Vasile Stancu

Herodotus' Histories, Book 1


Vocabulary

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω

α
Ἄβαι, αἱ Abae
Ἄβαντες, οἱ Abantes
Ἄβδηρα, τά Abdera
ἀβρός, -ά, -όν delicate, graceful
ἀγαθοεργός, ὁ Agathoergoi
ἀγαθός, -ή, -όν good, brave, capable
ἀγάλλομαι to make glorious, glorify, exalt
ἄγαλμα, -ατος τό image, statue; honor
Ἀγαμεμνονίδης, ὁ Agamemnon's son Orestes
Ἀγαμέμνων, -ονος ὁ Agamemnon
Ἀγασικλέης, ὁ Agasikles
Ἀγβάτανα, τά Agbatana
ἀγγελίη, ἡ message, news
ἀγγελιηφόρος, ὁ a message-bearer
ἀγγέλλω to announce, proclaim, report
ἄγγελος, ὁ messenger, envoy
ἀγγήιον, τό pail, vessel
ἄγγος, τό a vessel
ἀγείρω to collect, gather together
ἀγεννής, -ές low-born
ἀγκών, ὁ corner, bend, curve; elbow
ἁγνεύω to consider pure
ἄγνυμι to break, bend; shiver
ἀγοραῖος, -ον of the ἀγορά , mercantile
ἀγορή, ἡ marketplace, an assembly
ἄγρη, ἡ hunt, chase
ἄγριος, -α, -ον wild, fierce
ἀγρός, ὁ field, country
Ἄγρων, -ωνος ὁ Agron
Ἀγυλλαῖοι, οἱ Caerean, from Caere
ἄγχιστα nearest, most recently
ἀγχοῦ near, nearby
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην to lead, to bring, to carry, to convey
ἀγών, ὁ competition
ἀγωνίζομαι compete, do battle, wage war
ἀγώνισμα, τό a striving for, contest
ἀδελφεός, ὁ a brother
ἀδελφιδέος, ὁ nephew
ἀδεῶς fearlessly, without fear
ἀδικέω to be unjust, do wrong, injure
ἀδίκημα, -ατος, τό injustice, wrongdoing
ἀδικίη, ἡ injustice, wrong-doing
ἄδικος, -ον unjust, unrighteous
Ἄδρηστος, ὁ Adrastus
Ἀδρίης, ὁ the Adriatic sea
ἁδρός, -ά, -όν ripe, full-grown
ἁδρύνομαι to ripen
ἀδύνατος, -ον unable, impossible
ἄδυτον, τό inner sanctuary of a temple
ἀεθλέω compete, do battle with
ἄεθλος, ὁ feat, task, duty
ἀεθλοφόρος, -ον athletic prize-winner
ἀείδω to sing
ἀεικίη, ἡ injury, unseemly treatment
ἀείναος, -ον always full
ἀείρω to set in motion; lift, raise up
ἀέκων, -ουσα, -ον unwilling, unintending
ἄελπτος, -ον unexpectedly
ἀζήμιος, -ον unharmed, free from guilt
ἀήρ, ἀέρος, ὁ, ἡ air
ἀθάνατος, -ον undying, immortal
Ἀθῆναι, αἱ Athens
Ἀθηναίη, ἡ Athena
Ἀθηναῖος, -α, -ον Athenian, of Athens
ἀθυμίη, ἡ cowardice, without heart
Αἶα, ἡ Aia (later Colchis, home of Medea)
αἶα, ἡ earth
Αἰγαί, αἱ Aegae
Αἰγαῖος, -η, -ον Aegaean
Αἰγείρα, ἡ Aigeira
Αἰγεύς, ὁ Aegeus
Αἴγιον, τό Aegeon
Αἰγιρόεσσα, ἡ Aegiroessa
Αἰγύπτιος, -η, -ον Egyptian
Αἴγυπτος, ὁ Egypt
αἰδέομαι be or feel ashamed of; respect
αἰδοῖον, τό genitals
αἰδώς, -όος ὁ modesty, sense of shame
αἰεί always, forever, in every case
ἀιετός, ὁ an eagle
αἰθρίη, ἡ clear sky, clear weather
αἷμα, -ατος, τό blood
αἱμασιή, ἡ a wall, low wall
αἰνέω to praise, tell or speak of
Αἰολεύς, -έος, ὁ Aeolian
Αἰολίς, ἡ Aeolis
αἰπόλιον, τό a herd of goats
αἵρεσις, ὁ choice
αἱρετός, -ή, -όν selected, choiceworthy
αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην to seize, take; mid. choose
αἰσχροκερδής, -ες shameful for profit
αἰσχρός, -ά, -όν ugly, shameful, disgraceful
αἰσχύνη, ἡ shame, disgrace, dishonor
αἰσχύνω to shame, mid. feel shame
αἰτέω to ask, ask for, beg
αἰτίη, ἡ cause, responsibility, blame
αἴτιος, -η, -ον culpable, responsible, blameworthy
αἰχμάλωτος, ὁ prisoner (by the spear)
αἰχμή, ἡ spear(point); war, battle
αἰχμοφόρος, ὁ spearman, bodyguard
αἰών, -ῶνος ὁ span of life, life
ἀκανθώδης, -ες thorny, full of thorns
Ἀκαρνάν, ὁ Acarnian
ἀκέομαι to heal, cure
ἀκίνητος, -ον untouched, unmoved
ἀκλεής, -ές without fame, inglorious
ἀκμάζω to be in full bloom, flourish
ἄκμων, ὁ an anvil
ἀκοή, ἡ sense of hearing, hearing
ἀκοντίζω to hurl a javelin at
ἀκόντιον, τό javelin
ἄκος, τό a remedy, cure
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, —, ἠκούσθην to hear, listen to
ἄκρη, ἡ a promontory
ἄκρητος, -ον unmixed, undiluted
ἀκροθίνια, τά the choice part, first-fruits
ἀκρόπολις, ἡ citadel, acropolis
ἄκρος, -η, -ον topmost, excellent
Ἀλαλίη, ἡ Alalia
Ἀλέη, ἡ Alea
Ἀλέξανδρος, ὁ Alexander, Paris of Troy
ἀλέξομαι to ward or keep off, resist
ἀλήθειη, ἡ truth
ἀληθής, -ές true
ἀληθίζομαι to tell the truth
ἁλής, -ές all together, all at once
ἁλίζω to collect, gather together; understand
ἁλίη, ἡ assembly of the people
Αλικαρνησσεύς, -εος, ὁ of Halicarnassus
Ἁλικαρνησσεύς, -εος, ὁ of Halicarnassus
Ἁλικαρνησσός, ὁ Halicarnassus
Ἀλιλάτ, ἡ Alitta
ἅλις enough of
ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, ἑάλων, ἑάλωκα, —, — to be taken, be caught
Ἀλκαῖος, ὁ Alcaeus
Ἀλκήνωρ, ὁ Alcanor
ἄλκιμος, -α, -ον warlike, strong, stout
Ἀλκμέων, -ωνος, ὁ Alcmeon
Ἀλκμεωνίδης, ὁ Alcmeonid
ἀλλά but
ἄλλῃ in another place; in another way
ἀλλήλους, -ας, -α one another (non-nominative forms)
ἀλλογνοέω fail to recognize, misidentify
ἀλλόθροος, -ον foreign, speaking a tongue
ἄλλος, -η, -ο other, one...another
ἄλλοτε at another time, at other times
ἀλλοτριόω to alienate, fall to another
ἄλλως otherwise, in another way
Ἀλυάττης, ὁ Alyattes
Ἁλυς, ὁ Halys river
Ἅλυς, ὁ Halys river
ἅλωσις, -ιος, ἡ capture, destruction
ἅμα at once, at the same time; along with (+ dat.)
ἀμαθής, -ές unlearned, ignorant, stupid
ἅμαξα, ἡ a wagon, cart
ἁμαρτάνω miss (the mark), make mistake
ἁμαρτάς, -άδος, ἡ mistake; offense
Ἄμασις, ὁ Amasis
ἀμαχητὶ without a fight
ἄμαχος, -ον unconquerable, invincible
ἀμείβομαι, ἀμείψομαι, ἠμειψάμην to answer, make return; exchange
ἀμείνων, -ον better, nobler, braver
ἀμηχανέω be at a loss for, lack from, (gen)
ἀμήχανος, -ον impossible, inconceivable
Ἄμμων, -ονος, ὁ Zeus-Ammon
ἄμορφος, -η, -ον ugly, misshapen
ἀμπέλινος, -ον of the vine
ἄμπελος, ὁ vine
ἀμύνω to keep off, ward off, defend
ἀμφί on both sides
Ἀμφιάρεως, -εω ὁ Amphiareus
Ἀμφιάρεως, ὁ Amphiareus
Ἄμφιάρεως, ὁ Amphiareus
ἀμφίβληστρον, τό net, a throw-around
Ἀμφίλυτος, ὁ Amphilytus
ἀμφίς apart, on or at both sides
ἀμφορεύς, ὁ amphora, jar, urn (39 liters)
ἀμφότερος, -η, -ον each of two, both
ἄν modal adv.
ἀναβαίνω to go up, climb, mount
ἀνάβασις, -εως, ἡ a way up, ascent
ἀναβιβάζω make go up, cause to mount
ἀναβοάω to should aloud, cry aloud
ἀναγκάζω to force, compel, require
ἀναγκαίη, ἡ necessity, force, (Att ἀνάγκη)
ἀναγκαῖος, -η, -ον necessary, inevitable
ἀνάγκη, ἡ necessity, force, constraint
ἀνα-́γνωσις, ἡ recognition
ἀνάγω to lead up
ἀναδέω to bind or tie up
ἀναδίδωμι to produce, give forth
ἀναζητέω to investigate, examine into
ἀνάθημα, -ατος, τό votive offering
ἀναιρέω choose, pick up, answer
ἀναισιμόω to use up, spend, consume
ἀναιτιος, -η, -ον not culpable/responsible
ἀνακαίω to light up
ἀνάκειμαι to be set up, to be devoted
ἀνακηρύσσω to put to auction, proclaim
ἀνακτάομαι to win over, regain, recover
ἀνακῶς with ἐχω, give heed to (+ gen.)
ἀναλαμβάνω to take up, find, resume
ἀναλείχω to lick up
ἀνάλωτος, -ον impregnable, unassailable
ἀναμάρτητος, -ον unfailing; blameless
ἀναμάσσω to wipe off, wipe up
ἀναμίξ mixed up, promiscuously
ἀναμίσχω to mix up, mix together, associate together
ἄναξ, ὁ a lord, master
Ἀναξανδρίδης, ὁ lord of men
ἀνάξιος, -ον unworthy, not worthy (gen.)
ἀναξυρίδες, -ων, οἱ trousers
ἀναπαύομαι to rest; make cease, stop
ἀναπαυστήριος, -η, -ον for resting
ἀναπείθω persuade, convince
ἀναπλέω to sail up or back, swim back
ἀναπτύσσω to unroll, unfold
ἀναρίθμητοι, -α countless
ἀνάρσιος, -η, -ον terrible, monstrous
ἀναρτέομαι to be ready, be willing
ἀνασκολοπίζω to impale, fix on a pole
ἀνάστατος, -ον driven from home
ἀναστενάζω to groan, sigh
ἀναστρέφω to wheel, turn; subvert
ἀνασχίζω to tear up, rip up
ἀνασῴζω to win back, regain, recover, preserve
ἀνατέλλω to rise
ἀνατίθημι to dedicate, set up; attribute
ἀνατολή, ἡ east; eastern, rise, rising
ἀνατρέπω to overturn, upset, ruin
ἀναφαίνω to reveal, show forth, display
ἀναφέρω to report, bring up, recover
ἀνάφύρω to jumble up, mix up, confound
ἀναχωρέω to go back, withdraw, retreat
ἁνδάνω to please, delight, gratify
ἀνδραγαθίη, ἡ bravery, manly virtue
ἀνδραποδίζω reduce to slavery, enslave
ἀνδρέων, ὁ the men's quarters
ἀνδρήιος, -α, -ον of a man, brave, low tone, manly, courageous
ἀνδριάς, ὁ statue, cult-statue
ἀνδρόομαι to mature, grow to manhood
ἀνέκαθεν from above
ἄνεμος, ου, ὁ wind
ἀνεπιτήδειος, -ον unfavorable, hurtful
ἀνέρχομαι to go up, go back
ἄνευ without (+ gen.)
ἀνευρίσκω to find out, discover
ἀνέχω to uphold, endure
ἀνήκεστος, -ον incurable, irreparable
ἀνηκουστέω to disobey, not heed
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ a man; husband
ἀνθίζω to cover with flowers, to flower
ἀνθρωπήιος, -η, -ον human
ἀνθρώπινος, -η, -ον human, of a human
ἄνθρωπος, ὁ human being, human, man
ἀνθρωποφυής, -ές anthropomorphic
ἀνίημι to let go, release, give off
ἄνιππος, -ον without horse, infantry
ἀνίστημι to make stand up, raise up
ἀνόητος, -ον foolish, unintelligent
ἀνοίγνυμι to open
ἀνοικοδομέω to build up
ἀνόλβιος, -α, -ον not happy, not blessed
ἀνομέω to act lawlessly
ἀνομίη, ἡ lawlessness, order
ἄνομος, -ον lawless, without law
ἀνορθόω rebuild, set upright
ἀνορύσσω to dig up
ἀνόσιος, -ον unholy, impious, profane
ἄνουσος, -ον without sickness
ἀνταποδίδωμι to give back, repay
ἀντάω meet with, meet face to face (gen)
ἀντέρομαι to ask in reply
ἀντέχω to hold out, lay hold of
ἀντί instead of, in place of (+ gen.)
ἀντιάζω to meet face to face, go to meet
ἀντιδίδωμι to give in exchange, repay
ἀντίξοος, -ον opposing, adverse
ἀντιόομαι to oppose, resist (dat.)
ἀντίος, α, ον facing, against (+ gen.)
ἀντίος, -α, -ον facing, opposite, against
ἀντιπρήσσω to oppose, act against
ἀντιστασιώτης, ὁ political enemy
ἀντιστρατοπεδεύω to encamp opposite
ἀντιτίθημι to set against, oppose; contrast
ἀντίτυπος, ὁ counterblow
ἀνύω, ἡ to achieve, bring about
ἄνω up, above
ἄνω to accomplish, complete
ἄνωθεν from above, from on high
ἀξιαπήγητος, -ον worth telling
ἀξιοθέητος, -ον well worth seeing
ἄξιος, -η, -ον worthy of, deserving of
ἀξιόχρεος, -ον adequate, worthy
ἀξιόω to think worthy
ἀοιδός, ὁ singer, bard
ἀπαγγέλλω to report (from), announce
ἀπαγινέω lead away, carry off (ἀπάγω)
ἀπαγορεύω to forbid
ἀπάγω to lead away, carry off
ἀπαγωγή, ἡ payment, a leading away
ἀπαθής, -ές without experience of
ἀπαιρέω to take away from, remove
ἄπαις, -παιδός, ὁ, ἡ childless
ἀπαιτέω to ask back, demand back
ἀπαλλαγή, ἡ escape; release, departure
ἀπαλλάσσω to set free, release; end; depart
ἁπαλός, -ή, -όν soft, tender, delicate
ἀπαμύνω to ward off, keep away
ἅπαξ once, once only, once for all
ἀπαρχή, ἡ to first offerings, first-fruits
ἅπας, ἅπασα, ἅπαν every, quite all
ἀπάτη, -ης, ἡ a trick, fraud, deceit
Ἀπατούρια, τά the Apatouria festival
ἄπεδος, -ον flat, plane
ἀπειλέω to threaten, force back
ἀπειλή, ἡ threat, boast
ἀπεῖπον to speak against, refuse, renounce
ἄπειρος, -ον boundless, infinite, countless; inexperienced, untried in gen
ἀπελαύνω to march away, drive from
ἀπέργω to keep, keep from or off; skirt
ἀπερύκω to ward off, keep away
ἀπέρχομαι to go away, depart
ἄπεφθος, ὁ pure, refined, boiled down
ἀπεχθάνομαι to become hated by
ἀπέχω to be distant, keep away from
ἀπέψω to boil, boil off
ἀπηγέομαι relate, tell; lead away (from)
ἀπήμων, -ον unharmed, unhurt
ἄπηρος, -ον unmaimed
ἀπίημι send off, let loose, release, give up
ἀπικνέομαι, ἀπίξομαι, ἀπικόμην, —, ἀπῖγμαι, — to come, arrive
ἄπιξις, ἡ arrival, coming
ἀπιστέω to disbelieve, not trust
ἀπίστημι, -στήσω, -έστησα, -έστηκα, -έσταμαι, -εστάθην to make revolt; remove
ἀπιστίη, ἡ disbelief, distrust, mistrust
ἄπιστος, -ον, ὁ untrustworthy, distrustful
ἄπλετος, -ον boundless, immense, plentiful
ἄπληστος, -ον insatiable, greedy for
ἀπό from, away from. (+ gen.)
