time, on each occasion, 3
ἕνεκα: for the sake of, because of, for (+gen) 2
ἐπειδή: when, after, since, because, 7
ἐπι-θυμέω: to desire, long for, 2
ἐπι-σκοπέω: to look upon, examine, regard, 1
κατά-δηλος, -η, -ον: quite clear, evident 1
κοινός, -ή, -όν: common, ordinary; public, 4
μετά: with (+ gen.); after (+ acc.), 6
νοῦς, ὁ: mind, intention, attention, thought, 2
νυν-δὴ: just now, 2
παιδιά, ἡ: childish play, game, 1
πρίν: until, before, 4
προσ-έχω: to offer, provide; direct 2
πως: somehow, in any way, 1
ὑπό: by, because of, from (gen.) under (dat.) 9
φλυαρία, ἡ: nonsense, silly talk, foolery, 1
χαίρω: to rejoice, be glad; fare well, 2
ὧδε: in this way, so, thus, 3
ὥσπερ: as, just as, as if, 8
Page 072ἀνθρώπειος, -α, -ον: of a human, human 1
ἀπο-θνήσκω: to die off, perish, 6
αὔριον: tomorrow, 2
ἐκτός: outside; out of, far from (+ gen.) 1
θεός, ὁ: a god, divinity, 4
ἱκανῶς: sufficiently, adequately 2
μέλλω: to be about to, intend to, 2
ναί: yes, yea, 2
ὅσος, -η, -ον: as much or as; all who, 4
οὐκοῦν: therefore, then, accordingly, 4
παρα-κρούω: strike aside, mislead, 1
πάρ-ειμι: to be near, be present, be at hand 5
πονηρός, -ά, -όν: bad, evil; wicked, 2
σκοπέω: to look at, examine, consider, 9
συμ-φορά, ἡ: misfortune, mishap, event, 3
τιμάω: to honour, value, esteem, 5
χρή: it is necessary, it is fitting; must, ought, 8
χρηστός, -ή, -όν: good, useful, worthy, 2
Page 073ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ: a man, 6
ἀσπάζομαι: to welcome, embrace, 1
ἄ-φρων, -ον: senseless, foolish, silly, 2
αὖ: again, once more; further, moreover, 3
γυμνάζομαι: to train naked, exercise 1
ἐκεῖνος, -η, -ον: that, those, 9
ἐπαίνος, ὁ: praise, approval, 3
ἰατρός, ὁ: physician, doctor, 1
μόνος, -η, -ον: alone, only, solitary, 2
νοῦς, ὁ: mind, thought, reason, attention, 5
οὐκοῦν: therefore, then, accordingly, 4
παιδο-τρίβης, ὁ: trainer, 1
πονηρός, -ά, -όν: bad, evil; wicked, 2
προσ-έχω: to offer, provide; direct 2
πῶς: how? in what way?, 5
τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο: such, 9
τυγχάνω: chance upon, meet; attain; happen7
φέρω: to bear, carry, bring, endure, 6
φοβέομαι: to fear, be afraid 6
φρόνιμος, -ον: intelligent,wise, prudent, 2
χρή: it is necessary, it is fitting; must, ought, 8
χρηστός, -ή, -όν: good, useful, worthy, 2
ψόγος, ὁ: blame, censure, 2
Page 074ἆρα: truly (introduces yes/no question), 6
ἀ-πειθέω: to disobey, be disobedient, 2
ἀ-τιμάζω: to dishonor, slight, 1
γυμναστέος, -ον: to be trained, 1
δῆλος, -η, -ον: clear, evident, conspicuous 8
ἐδεστέος, -ον: to be eaten, must be eaten 2
ἐπαίνος, ὁ: praise, approval, 3
ἐπ-αίω: to profess knowledge; give ear, feel 5
ἐπ-ίστημι: to stand near or over, impose, 2
κακός, -ή, -όν: bad, base, cowardly, evil, 6
μᾶλλον: more, rather, 8
μηδ-είς, μηδ-εμία, μηδ-έν: no one, nothing, 5
ποτέος, -ον: to be drunk, must be drunk, 1
πρακτέος, -ον: to be done, must be done, 2
πῶς: how? in what way?, 5
σύμ-πας, -ασα, -αν: all together, all at once 3
τιμάω: to honour, value, esteem, 5
Page 075ἀγαθός, -ή, -όν: good, brave, capable, 8
ἄ-δικος, -ον: unrighteous, unjust, 5
αἰσχρός, -ά, -όν: shameful, disgraceful, 3
αἰσχύνω: to shame; mid. feel shame, 3
ἀκολουθέω: to follow (dat) 1
ἀ-πειθέω: to disobey, be disobedient, 2
βουλή, ἡ: plan, deliberation, advice, opinion, 3
δῆλος, -η, -ον: clear, evident, conspicuous 8
δια-φθείρω: to destroy, corrupt, kill, 8
δι-έρχομαι: to go through, pass through, 2
δι-όλλυμι: to destroy, kill, ruin utterly, 2
ἐπ-αίω: to profess knowledge; give ear, feel 5
ἕπομαι: to follow, accompany, escort 1
ἵνα: in order that (+ subj.); where (+ ind.), 6
κακός, -ή, -όν: bad, base, cowardly, evil, 6
καλός, -ή, -όν: beautiful, fair, noble, fine 5
μᾶλλον: more, rather, 8
οὐκοῦν: therefore, then, accordingly, 4
ποῖ: whither? to where?, 1
σύμ-πας, -ασα, -αν: all together, all at once 3
σῶμα, -ατος, τό: the body 4
τείνω: to tend, extend, direct; stretch, spread 1
φοβέομαι: to fear, be afraid 6
Page 076ἄ-δικος, -ον: unrighteous, unjust, 5
ἆρα: truly (introduces yes/no question), 6
ἀπ-όλλυμι: to destroy, kill, ruin, 7
βελτίων, -ον: better, 4
βιωτός, -όν: to be lived, worth living, 3
δια-φθείρω: to destroy, corrupt, kill, 8
δι-όλλυμι: to destroy, kill, ruin utterly, 2
ἔγωγε: I (for my part), 6
ἐκεῖνος, -η, -ον: that, those, 9
ἐπ-αίω: to profess knowledge; give ear, feel 5
λωβάομαι: maltreat, outrage, maim 2
μετά: with (+ gen.); after (+ acc.), 6
μοχθηρός, -ή, -όν: wretched, worthless, 1
ναί: yes, yea, 2
νοσώδης, -ες: sickly, diseased, unsound, 1
που: anywhere, somewhere; I suppose, 5
σῶμα, -ατος, τό: the body 4
ὑγιεινός, -ή, -όν: sound, healthy, wholesome 1
ὑπό: by, because of, from (gen.) under (dat.) 9
φέρω: to bear, carry, bring, endure, 6
Page 077ἀ-δικία, ἡ: wrong-doing, injustice, 1
ἄ-δικος, -ον: unrighteous, unjust, 5
βέλτιστος, -η, -ον: best, 2
βιωτός, -όν: to be lived, worth living, 3
δια-φθείρω: to destroy, corrupt, kill, 8
δικαιοσύνη, ἡ: justice, righteousness, 3
ἐκεῖνος, -η, -ον: that, those, 9
ἐπ-αίω: to profess knowledge; give ear, feel 5
ἐρέω: I will say or speak, 7
ἡγέομαι: to lead; consider, think, believe 4
ἡμέτερος, -α, -ον: our, ours, 6
λωβάομαι: maltreat, outrage, maim 2
μετά: with (+ gen.); after (+ acc.), 6
ὀνίνημι: to profit, benefit, help, assist
οὐδαμῶς: in no way, not at all, 6
πάνυ: quite, entirely, exceedingly, 3
ποτέ: ever, at some time, once, 3
σῶμα, -ατος, τό: the body 4
τίμιος, -α, -ον: honored, worthy, 2
φαυλός, -ή, -όν: trivial, petty, worthless, 2
φροντιστέος, -ον: to be considered, 1
Page 078ἀγαθός, -ή, -όν: good, brave, capable, 8
ἄ-δικος, -ον: unrighteous, unjust, 5
ἀλήθεια, ἡ: truth, 3
ἀληθής, -ές: true, 6
ἀπο-κτείνω: to kill, slay, 2
δῆλος, -η, -ον: clear, evident, conspicuous 8
δι-έρχομαι: to go through, pass, 2
ἔγωγε: I (for my part), 6
ἐναντίος, -α, -ον: opposite, contrary, 1
εἰσ-ηγέομαι: to bring in, introduce, explain, 2
θαυμάσιος, -α, -ον: wonderful, marvelous, 1
καλός, -ή, -όν: beautiful, fair, noble, fine 5
ὅδε, ἥδε, τόδε: this, this here 5
ὅμοιος, -α, -ον: like, resembling, similar, 2
ὀρθῶς: rightly, correctly, 4
πρότερος, -α, -ον: before, in front of; earlier 4
πρῶτος, -η, -ον: first, earliest, 7
φροντίζω: to think, worry, give heed to, 2
φροντιστέος, -η, -ον: to be considered 1
ὥστε: so that, that, so as to, 7
Page 079Ἀθηναῖος, -α, -ον: Athenian, of Athens, 7
αὖ: again, once more; further, moreover, 3
ἀφ-ίημι: to send forth; release, give up, 1
δικαίως: justly, rightly, lawfully, fairly 3
ἐάω: to permit, allow, let be, suffer, 4
ἐνθένδε: from here, from this place, 9
ἐξ-έρχομαι: to go out, come out, 6
εὖ: well, 5
ζάω: to live, 7
μένω: to stay, remain, abide, 5
οὐκοῦν: therefore, then, accordingly, 4
πειράω: to try, attempt, endeavor, 3
πλεῖστος, -η, -ον: most, greatest, 3
ποιητέος, -ον: to be made or done 5
σκεπτέος, -ον: to be considered, 2
σκέψις, -εως, ἡ: consideration, speculation, 2
σκοπέω: to look at, examine, consider, 9
Page 080ἄ-δικος, -ον: unrighteous, unjust, 5
αἱρέω: to seize, take; mid. choose, 6
ἀλήθεια, ἡ: truth, 3
ἀληθῶς: truly, 2
ἀνα-βιώσκομαι: to bring back to life, 1
ἀναλώσις, -εως ἡ: expenditure, outlay, 1
ἀπο-θνήσκω: to die off, perish, 6
ἀπο-κτείνω: to kill, slay, 2
ἐνθένδε: from here, from this place, 9
ἐξ-άγω: to lead out, help escape, 4
ἐπειδή: when, after, since, because, 7
ἐργάζομαι: to work, labor, do (acc) to (acc), 4
νοῦς, ὁ: mind, thought, reason, attention, 5
νυν-δὴ: just now, 2
ξύν: along with, with, together (+ gen.) 1
παῖς, παιδός, ὁ, ἡ: a child, boy, girl; slave, 7
παρα-μένω: to abide, remain, 2
ῥᾴδιος, -α, -ον: easy, ready, 2
σκέμμα, -ματος τό: speculation, question, 1
σκεπτέος, -ον: to be considered, 2
τελέω: to end, complete, fulfill; pay, 1
τροφή, ἡ: nourishment, food; upbringing 2
ὑπο-λογίζομαι: to take into account, 1
χάρις, χάριτος, ἡ: favor, gratitude, thanks, 1
χρῆμα, -ατος, τό: thing, money, goods, 7
Page 081ἀγαθός, -ή, -όν: good, brave, capable, 8
ἄγω: to lead, to bring, to carry, to convey, 4
Ἀθηναῖος, -α, -ον: Athenian, of Athens, 7
ἄκών, ἄκοῦσα, ἄκόν: unwilling, 2
ἀντι-λέγω: to reply; speak against, gainsay 3
ἀπ-έρχομαι: to go away, depart, 7
ἀπο-κρίνομαι: to answer, reply, 5
ἀρχή, ἡ: a beginning; rule, office, 2
δράω: to do, 2
ἐνθένδε: from here, from this place, 9
ἐρωτάω: to ask, inquire, question, 4
ἤδη: already, now, at this time, 4
ἡσυχία, ἡ: silence, quiet, stillness, rest, 2
ἱκανῶς: sufficiently, adequately 2
κοινός, -ή, -όν: common, ordinary; public, 4
μακάριος, -α, -ον: blessed, happy, 2
μάλιστα: especially, in particular, 5
ὁστισ-οῦν, ὁτι-οῦν: whosoever, whatsoever, 2