ἀποβαίνω to turn out, result; disembark
ἀποβάλλω to lose, throw off or away
ἀπόγονος, -ον descendent, born from
ἀποδάσμιος, -η, -ον a part or parted from
ἀποδείκνυμι, -δέξω, -έδεξα, -δέδεχα, -δέδεγμαι -εδέχθην demonstrate, exhibit, produce
ἀπόδεξις, -εος, ἡ presentation, display
ἀποδημέω to be away (from home)
ἀποδίδωμι to give back, restore, return
ἀπόδοκέω seem not good, not seem good
ἀποδοκιμάζω to reject on scrutiny
ἀποθνήσκω to die off, perish
ἀποθρῴσκω leap off, leap to the ground
ἀποθωμάζω marvel at, wonder, be amazed
ἀποθωμάζω marvel at, wonder at
ἀποικίζω colonize, live away from home
ἀποικίη, ἡ settlement a colony
ἄποικος, ὁ colonist
ἀποικτίζομαι to complain of
ἀποκαλύπτω to uncover
ἀποκηρύσσω to auction off, disinherit
ἀποκληίω to shut off or away from
ἀποκρεμάννυμι to hang up, let hang down
ἀποκρίνω separate; mid. to answer, reply
ἀποκτείνω to kill, slay
ἀποκωλύω to hinder or prevent from
ἀπολαμβάνω receive from, take from, cut off
ἀπολαμπρύνομαι to become famous
ἀπολείπω to leave behind, abandon
ἀπόλλυμι, -ὀλῶ, -ώλεσα, -ολώλεκα, —, — to lose, destroy, kill, ruin
Ἀπόλλων, ὁ Apollo
ἀπομάχομαι to fight off, decline
ἀπονίνημαι to profit, have use of
ἀπονοστέω to return, come home
ἀποξηραίνω to dry up
ἀποπαύω to stop from, cease from
ἀποπειράομαι test, to make trial (+ gen.)
ἀποπέμπω to send away, to dismiss
ἀποπλέω to sail away, sail off
ἀπόπληκτος, -ον disabled by a stroke
ἀπορέω be at a loss, puzzled, bewildered
ἀπορίη, ἡ difficulty, bewilderment
ἀπορράπτω to sew up again
ἀπορρέω to fall unripe, run off
ἀπορρίπτω throw away or aside; disown
ἀποσιοόμαι to make expiatory offerings
ἀποσκήπτω to hurl upon, fall on
ἀποσπάω to tear away, drag away
ἀποστέλλω to send out or away, dispatch
ἀπόστολος, ὁ messenger, envoy
ἀποστρέφω to turn away
ἀποσχίζω to separate, to split off
ἀποτάμνω to cut off, sever
ἀποτήκω to melt from
ἀποτίλλω to skin, pull out, pluck
ἀπότομος, -ον cut off, abrupt, precipitous
ἀποτρέπω turn back or away, avert, deter
ἀποφαίνω to show, make clear; perform
ἀποφέρω to carry off or away, report
ἀποφεύγω to flee from, escape
ἀποφλαυρίζω to treat lightly, despise
ἀποχράομαι be content, suffice, use up
ἄποψις, ἡ view, survey, prospect
ἀπροσδόκητος, -ον unexpected
ἀπρόσμεικτος, -ον unsociable
ἅπτω kindle, set afire; fasten, touch (gen.)
ἀπωθέω to push away, repel, reject
ἀπωστός, -ή, -όν (able to be) driven away
ἄρα then, after all, as it turned out
Ἀράβιος, -η, -ον Arabian
Ἀράξης, ὁ Araxes river
ἀράομαι pray to, invoke; vow that (+ inf.)
Ἀργανθώνιος, ὁ Arganthonios
Ἀργεῖος, -η, -ον Argive, of or from Argos (Greece)
Ἀργολίς, -ίδος, ὁ Argolis
Ἄργος, -εος, τό Argos (a Greek city)
ἀργύρεος, -η, -ον silver, of silver
ἀργύριον, τό silver; silver coin
ἄργυρος, ὁ silver
Ἀρδέρικκα, ἡ Ardericca
ἄρδις, ἡ arrowhead
Ἄρδυς, ὁ Ardys
ἄρδω to water
ἀρέσκω to please, be pleasing
ἀρεστός, -η, -ον acceptable, pleasing
ἀρετή, ἡ excellence, goodness, virtue
ἄρηιος, -η, -ον of Ares, of war
Ἀριζαντοί, οἱ Arizantoi
ἀριθμός, ὁ number, amount, quantity
Ἀρίσβα, ἡ Arisba
ἀριστερός, -ή, -όν left, left side
Ἀριστόδικος, ὁ Aristodikos
Ἀριστολαΐδης, ὁ Aristolaides
ἄριστον, τό midday meal
ἄριστος, -η, -ον best, most excellent
Ἀρίστων, -ονος, ὁ Ariston
Ἀρίων, -ονος, ὁ Arion
Ἀρκαδίη, ἡ Arcadia
Ἀρκάς, -άδας, ὁ Arcadian
ἀρκέω to suffice, be enough, ward off
ἄρκτος, ὁ a bear; north
ἅρμα, τό a chariot
Ἀρμένιος, -η, -ον Armenian
ἀρνεῖος, -η, -ον of a sheep
ἀρνέομαι to deny, refuse
ἀρνός, τοῦ, τῆς lamb, sheep, (no nom.)
ἀροτήρ, -ρος, ὁ a plougher
ἄρουρα, ἡ a (cultivated) field, arable land
ἁρπαγή, ἡ seizure, robbery, kidnapping
Ἅρπαγος, ὁ Harpagus
ἁρπάζω seize, carry off, kidnap
ἀρρωδέω to fear, dread, shrink from
Ἀρσάμης, ὁ Arsamenes
Ἀρτάβαζος, ὁ Artabazos
ἀρτάβη, ἡ artabe (Persian unit 55 liters)
Ἀρτεμβάρης, ὁ Artembares
Ἄρτεμις, ἡ Artemis
ἀρτέομαι to be prepared; depend on
ἄρτησις, ἡ dress, equipment
ἀρτοκόπος, ὁ, ἡ a baker
ἄρτος, ὁ bread, loaf
ἀρτύω to prepare, devise, arrange
Ἀρύηνις, ἡ Aruanis
ἀρχαῖος, -α, -ον ancient, old
ἀρχή, ἡ a beginning; rule, office
ἀρχῆθεν from the beginning
Ἀρχίλοχος, ὁ Archilochus
ἄρχω to begin; to rule, be leader of
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦρχα, ἦργμαι, ἢρχθην to begin; to rule, be leader of
ἄρχων, -οντος, ὁ ruler, commander, chief
ἀσεβέω to be impious
ἄση, ἡ grief, distress, vexation
ἄσημος́, ον unintelligible, without meaning
ἀσθενής, -ές without strength, weak
Ἀσίη, ἡ Asia
ἀσινής, -ές unharmed
Ἀσκάλων, ὁ Ascalon
ἀσκέω to exercise, practice; fashion, adorn
ἀσκός, ὁ a leathern-bag, a wine-skin
ἄσμενος, -η, -ον well-pleased, glad
ἀσπάζομαι to welcome, embrace
ἀσπαίρω to gasp, writhe, make a struggle
ἀσπαστός, -ή, -όν desirable; welcome
ἀσπίς, ἀσπίδος, ὁ a round shield
Ἀσσησίος, -η, -ον of Assesus
Ἀσσησός, ὁ Assesus
Ἀσσυρίη, ἡ Assyria
Ασσύριος, -η, -ον Assyrian
ἀστός, -ή, -όν townsman, country-man
ἀστράγαλος, ὁ knuckle-bone (i.e. a die)
ἄστυ, τὸ a city, town
Ἀστυάγης, ὁ Astyages
ἀστυγείτων, -ον neighboring; neighbor
ἀσφαλής, -ές not liable to fall, safe, secure, unfailing
ἀσφαλτος, ἡ asphalt, bitumen
Ἀταρνεύς, ὁ Atarneus
ἅτε inasmuch as, since, seeing that (+ part.)
ἀτέλειη, ἡ exemption from taxes
ἀτελής ές exempt from taxes, incomplete
ἄτη, ἡ ruin, misfortune, bewilderment
Ἀτλαντίς, ἡ the Atlantic ocean
ἀτρεκέως genuinely, with certainty
ἀτρεμίζω to stay still, keep quiet
Ἀττικός, -ή, -όν Attic
Ἄτυς, -υος, ὁ Atys
αὐαίνω to dry
αὐδάω to utter sounds, speak
αὐθέντης, ὁ murderer, assassin
αὐλέω to play on the flute
αὐλή, ἡ the court-yard
αὐλητής, -οῦ, ὁ a flute-player
αὐλός, ὁ a flute
αὐξάνω to increase, augment
αὔξω to grow, grow up
αὐτάρκης, -ες self-sufficient
αὐτίκα straightway, at once; presently
αὖτις back again, later
αὐτόθεν from the very spot
αὐτόθι on the very spot or moment
αὐτομολέω to desert (to the enemy)
αὐτός, -ή, -ό -self; he, she, it; the same
αὐτοῦ at the very place, here, there
αὐτοχειρίῃ by one's own hand
αὐτόχθων ον native, sprung from land
αὐχήν, -ένος, ὁ the neck, throat
αὐχμώδης, -ες drought, looking dry
ἀφειδέως unsparingly, unstintingly
ἄφθογγος, -ον speechless, voiceless
ἄφθονος, ον without envy; abundant
ἀφίημι to send forth, release, give up
Ἀφροδίτη, ἡ Aphrodite
ἂφωνος, -ον voiceless, speechless, deaf
Ἀχαιμενίδης, ὁ Achaemenides
Ἀχαιός, ὁ Achaian
ἄχαρις, -ιτος unpleasant, graceless
ἄχαρις, -χαρι -ιτος unpleasant, graceless
ἀχάριστος, -ον ungrateful, unpleasant
ἄχθος, -εος, τό load, weight, burden
ἀχρήιος, -ον useless, unprofitable
ἀχρήματος, ον without money or means
ἄχρηστός, -ή, -όν useless, unserviceable
ἄχρι as far as, even to (+ gen.)
ἀψευδής, -ές without lie, without deceit
β
Βαβυλών, ἡ Babylon
Βαβυλώνιος, -η, -ον Babylonian
βάθος, -εος, τό depth, height
βάθρον, τό a base, stand, podium
βαθύς, -έα, -ύ deep, tall
βαίνω to walk, step, go
Βάκτριος, -η, -ον Bactrian
βαλανηφάγος, -ον acorn-eating
βαλανηφόρος, -ον date-bearing
βάλανος, ἡ a date
βάλλω to throw, pelt, hit, strike
βάρβαρος, ὁ foreigner, a non-Greek
βαρυσύμφορος, -ον ill-fated
βασανίζω put to the test; examine closely
βασίλεια, ἡ a queen, princess
βασιλεύς, ὁ a king, chief
βασιλεύω, βασιλεύσω, ἐβασίλευσα to rule, be king
βασίληιη, ἡ a queen, princess
βασιληίη, -ης, ἡ kingship, rule; kingdom
βασιλήιον, τό palace
βασιλήιος, -ον royal, kingly
βέλος, -εος, τό a arrow, missle, dart
Βῆλος, ὁ Belus
βιάζομαι to be violent, use force, constrain
βίαιος, -α, -ον forcible, violent
Βίας, βίαντος, ὁ Bias
βιάω to overpower, use force, constrain
βιβρώσκω to eat, eat up
βίη, βιης, ἡ strength, force, power, might
Βιθυνοί, οἱ Bithunian
βίκος, ὁ a wine-jar
βίος, ὁ livelihood, life
βιόω to live
Βίτων, ὁ Biton
βιώσιμος, -ον worth living
βλάβος, ὁ harm, damage, hurt
βλέπω to see, look at
βοάω to shout, cry outloud
βοηθέω to come to aid, to assist, aid
Βοιώτιος, -η, -ον Boeotian
βόλος, ὁ a cast (of a net)
Βορέης, ὁ the North; North wind
βορή, ἡ meat
βόσκω to feed, nourish, tend
Βούδιοι, -αι, -α the Budioi
βουκόλιον, τό a herd of cattle
βουκόλος, ὁ cowherd, herdsman
βουλευτήριον, τό council, council-chamber
βουλεύω, -σω, -σα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην deliberate, take counsel
βουλή, ἡ plan, deliberation, advice, opinion
βούλομαι, βουλήσομαι, —, —, βεβούλημαι, ἐβουλήθην to wish, be willing, desire
Βοῦρα, ἡ Boura
βοῦς, ὁ cow
Βούσαι, οἱ the Bousai
Βράγχιδαι, αἱ Branchidai
βραδύς, -εῖα, -ύ slow
βραχίων, ιονος, ὁ arm
βραχύς, έα, ύ short
βρέφος, ὁ newly-born child, infant
βρέχω to wet, get wet
Βυβασσίη, ἡ Bubassia
βυβλίον, τό papyrus; letter
βωμός, ὁ a platform; altar
γ
γαλαθηνός, -ή, -όν sucking, young
γαλακτοπότης, ὁ a milk-drinker
γαμβρός, ὁ brother-in-law
γαμέω to marry
γάμος, ὁ a wedding (feast), marriage
γάρ for, since
γαστήρ, -έρος, ὁ belly, stomach
γε at least, at any rate; indeed
γεινάμενοι, οἱ parents, begetters
γεινάμενος, -η, -ον one giving birth; parent
γελάω to laugh
γενεή, ἡ generation, race, family, lineage
γένεσις, ἡ birth
γενναῖος, -α, -ον noble, well-bred
γένος, -εος, τό race, family, lineage, stock
γέρας, ὁ a gift of honor
Γερμάνιοι, οἱ Germanioi
γέρων, -οντος, ὁ old man; elder
γεύομι to taste, experience
γέφυρα, ἡ bridge; dam, mound
γῆ, ἡ earth
γιγνώσκω to learn to know, learn, realize
γίνομαι, γενήσομαι, ἐγένομην, γέγονα, γεγένημαι, — come to be, become; happen
γινώσκω to learn to know, to learn, realize
Γλαῦκος, ὁ Glaukos
γλῶσσα, ἡ tongue
γνώμη, ἡ mind, opinion, intention, purpose
γόμος, ὁ cargo, freight
γονεύς, -έως, ὁ an ancestor, parent
γόνος, ὁ offspring, a child
γόνυ, γούνατος, τό the knee
Γορδίης, ὁ Gordias
γράμμα, τό piece of writing, letter
γραφή, ἡ written text, inscription
γράφω to write
Γρύνεια, ἡ Gryneia
Γυγάδας Gygean, of Gyges
Γυγαίη, ἡ Gygaea lake
Γύγης, ὁ Gyges
γυμνικός, -ή, -όν of gymnastic exercises
γυμνός, -η, -ον naked, unclothed
γυναικήιος, -η, -ον of a woman, feminine
Γύνδης, ὁ Gyndes river
γυνή, γυναικός, ἡ a woman, wife
γῶν at least, (Att. γοῦν, γε οὖν)
γωνίη, ἡ corner, angle
δ
δαίμων, -ονος, ὁ a divine spirit, god
δαίνυμι to feast; dine
δακρύω to weep, shed tears
δάκτυλος, ὁ a finger
Δάοι, οἱ Daoi
δαπάνη, ἡ expense, cost, expenditure
Δαρδάναι, οἱ Dardaneans
Δαρεῖος, ὁ Darius
Δάσκυλος, ὁ Dascylus
δατέομαι to give, divide, distribute
δέ but, and, on the other hand
δεῖ it is necessary, must, ought; it is right, (+ inf.)