παύω: to stop, make cease, 1
πειράω: to try, attempt, endeavor, 3
πῃ: in some way, somehow, 2
πολλάκις: many times, often, frequently, 4
πρό: before, in front; in place of (+ gen.), 3
σκέψις, -εως, ἡ: consideration, speculation, 2
σκοπέω: to look at, examine, consider, 9
χρή: it is necessary, it is fitting; must, ought, 8
Page 082ἀγαθός, -ή, -όν: good, brave, capable, 8
ἀδικητέος, -ον: to be wronged, 2
ἀλλήλος, -α, -ον: one another, 3
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ: a man, 6
ἄρτι: just, exactly, 2
δια-λέγομαι: to converse with, discuss 2
δια-φερόντως: particularly, especially, 3
ἐκ-χέω: to pour out, cast out, 1
ἐκεῖνος, -η, -ον: that, those, 9
ἑκών, ἑκοῦσα, ἑκόν: willing, intentionally, 2
ἔμ-προσθεν: before, former; earlier, 2
γέρων, -οντος, ὁ: old man; elder, 2
ἡμέρα, ἡ: day, 2
καλός, -ή, -όν: beautiful, fair, noble, fine 5
λανθάνω: escape notice of, act unnoticed 2
μᾶλλον: more, rather, 8
ὅδε, ἥδε, τόδε: this, this here 5
ὀλίγος -η, -ον: few, little, small, 4
ὁμο-λογία, ἡ: agreement, 6
οὐδαμῶς: in no way, not at all, 6
πάλαι: long ago, formerly, of old, 5
παῖς, παιδός, ὁ, ἡ: a child, boy, girl; slave, 7
πειράω: to try, attempt, endeavor, 3
πολλάκις: many times, often, frequently, 4
πρόσθεν: before, 2
σπουδή, ἡ: eagerness, seriousness, haste, 1
τηλικοσδε, -ηδε, -όνδε: of such an age, so old1
τότε: at that time, then, 3
τρόπος, ὁ: a manner, way; turn, direction, 5
χρόνος, ὁ: time, 3
ὥσπερ: as, just as, as if, 8
Page 083αἰσχρός, -ά, -όν: shameful, disgraceful, 3
ἀντ-αδικέω: to commit injustice in return, 4
δῆτα: certainly, to be sure, of course 1
εἴτε: either...or; whether...or, 8
ἐπειδή: when, after, since, because, 7
κακός, -ή, -όν: bad, base, cowardly, evil, 6
ὅδε, ἥδε, τόδε: this, this here 5
ὅμως: nevertheless, however, yet, 3
οὐδαμῶς: in no way, not at all, 6
πρᾷος, -ον: mild, gentle, soft, 2
τρόπος, ὁ: a manner, way; turn, direction, 5
τυγχάνω: chance upon, meet; attain; happen7
χαλεπός, -ά, -όν: difficult, hard, harmful, 4
Page 084ἀληθής, -ές: true, 6
ἀντ-αδικέω: to commit injustice in return, 4
ἀντι-κακουργέω: to do wrong in return, 2
δή-που: perhaps, I suppose, of course, 1
δια-φέρω: to differ, surpass, be superior to 2
καθ-ομολογέω: to consent (to one’s harm) 1
κακ-ουργέω: to do wrong, do mischief, 1
κακῶς: poorly, badly, 7
ὅπως: how, in what way; in order that, that 3
ὁστισ-οῦν, ὁτι-οῦν: whosoever, whatsoever, 2
οὐδαμῶς: in no way, not at all, 6
παρά: alongside, beside, from (acc/dat/gen) 6
που: anywhere, somewhere; I suppose, 5
ὑπό: by, because of, from (gen.) under (dat.) 9
Page 085ἀλλήλος, -α, -ον: one another, 3
ἀμύνω: to fend off, mid. defend oneself, 1
ἀνάγκη, ἡ: necessity, force, constraint, 5
ἀντ-αδικέω: to commit injustice in return, 4
ἀντ-δράω: to act in return, in retaliation, 1
ἀρχή, ἡ: a beginning; rule, office, 2
ἄρχω: to begin; to rule, be leader of, 2
ἀφ-ίστημι: to remove; make revolt, 1
βουλεύμα, ματος τό: deliberation, purpose, 1
βουλεύω: to deliberate, plan, take counsel, 6
βουλή, ἡ: plan, deliberation, advice, opinion, 3
διδάσκω: to teach, instruct, 1
ἐμ-μένω: to abide in, remain, 5
ἐντεῦθεν: from here, from there, 1
εὖ: well, 5
κακῶς: poorly, badly, 7
κατα-φρονέω: think down on, disdain (gen) 1
κοινός, -ή, -όν: common, ordinary; public, 4
κοινωνέω: to have a share of, partake in 2
μάλα: very, very much, exceedingly, 1
οἶδα: to know, 7
ὀλίγος -η, -ον: few, little, small, 4
ὀρθῶς: rightly, correctly, 4
οὐδέ-ποτε: not ever, never, 1
πάλαι: long ago, formerly, of old, 5
πῃ: in some way, somehow, 2
σκοπέω: to look at, examine, consider, 9
συν-δοκέω: to seem good also, 2
Page 086ἀθρέω: to look at, gaze at, observe, 1
ἀκούω: to hear, listen to, 8
ἀπ-έρχομαι: to go away, depart, 7
αὖ: again, once more; further, moreover, 3
ἐμ-μένω: to abide in, remain, 5
ἐνθένδε: from here, from this place, 9
ἐξαπατητέος, -ον: to be deceived, 1
ἐρωτάω: to ask, inquire, question, 4
ἥκιστος, -η, -ον: least; not at all 3
κακῶς: poorly, badly, 7
μᾶλλον: more, rather, 8
μετά: with (+ gen.); after (+ acc.), 6
ποιητέος, -ον: to be made or done 5
πρόσθεν: before, 2
συν-δοκέω: to seem good also, 2
Page 087ἀπο-διδράσκω: to run away, flee, escape, 4
ἀπ-όλλυμι: to destroy, kill, ruin, 7
ἀπο-κρίνομαι: to answer, reply, 5
ἄ-κυρος, -ον: without authority or power, 1