δείδω to fear
δείκνυμι to point out, display, show
δειλίη, ἡ cowardice
δειλός, -ή, -όν timid, cowardly
δειμαίνω to be afraid, in a fright
δεινολογέομαι to complain loudly
δεινός, -ή, -όν terrible; wondrous, clever
δεῖπνον, τό the principal meal, dinner
δειρή, ἡ the neck, throat
δέκα ten
δεκαετής, -ές ten years old
δεκατεύω to exact the tenth part from
δέκομαι to receive, accept, take
δελφίς, -φῖνος, ὁ dolphin
Δελφοί, -ῶν, οἱ Delphi; the Delphians
δέμω to build
δένδρον, τό tree; also, δένδρος, -εος, τό
δεξιός, -ή, -όν clever, on the right side
δέος, δέους, τό fear, alarm, dread, awe
δέρμα, -ατος, τό the skin, hide
δεσμός, ὁ a binding, bond, fetter
δέσποινα, ἡ the queen, mistress, lady
δεσπότης, ὁ master, lord
Δευκαλίων, -ονος, ὁ Deucalion
δευτερεῖα, τά the second prize
δεύτερος, -η, -ον second
δέω (δέομαι), δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, ἐδεήθην to lack; mid. want, need, ask
δή indeed, surely, really, certainly, just
δῆθεν really, (implies falsity of speech)
Δηιόκης, ὁ Deioces
δήλησις, ἡ mischief, ruin, bane
δῆλος, -η, -ον clear, evident, conspicuous
Δῆλος, ὁ Delos
δηλόω make clear or visible; show, exhibit
Δημήτηρ, ἡ Demeter
δῆμος, ὁ people; district, country, land
δημόσιος, -η, -ον public, of the people
Δηρουσιαῖοι, οἱ Derousiaioi
διά through (+ gen.) on account of, because of (+ acc.)
διαβαίνω walk across, pass over; cross
διαβάλλω to pass over; slander, quarrel
διάβασις, -εως, ἡ a (means of) crossing
διαβατός, -ον passable, fordable
διαβιβάζω to transport or carry across
διαγιγνώσκω to distinguish, resolve
διάγω to live, exist
διαδείκνυμι to make plain, show clearly
διάδοχος, ὁ successor
διαιρέω to divide, distinguish
δίαιτα, ἡ a way of living, living
διαιτάομαι to live, dwell
διάκειμαι be disposed, be treated; suffer
διακελεύομαι bid, encourage one another
διακλέπτω to keep alive by stealth
διακομίζω to bring over or across
διακοσμέω to order, arrange
διακρίνω decide, settle; distinguish
διαλαμβάνω to divide, receive separately
διαλέγομαι to converse with, discuss
διαλλαγή, ἡ reconciliation, truce
διαλύω to unloose, route
διαμετρέω to measure out
διαμιστύλλω to cut up piecemeal
διάνοια, ἡ thought, intention, purpose
διάπειρα, ἡ test, trial, experiment
διαπέμπω to send in different ways
διαπορθμεύω to carry over, communicate
διαπρήσσω accomplish, complete, settle
διαρπάζω to plunder, snatch away
διασκεδάννυμι scatter, disperse, disband
διασπάω to tear asunder, pull apart
διαστοιβάζω to stuff in between
διάστροφος, -ον twisted, distorted
διατάσσω to arrange, appoint
διατελέω continue, accomplish to the end
διατίθημι to dispose, arrange, handle
διατίθημι to deposit, arrange, treat, handle
διατρίβω to pass time, consume, spend
διαφέρω to carry over; differ, surpass
διαφεύγω to flee, get away from, escape
διαφθείρω, -φθερῶ, -έφθειρα, -έφθορα, -έφθαρμαι, -εφθάρην to destroy, corrupt, kill
διαφοιτάω to go to and fro continually
διαφορέω to carry away, plunder
διαφορή ἡ difference, disagreement, quarrel
διαφύω to pass; intervene
διαχράομαι use continually; destroy (dat)
διδάσκω to teach, instruct
δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην to give, offer, grant, provide
διεξελαύνω to drive, ride, march through
διεξέρχομαι to go through; recount
διέξοδος, ὁ outlet, lane, route
διεργάζομαι to kill, make an end of
διέργω to divide, separate
διέρχομαι to go through, pass
δίζημαι to look for, search
δίζω to doubt, be at a loss
διηκόσιοι, -αι, -α two hundred
διθύραμβος, ὁ dithyramb
διίστημι to stand apart, separate, divide
δικάζω give judgment, pass judgment
δίκαιος, -α, -ον just, right, lawful, fair
δικαιοσύνη, ἡ justice, righteousness
δικαιόω to deem right, think right (+ inf.)
δικαστής, οῦ, ὁ a juror, judge
δίκη, ἡ justice, reparation, penalty; lawsuit, trial
δίκτυον, τό snare, net
Δινδυμήνη, ἡ Dindymene
Διόνυσος, ὁ Dionysus
διότι because, on account of which
δίς twice, doubly
δισμύριοι, -αι, -α twenty thousand
διτάλαντος, -ον worth two talents
διφάσιος, -η, -ον two, two-fold, double
διφθέρα, ἡ a hide, tanned hide, leather
δίχα apart, asunder; apart from (+ gen.)
διώκω to pursue, follow; prosecute
διῶρυξ, -υχος, ἡ trench, canal, conduit
δοκέω, δόξω, ἔδοξα, δεδόκηκα, δέδογμαι, ἐδοκήθην to seem, seem best, think, imagine
δόκιμος, -ον well-reputed, famous, worthy
δόλος, ὁ treachery, trickery
δολόω to trick, ensnare, entrap
δόμος, ὁ layer (of brick); home
δόξα, ἡ opinion, reputation, honor, glory
δοράτιον, τό javelin
δόρυ, δόρατος, τό shaft of a spear, spear
δορυφόρος, ὁ bodyguard, spear-bearer
δόσις, -εως, ἡ a giving, a gift
δούλη, ἡ slave-girl
δουλοπρεπής, -ές fit for a slave
δοῦλος, ὁ a slave
δουλοσύνη, ἡ slavery, captivity, subjection
δουλόω to make a slave of, enslave
δρέπανον, τό a scythe
Δροπικοί, οἱ Dropikoi
Δρυοπίς, ὁ Druopians
Δύμη, ἡ Dyme
δύναμαι to be able, can, be capable
δύναμις, -εως, ἡ power, wealth, strength
δυνατός, -ή, -όν capable, strong, possible
δυώδεκα twelve
δωδέκατος, -η, -ον twelfth
Δωδώνη, ἡ Dodona
δῶμα, -ατος, τό house
δωρέομαι to bestow, give, present
Δωριεύς, -έος, ὁ Dorian
Δωρικός, -ή, -όν Doric
δῶρον, τό a gift, present
Δῶρος, ὁ Dorus
δωτίνη, ἡ a gift, present, offering
ε
ἐάν εἰ ἄν, if (contracted as ἤν)
ἔαρ, -ρος, τό spring
ἐάω, ἐάσω, εἴασα, εἴακα, εἴαμαι, εἰάθην to permit, allow, let be, suffer
ἑβδομήκοντα seventy
ἕβδομος, -η, -ον seventh
ἐγγίγνομαι be inborn, innate; be possible
ἐγγράφω to write on
ἐγγυητής, ὁ guarantor, one giving security
ἐγγύς near (+ gen.); adv. nearby
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse
ἐγκολάπτω to cut or carve upon
ἔγκυος, -ον pregnant
ἐγχειρίδιον, τό short sword
ἐγχειρίζω to put in one's hands, entrust
ἐγώ I
ἔδαφος, τό flooring, bottom, ground
ἑδώλια, τά quarter-deck
ἐθελοκακέω play the coward on purpose
ἐθελοντήν voluntarily
ἐθελοντής, ὁ volunteer
ἐθέλω (θέλω), ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα, —, — to be willing, wish, desire
ἔθνος, -εος, τό race, people, tribe
εἰ if, whether
εἶδον saw, beheld, (aor. of ὁράω)
εἶδος, -εος, τό beauty; form, shape, figure
εἴδωλον, τό an image, likeness, phantom
εἰκάζω to guess, make like
εἰκοσαετής, -ές twenty years of age
εἴκοσι twenty
εἴκω to yield, give way (+ dat.)
εἰκών, -όνος, ἡ a likeness, image; statue
εἴλη, ἡ crowd, band, company (Att. εἴλη)
εἷμα, -ατος, τό clothing, clothes, garment
εἶμι will go, will come, (fut. of ἔρχομαι,)
εἰμί, ἔσομαι to be, exist
εἴνατος, -η, -ον ninth
εἵνεκα for the sake or because of, for (+ preceding gen.)
εἶπον said, spoke (aor. λέγω, φημί)
εἰρεσίη, ἡ rowing, row
εἰρήνη, ἡ peace, treaty of peace
εἰρίνεος, -η, -ον woolen, of wool
εἴριον, τό wool
εἴρομαι, εἰρήσομαι, ἠρόμην to ask, enquire, question (usually aor., Att. pres. ἐρωτάω)
εἰρωτάω to ask, inquire, question
εἷς, μία, ἕν one, single, alone
εἴτε either...or; whether...or
εἰτέη, ἡ a willow, (Att. ἰτέη)
ἐκ, ἐξ out of, from (+ gen.)
ἑκάστατω very far, afar, very far off
ἕκαστος, -η, -ον each, every one
ἑκάστοτε each time, on each occasion
ἑκάτερος, -α, -ον each of two, either
ἑκατόν a hundred
ἑκατοστός, -ή, -όν the hundredth
ἐκβαίνω to step out; come to pass, turn out
ἐκβάλλω to throw out of, cast away
ἐκγίνομαι to be born from, is possible
ἔκγονος, -ον offspring, a child
ἐκδέκομαι receive from, take up; succeed
ἐκδέκομαιC0^ receive from, take up; succeed
ἐκδημέω to be or go abroad
ἐκδίδωμι, -δώσω, -έδωκα, -δέδωκα, -δέδομαι, -εδόθην to give up, surrender, render
ἔκδοσις, ὁ surrendering, giving up
ἐκδύω or ἐκ-δύνω, take off, strip off;
ἐκεῖ there, in that place
ἐκεῖθεν thence, from there
ἐκεῖθι there, in that place
ἐκεῖνος, -η, -ον that, those
ἔκθεσις, ἡ the exposing, exposure
ἐκθρέφω to bring up from childhood, rear
ἐκκαλύπτω to uncover
ἔκκειμαι to be set out, be exposed
ἐκκληίω to shut out, constrain, exclude
ἐκκομίζω to carry or bring out
ἐκλέγω to pick out, select, choose
ἐκλείπω to leave out, omit, pass over
ἐκμανθάνω to learn well or thoroughly
ἐκπέμπω to send out, send forth
ἐκπετάννυμι to spread out
ἐκπηδάω to leap out
ἐκπίμπλημι to fill up, expiate
ἐκπίπτω to fall out, be driven out
ἐκπλέω to sail off, sail away
ἐκπλήσσομαι strike or drive out of; amaze
ἐκπλύνω to wash out
ἐκποιέω to complete, make thoroughly
ἐκστρατεύω to march out
ἐκτελέω to bring to an end, to accomplish
ἐκτίθημι to set out, expose
ἐκτοξεύω to shoot out, shoot away
ἕκτος, -α, -ον sixth
ἐκτρέπω to turn aside, divert
ἐκτρέφω to bring up from childhood, rear
ἐκφαίνω to disclose, reveal, show
ἐκφέρω to produce, bring forth, carry out
ἐκφεύγω to flee out away, escape
ἐκφορέω to carry out
ἐκχωρέω to go out, depart, emigrate
ἑκών, ἑκοῦσα, ἑκόν willing, intentionally
ἐλαίη, ἡ the olive-tree
ἔλαιον, τό olive-oil
ἐλάσσων, -ον smaller, fewer
ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, ἐλήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθην to march, drive, set in motion
ἐλαφρός, -ή, -όν light (in weight)
ἐλάχιστος, -η, -ον the smallest, least
ἔλεγχος, ὁ an examination, testing
ἐλέγχω to cross-examine, test, refute
Ἑλένη, ἡ Helen
ἐλευθερίη, ἡ freedom, liberty
ἐλεύθερος, -η, -ον free
ἐλευθερόω to free, set free
Ἐλευσίς, ἡ Eleusis, an old city in Attica
Ἑλίκη, ἡ Helike
Ἑλικώνιος, -η, -ον Heliconian
ἐλινύω to cease, take rest, be idle
ἕλκω to draw, drag; weigh
ἐλλάμπομαι to distinguish oneself, glorify
Ἑλλάς, -άδος, ἡ Greece
ἔλλεσχος, -ον talked about
Ἕλλην, Ἕλληνος, ὁ Greek
Ἑλληνικός, -ή, -όν Greek, Hellenic; Greece
Ἑλλήσποντος, ὁ the Hellespont
ἕλος, ἕλεος, τό a swamp, marsh
ἕλος, τό a swamp, marsh
ἐλπίζω to hope for, look for, expect
ἐλπίς, -ίδος, ἡ hope, expectation
ἔλπομαι to suppose; hope
ἔλυτρον, τό basin, reservoir
ἐμαυτοῦ, -ῆς, -οῦ myself
ἐμβαίνω to place in, step in
ἐμβάλλω to throw in, put in
ἔμβάς, -άδος, ἡ slipper
ἐμβολή, ἡ entry
ἐμβόλιμος, -ον inserted, intercalary
ἐμβολός, ὁ beak of a ship, prow
ἐμέω to vomit, throw up
ἐμός, -ή, -όν my, mine
ἔμπαλιν opposite, backwards
ἔμπηρος, -ον crippled, maimed
ἐμπίμπρημι to burn, set on fire, kindle
ἐμπίπλημι to fill in, fill with (gen.)
ἐμπίπρημι to burn, set on fire, kindle
ἐμπίπτω to fall on, fall upon
ἐμπλεος, -η, -ον full of
ἐμπόδιος, -ον in one’s way, impeding
ἐμποδών in the way, in one's path
ἐμπόριον, τό emporium, market; factory
ἐμπτύω to spit into
ἐμφανής, -ες open, public, visible
ἐμφορέομαι to take one’s fill of; carry in
ἔμψυχος, -ον ensouled, alive, living
ἐν in, on, among. (+ dat.)
ἐναγής, -ές under a curse
ἐναγίζω to offer sacrifice to (the dead)
ἐναντίος, -α, -ον opposite, contrary; enemy
ἐναπίημι to throw in, let drop in
ἐναπονίζομαι to wash clean (in)
ἐνάρεες, οἱ hermaphrodites (Scythian word)
ἐναυλίζομαι to spend (the night), bivouac
ἐνδεής, -ές in need of, lacking (+ gen.)
ἕνδεκα eleven
ἑνδέκατος, -η, -ον the eleventh
ἐνδέκομαι to take on oneself, consent to
ἐνδέω to bind; compel
ἐνδίδωμι to give in, surrender; give, lend
ἔνδον within, at home
ἐνδύνω put on, clothe
ἔνειμι be in, on, among
ἐνεργάζομαι produce in, work for hire in
ἔνερθε below, from beneath, lower
Ἐνετοί, οί Enetian, Venetian
ἐνέχω to hold in, hold within
ἔνθα here, there
ἐνθάδε here, hither, there, thither
ἐνθαῦτα here, hither, there, thither, then, (Att. ἐνταῦθἀ)
ἐνθεάζω to be inspired
ἔνθεν from where, on the one side
ἐνθεῦτεν hence, thence; thereupon (Att. ἐντεῦθεν )
ἐνιαυτός, ὁ year, long period of time
ἐνιαχῇ in some places
ἐνιδρύω to set up in
ἔνιοι, -αι, -α some, 1a
ἐνίστημι to stand in, be appointed
ἐννοέω to have in mind, notice, consider
ἐνοἰκέω to inhabit, dwell in , live in
ἐνοικίζομαι to settle in
ἐνοράω to perceive in, foresee
ἐνουρέω to urinate in
ἐνσκήπτω to cast, hurl, dart in or upon
ἐνστέλλω to equip, dress in
ἐντελλομαι to command, enjoin, order
ἐντέλλομαι, —, ἐνετειλάμην, —, ἐντέταλμαι, — to command, enjoin
ἐντεταμένως strenuously, vehemently
ἐντολαί, αἱ instructions, orders, commands
ἐντός within, inside
ἐντυγχάνω to chance upon, encounter
ἐνύπνιον, τό dream, vision seen in sleep
ἐνυφαίνω to weave in (as a pattern)
ἐνωμοτίη, ἡ a Spartan platoon, a sworn-in
ἕξ six
ἐξαγγέλλω to send out
ἐξάγω to lead out, draw out
ἐξαιρέω to take out, remove, leave out
ἐξαιτέω to ask from, demand from
ἑξακισχίλιοι, -αι, -α six thousand
ἑξακόσιοι, -αι, -α six hundred
ἐξαμαρτάνω to commit an offense
ἐξαμελέω to be utterly careless of, neglect
ἑξάμετρος, -ον hexameter, of six meters
ἐξαναχωρέω to retreat, withdraw
ἐξανδραποδίζομαι to lead into captivity
ἐξανδραποδίζω reduce to utter slavery
ἐξανίστημι rise and depart from, emigrate
ἑξαπάλαιστος, -ον of six palm-lengths
ἐξαπατάω to deceive, beguile
ἐξαπίνης suddenly
ἑξάπολις, ἡ League of Six Cities
ἐξαπόλλυμι to destroy utterly
ἐξάπτω to tie from, bind from
ἐξαρτύω to equip, fit out, furnish, prepare
ἐξεγείρω to wake up
ἐξελαύνω to drive out, beat out
ἐξεμπολάω to sell off, trade, traffic
ἐξεπίσταμαι to know thoroughly
ἐξεργάζομαι to perform, accomplish
ἐξερεύγομαι to empty itself
ἐξερύω to pull out, draw out
ἐξέρχομαι to go out, come out
ἔξεστι it is allowed, permitted; is possible
ἐξεύρεσις, ἡ discovery, invention
ἐξεύρημα, τό discovery, invention
ἐξευρίσκω to find out, discover, invent
ἐξηγέομαι to lead out, explain, command
ἐξηγητής, ὁ interpreter of omens, adviser
ἑξήκοντα sixty
ἐξήκω to have reached, be fulfilled
ἐξημερόω cultivate, reclaim, tame, soften
ἐξίημι to send out, let out
ἐξικνέομαι to reach, arrive at
ἐξίτηλος, -ον forgotten, obliterated; fading
ἔξοδος, ἡ exit, way out, outlet
ἐξορύσσω to dig out
ἔξω out of (+ gen.); adv. outside
ἔξωθεν from without
ἐξωνέομαι to buy up, redeem
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce
ἐπάγω to lead on or against
ἐπαείδω to chant, sing to
ἔπαινος, ὁ praise, approval, commendation
ἐπαίρω to incite, encourage, raise up
ἐπαισχύνομαι to be ashamed of
ἐπαιτιάομαι bring a charge against, blame
ἐπαναβάλλω to throw back (over)
ἐπανάγκες adv. by necessity/compulsion
ἐπαναπλέω to float up again; sail against
ἐπανέρομαι to question again and again
ἐπανίστημι to rebel, stand up against
ἐπάνω on top, atop (+ gen.), above
ἐπαοιδή, ἡ an incantation, chant
ἐπαπειλέω threaten
ἐπάπτω to fasten to, lay hold of, grasp
ἐπάργυρος, -όν silver-plated
ἐπαρκέω to ward off, rescued
ἔπαυλις, ἡ hut, fold, lair, habitation
ἐπεάν whenever
ἐπέδρη, ἡ siege, a sitting, seat
ἐπεί when, after, since, because (also ἐπείτε, ἐπειδή)
ἔπειμι to be upon, be set upon
ἐπεῖπον to say besides
ἐπείρομαι ask, ask in addition
ἐπειρωτάω, -ἐρωτήσω, -ἠρόμην, -ἠρώτηκα, -ἠρώτημαι, -ἠρωτήθην ask, inquire of
ἔπειτα then, next, secondly
ἐπελαύνω to drive on, charge
ἐπἐλαύνω drive on, charge
ἐπενδύνω to put on…over
ἐπεξέρχομαι to go out against; go through
ἐπέπομαι to attend to, follow after, obey
ἐπέρχομαι come upon, approach, attack
ἐπεσέρχομαι to come in (in addition)
ἐπέχω to have, hold, restrain
ἐπηγορέω to charge, accuse
ἔπηλυς, -λυδος, ὁ incomer, immigrant
ἐπί near, at (+ gen.), to, toward (+ acc), near, at (dat.)
ἐπιβαίνω to go upon, step upon
ἐπιβάλλω to throw upon, strike on
ἐπιβοάω to call, call upon, invoke
ἐπιβουλεύω plot against, contrive against
ἐπιβουλή, ἡ plot, the plan against
ἐπίγαμος, -ον marriageable
ἐπιγίνομαι to pass, come after, supervene
ἐπιγράφω to inscribe on
Ἐπιδαύριοι, οἱ Epidaurians
ἐπιδείκνυμι to display, point out, prove
ἐπιδέω need of (+ gen.); fasten or bind on
ἐπιδιαγιγνώσκω to reconsider
ἐπιδιαιρέω to divide among, take asunder
ἐπιδίζημαι look for or search in addition
ἐπίδοξος, -ον likely or, expected to
ἐπιδρομή, ἡ raid, sudden inroad
ἐπιεικής, -ές suitable, reasonable, good
ἐπιέννυμι put on over, cover over
ἐπιζάω to survive, live on
ἐπίημι to send to, permit, allow
ἐπιθαλάσσιος, -η, -ον living on the coast
ἐπίθημα, τό lid, cover
ἐπιθυμέω to desire, long for
ἐπιθυμίη, ἡ desire, longing, yearning
ἐπικαλέω to invite, call upon
ἐπικαμπή, ἡ the bend (of the wall)
ἐπικάρσιος η ον at a right angle, head-on
ἐπικατακλύζω to inundate in addtion
ἐπικατασφάζω slay upon or over (+ dat.)
ἐπικηρυκεύομαι send message by a herald
ἐπίκιρνάω to mix wine
ἐπίκλησιν by name (adverbial acc.)
ἐπικοινός, -ή, -όν common, ordinary
ἐπικοσμέω to honor, adorn
ἐπίκουρος, ὁ a helper, assistant, ally
ἐπικρατέω to rule over, overpower + gen.
ἐπικυρέω to get, attain, obtain (+ gen.)
ἐπιλαμβάνω lay hold of, take over, attack
ἐπιλέγω think over; say in addition; pick; choose; read; say
ἐπίλογος, ὁ conclusion (of a conversation)
ἐπιμανθάνω to learn in addition or after
ἐπίμαχος, -ον easily conquered, assailable
ἐπιμελέομαι to take care, care for (+ gen.)
ἐπιμελής, -ές careful, anxious, worrisome
ἐπιμέμφομαι find fault with, complain of
ἐπιμηχανάομαι to devise (against)
ἐπιμιξίη, ἡ peaceful relations, a mixing
ἐπιμίσγομαι to associate with, deal with
ἐπιμνάομαι to remember, recall (+ gen.)
ἐπινοέω to devise, contrive
ἐπιπέμπω to send to
ἐπίπλα, τά movable property; furniture
ἐπίπλεος, -η, -ον covered with, full of
ἐπιπλέω to sail against
ἐπιπολῆς on top, on top of (+ gen.)
ἐπισάσσω to pile upon
ἐπίσημον, τό an emblem, mark, icon
ἐπίσημος, -η, -ον remarkable, marked on
ἐπισκιάζω throw shade on, overshadow
ἐπίσταμαι know, know how, understand
ἐπίστιος, -ον of the hearth; suppliant; Protector of the hearth
ἐπιστρεφέως eagerly, earnestly
ἐπιστρέφω to turn, turn round
ἐπιτάμνω to cut on the surface
ἐπιτάρροθος, ὁ master; helper, ally
ἐπιτάσσω to arrange (behind), command
ἐπιτείνω to stretch over, hold over
ἐπιτελέω to complete, fulfill, accomplish
ἐπιτελής,-ές completed, accomplished
ἐπίτεξ, -τεκος, ἡ upon birth, near birth
ἐπιτεχνάομαι to devise, contrive
ἐπιτήδειος, -η, -ον suitable, apt, fit
ἐπιτηδεύω to pursue. follow, practice
ἐπιτίθημι set upon, attack; apply oneself to
ἐπιτρέπω to entrust, turn over to
ἐπιτρέχω to overrun, rush upon
ἐπίτροπεύω to be guardian; manage
ἐπίτροπος, ὁ guardian
ἐπιτυγχάνω hit upon, meet, attain, (dat.)
ἐπιφαίνω appear, make an appearance
ἐπιφέρω bring against, put on, come after
ἐπιφοιτάω to come to or visit repeatedly
ἐπιφόρημα, τό dishes served after
ἐπιφράζω point out besides, tell, indicate
ἐπιχειρέω put a hand on, attempt, attack
ἐπιχείρησις, ὁ attack, attempt, try
ἐπιχρυσός, -όν gold-plated
ἐπιχώριος, -α, -ον local, native
ἕπομαι to follow, accompany, escort
ἐπόμνυμι to swear by
ἐποράω see over, observe, take notice of
ἔπος, -εος, τό a word
ἐποτρύνω to urge on, stir up, excite
ἔποψις, ἡ range of vision, a view over
ἑπτά seven
ἑπτακαίδεκα seventeen
ἑπτάπηχυς, -υ seven cubits long (10.5 ft.)
ἐπωνυμίη, ἡ name, a nickname, surname
ἔραμαι to love, to be in love with
ἐράω to love, to be in love with
ἐργάζομαι to work, labor, toil
ἐργασίη, ἡ work, labor; making, building
ἔργον, τό work, task, deed, act
ἔρδω to do, perform
ἐρείπω demolish, destroy
ἐρέομαι to ask, enquire
Ἐρέτρια, ἡ Eretria
ἐρέω will say, will speak, will mention (fut. of λέγω, pf. εἴρημαι)
ἐρημόμαι to be deserted, be lay waste
ἔρημος, -η, -ον , deserted, desolate
ἔρις, ἡ dispute, quarrel, debate, strife
ἑρμηνεύς, ὁ an interpreter
Ἑρμος, ὁ Hermos river
Ἕρμος, ὁ Hermos river
ἑρπετά, τά reptile, creeping thing
ἔρσην, -ενος, ὁ male, masculine
Ἐρυθραί, αἱ Erythae
Ἐρυθραῖοι, οἱ Erythaeans
ἐρυθρός, -ή, -όν red
ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα, —, — to come or go
ἐς into, to, in regard to (+ acc.)
ἐσάγω to lead in, to introduce, bring in
ἐσακοντίζω to hurl a javelin at
ἐσακούω to listen to, heed
ἐσαπικνέομαι to come to or into, arrive at
ἐσβαίνω to go into, enter
ἐσβάλλω throw on; put on board; invade; put on ship, put on land, throw
ἐσβιβάζω to cause to enter
ἐσβολή ἡ entrance, access; invasion, attack
ἐσδέκομαι to admit, accept
ἐσδύνω to enter, go into
ἐσερχομαι go into, enter; occur, seem to
ἐσέρχομαι to go in, enter
ἐσέχω to lead, extend
ἐσθής, -ῆτος, ἡ clothing, clothes
ἐσθίω to eat, 1a
ἐσοδος, ὁ entrance, way in
ἐσπέμπω to send in, bring in, let in
ἑσπέρη, ἡ evening, eve; west
ἐσπίπτω to fall upon, attack
ἑσσόομαι to be inferior, be defeated
ἐστίθημι to put into, place in
ἐσφέρω to bring in, introduce; contribute
ἔσχατος, -η, -ον extreme, last, furthest
ἔσω inwards, inside
ἔσωθεν from within
ἑταιρῆιος, -ον Protector of friendship
ἑτεροῖος, -η, -ον of a different kind
ἕτερος, -η, -ον one of two, other, different
ἑτέρωθι on the other side
ἔτι still, besides, further
ἑτοῖμος, -η, -ον ready, prepared, at hand
ἔτος, -εως, τό a year
εὖ well
Εὔβοιη, ἡ Euboea
εὐδαιμονέω to be happy, fortunate
εὐδαιμονίη, ἡ happiness, prosperity
εὐδαίμων, -ον happy, fortunate, blessed
εὐδοκιμέω to be well-reputed
εὕδω to sleep, lie down to sleep
εὐειδής, -ές good-looking, attractive
εὐεργεσίη, ἡ benefaction
εὐεστω, -οῦς, ἡ well-being, prosperity
εὔζωνος, -ον well-girded, baggageless
εὐήθείη, ἡ stupidity, silliness, foolishness
εὐήθης, -ες stupid, silly, simple-minded
εὐθηνέω to thrive, flourish, prosper
εὐθύς right away, straight, directly, at once
εὔμορφος, -ον good-looking, fair of form
εὐνή, ἡ bed
εὐνομέομαι have good laws, to be orderly
εὐνομίη, ἡ good order, order
εὐνοῦχος, ὁ a eunuch
Εὔξεινος, ὁ the Black Sea, the Euxine
εὐπάθειη, ἡ enjoyment
εὔπαις, -παιδός, ὁ ἡ having good children
εὐπετής, -ες easy
εὐπρεπής, -ές well-looking; decent, fitting
εὑρίσκω, εὑρήσω, εὗρον, ηὕρηκα, ηὕρημαι, ηὑρέθην to find, discover, devise, invent
εὖρος, τό breadth, width
εὐρύς, -έα, -ύ wide, broad
Εὐρώπη, ἡ Europa, Europe
εὔτυκτος, -ον ready
εὐτυχέω to prosper, be well off, successful
εὐτυχής, -ές lucky, fortunate
εὐτυχίη, ἡ good luck, success, prosperity
Εὐφρήτης, ὁ Euphrates
εὐχαρίστως agreeably
εὐχή, ἡ a prayer, vow
εὔχομαι to pray, offer prayers
εὐώνυμος, -ον left (side)
εὐωχέω eat a feast, feast, entertain well
Ἐφέσιος, -η, -ον Ephesian
Ἑφέσιος, -η, -ον Ephesian
Ἐφεσος Ephesian
ἔφορος, ὁ ephor, overseer
ἔχθρη, ἡ hatred, enmity
ἐχθρός, -ά, -όν hated, hostile; subs. enemy
ἐχθρός, -ή, -όν hated, hostile; subst. enemy
ἔχω, ἕξω, ἔσχον, ἔσχηκα, ἔσχημαι, — to have, hold, possess; be able; be disposed
ἑψέω to stew, cook; boil
ἑψέω to stew, cook; boil
ἔωθα be accustomed; pf. with pres. sense
ἕως until, as long as
ἑωυτοῦ, -ῆς, -οῦ himself, herself, itself, themselves
ζ
ζάπλουτος, -ον very wealthy
ζάω to live
ζεύγλη, ἡ the strap of a yoke
ζευγνύμι to bridge, join
ζεῦγος, τό cart drawn by a pair of beasts
Ζεύς, ὁ Zeus
Ζέφυρος, ὁ Zephyrus, the west wind
ζέω to boil, seethe, bubble up
ζημίη, ἡ punishment, penalty
ζητέω to seek, look for, investigate
ζήτησις, ἡ a seeking, search (for)
ζόη, ἡ life, lifetime
ζωγρέω to take alive, capture alive
ζῳδίων, τό a small figure, picture
ζώνη, ἡ a belt
ζῷον, τό a living being, animal
ζωός, -η, -ον live, alive, living
ζωστήρ, ὁ soldier-belt
η
or (either...or); than
in truth; truly (begins open question)
ἡβηδόν from the youth upwards
ἡγεμονίη, ἡ sovereignty, hegemony
ἡγέομαι to lead; consider, think, believe
Ἡγησικλέης, ὁ Hegesikles
ἤδη already, now, at this time
ἥδομαι to enjoy, take delight in (+ dat.)