δίκη, ἡ: justice; lawsuit, trial; penalty, 9
δια-νοέομαι: to think, consider, intend, 1
δια-φθείρω: to destroy, corrupt, kill, 8
εἶπον: aor. said, spoke, 8
εἴτε: either...or; whether...or, 8
ἐκεῖνος, -η, -ον: that, those, 9
ἐνθένδε: from here, from this place, 9
ἐν-νοέω: to have in mind, consider, 1
ἐπ-ίστημι: to stand near or over, impose, 2
ἐρέω: I will say or speak, 7
ἔργον, τό: work, labor, deed, act, 3
ἔρομαι: to ask, enquire, question, 1
ἔρχομαι: to come or go, 6
ἐρωτάω: to ask, inquire, question, 4
ἰδιώτης, -ου, ὁ: a private citizen, 1
ἰσχύω: to be strong, powerful, 1
κοινός, -ή, -όν: common, ordinary; public, 4
μέλλω: to be about to, intend to, 2
μέρος, -έος, τό: a part, share, portion, 3
μηδ-είς, μηδ-εμία, μηδ-έν: no one, nothing, 5
νοῦς, ὁ: mind, thought, reason, attention, 5
ὀνομάζω: to name, call by name, 1
ὅπως: how, in what way; in order that, that 3
σκοπέω: to look at, examine, consider, 9
σός, -ή, -όν: your, yours 8
σύμ-πας, -ασα, -αν: all together, all at once 3
ὑπό: by, because of, from (gen.) under (dat.) 9
ὧδε: in this way, so, thus, 3
Page 088ἄλλως: otherwise, in another way, 4
ἀπ-όλλυμι: to destroy, kill, ruin, 7
δικάζω: give judgment, pass judgment, 4
δίκη, ἡ: justice; lawsuit, trial; penalty, 9
εἶπον: aor. said, spoke, 8
ἐμ-μένω: to abide in, remain, 5
ἐρέω: I will say or speak, 7
Ζεύς, ὁ: Zeus, 2
: truly, in truth (introducing a question) 1
θαυμάζω: to wonder, marvel, be astonished, 4
ἴσως: perhaps, probably; equally, likely, 5
κρίνω: to choose, decide; interpret, 1
κύριος, -α, -ον: authoritative, legitimate, 2
νή: by + acc.; invoking a divinity, 1
ὀρθῶς: rightly, correctly, 4
προσ-τάττω: to order, assign, appoint 3
ῥήτωρ, ὁ: orator, a public speaker, 1
τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο: such, 9
ὑπέρ: above, on behalf of (gen); over (acc) 3
Page 089ἀπ-όλλυμι: to destroy, kill, ruin, 7
ἀπο-κρίνομαι: to answer, reply, 5
γάμος, ὁ: a wedding, wedding-feast, 1
γεννάω: to beget, engender, bring forth 2
διά: through (gen) on account of (acc), 4
ἐγ-καλέω: charge (acc) against (dat), accuse 1
ἔθω: to be accustomed, be in the habit 3
ἐπειδή: when, after, since, because, 7
ἐπί: near, at (gen.), to (acc), upon (dat.) 5
ἐρωτάω: to ask, inquire, question, 4
λαμβάνω: to take, receive, catch, grasp 5
μέμφομαι: to blame, censure, find fault with 2
μήτηρ, ἡ: a mother, 3
παιδεία, ἡ: education, culture, learning 2
παιδεύω: to educate, teach 8
παρ-αγγέλλω: to pass word, give orders, 1
πατήρ, ὁ: a father, 6
προσ-τάττω: to order, assign, appoint 3
πρῶτος, -η, -ον: first, earliest, 7
σός, -ή, -όν: your, yours 8
τάττω: to order, command, arrange
τροφή, ἡ: nourishment, food; upbringing 2
φέρω: to bear, carry, bring, endure, 6
φράζω: to point out, tell, indicate, 1
φυτεύω: to plant, sow, beget, 1
χράομαι: to use, employ, possess (+ dat.), 2
Page 090ἀκούω: to hear, listen to, 8
ἀντι-ποιέω: to do in return, 2
ἆρα: truly (introduces yes/no question), 6
δεσπότης, ὁ: master, lord, 3
δοῦλος, ὁ: a slave, 2
εἶπον: aor. said, spoke, 8
ἔκ-γονος, -ον: offspring, a child, 1
ἐκ-τρέφω: to bring up from childhood, rear 4
ἐπειδή: when, after, since, because, 7
γυμναστικός, -ή, -όν: gymnastic, 1
ἡμέτερος, -α, -ον: our, ours, 6
ἴσος, -η, -ον: equal to, the same as, like
κακῶς: poorly, badly, 7
μουσική, ἡ: music, 2
παιδεύω: to educate, teach 8
πατήρ, ὁ: a father, 6
πρό-γονος, ὁ: a forefather, ancestor, 2
πρῶτος, -η, -ον: first, earliest, 7
τυγχάνω: chance upon, meet; attain; happen7
ὥστε: so that, that, so as to, 7
Page 091ἅγιος, -η, -ον: sacred, holy, 1
ἀλήθεια, ἡ: truth, 3
ἀντι-απ-ολλύμι: to destroy or kill in return, 1
ἀντι-λέγω: to reply; speak against, gainsay 3
ἀντι-τύπτω: to beat or strike in return, 1
ἅπας, ἅπασα, ἅπαν: every, quite all, 4
ἀπ-όλλυμι: to destroy, kill, ruin, 7
ἀρετή, ἡ: excellence, goodness, virtue, 4
δύναμαι: to be able, can, be capable, 3
ἔξεστι: it is allowed, permitted; is possible 7
ἐπι-μελέομαι: to take care, care for (+ dat.) 5
ἡγέομαι: to lead; consider, think, believe 4
θεός, ὁ: a god, divinity, 4
κατά: down from (+ gen.), down, down along (+ acc.), 4
λανθάνω: escape notice of, act unnoticed 2
μείζων, μείζον: larger, greater, 3
μήτηρ, ἡ: a mother, 3
μοῖρα, ἡ: fate, destiny, lot, share, 1
ὅσος, -η, -ον: as much or as; all who, 4