ἡδονή, ἡ pleasure, enjoyment, delight
Ἠετίων, ὁ Eetion
ἦθος, -έος ὁ custom; accustomed place
ἦθος, -έος, ὁ custom; accustomed place, home
ἥκιστος, -η, -ον least; not at all
ἥκω to have come, be present
ἠλίθιος, -ον foolish
ἡλικίη, ἡ age, time of life
ἧλιξ, -ικος, ὁ of the same age, peer
ἥλιος, ὁ the sun
ἦμαρ, ἤματος, τό day
ἡμεῖς we
ἡμέρη, ἡ day, daylight, dawn
ἡμερολογέω to count the days
ἡμέτερος, -α, -ον our
ἡμιόνεος, -η, -ον mule-drawn
ἡμίονος, ὁ mule, half-breed
ἡμιπλίνθιον, τό an ingot, half-brick
ἡμιτάλαντον, τό a half-talent
ἤπειρος, ἡ mainland, land
ἠπειρώτης, ὁ mainlander, land-dweller
ἠπειρῶτις, -ιδος of the mainland
ἤρ, -ρος, τό spring, (Att. ἔαρ)
Ἥραιον, τό temple of Hera
Ἡρακλέης, ὁ Heracles
Ἡρακλεῖδαι, αἱ Heraclids
Ἡρη, ἡ Hera
Ἡρόδοτος, ὁ Herodotus
ἥρως, ὁ hero, warrior
ἥσσων, -ον less, weaker, inferior
ἡσυχίη, ἡ silence, quiet, stillness, rest
ἡσύχιος, -η, -ον peaceful, at rest, at ease
ἥσυχος, -ον silent, at rest, at peace
ἤτοι either (ἤ) in truth…or (ἤ)
ἠώς, ἡ daybreak, dawn
θ
θάλαμος, ὁ bedchamber, inner room
θάλασσα, ἡ sea
Θαλῆς, ὁ Thales
θαμβέω to be astounded, amazed
θάνατος, ὁ death
θανατόω to put to death
θάπτω to bury, honor with funeral rites
θαρσέω take courage or heart, be confident
θάσσων, -ον quicker, swifter
θέη, ἡ view, sight, spectacle
θεῖος, -η, -ον miraculous, from god, divine
θέμις, ἡ right, custom
θεοβλαβής, -ές stricken by god, struckdumb
θεογονίη, ἡ song on the birth of the gods
Θεόδωρος, ὁ Theodorus
θεοπρόπιον, τό oracle, prophesy
θεοπρόπος, ὁ messenger to an oracle
θεός, ὁ a god, divinity
θεοσεβής, -ες god-fearing, pious
Θεοφάνια, τά Theophania, Delphic festival
θεοφιλής, -ές dear to the gods, god-loved
θεραπεύω to attend to, care for, serve
θεραπηίη, ἡ service, train of servants
θεράπων, -οντος, ὁ an attendant, servant
θερείη, ἡ summer
θερμός, ὁ heat, hot, warm
θέρος, τό summer, summertime
θέσμιος, -η, -ον lawful; subst. the law
θεσπίζω to declare by oracle, prophesy
Θεσσαλιῶτις, ἡ Thessaliotis
θέω to run, rush
θεωρίη, ἡ sight-seeing
Θῆβαι, αἱ Thebes
Θηβαιεύς, ὁ the Theban
Θηβαῖος, -η, -ον Theban
θηέομαι, θεήσομαι, ἐθηησάμην to see, watch, look at; consider (Att. θεάομαι)
θήκη, ἡ tomb, chest, box
θῆλυς, -εα, -υ female, feminine
θηρευτής, ὁ a hunter, huntsman
θηρεύω to catch, hunt
θήρη, ἡ the chase
θηρίον, τό a wild animal, beast
θηριώδης, -ες full of wild beasts
θησαυρός, ὁ treasure (house), treasury
θνήσκω to die
θνητός, -ή, -όν liable to death, mortal
θοινάω to feast on, eat; entertain
θοίνη, ἡ a feast, meal, banquet
Θόρναξ, ὁ Mt. Thornax (near Sparta)
Θρασύβουλος, ὁ Thrasybolus
θραύω to shatter, break to pieces
Θρῆιξ, ικος, ὁ a Thracian
θρῆνος, ὁ funeral-song, lamentation
θρόμβος, ὁ clot, lump, piece
θρόνος, ὁ chair, seat
θυγάτηρ, ἡ a daughter
θυμαλγής, -ές heart-grieving
θυμίημα, τό incense
θυμός, ὁ desire, anger, heart; soul
θύννος, ὁ a tuna fish
Θυνοί, οἱ Thunian, 1́
Θυρέη, ἡ Thurea
θύρη, ἡ a door
θυρωρός, ὁ a door-keeper
θυσίη, ἡ an offering, sacrifice
θύσιμος, -όν fit for sacrifice, sacrificial
θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην to sacrifice
θῶκος, ὁ seat, bench
θῶμα, -ατος, τό wonder, astonishment
θωμάζω to be amazed, be surprised
θωμαστός, -ή, -όν wonderful, strange
θῶμιγξ, -ιγγος, ἡ a cord, string
θώρηξ, -ηκος, ὁ breastplate
ι
ἴαμβος, ὁ iambic poem, satire
Ἰάρδανος, ὁ Iardanus
Ἰάς, Ἰάδος Ionian, Ionic
Ἰβηρίη, ἡ Iberia, Spain
ἰδέη, ἡ sight, look, appearance, sort, kind
ἴδη, ἡ woods, forest, tree
Ἴδη, ἡ Mount Ida
ἴδιος, -η, -ον one’s own; private, lone
ἰδιώτης, -ου, ὁ a private citizen
ἰδιωτικός, -η, -ον private
ἱδρύω to (make) stand, build, establish
ἱερεύς, -έως, ὁ priest, sacrificer
ἵζω to make sit, establish, place
ἱή, ἡ cry, voice
Ἰήλυσος, ἡ Ialysos
ἰητρός, ὁ physician, doctor
ἰθύνω to make straight, steer
ἰθύς, -έα, -ύ straight, honest; immediately
ἰθύω to go straight; strive, press on
ἱκανός, -ή, -όν enough, sufficient; capable
ἱκετεύω to beseech, approach as a suppliant
ἱκέτης, -ου, ὁ suppliant seeking protection
ἱκνέομαι to come to, attain, reach
ἰλαδόν in groups, in companies (adverb)
ἱλάσκομαι to appease, propitiate
Ἴλιος, ἡ Ilium, Troy
Ἰλλυριοί, οἱ Illurians
ἱμάτιον, τό a cloak or mantle
ἵμερος, ὁ a longing, yearning, desire
ἵνα in order that (+ subj.); where (+ ind.)
Ἴναχος, ὁ Inachus (a river god)
Ἰνδικός, -ή, -όν Indian
ἱππάς, -αδος, ὁ of a calvaryman
ἱππεύς, ὁ a knight, horseman, calvaryman
ἱππεύω to ride (a horse)
Ἱππίης, ὁ Hippias
ἱππικός, -ή, -όν of the horse, calvary
Ἰπποκράτης, -εος, ὁ Hippocrates
Ἱππόλοχος, ὁ Hippolochos
ἵππος, ὁ a horse
ἱππότης, ὁ a horseman, cavalry
ἱρήιον, τό sacrificial victim
ἱρός, -ή, -όν holy, divine; neuter noun temple (Att. ἱερός)
Ἰς, ἡ Is (town name)
ἰσθμός, ὁ isthmus, a narrow passage
Ἰσμηνίος, -ου, ὁ Ismenian
ἰσοπαλής, -ές well-matched
ἴσος, -η, -ον equal to, the same as, like
Ἰσσήδονες, οἱ Issedonians
ἵστημι, στήσω, ἔστησα, ἓστηκα, ἕσταμαι, ἐστάθην make stand, set up, stop, establish
Ἱστιαιῶτις, ἡ Histiaeotis
ἱστίη, ἡ the hearth of a house, fireside
ἱστορέω to question, inquire into
ἱστορίη, ἡ inquiry; examination
Ἴστρος, ὁ Ister river, Danube river
ἰσχυρός, -ά, -όν strong, powerful; severe
ἴσχω to have, hold back, check, restrain
Ἰταλίη, ἡ Italy
ἰχθύς, ὁ a fish
ἰχνεύω to track out, hunt after, seek out
Ἰώ, ἡ Io (daughter of Inachus)
Ἴωνες, οἱ Ionian
Ἰωνίη, ἡ Ionia
Ἰωνικός, -ή, -όν Ionic, Ionian
κ
Καδμεῖος, -η, -ον Cadmean
Καείρα, ἡ a Carian woman
Καείρα, -ης, ἡ Caria
καθαίρω to clean, cleanse, purify
καθαρός, -ά, -όν clean, pure, spotless
καθάρσιος, -η, -ον (of) purification
κάθαρσις, ἡ purification
καί and, also, even, too
καίπερ although, albeit
καίριος, -η, -ον apt, timely
καιρός, ὁ time, (proper) time
καίω to light, kindle, burn
κακοδαιμονίη, ἡ unhappiness, misfortune
κακόνομος, -η, -ον ill-governed
κακός, -ή, -όν bad, base, cowardly, evil
κακοῦργος, ον doing ill, mischievous
κακόω to treat ill, maltreat, afflict, distress
καλάμη, ἡ reed, the stalk or straw of corn
καλέω, καλέω, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην to call, summon, invite
κάλλιστα very well
καλλιστεύω to be the most beautiful
καλός, -ή, -όν beautiful, fair, noble, fine
Καλυνδικός, -ή, -όν Calyndian
καμάρη, ἡ a covered cart
Καμβύσγης, ὁ Cambyses
κάμηλος, ὁ a camel
κάμινος, ὁ oven, kiln
Κάμιρος, ἡ Kamiros
κάμνω to be tired, be ill, be grieved
καμπή, ἡ bend
Κανδαύλης, ὁ Candaules, King of Sardis
κάνεον, τό dish, basket
καπηλεύω to be a shopkeeper
κάπηλος, ὁ a shop-keeper
Καππαδόκαι, αἱ the Cappadocians
Καππαδοκίη, ἡ Cappadocia
Κᾶρες, οἱ Carians
Κάριη, ἡ Caria
Καρικός, -ή, -όν Carian
Κάριος, -η, -ον Carian
καρπός, ὁ crop, fruit, benefit
καρποφόρος, -ον fruit-bearing
κάρτα very, very much, strongly
καρτερός, -ά, -όν stronger, stauncher
Καρχηδόνιος, -η, -ον Carthaginian
κασίγνητος, ὁ a kinsman; brother
Κάσπιη, ἡ Caspian sea
κατά down from (+ gen.), down (along); concerning (+ acc.)
καταβαίνω to step, come, or climb, down
καταβάλλω to strike down, overthrow
κατάβασις, -εως, ἡ descent, stairs
καταβιβάζω make or cause to go down
καταγίζω to sacrifice, burn (as sacrifice)
κατάγω to bring back or down
καταγωγή, ἡ landing, halting-place; inn
καταδείκνυμι to discover
κατάδηλος, -ον quite clear or evident
καταδικάζω to condemn, sentence
καταδοκέω suppose, believe firmly; guess
καταδουλόω to reduce to slavery, enslave
καταινέω to agree to, consent
καταιρέω to take down, reduce, destroy
καταίρω to clean, cleanse, purify
κατακαίω to burn down, burn completely
κατακαλύπτω to cover up, conceal
κατακείρω to shear off, crop, cut
κατακερτομέω to mock, rail violently
κατακηρόω to cover with wax
κατακληίω to shut in, inclose
κατακλίνω to lay down, make recline
κατακοιμάω to fall asleep, sleep through
κατακόπτω to chop up, cut up
κατακρύπτω to conceal, hide, cover over
κατακυλίνδω to roll down
καταλαμβάνω to find, seize, lay hold of
καταλέγω to pick, recount
καταλείπω to leave behind, abandon
καταλεύω to stone to death
καταλλάσσω to change, reconcile
καταλύω to destroy, break up, upset
καταμεθύσκω to make drunk
καταπαύω to stop, prevent, put an end to
καταπίπτω to fall down
καταπλέω sail downstream, sail to shore
καταποντίζω to drown, throw into the sea
καταπορνεύω to prostitute, sell as prostitute
καταργυρόω to cover with silver
κατάρη, ἡ curse
καταρκέω to suffice
καταρρήγνυμι break, break down
καταρρωδέω to fear, dread
κατασβέννυμι to put out, quench
κατασιτέομαι to eat up, feed on
κατασκευάζω to prepare, build, equip
κατάσκοπος, ὁ scout, spy
κατασπάω to launch, draw down
καταστρέφω, -στρέψω, -έστρεψα -έστραμμαι -εστράφθην upset, overturn; mid subdue
καταστροφή, ἡ overturning, subduing
κατατείνω to stretch or draw tight
κατατέμνω to cut up, cut to pieces
κατατίθημι to put down, deposit, settle
καταφαίνω declare, make clear, declare
καταφέρομαι to be carried down
καταφεύγω to flee for refuge
καταφονεύω to slaughter
καταφρονέω to think firmly, fix one’s thoughts on, aim at
καταχαίρω to gloat over, rejoice over
καταχέω pour or melt down, pour over
καταχράομαι suffice; kill, make off with
καταχρυσόω cover with gold-leaf, gilded
κατειλέομαι to be trapped, be hemmed in
κατεῖπον to disclose, speak
κατεργάζομαι make, achieve; overcome
κατέρχομαι to return; descend
κατεσθίω to eat up, devour
κατεύχομαι to pray earnestly
κατευωχέομαι to feast on
κατέχω to hold fast, hold back; possess
κατήκοος, -ον subject to, heeding; listener (gen.)
κατήκω extend, project; present situation
κατηλογέω to take no account of, neglect
κατημαι to sit down, station
κάτιζω to sit down, station
κατιρῶ to dedicate
κατίστημι, -στήσω, -έστησα, -έστηκα -έσταμαι -εστάθην set down; appoint, establish
κάτοδος, ἡ return; descent
κατοικέω to inhabit, dwell in
κατοικτείρω show mercy or compassion
κατορθόω to set upright, erect
κατυβρίζω to treat or insult outrageously
κατύπερθε above, (down) from above
κατυπέρτερος, -η, -ον superior to (gen.)
κάτω down, below
Καύκασος, ὁ Mt. Caucasus
Καύκωνες, οἱ Cauconians
Καυνικός, -ή, -όν Caunian
Καύνιος, -η, -ον Caunians
Καῦνος, ἡ Caunos
κέγχρος, ὁ millet
κεῖμαι, κείσομαι to lie (down); be assigned, be established (often equiv. to pass. τίθημι)
κεινός, -ή, -όν empty, deserted
κελευσμοσύνη, ἡ order, command
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην to bid, order, exhort
κεραίζω to ravage, despoil, plunder
Κεραμεικὸς, ὁ Cerameius
κερδαίνω to gain, make a profit
κεφαλή, ἡ the head
κῇ in what way; in some way, somehow
κήδομαι to care for, be troubled (gen.)
κήλωνήιον, τό a bucket and counterweight
κῆρυξ, κήρυκος ὁ messenger, herald; auctioneer
κίβδηλος, -η, -ον deceptive, spurious
κιθάρη, ἡ lyre, lute
κιθαρίζω to play the cithara
κιθαρῳδός, ὁ lyre-player, singer with lyre
κιθών, -ῶνος ὁ clothes, chiton; Lat. tunica
Κίλικες, οἱ Cilician
Κίλλα, ἡ Killa
Κιμμέριοι, οἱ the Cimmerians
κίνδυνος, ὁ risk, danger, venture
κινέω set in motion, move; arouse, irritate
κίων, κιόνος, ὁ column, pillar
Κλαζομεναί, οἱ Clazomenae
Κλαζομένιος, -η, -ον Clazomenians
κλαίω to weep, lament, wail
κλαυθμός, ὁ a weeping
Κλέοβις, ὁ Cleobis
κλέπτω to steal, cheat
κλῆρος, ὁ plot (of land), farm
κληρόω to appoint, assign by lot
κλίνη, ἡ a couch, bed
κλίνω to recline, sit down
κλώψ, -ῶπος, ὁ a thief
κνάφος, -ου, ὁ carding-comb
Κνίδιος, -η, -ον of or from Cnidos
Κνίδος, ἡ Cnidos
Κόδρος, ὁ Codros
κόθεν whence? from where?
κόθορνος, ὁ high boot
κοίῃ how? in what way? in what respect?
κοιμάω to put to sleep; mid. to fall asleep
κοινῇ in common, by common consent
κοινός, -ή, -όν common, ordinary; public
κοῖος, -α, -ον what sort of? what kind of?
κοίτη, ἡ the marriage-bed, bed-time
κοῖτος, ὁ bed; sleep
κόλλησις, ἡ welding, glueing
κολλητός, -ή, -όν welded or glued together
Κολοφών, -ῶνος, ὁ Colophon
Κολοφώνιος, -η, -ον Colophonian
κόλπος, ὁ bay, gulf, fold
Κολχίς, -ίδος, ἡ Colchis
Κόλχος, -η, -ον Colchian
κολωνός, ὁ a hill
κομάω to wear or grow hair long
κόμη, ἡ hair, hair of the head
κομίζω to carry, bring; travel, journey
κόπτω to strike, knock down
κορέννυμι to satiate, satisfy, glut
Κορίνθιος, -η, -ον Corinthian
Κό́ρινθος, ὁ Corinth
κορύνη, ἡ staff, club
κορυνηφόρος, ὁ club-bearers
κοσμέω to order, arrange, adorn
κόσμος, ὁ good order, world
κόσος, -η, -ον how much? how great?
κοτέ ever, at some time, once
κότερος, -α, -ον which of two? whether?
κου anywhere, somewhere; I suppose
κουρίδιος, -η, -ον wedded
κοῦφος, -η, -ον light, nimble; easy
Κρᾶθις, ἡ Krathis river
κράνος, τό a helmet
κραταίρινος, -ον hard-shelled
κρατερός, -ή, -όν strong, stout, mighty
κρατέω to gain control, overpower
κράτιστος, -η, -ον strongest, mightiest
κράτος, -εος, τό strength, power
κρατύνω to strengthen, confirm
κραυγάνομαι to cry, scream
κρέας, τό meat, piece of meat
κρεμάμαι to hang
κρέσσων, -ον stronger, mightier
κρηπίς, ἡ foundation, rim
Κρής, -ητός, ὁ a Cretan, from Crete
Κρηστών, ῶνος, ὁ Creston
Κρηστωνιῆται, οἱ Crestonian
Κρήτη, ἡ Crete
κρητήρ, -ῆρος, ὁ mixing bowl, krater
Κρητικός, -η, -ον from Crete, Cretan
κριθή, ἡ barley-grain, barley
κρίνον, τό a lily
κρίνω to choose, decide; interpret
Κροῖσος, ὁ Croesus, King of the Lydians
κρύπτω to hide, cover, cloak
κτάομαι to procure, get, gain, acquire
κτείνω to kill, slay, kill, slay
κτῆνος, -εος, τό animal; flocks, herds
κτῆσις, -εως, ἡ possession, acquisition
κτίζω to found, establish, colonize
κυάνεος, -η, -ον blue, dark-blue
Κυαξάρης, ὁ Cyaxares
κύβος, ὁ dice
Κυθήρα, τά Cytherea
Κυθήριος, -η, -ον Cytherean, of Cytherea
κύκλος, ὁ a circle, round, ring
κυκλοτερής, -ές round, circular
Κυμαῖος, -η, -ον Cumaean
Κύμη, ἡ Cyme
κυνέη, ἡ helmet
κυνηγέσιον, τό a pack of hounds
Κυνώ, ἡ Cyno
Κύπριος, -η, -ον Cyprian
Κύπρος, ὁ Cyprus
κυρέω get, light upon; attain, obtain (gen.)
κυρίος, -η, -ον appointed, authorized
Κύρνος, ἡ, ὁ Cyrnus, Corsica
Κῦρος, -εος, ὁ Cyrus
κύρτη, ἡ a fish-trap, fishing-basket
Κύψελος, ὁ Cypselus
Κύψελος. , ὁ Cypselus
κύων, κυνός, ὁ, ἡ a dog
κω yet, up to this time
κώμη, ἡ town, country town, village
κῶμος, ὁ party, revelry, a village festival
κως somehow, in any way
κῶς Ion. for πῶς, how? in what way?
Κῶς, ὁ Cos
κωφός, -ή, -όν deaf; dumb
λ
λάβρος, -ον violent, furious
Λαβύνητος, ὁ Labyntus
λαγός, ὁ a hare
λαγχάνω to obtain by lot
Λακεδαιμόνιος, -η, -ον Lacedaemonian, Spartan
Λακεδαίμων, -ονος, ἡ Lacedaemon
Λακρίνης, ὁ Lacrines
λάκων, ὁ a Lacedaemonian, Laconian
Λακωνικός, -ά, -όν Laconian
λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην to take, receive, catch, grasp
λαμπρός, -ά, -όν bright, brilliant, radiant
λάμπω to give light, shine, beam
λανθάνω to escape notice of, be unnoticed
λαύρη, ἡ an alley, lane, passage
λεαίνω to smooth, polish, grind
Λέβεδος, ἡ Lebedos
λέβης, ὁ caldron, kettle
λέγω, λέξω, ἔλεξα, εἴλοχα, λέλεγμαι, ἐλέχθην to say, speak, (fut. is often ἐρέω)
λεῖμμα τό remains, remnants
λειμών, -ῶνος, ὁ meadow, mead, field
λείπω to leave, forsake, abandon
Λέλεγες, ὁ Leleges
λέπρη, ἡ leprosy
λεπτός, -η, -ον fine, small
Λέσβιος, -α, -ον inhabitants of Lesbos
Λέσβος, ὁ Lesbos
λεύκη, ἡ (white) leprosy
λευκός, -ή, -όν white, bright, brilliant
λευρός, -ή, -όν smooth, level, even
Λεωβώτης, -εω, ὁ Leobotes
λέων, -οντος, ὁ a lion
λέως, ὁ people, population
λεωφόρος, -ον thronged, full of people
λήθη, ἡ forgetfulness, a forgetting
ληίη, ἡ spoils of war
λήιον, τό crop
Λήρισαι, αἱ Larissians
λιβανωτός, ὁ frankincense
Λιβύη, ἡ Libya, the north part of Africa
Λίδη, ἡ Mt. Lide
λίθος, ὁ a stone
Λιμενηίον, τό Limeneion
λιμήν, -μένος, ὁ a harbor, haven
λίμνη, ἡ pool, marshy lake, basin
λιμός. ὁ, ἡ hunger, famine
Λίνδος, ὁ Lindos
λίνεος, -η, -ον made of linen, of flax
λιπαρέω persist, be persistent, persevere
λίσσομαι to beg, pray, entreat, beseech
λιτή, ἡ a prayer, entreaty
Λίχης, ὁ Liches
λογάδες, οἱ picked men
λογίζομαι to consider, reckon, calculate
λόγιμος, -ον worth mention, notable
λόγιον, τό prophecy, oracle
λόγιος, -α, -ον versed in stories, learned
λόγος, ὁ word, speech, discourse, argument
λόγχη, ἡ a spear-head, javelin-head
λοιπός, -ή, -όν remaining, the rest
Λοξίης, ὁ Loxias Apollo
λούω to wash, bathe
λόφος, ὁ plume (on a helmet)
λοχίζω to divide into companies
Λύγδαμις, ὁ Lygdamis
Λυδίη, ἡ Lydia
Λυδικός, -ή, -όν Lydian
Λύδιος, -η, -ον Lydian, of Lydia
Λυδός, -ή, -όν Lydian, of Lydia
Λυδός, ὁ Lydus, son of Atys
Λύκιος, -η, -ον Lycian
Λύκος, ὁ Lycos
Λυκοῦργος Lycurgus
Λυκοῦργος, ὁ Lycurgus
λυμαίνομαι to outrage, maltreat (+ dat.)
λυπέω to cause pain, distress, grief
λυσιτελέω to profit
λύω to release, loosen, abolish, dissolve
λωίων, -ον better, more desirable
μ
Μαγνησίη, ἡ Magnesia
Μάγοι, οἱ Magi, Magian, 13 look up
Μαδύης, ὁ Maduan
μᾶζα, ἡ barley-cake
Μαζάρης, -εος, ὁ Mazares
μάθημα, -ματος, τά lesson, instruction
Μαίανδρος, ὁ Maeander
Μαιῆτις, -τιδος, ἡ Maietis river
μαίνομαι to be crazy, mad, rage, be furious
μακαρίζω to deem blessed or happy
Μακεδνός, ή, όν Macedonian
μακρός, -ή, -όν long, far, distant, large
μάλα very, very much, exceedingly
Μαλέη, ἡ Malea
μάλιστα most of all; certainly, especially
μᾶλλον more, rather
μάν truly, surely (Att. μήν)
Μανδάνη, ἡ Mandane, Harpagus’ wife
Μάνης, ὁ Manes
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα, —, — to learn, understand
μαντεῖος, -α, -ον prophetic, oracular
μαντεύομαι to consult an oracle; prophesy
μαντήιον, τό (1) seat of oracle, (2) oracle
μαντηῖος, -η, -ον prophetic, oracular
Μαραθών, Μαραθῶνος, ὁ Marathon
Μαράφιοι, οἱ Maraphioi
Μάρδος, -η, -ον Mardian
Μαριανδυνοί, οἱ Mariandynian
μαρτύρομαι to call to witness, invoke
Μάσπιοι, οἱ Maspian
Μασσαγέται, οἱ Massagetae
μάσσω to touch, handle; knead bread
μαστιγέω to whip, flog
μασχαλιστήρ, ὁ chest-band (on a horse)
Ματιηνός, -ή, -όν Matienian
μάχη, ἡ battle, fight, combat
μάχομαι, μαχέομαι, ἐμαχεσάμην, —, μεμάχημαι, — to fight, contend, quarrel, dispute
μέγαθος, τό size, magnitude, size, height
μεγαίρω to be grudging
Μεγακλέης, ὁ Megacles
μεγαλοπρέπειη, ἡ magnificence
μεγάλως greatly, exceedingly, very much
Μεγαρέες, οἱ Megarians
μέγαρον, τό megaron, hall, a large room
μέγας, μεγάλη, μέγα big, great, important
μέδιμνος, -η, -ον medimnus (52 liters)
μέζων, -ον larger, greater, taller
μεθύσκω make drunk, intoxicate, inebriate
μεῖξις, ἡ sexual intercourse, mixing
μείς, μῆνος, ὁ a month
Μέλανθος, ὁ Melanthos
μέλας, μέλαινα, μέλαν black
μέλει is a care for (dat., gen.)
μέλι, τό honey
μέλλω to be about to, to intend to
μέλος, -εος, τό lyric song; (body) limb
μέμφομαι to blame, censure, find fault with
μέν on the one hand
μέντοι however, nevertheless; certainly
μένω to stay, remain
Μερμνάδαι, οἱ Mermnadae
μέρος, -έος, τό a part, share, portion
μεσαμβρίη, ἡ mid-day, noon; the south
μεσόγαια, ἡ inland country
μέσος, - η, -ον middle, in the middle of
μεσόω to be in the middle
μεστός, -ή, -όν full, filled, filled full
μετά with (+ gen.); after (+ acc.)
μεταβαίνω to migrate, change places
μεταβάλλω to change
μεταβολή, ἡ change; eclipse
μεταβουλεύομαι to change one's mind
μεταγιγνώσκω to change one's mind
μετάγνωσις, ἡ change of mind/purpose
μεταδίδωμι give a part of, give a share of
μετακινέω to transpose, shift, change
μεταλλαγή, ἡ change
μεταλλάσσω change, alter
μεταμανθάνω to learn
μεταμέλει there is resentment, is regret
μεταξύ between
μεταπέμπω send after, send for, summon
μεταῦτις afterwards
μεταφορέω shift, move
μέτειμι to be among, have a part in
μετεξέτεροι, -αι, -α some among others
μετέπειτα thereafter
μετέχω partake of, have share in, take part
μετέωρος, -ον in mid-air, above the ground
μετίημι to let go, release, relax; give up
μετίστημι to change, alter, change place
μετονομάζω to rename, change the name
μετοχή, ἡ participation
μετρέω to measure
μέτριος, -η, -ον ordinary, measured
μέτρον, τό measure, length, size
μέτωπον, τό face of a wall; forehead
μέχρι up to; until, as long as (+ gen.)
μή not, lest
μηδαμα never
μηδαμός, -ή, -όν no one, none
μηδαμῶς in no way, not at all
μηδέ and not, but not, nor
Μηδείη, ἡ Medea
Μήδειος, -η, -ον Mede, Median
μηδείς, μηδ-εμία, μηδ-έν no one, nothing
Μηδικός, -ή, -όν Median, of the Mede
Μηδίς, ἡ a Median woman
Μῆδος, ὁ Mede, Median
Μηθυμναῖος, -η, -ον of Methymna
Μήιων, -ον Maionian
μῆκος, τό length
μήλειος, -ον of sheep
Μῆλης, ἡ Mele
μῆλον, τό apple
μηνοειδής, -ες crescent-shaped
μηνύω to disclose, reveal
μηρός, ὁ the thigh
μήτε and not, neither…nor
μήτηρ, ἡ a mother
μητρόθεν from the mother or mother's side
μητροπάτωρ, ὁ maternal grandfather
μηχανάομαι make ready, contrive, devise
μηχανή, ἡ a device; contrivance, means
Μίδης, ὁ Midas
Μιλήσιος ή, όν Milesian; ἡ Μιλησίη, Milesia
Μίλητος, ὁ Miletus
Μιλύαι, οἱ Milyans
Μιλυάς, -άδος, ἡ Milyas
μιμέομαι to mimic, imitate, represent
μιν him(self), her(self), it(self), one(self); acc. sg. equiv. to αὐτόν, —ήν (dat. sg. see οἱ)
Μινύαι, οἱ the Minyans
Μίνως, ὁ Minos
μίσγομαι to have sexual intercourse, mix
μισθός, ὁ fee, wages, pay, hire
μισθόω to rent, hire
μισθωτός, -ή, -όν hired
Μίτρα, ἡ Mitra
Μιτραδάτης, ὁ Mithradates
μίτρη, ἡ mitra, turban
μνάομαι to to woo, mention, remember (+ gen.)
μνέαι, αἱ minae (1/60 talent, 15 ounces)
μνήμη, ἡ remembrance, memory, record
μνημονεύω to recall, remember (+ gen.)