παρά: alongside, beside, from (acc/dat/gen) 6
πατήρ, ὁ: a father, 6
πατρίς, -ίδος: fatherland, native land, 7
πρό-γονος, ὁ: a forefather, ancestor, 2
σεμνός, -ή, -όν: holy, august, solemn, 1
σοφός, -ή, -όν: wise, skilled, 1
τίμιος, -α, -ον: honored, worthy, 2
τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο: such, 9
τύπτω: to beat, strike, 2
ὥστε: so that, that, so as to, 7
Page 092ἄγω: to lead, to bring, to carry, to convey, 4
ἀναχωρητέος, -ον: to be withdrawn, retired 1
ἀπο-θνήσκω: to die off, perish, 6
βιάζω: to constrain, use force, overpower 1
δέω (2): to bind, tied down, 1
δικαστήριον, τό: court, 3
ἐάντε: ἐάντε…ἐάντε, whether…or, 5
ἡσυχία, ἡ: silence, quiet, stillness, rest, 2
θωπεύω: to flatter, 1
κελεύω: to bid, order, command, exhort, 4
λειπτέος, -ον: to be left, 1
μᾶλλον: more, rather, 8
μήτηρ, ἡ: a mother, 3
νοῦς, ὁ: mind, thought, reason, attention, 5
ὅσιος, -α, -ον: hallowed, sacred, ordained, 2
παντα-χοῦ: everywhere, 1
πατήρ, ὁ: a father, 6
πατρίς, -ίδος: fatherland, native land, 7
πόλεμος, ὁ: war, battle, fight, 2
ποιητέος, -ον: to be made or done 5
προσ-τάττω: to order, assign, appoint 3
σέβομαι: to worship, honor, 1
τάξις, -εως, ἡ: post, order, rank; battle array 4
τιτρώσκω: to wound, 1
τύπτω: to beat, strike, 2
ὑπ-εικτέος, -ον: to be conceded, yielded, 1
ὑπ-είκω: to withdraw, retire; yield; depart, 1
φύω: to bring forth, beget, be by nature, 1
χαλεπαίνω: to be sore, angry, grievous, 2
Page 093Ἀθηναῖος, -α, -ον: Athenian, of Athens, 7
ἀληθής, -ές: true, 6
ἅπας, ἅπασα, ἅπαν: every, quite all, 4
βούλομαι: to wish, be willing, desire, 8
δράω: to do, 2
ἔγωγε: I (for my part), 6
ἐκ-τρέφω: to bring up from childhood, rear 4
ἐξουσία, ἡ: opportunity, power, authority, 1
γεννάω: to beget, engender, bring forth 2
ἥττων, -ον: less, weaker, inferior, 1
ἴσως: perhaps, probably; equally, likely, 5
καλός, -ή, -όν: beautiful, fair, noble, fine 5
μετα-δίδωμι: give a part of, give a share of 1
ὅμως: nevertheless, however, yet, 3
παιδεύω: to educate, teach 8
πατρίς, -ίδος: fatherland, native land, 7
πολίτης, ὁ: citizen, 1
προ-αγορεύω: proclaim, tell beforehand, 1
σκοπέω: to look at, examine, consider, 9
τοί-νυν: well then; therefore, accordingly, 5
Page 094ἀπ-αγορεύω: to renounce, give up, forbid, 1
ἀπ-έρχομαι: to go away, depart, 7
ἀπ-οικία, ἡ: settlement, colony, 1
ἀρέσκω: to please, satisfy, appease (dat) 8
ἄλλο-σε: to another place, to elsewhere, 3
αὑτοῦ (ἑαυτοῦ) -ῆς, -οῦ: himself, herself, itself, themselves 3
βούλομαι: to wish, be willing, desire, 8
δι-οἰκέω: to manage a house, govern, 1
δίκη, ἡ: justice; lawsuit, trial; penalty, 9
δικάζω: give judgment, pass judgment, 4
δοκιμάζω: to test, scrutinize, examine, 1
ἐάντε: ἐάντε…ἐάντε, whether…or, 5
ἐκεῖ-σε: thither, to that place, 2
ἐμ-ποδών: in the way, in one's path, 1
ἔξεστι: it is allowed, permitted; is possible 7
ἔργον, τό: work, labor, deed, act, 3
ἔρχομαι: to come or go, 6
ἤδη: already, now, at this time, 4
κελεύω: to bid, order, command, exhort, 4
λαμβάνω: to take, receive, catch, grasp 5
μετ-οἰκέω: to change one’s home, move, 1
ὅποι: to which place, whither, 3
παρα-μένω: to abide, remain, 2
ποι: somewhither, to somewhere, 2
πρᾶγμα, τό: deed; matter, affair, trouble, 5
τρόπος, ὁ: a manner, way; turn, direction, 5
ὑμεῖς: you, 2
Page 095ἀγρίως: wildly, fiercely, savagely, 1
Ἀθηναῖος, -α, -ον: Athenian, of Athens, 7
αἰτία, ἡ: cause, responsibility; (legal) charge 1
διά: through (gen) on account of (acc), 4
δικαίως: justly, rightly, lawfully, fairly 3
δύο: two 1
εἴπερ: if really (to imply doubt) 2
εἶπον: aor. said, spoke, 8
ἐν-έχω: to hold fast, cling fast, 1
ἐπι-νοέω : to devise, contrive, think over, 1
ἐπι-τάττω: to order, enjoin, command, 1
ἕτερος, -α, -ον: one of two, other, different, 2
ἐφ-ίημι: to send to, let upon, permit, allow, 1
γεννητής, ὁ: begetter, parent, 1
ἥκιστος, -η, -ον: least; not at all 3
ἴσως: perhaps, probably; equally, likely, 5
καθ-άπτομαι: to fasten; attach; accost, 1
κελεύω: to bid, order, command, exhort, 4
μάλιστα: especially, in particular, 5
οὐδέτερος, -α, -ον: not either, neither, 2
προ-τίθημι: to set before, propose, 1
τριχῇ: into three parts, three ways, 1
τροφεύς, ὁ: foster-parent, one who nutures, 2
Page 096Ἀθηναῖος, -α, -ον: Athenian, of Athens, 7