μνημόσυνον, τό a memorial; remembrance
μόγις with difficulty, reluctantly, scarcely
μοῖρα, ἡ part, portion, share, lot; fate, destiny
μοιχίδιος, -η, -ον born from adultery
Μολοσσός, -η, -ον Molossian
μόλυβδος, ὁ lead (metal)
μόρος, ὁ death, doom, fate, destiny
μουναρχίη, ἡ monarchy, sovereignty
μουνόθεν alone, singly
μουνόκωλος, -η, -ον of one story; one leg
μοῦνος, -η, -ον alone, only, solitary
μουνόω to make solitary, leave alone
μόχθος, ὁ toil, hard work, hardship
μύδρος, ὁ a mass of red-hot metal
Μυκάλη, ἡ Mycale
Μύλασα, τά Mulasa
Μύλιττα, ἡ Mylitta
Μυοῦς, ὁ Myous
μυρίζω to perfume, anoint with unguent
Μύρινα, ἡ Myrina
μυρίος, -η, -ον numberless, countless
μύρμηξ, -μηκος, ὁ ant
Μυρσίλος, ὁ Myrsilus
μυρσίνη, ἡ a myrtle branch
Μύρσος, ὁ Myrsus
Μυσίος, -η, -ον, ἡ Mysian
Μυσός, -η, -ον a Mysian
Μυτιληναῖος, -η, -ον Mytilenian
Μυτιλήνη, ἡ Mytilene
μωρίη, ἡ folly, silliness
ν
ναί yes, yea
Νάξιος, -η, -ον Naxian
Νάξος, ὁ Naxos
ναυβάτης, ὁ a ship-goer, seaman
ναύκληρος, ὁ shipowner, ship-master
ναυμαχίη, ἡ a sea-battle
ναυπηγέω to build ships
ναυπηγίη, ἡ shipbuilding
ναυτιλίη, ἡ voyage, a sailing
ναυτίλλομαι to sail, go by sea
νέηλυς, -λυδος newly come
νεηνίης, -εω, ὁ a young man, youth
νεκρός, ὁ corpse, dead body
νέκυς, ὁ corpse, a dead body
νέμεσις, ὁ divine vengeance, resentment
νέμω to portion out, distribute; inhabit
νεόγαμος, -ον newly married (spouse)
νέος, -α, -ον young; new, novel, strange
νέφος, -εος, τό a cloud, mass of clouds
νέω heap up
νεωστί lately, just now
νεώτερος, -α, -ον younger; rather recent
νηνεμίη, ἡ stillness in the air, calm weather
νηός, ὁ temple
νήπιος, -α, -ον not speaking, childish, silly
νησιῶται, οἱ islanders, Aegean islanders
νῆσος, ἡ an island
νηῦς, νηός, ἡ a ship, boat
νηυσιπέρητος, -ον navigable by boat
νήφω to be sober
νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην to conquer, defeat, win
νίκη, ἡ victory in battle
Νίνος, ὁ Ninus, Ninevah
Νίσαια, ἡ Nisaea
Νίτωκρις, ἡ Nitrokis
νοέω to think, have in mind, suppose
νόμαιον, τό custom
νομάς, νομάδος, ὁ nomad; adj. nomadic
νομεύς, ὁ a shepherd; rib (of a ship)
νομή, ἡ a pasture, pasturage
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην believe, consider, deem, hold
νόμιμα, τά customs and laws, usages
νόμισμα, τό coin, a custom, institution
νόμος, ὁ law, custom; tune
νόος, ὁ mind, perception, heart, intent
νοσέω to be sick, ill
νοσσεύω to nest
νοστέω return, come back
Νότιον, τό Notion
νότος, ὁ south wind, south
νοῦσος, ἡ malady, illness, sickness
νόυσος, ὁ sickness, illness, disease
νυκτομαχίη, ἡ a night-battle
νῦν now; as it is
νύξ, νυκτός, ἡ a night
νῶτον, τό the back
ξ
Ξάνθιος, -η, -ον of Xanthos
Ξάνθος ἡ Xanthos
ξεινίζω to receive or entertain a guest
ξεινίη, ἡ guest-friendship, hospitality
ξεινικός, -ή, -όν foreign, of a foreigner
ξεῖνος, ὁ guest, foreigner, stranger
Ξέρξης, ὁ Xerxes
ξύλον, τό wood
ξυστόν, τό shaft (of a spear)
ο
ὁ, ἡ, τό the; he, she, it
ὀγδώκοντα eighty
ὅδε, ἥδε, τόδε this, this here
ὀδμή, ἡ a smell, scent, odor (ὀσμή)
ὁδός, ἡ road, way, path, journey
ὀδών, ὀδόνος tusk, tooth
ὅθεν from where, from which
Ὀθρυάδης, ὁ Othruades
οἱ to or for him(self), her(self), it(self); dat. sg., equivalent to αὐτῷ, —ῇ (acc. μιν) 118?
οἶδα to know (pf. with pres. sense)
οἰηκίζω to handle, steer
οἶκα to be like, seem; pf. tense (Att. ἔοικα)
οἰκέτης, -ου, ὁ a servent, house-slave
οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾤκημαι, ᾠκήθην to inhabit, dwell, live
οἰκήιος, -η, -ον one’s own; of the family; of the house; relative
οἰκηιόω make or mid. claim as one’s own
οἴκημα, -ατος, τό (store)room, workshop
οἰκίη, ἡ a house, home, dwelling
οἰκίον, τό house, dwelling, abode
οἰκοδομέω to build, build a house
οἶκος, ὁ a house, abode, dwelling
οἰκοφθορέομαι be ruined (economically)
οἶκτος, ὁ pity, compassion
οἰμάω to dart along, pounce upon
οἶνος, ὁ wine
Οἰνούσσαι, αἱ Oenoussae
Οἰνωτρίης, ὁ Oenotria
οἷος, -η, -ον of what sort, as
οἴχομαι to go, go off, depart
ὅκῃ by which way, in what way, how
ὁκόθεν whence, from what place
ὁκοῖος, -η, -ον of what sort or kind
ὁκόσος, -η, -ον as much, many or great as
ὁκότερος, -η, -ον which (of two)
ὅκου whereas, where
ὀκτακόσιοι, -αι, -α eight hundred
ὀκτώ eight
ὀκτωκαίδεκα eighteen
ὅκως how, in what way; in order that, that
ὄλβιος, -α, -ον happy, blest, blessed
ὄλβος, ὁ wealth
ὄλεθρος, ὁ death, ruin, destruction
ὀλίγος, -η, -ον few, little, small
ὀλιγοχρόνιος, -ον short-lived
ὀλιγωρίη, ἡ insolence, contempt
ὃλμος, ὁ a mortar
ὅλος, -η, -ον whole, entire, complete
Ὀλύμπια, τά the Olympic games
Ὄλυμπος, ὁ Olympus
ὄλυνθος, ὁ a winter-fig
ὁμαίμος, -ον of the same blood, kin
Ὀμβρικοί, οἱ Ombrikoi, Umbrians
ὁμῆλιξ, ικος, ὁ of the same age, comrade
ὅμηρος, ὁ a hostage
ὁμιλίη, ἡ intercourse, association, company
ὅμιλος, ὁ crowd
ὄμμα, -ατος, τό the eye
ὄμνυμι to swear, take an oath
ὁμόγλωσσος η ον of the same language
ὁμόγλωσσος, η, ον speaking same tongue
ὁμοεθνής, -ές of the same race
ὅμοιος, -η, -ον like, resembling, similar; adv likewise
ὁμολογέω to speak together, agree
ὁμολογίη, ἡ agreement
ὁμομήτριος, -ον born of the same mother
ὁμοσιτέω to eat with
ὁμοῦ at the same place, together
ὅμουρος, -ον having the same borders
ὁμοφωνέω to speak the same language
ὁμόχροιη, ἡ skin, sameness of color
ὅμως nevertheless, however, yet
ὀνειδίζω to object, reproach, rebuke
ὀνειροπόλος, ὁ interpreter of dreams
ὄνειρος, τό a dream
ὀνομάζω to name, call by name
ὀνομαστός, -ή, -όν notable, well-named
ὄνος, ὁ, ἡ a mule; a donkey
ὄπισθεν behind; in the future; prep. (+ gen.)
ὀπίσω backwards, back, back again
ὁπλίζω to make ready, arm
ὅπλον, τό a tool, implement; arms
ὀπτάω to roast, broil
ὀπτέω to bake, roast, broil
ὀπτός, -ή, -όν baked, roasted
ὁράω, ὄψομαι, εἶδον, ἑώρακα, ὦμμαι, ὤφθην to see, look, behold
ὀργή, ἡ anger; temperment
ὀρεινός, -ή, -όν mountainous, hilly
Ὀρέστης, ὁ Orestes
ὄρθιος, -η, -ον upright, straight up, steep
ὀρθός, -ή, -όν straight, upright, right
ὀρθόω to set straight, set upright
ὄρθρος, ὁ dawn, day-break
ὅρκιον, το oath
ὅρκος, ὁ an oath
ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, —, ὥρμημαι, ὡρμήθην to set out, begin; set in motion, urge
ὁρμή, ἡ assault, attack, onset
ὄρνις, ὄρνιδος, ὁ, ἡ a bird
ὄρνις, ὄρνιθος, ὁ, ἡ a bird
ὄρος, -εος, τό a mountain, hill
ὁρτή, ἡ festival
ὄρυγμα, -ατος, τό moat, trench, ditch
ὀρύσσω, ὀρύξω, ὤρυξα, ὀρώρυκα, ὀρώρυγμαι, ὠρύχθην, to dig, dig through, quarry
ὀρχέομαι to dance
ὀρχέω dance
ὄρχησις, ἡ dancing, the dance
Ὀρχομένιοι, οἱ Orchomenians (Boeotians)
ὅς, ἥ, ὅ who, which, that
ὁσάκις as many times as, as often as
ὅσος, -η, -ον as much as, as many as; all who, all that
Ὄσσα, ἡ Mt. Ossa
ὀστέον, τό bone
ὅστις, ἥτις, ὅ τι whoever, whichever, whatever
ὀσφραίνομαι to catch scent of, smell
ὅταν ὅτε ἄν, whenever
ὅτε when, at some time
ὅτι that; because
οὗ where
οὐ, οὐκ, οὐχ not
οὐδαμά in no place, in no way, not at all
οὐδαμῇ no where, in no place
οὐδαμός, -ή, -όν not even one, no one
οὐδέ and not, but not, nor, not even
οὐδείς, οὐδε-μία, οὐδ-έν no one, nothing
οὐδέτερος, -η, -ον neither of the two
οὐδος, ὁ threshold
οὐκέτι no more, no longer, no further
οὔκω not yet, (Att. οὔπω )
οὔκων certainly not, and so not
οὐλαί, αἱ grains, barley-grain
οὔνομα, -ατος, τό name
οὐράνιος, -η, -ον Uranian, heavenly
οὐρανός, ὁ sky, heaven
οὐρέω to make water, urinate
οὖρος, ὁ boundary, limit, boundary-stone
οὖς, ὠτος, τό ear
οὐσίη, ἡ substance, property; being
οὔτε and not, neither...nor
οὔτις, οὔ-τι no one, nothing
οὗτος, αὕτη, τοῦτο this, these
οὕτως in this way, thus, so
ὀφείλω to owe, ought to, be under obligation to (+ inf.)
ὀφθαλμός, ὁ the eye
ὄφις, ὁ a snake, serpent
ὄχανον, τό the handle of a shield
ὀχληρός ὁ troublesome, annoying, irksome
ὄχλος, ὁ a crowd, throng, mob
ὄψις, -εως, ἡ dream, vision, sight
π
πάγχυ quite, wholly, entirely, altogether
πάθη, ἡ misfortune
πάθημα, -ματος, τά misfortunes
πάθος τό suffering, experience, misfortune
Παιανιεύς, ὁ Paeanian
παιγνίη, ἡ game, sport
παιδεύω to educate, to teach
παιδίον, τό a little or young child, child
παιδίσκη, ἡ a young girl, maiden
παίζω to play, engage in sport
παῖς, παιδός, ὁ, ἡ a child, boy, girl; slave
Πακτύης, ὁ Pactyes
πάλαι long ago, formerly, of old
παλαιός, -ά, -όν old, aged, ancient
Παλαιστίνη, ἡ Palatine
παλαστιαῖος, -η, -ον of one palm-length
παλιλλογέω to say again, recapitulate
πάλιν again, once more; back, backwards
παλλακή, ἡ mistress, concubine
Παλληνις, -ίδος, ἡ Pallas
πάλλω to sway, leap, quiver
Πάμφυλοι, οἱ Pamphylians
Πανδίων, ίονος, ὁ Pandion
πανήγυρις,ἡ assembly
Πανθιαλαῖοι, οἱ Panthialaioi
Πανιώνια, τά Panionia
Πανιώνιον, τό Panionion
πανοπλίη, ἡ the full armour of a hoplite
Πάνορμος, ὁ Panormos
πανστρατιῇ in full force
Πανταλέων, ὁ Pantaleon
πάντῃ in every way, by all means, in all
παντοδαπός, -ή, -όν of every kind or sort
παντοῖος, -α, -ον of all sorts/kinds, various
πάντως altogether, by all means, certainly
παρά from, at, to the side of (+ gen., dat., acc.)
παραβαίνω to transgress, offend
παραβάλλω to cast (aside), compare
παραγίνομαι to be present; to come to be
παραγυμνόω to disclose, lay bare
παράγω to lead by or past
παραγωγή, ἡ dialect, variation
παραδέκομαι to take in charge, inherit
παραδίδωμι give, hand over, transmit (aor -δωκα)
παραινέω to advise, exhort, order
παραιτέομαι to beg, beg from
παρακαλέω to summon, call to
παράκειμαι to lie or stand beside
παρακελεύομαι to order, urge, encourage
παραλαμβάνω to receive, undertake
πάραλος, -η, -ον coastal (people)
παραλύω to loose from, take off, detach
παραμείβομαι pass by; leave on one side
παραμελέω to disregard, dismiss
παραμένω to remain, live and grow up
παραμίσγω to mix, intermix
παράπαν entirely, altogether
παραπλήσιος, -η, -ον resembling; nearly; similar to
παρασκευάζω to prepare, get ready
παρατείνω to stretch out, to extend
παρατίθημι place beside; offer, provide
παρατυγχάνω to happen to be present at
παραυτίκα immediately, straightaway
παραφέρω to produce, bring in to
παραφορέω to set before
παραφρονέω to be or go mad
παραχέω to heap up beside, pour along
παραχράομαι to despise, treat wrongly
παρειή, ἡ a cheek
πάρειμι, -έσομαι to be near, be present, be at hand
παρενθήκη, ἡ addition
πάρεξ besides, except
παρεξέρχομαι to pass by, go out beside
παρέρχομαι to go pass, enter
παρευρίσκω to discover, invent
παρέχω provide, furnish, supply; grant
Παρητακηνοί, οἱ Paratakanoi
παρθένος, ἡ maiden, virgin, unmarried girl
παρίημι to pass over, skip over; neglect
Πάριος, -η, -ον, ὁ Parian, from Paros
παρίστημι stand near, set before the mind
παροίχομαι to have passed by
παροράω to notice, remark
πᾶς, πᾶσα, πᾶν every, all, the whole
Πασαργάδαι, οἱ Pasargadai
πάσχω to suffer, experience
Πατάρα, τά Patara
πατέομαι to eat
πατήρ, ὁ a father
Πατρέες, οἱ citizens of Patras
πατριή, ἡ tribe
πατρίς, -ίδος fatherland, native land
πατρῷος, -η, -ον of one's father, ancestral
παύω to stop, make cease
Παφλαγών, -όνος ὁ Paphlagonian
πέδη, ἡ shackles, fetters
πέδιον, τό plain
πεζός, ή, όν on foot
πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην persuade, trust; mid. obey
πεινάω to be hungry, hunger
πειράζω to make an attempt, endeavor
πειράομαι, πειρήσομαι, ἐπειρησάμην,—, πεπείρημαι, ἐπειρήθην attempt, make trial of
Πεῖρος, ὁ Peiros river
Πεισίστρατος, ὁ Pisistratus
πελαγίζω to flood, make a lake
πέλαγος, -εος, τό the sea
πέλας near, close; neighbor, other
Πελασγικός, -ή, -όν Pelasgian
Πελασγός, -ή, -όν Pelasgian
Πελλήνη, ἡ Pellene
Πελοπόννησος, ἡ the Peloponnesus
πέμμα, -ατος, τό cake; pastry, cookie
πέμπτος, -η, -ον fifth
πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην to send, conduct, convey
πένης, -ητος, ὁ a poor man, a day-laborer
πένθος, τό grief, woe, sorrow
πενταετής, -ές five years of age
πεντακισχίλιοι, -αι, -α five thousand
πεντακόσιοι, -αι, -α five hundred
πεντάπολις, ἡ League of Five Cities
πέντε five
πεντεκαίδεκα fifteen
πεντήκοντα fifty
πεντηκόντερος, ὁ a ship with fifty oars.