ἄλλο-σε: to another place, to elsewhere, 3
ἅπαξ: once, once only, once for all 1
ἀπο-δημία, ἡ: being abroad, a going abroad, 1
ἀρέσκω: to please, satisfy, appease, 8
δια-φερόντως: particularly, especially, 3
ἐξ-έρχομαι: to go out, come out, 6
ἐπί: near, at (gen.), to (acc), upon (dat.) 5
ἐπι-δημέω: to live at home, be in town, 1
ἐπι-θυμία, ἡ: desire, longing, yearning, 1
θεωρία, ἡ: sight-seeing, view, 1
Ἰσθμός, ὁ: isthmus, a narrow passage, 1
λαμβάνω: to take, receive, catch, grasp 5
μέγας, μεγάλη, μέγα: big, great, important, 1
οἶδα: to know, 7
ὁμο-λογία, ἡ: agreement, 6
οὐδαμό-σε: to nowhere, 1
ποι: somewhither, to somewhere, 2
ποτέ: ever, at some time, once, 3
πώ-ποτε: ever yet, ever, 2
στρατεύω: march, campaign, 1
τεκμήριον, τό: evidence, indication, proof, 1
τυγχάνω: chance upon, meet; attain; happen7
ὥσπερ: as, just as, as if, 8
Page 097ἀγανακτέω: to be annoyed, be irritated, 3
αἱρέω: to seize, take; mid. choose, 6
αἰσχύνω: to shame; mid. feel shame, 3
ἄκών, ἄκοῦσα, ἄκόν: unwilling, 2
ἀρέσκω: to please, satisfy, appease, 8
ἀπο-διδράσκω: to run away, flee, escape, 4
βούλομαι: to wish, be willing, desire, 8
δίκη, ἡ: justice; lawsuit, trial; penalty, 9
δια-φθείρω: to destroy, corrupt, kill, 8
δοῦλος, ὁ: a slave, 2
ἐκεῖνος, -η, -ον: that, those, 9
ἑκών, ἑκοῦσα, ἑκόν: willing, intentionally, 2
ἐν-τρέπω: give regard to , turn to, 1
ἔξεστι: it is allowed, permitted; is possible 7
ἡμέτερος, -α, -ον: our, ours, 6
θάνατος, ὁ: death, 2
θνήσκω: to die, 2
ἱκανός, -ή, -όν: enough, sufficient; capable 3
καλλωπίζω: beautify, embellish; show off 1
κατά: down from (+ gen.), down, down along (+ acc.), 4
παῖς, παιδός, ὁ, ἡ: a child, boy, girl; slave, 7
πολιτεύομαι: to live (as a citizen), take part, 3
πρό: before, in front; in place of (+ gen.), 3
σφόδρα: very, very much, exceedingly, 2
τιμάω: to honour, value, esteem, 5
τοί-νυν: well then; therefore, accordingly, 5
τότε: at that time, then, 3
φαυλός, -ή, -όν: trivial, petty, worthless, 2
φεύγω: to flee, escape; defend in court, 2
Page 098ἀληθής, -ές: true, 6
ἀναγκάζω: to force, compel, require, 2
ἀνάγκη, ἡ: necessity, force, constraint, 5
ἀπατάω: to cheat, trick, deceive, beguile, 1
ἀπο-κρίνομαι: to answer, reply, 5
βουλεύω: to deliberate, plan, take counsel, 6
ἑβδομήκοντα: seventy, 1
ἔξεστι: it is allowed, permitted; is possible 7
ἔργον, τό: work, labor, deed, act, 3
ἔτος, -εως, τό: a year, 1
κατά: down from (+ gen.), down, down along (+ acc.), 4
ὀλίγος -η, -ον: few, little, small, 4
ὁμο-λογία, ἡ: agreement, 6
παρά: alongside, beside, from (acc/dat/gen) 6
παρα-βαίνω: to transgress, offend, 4
πολιτεύομαι: to live (as a citizen), take part, 3
πρῶτος, -η, -ον: first, earliest, 7
συν-θήκη, ἡ: agreement, contract, treaty, 3
συν-τίθημι: put together, devise, understand 1
ὑπό: by, because of, from (gen.) under (dat.) 9
φάσκω: to say, affirm, claim, 3
χρόνος, ὁ: time, 3
Page 099Ἀθηναῖος, -α, -ον: Athenian, of Athens, 7
ἀνά-πηρος, -η, -ον: much maimed, crippled 1
ἄνευ: without, 1
ἀπ-έρχομαι: to go away, depart, 7
ἀπο-δημέω: to be away (from home), 4
ἀρέσκω: to please, satisfy, appease, 8
βαρβαρικός, -η, -ον: foreign, non-Greek, 1
δῆλος, -η, -ον: clear, evident, conspicuous 8
δια-φερόντως: particularly, especially, 3
ἑκάστοτε: each time, on each occasion, 3
ἐλάττων, -ον: smaller, fewer, 1
Ἑλληνίς, -ίδος, ἡ: Greek (fem. adj.) 1
ἐμ-μένω: to abide in, remain, 5
ἐξ-έρχομαι: to go out, come out, 6
εὐ-νομέομαι: have good laws, be orderly, 3
κατα-γέλαστος, -ον: laughable, ridiculous, 2
Κρήτη, ἡ: Crete, 1
Λακεδαίμων, -ονος, ἡ: Lacedaemon, 1
μηδέ: and not, but not, nor, 1
ὁμο-λογία, ἡ: agreement, 6
προ-αιρέω: seize before mid. choose, prefer, 1
τυφλός, -ή, -όν: blind, 1
χωλός, -ή, -όν: lame, crippled, maimed, 1
Page 100 "ἀγαθός, -ή, -όν: good, brave, capable, 8
ἀμφότερος, -α, -ον: each of two, both, 1
ἀπ-όλλυμι: to destroy, kill, ruin, 7
αὑτοῦ (ἑαυτοῦ) -ῆς, -οῦ: himself, herself, itself, themselves 3
βεβαίω: to strength, confirm, establish, 1
δῆλος, -η, -ον: clear, evident, conspicuous 8
διαφθορεύς ὁ: corrupter, 3
δικαστής, οῦ, ὁ: a juror, judge, 1
ἐγγύς: near (+ gen.); adv. nearby, 1
ἐξ-αμαρτάνω: to fail, miss the mark utterly 1
ἐπιτήδειος, -α, -ον: suitable; a close friend, 8
ἐργάζομαι: to work, labor, do (acc) to (acc), 4
ἔρχομαι: to come or go, 6
εὐ-νομέομαι: have good laws, be orderly, 3
ἡγέομαι: to lead; consider, think, believe 4
ἥκω: to have come, be present, 8
Θήβα-ζε: to Thebes, 1
κήδομαι: to care about, be troubled by (gen) 2
κινδυνεύω: to risk, venture; it is likely, 3
Μέγαρά-δε: to Megara, 1
ὀρθῶς: rightly, correctly, 4
ὅσοσπερ, ὅσαπερ, ὅσονπερ: as many as, 1
οὐσία, ἡ: property; being; substance, 2
παρα-βαίνω: to transgress, offend, 4
πολέμιος, -α, -ον: hostile, of the enemy, 1
πολιτεία, ἡ: government, civic life, polity, 1
πρῶτος, -η, -ον: first, earliest, 7
σκοπέω: to look at, examine, consider, 9
στερέω: to deprive, rob of, bereave (gen), 2
σχεδόν: nearly, almost, just about 3
ὑπο-βλέπω: to look askance at, 1
φεύγω: to flee, escape; defend in court, 2
ὥστε: so that, that, so as to, 7
Page 101ἀν-αισχυντέω: act or behave shamelessly, 1
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ: a man, 6
ἀ-νόητος, -ον: foolish, unintelligent, 2
ἄξιος, -α, -ον: worthy of, deserving of, 4
ἀπ-αείρω: to depart; remove, 1
ἆρα: truly (introduces yes/no question), 6
ἀρετή, ἡ: excellence, goodness, virtue, 4
ἄ-σχημος, -ον: misshapen, unseemly, 1
δια-λέγομαι: to converse with, discuss 2
διαφθορεύς ὁ: corrupter, 3
δικάζω: give judgment, pass judgment, 4
δικαιοσύνη, ἡ: justice, righteousness, 3
δίκη, ἡ: justice; lawsuit, trial; penalty, 9
ἐν-θάδε: hither, thither, 3
εὐ-νομέομαι: have good laws, be orderly, 3
ζάω: to live, 7
ἥκω: to have come, be present, 8
Θετταλία, ἡ: Thessaly, 7
κόσμιος, -α, -ον: well-ordered, moderate, 1
νέος, -α, -ον: young; new, novel, strange, 1
νόμιμος, -η, -ον: customary, lawful, 1
ὅστις, ἥτις, ὅ τι: whoever, which-, what-, 2
πλεῖστος, -η, -ον: most, greatest, 3
πλησιάζω: to bring near, draw near (dat) 1
που: anywhere, somewhere; I suppose, 5
πρᾶγμα, τό: deed; matter, affair, trouble, 5
σφόδρα: very, very much, exceedingly, 2
τόπος, ὁ: a place, region
φεύγω: to flee, escape; defend in court, 2
χρή: it is necessary, it is fitting; must, ought, 8
Page 102ἀ-κολασία, ἡ: licentiousness, intemperance 1
ἀκούω: to hear, listen to, 8
ἀν-άξιος, -ον: unworthy, not worthy of +gen 1
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ: a man, 6
ἀπο-διδράσκω: to run away, flee, escape, 4
ἀ-ταξία, ἡ: disorderliness, lacking discipline 1
βίος, ὁ: life, 4
γέρων, -οντος, ὁ: old man; elder, 2
γελοίως: laughably, ridiculously, 1
γλίσχρως: greedily, graspingly; hardly, 1
δεσμωτηρίον, τό: prison, 2
δι-φθέρα, ἡ: prepared leather, leather bag, 1
ἔθω: to be accustomed, be in the habit 3
εἰκός, -ότος τό: likely, probably, reasonable 2
ἐκεῖ: there, in that place, 5
ἐν-σκευάζομαι: to prepare, dress up (or on) 1
ἐπι-θυμέω: to desire, long for, 2
ἐρέω: I will say or speak, 7
ζάω: to live, 7
ἡδέως: sweetly, pleasantly, gladly 2
ἴσως: perhaps, probably; equally, likely, 5
λαμβάνω: to take, receive, catch, grasp 5
λοιπός, -ή, -όν: remaining, the rest, 1
λυπέω: to cause pain or grief, offend, 1
μέγιστος, -η, -ον: greatest, best, longest, 4
μετ-αλλάσσω: to change, alter, 1
ξένος, ὁ: guest, foreigner, stranger, 4
παρά: alongside, beside, from (acc/dat/gen) 6
παρα-βαίνω: to transgress, offend, 4
περι-τίθημι: to put or place round, 1
πλεῖστος, -η, -ον: most, greatest, 3
σκευή, ὁ: attire, equipment, gear, 1
σμικρός, -ά, -όν: small, little, 2
σχῆμα, -ατος, τό: form, figure, appearance 1
τολμάω: to dare, undertake, endure, 1
χρόνος, ὁ: time, 3
Page 103ἄγω: to lead, to bring, to carry, to convey, 4
ἀπο-δημέω: to be away (from home), 4
ἀπο-λαύω: to enjoy, have enjoyment (gen.) 1
ἀρετή, ἡ: excellence, goodness, virtue, 4
βελτίων, -ον: better, 4
βιόω: to live, 1
βούλομαι: to wish, be willing, desire, 8
δεῖπνον, τό: the principal meal, dinner, 1
δικαιοσύνη, ἡ: justice, righteousness, 3
δουλεύω: to be a slave, serve, be subject to 1
ἐκεῖνος, -η, -ον: that, those, 9
ἐκ-τρέφω: to bring up from childhood, rear 4
ἕνεκα: for the sake of, because of, for (+gen) 2
ἐπί: near, at (gen.), to (acc), upon (dat.) 5
ἐπι-μελέομαι: to take care, care for (+ dat.) 5
ἐπιτήδειος, -α, -ον: suitable; a close friend, 8
εὐωχέω: eat a feast, feast, entertain well, 1
ζάω: to live, 7
Θετταλία, ἡ: Thessaly, 7
ἵνα: in order that (+ subj.); where (+ ind.), 6
ξένος, ὁ: guest, foreigner, stranger, 4
παιδεύω: to educate, teach 8
παῖς, παιδός, ὁ, ἡ: a child, boy, girl; slave, 7
ποῦ: where?
σύν-ειμι: to be with, associate with, 1
τρέφω: to bring up, raise, rear 4
ὑπ-έρχομαι: to go secretly, creep, go under, 1
ὥσπερ: as, just as, as if, 8
Page 104Ἅιδης, ὁ: Hades or Pluto, 3
ἀμείνων, -ον: better, 2
ἀπ-έρχομαι: to go away, depart, 7
ἀπο-δημέω: to be away (from home), 4
ἀπο-λογέομαι: to defend oneself 1
ἄρχω: to begin; to rule, be leader of, 2
ἀφ-ικνέομαι: to come, arrive, 1
εἴπερ: if really (to imply doubt) 2
ἐκεῖ: there, in that place, 5
ἐκεῖ-σε: thither, to that place, 2
ἐν-θάδε: hither, thither, 3
ἐπι-μελέομαι: to take care, care for (+ dat.) 5
ἐπιτήδειος, -α, -ον: suitable; a close friend, 8
ἔρχομαι: to come or go, 6
ζάω: to live, 7
Θετταλία, ἡ: Thessaly, 7
ἵνα: in order that (+ subj.); where (+ ind.), 6
μένω: to stay, remain, abide, 5
μή-τε: and not; neither…nor, 6
μηδ-είς, μηδ-εμία, μηδ-έν: no one, nothing, 5
ὄφελος, τό: profit, benefit, help, advantage 2
ὅσιος, -α, -ον: hallowed, sacred, ordained, 2
παῖς, παιδός, ὁ, ἡ: a child, boy, girl; slave, 7
πλεων, -ον: more, greater, 4
πρό: before, in front; in place of (+ gen.), 3
σός, -ή, -όν: your, yours 8
τροφεύς, ὁ: foster-parent, one who brings up 2
φάσκω: to say, affirm, claim, 3
χρή: it is necessary, it is fitting; must, ought, 8
Page 105ἀδελφός, ὁ: a brother, 1
Ἅιδης, ὁ: Hades or Pluto, 3
ἀντ-αδικέω: to commit injustice in return, 4
ἀντι-κακουργέω: to do wrong in return, 2
ἀπ-έρχομαι: to go away, depart, 7
ἀπ-όλλυμι: to destroy, kill, ruin, 7
αἰσχρῶς: shamefully, disgracefully
ἐκεῖ: there, in that place, 5
ἐξ-έρχομαι: to go out, come out, 6
ἐργάζομαι: to work, labor, do (acc) to (acc), 4
ἑταῖρος, ὁ: a comrade, companion, mate, 1
εὖ: well, 5
εὐ-μενῶς: kindly, favorably 1
ζάω: to live, 7
ἥκιστος, -η, -ον: least; not at all 3
ἡμέτερος, -α, -ον: our, ours, 6
κακός, -ή, -όν: bad, base, cowardly, evil, 6
μᾶλλον: more, rather, 8
μέρος, -έος, τό: a part, share, portion, 3
οἶδα: to know, 7
ὁμο-λογία, ἡ: agreement, 6
παρα-βαίνω: to transgress, offend, 4
πατρίς, -ίδος: fatherland, native land, 7
σός, -ή, -όν: your, yours 8
συν-θήκη, ἡ: agreement, contract, treaty, 3
ὑπό: by, because of, from (gen.) under (dat.) 9
ὑπο-δέχομαι: to receive hospitably, 1
φίλος, -η, -ον: dear, friendly; friend, kin, 5
χαλεπαίνω: be sore, angry, grievous at +dat 2
Page 106ἀκούω: to hear, listen to, 8
αὐλός, ὁ: flute, pipe, mouthpiece, 1
βομβέω: to boom with buzzing, hum, 1
δύναμαι: to be able, can, be capable, 3
ἐάω: to permit, allow, let be, suffer, 4
ἐπειδή: when, after, since, because, 7
ἐρέω: I will say or speak, 7
ἠχή, ἡ: noise, cry, wail, sound, 1
θεός, ὁ: a god, divinity, 4
κορυβαντιάω: to be in a Corybantic frenzy, 1
μάτην: in vain, idly, 1
μέντοι: however, nevertheless; certainly, 2
οἶδα: to know, 7
ὅμως: nevertheless, however, yet, 3
ὅσος, -η, -ον: as much or as; all who, 4
παρά: alongside, beside, from (acc/dat/gen) 6
πλεων, -ον: more, greater, 4
τοί-νυν: well then; therefore, accordingly, 5
ὑφ-ηγέομαι: to guide, lead the way, 1
ὥσπερ: as, just as, as if, 8