πεπαίνω to ripen
πεπρωμένος, -η, -ον fated
πέρ just; all, however, though
περαιόω to carry over, carry across
πέρην beyond, across, the other side + gen
περί around, about, concerning (+ gen., dat., acc.)
περιάγω to lead around
Περίανδρος, ὁ Periander
περιβάλλω throw round, enclose; clothe
περίβολος, ὁ an encircling wall, ring wall
περιγίγνομαι be superior to, prevail over, survive
περιδέω to tie around
περίειμι to survive; surpass, be superior
περιέλασις, ἡ a roadway, a drive around
περιελαύνω to drive round; harass
περιέπω to treat, handle
περιέρχομαι to come around, go around
περιέσχατα, τά edges, extremities
περιέχομαι to cling to, hold around
περιημεκτέω to be greatly aggrieved
περιθέω to run round
περιίζομαι to sit around
περιίστημι to stand around
περίκάτιζω to sit around, besiege
περίκειμαι to lie around, lie about
περιλείπομαι survive, be left remaining
περίμετρον, τό circumference
περιμήκης, -ες very tall, very long
πέριξ round the outside, all round
περίοδος, ὁ circumference, journey round
περιοικέω to live around
περιοικίς, -ιδος, ἡ neighbouring town
περίοικος ον neighboring, dwelling round
περίοικος, ον neighboring, dwelling round
περιοράω to look over, overlook, allow
περιπέμπω to send round, send
περιπίπτω to fall on, be wrecked
περιποιέω to preserve, keep safe
περιρραντήριον, τό sprinkler
περίρροος, -ον surrounded by water
περίσκέπτομαι to reflect (over), consider
περιστέλλω to maintain, protect; wrap up
περιστερή, ἡ pigeon or dove
περιτείνω to stretch around
περιτίθημι to place round, give over
περιυβρίζω to treat or insult excessively
περιφέρω to bring around, carry about
περιχαρής, -ες very pleased
περιχωρέω to go round
Πέρσης, -ου, ὁ a Persian
Περσικός, -ή, -όν Persian
πεσσός, ὁ draughts; oval-shaped stone
πέσσω to cook; soften
πετεινά, τά bird, winged fowl
πέτρη, ἡ a rock, a ledge
πηγή, ἡ spring (of a river)
Πηδασεύς, ὁ Pedasian
πηκτίς, -ιδος, ἡ harp
πῆμα, -ατος, τό woe, misery, suffering
πῆχυς, ὁ cubit, fore-arm length (17.46 in.)
πιέζω to oppress, squeeze, bother
πιθανός, -ή, -όν persuasive, plausible
πίθος, ὁ a wine-jar
πικρός, -ά, -όν sharp, keen, bitter
πικρότης, ἡ bitterness; cruelity
πίμπλημι to fill, fill full (+ gen.)
Πίνδος, ὁ Pindus mountains
πίνω to drink
πιπράσκω to sell
πίπτω to fall, fall down
πιστεύω to trust, believe in, rely on
πιστός, -ή, -όν trustworthy, faithful
πίσυνος, -ον relying on, trusting (+ dat.)
Πιτάνη, ἡ Pitane
Πιττακός, -η, -ον Pittacus
πίων, -ον fat, rich
Πλακίη, ἡ , 1 Placia
Πλακιηνοί, -αι, -α , people of Placia
πλάνη, ἡ a wandering
πλαστός, -ή, -όν made-up, fabricated
πλάτος, τό breadth
πλέθρον, τό a plethron (=100 feet)
πλεῖστος, -η, -ον most, greatest, largest
πλέος, -η, -ον full
πλέω to sail
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθην to sail
πλέων, πλέον more, greater, larger
πλῆθος, ἡ crowd, multitude; size
πλῆκτρον, τό oar, sweep; tool for striking
πλήν except, but (+ gen.)
πλήρης, -ες full, filled
πληρόω to fill
πλησίος, -η, -ον near, close to; other
πλήσσω to strike, beat
πλινθεύω to make into bricks
πλίνθος, ὁ a brick
πλοῖον τό ship, vessel
πλόος, ὁ voyage
πλούσιος, -η, -ον rich, wealthy, opulent
πλουτέω to be rich, wealthy
πλοῦτος, ὁ wealth, riches
πνέω to blow
ποδαβρός, -όν tenderfooted
ποδηνεκής, -ές reaching to the feet
πόθος, ὁ a longing, yearning, desire
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην to do, make; mid. consider
ποίη, ἡ grass
ποίημα, τό handwork, work done; poem
ποικίλος, -η, -ον various, diverse, complex
ποίμνη, ἡ a flock
πολεμέω wage war, make war, (+ dat.)
πολέμιος, -α, -ον hostile, of the enemy
πολέμιος, -η, -ον hostile, of the enemy
πολεμιστήριος, -η, -ον for war
πόλεμος, ὁ battle, fight, war
πολίητης, ὁ citizen, fellow-countryman
πολιορκέω to besiege, hem in a city
πολιορκίη, ἡ siege, a besieging
πολιοῦχος ον Protectress, protecter of city
πόλις, ἡ a city
πόλισμα, -ματος, τό a city
πολίτης, ὁ citizen, fellow-countryman
πολλάκις many times, often, frequently
πολλαχῆ in many ways; many times
πολύευκτος, -ον much-prayed-for
πολυπλάνητος, -όν wandering, roving
πολύς, πολλά, πολύ much, many
πολυχρόνιος, -ον long lived
πολυψήφις, —φιδος with many pebbles
πομπή, ἡ escort, guidance
πομποί, οἱ escort, guide
πόνος, ὁ work, toil, labor
πόντος, ὁ sea
πορεύομαι to travel, journey, march
πορθέω to plunder, ravage, destroy
πορθμεύς, ὁ a sailor, ferryman
πορνεύομαι to be a prostitute
πορφύρεος, -η, -ον purple-dyed, dark
Ποσειδῶν, ὁ Poseidon
Ποσειδωνιήτης, ὁ Poseidonian
πόσις, -εως, ὁ drinking
ποσσίκροτος, -ον struck with the foot
ποταμός, ὁ river, stream
ποτί πρός
πούς, ποδός, ὁ a foot
πρέσβυς, -εως, ὁ old (man)
πρεσβύτης, ὁ old man
πρῆγμα, τό deed, act; matter, affair, trouble
πρῆσις, ἡ sale
πρήσσω to do, accomplish, make, act
πρίαμενος, -η, -ον having bought
Πρίαμος, ὁ Priam (king of Troy)
Πριηνεύς, ὁ Prienean, from Priene
Πριήνη, ἡ Priene
πρίν until, before
πρό before, in front; in place of (+ gen.)
προαγορεύω proclaim, tell beforehand
προαιδέομαι to owe, be obligated to
προάστειον, τό area in front of the city
προβαίνω to advance, step forward
προβάλλω to put forward, propose
πρόβατα, τά cattle, sheep, herd
προβοσκός, ὁ an assistant herdsman
προβουλεύω to consider before
πρόγονος, ὁ a ancestor, forefather
προδείκνυμι to show (before), foreshadow
πρόδρομοι, οἱ advance-guard
προεδρίη, ἡ the privilege of the front seats
προεῖπον to issue beforehand, proclaim
προερέω to proclaim, say beforehand
προέρχομαι to go forth, advance
προέχω be superior, hold before, surpass
προθυμέομαι to be eager, zealous, ready
προθυμίη, ἡ eagerness, zeal, readiness
πρόθυμος, -ον eager, zealous, ready
προίημι to send before; surrender, betray
προίστημι be in charge, set in charge +gen
προίσχω to put forward, propose
πρόκατε straightway, suddenly
προκατίζω sit down before, sit in public
πρόκειμαι be set before or forth, propose
προκόπτομαι to make progress, advance
προκρίνω to choose before others, prefer
προλέγω fortell, announce
προμαντηίη, ἡ right to consult oracle first
πρόμαντις, ὁ, ἡ a prophet, prophetess
προμαχεών, ὁ parapet, bulwark, rampart
προμήθιη, ἡ foresight, prudence, respect
Προνηίης, ὁ Pronaia
πρόνηιον, τό fronthall of a temple
προνοίη, ἡ forethought, foreknowledge
πρόοιδα know beforehand or in advance
προοπτέον to be looked out for (+ gen.)
προοράω see beforehand, catch sight of
προπέμπω to send before or forward
προποιέω to do beforehand
προπυνθάνομαι learn or hear beforehand
πρόρριζος, -ον root and branch, utterly
πρός to, towards (+ acc.), near, in addition to (+ dat.)
προσαγορεύω to address, call by name
προσάγω to bring to, attach, apply
προσαπόλλυω to lose besides
προσάσσω to pill up beforehand
προσβαίνω to come to, step to, approach
προσδέκομαι to receive, accept
προσδέομαι to need or ask in addition
προσδοκάω to expect
προσδόκιμος, -ον to be expected
προσεπικτάομαι to acquire in addition
προσέρχομαι to come or go to, approach
προσέτι moreover, in addition, still
προσεύχομαι to pray to, worship
προσέχω offer; attend to; put in, land on
προσήκω come to, belong to, be related to, be fitting
προσημαίνω show before, reveal
πρόσθεν before
προσίημι to admit, allow; mid. attract
προσίστημι to set near, stand near
προσκαλέομαι to call to, call on, summon
πρόσκειμαι to be set near, be assigned to, be attached to
προσκτάομαι to win over, gain besides
προσκυνέω to fall and show obeisance
προσμένω wait in addition, keep waiting
πρόσοδος, ἡ advance, approach
πρόσοικος, -ον neighbouring
προσοράω to look at or upon
προσπασσαλεύω nail down, hang on pegs
προσπίπτω to fall upon, befall
προσποιέω make over; mid gain, win over
προσπταίω strike against, stumble; lose
προσρέω to stream in, stream to
προστάσσω to order, assign, appoint
προστάτης, ὁ leader
προστίθημι to add, attribute, impose, give
προσφέρω to bring to, apply to
προσφιλής, -ες friendly, dear, beloved
προσφορέω to bring to, carry to
προσφυέως shrewdly; appropriately
προσχωρέω go to, approach; agree with
πρόσω forwards, further, far
πρόσωπον, τό face, visage, countenance
προσωτέρω farther on, farther
προτείνω to hold out before, propose
προτεραῖος, -η, -ον on the day before
πρότερος, -η, -ον before, in front of; earlier
προτίθημι to set out, appoint, propose
προτιμάω to honor before, prefer
Προτοθύης, ὁ Protothues
προτρέπω to turn forth, persuade, urge
προφαίνω to bring forth, show
πρόφασις, ἡ excuse, pretext
προφέρω bring, bring forth
προφράζω to foretell
προφυλάσσω to keep watch, to guard
πρόχυσις, ἡ an outpouring
προχωρέω to go forward, advance
πρύμνη, ἡ stern
πρυτανηῖον, τό town-hall
πρῷρη, ἡ prow
πρῶτος, -η, -ον first, earliest
Πτερίη, ἡ Pteria
πτέρυξ, -υγος, ὁ wing
πτύω to spit, spit up
Πύθερμος, ὁ Pythermos
Πυθίη, ἡ Pythia, priestess of Apollo
Πυθω, ἡ Pytho
πύλη, ἡ gates, double gates
Πύλιοι, οἱ Pylioi
πυλίς, -ίδος, τό a little gate
πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην,--, πέπυσμαι,-- to learn by inquiry, learn by hearsay
πῦρ, -ός, τό fire
πύργος, τό a tower
πυργόω to wall in, build a wall
πυρή, ἡ fire, pyre, funeral pyre
πυρός, ὁ wheat
πώγων, ὁ a beard
πωλέω to sell, exchange
ρ
ῥέεθρον, τό river, stream
ῥέω, ῥυήσομαι, ἐρρύην, ἐρρύηκα, —, — to flow, run, stream
Ῥήγιον, τό Regium
ῤήγνυμι to break, shatter, rend
ῥῆσις, ἡ speech, speaking
ῥητός, -ή, -όν stated, specified, fixed
ῥίζα, ἡ a root
ῥιζόω to take root, establish
ῥίπτω to throw, cast, hurl;.
ῥόδον, τό a rose
Ῥόδος, ὁ Rhodes
ῥύομαι to draw to oneself, rescue
Ῥύπες, οἱ Rhypes
ῥώμη, ἡ bodily strength, might
σ
σάγαρις, ὁ battle-axe
Σαγάρτιοι, οἱ Sagartioi
Σαδυάττης, ὁ Sadyattes
Σάκαι, οἱ Sacae
σάκος, τό a shield
Σάμιος, -η, -ον Samian, from Samos
Σάμος, ὁ Samos
σάν, τό san, (Doric for sigma)
Σάνδανις, ἡ Sandanis, a sage
σανδαράκινος, -η, -ον orange-colored
Σαρδιηνός, -ή, -όν of Sardis
Σάρδις, ίων, αἱ Sardis, capital city of Lydia
Σαρδόνιος, -ή, -όν Sardonian
Σαρδώ, ἡ Sardinia
σάρξ, σαρκός, ἡ flesh
Σαρπηδών, -όνος, ὁ Sarpedon
Σάσπειρες, οἱ Saspeires
σατραπηίη, ἡ a satrapy
σαυτοῦ, -ῆ, -οῦ yourself
σαφηνέως, -ές reliably, distinctly, clearly
σαφής, -ές reliable, definite, clear, distinct
σάω to sift
σβέννυμι to quench, put out
σέβομαι to worship, revere
σεληναῖος, -η, -ον moonlit, lit by the moon
σελήνη, ἡ the moon
Σεμίραμις, ἡ Semiramis
σεμνόω to make solemn, exalt, magnify
σεμνύνω to exalt, magnify
σῆμα, -ατος, τό tomb
σημαίνω to show, indicate, point out
σημηῖον, τό a sign, a mark (on a shield)
σήσαμον, τό sesame-seed
σιγή, ἡ silence
σίγμα, τό sigma
σιδήρεος, -η, -ον made of iron, iron
σίδηρος, ὁ iron; sword, knife
Σικελίη, ἡ Sicily
Σικυών, ὁ Sicyon
σιναμωρέω to destroy, ravage
σινδών, ἡ sindon, linen cloth
σίνομαι to plunder, do harm, destroy
Σινώπη, ἡ Sinope
σιτέομαι to eat
σιτίον, τό grain, food, bread
σιτοδείη, ἡ famine, want of food
σῖτος, ὁ grain, food, meal
σιτοφόρος, -ον carrying grain/provisions
σκαιός, -ή, -ον left side; clumsy unlucky
σκέπη, ἡ shelter, protection
σκέπτομαι to look about, examine, inspect
σκευάζω prepare, make ready; bring about
σκευή, ὁ attire, equipment, gear
σκευοφόρος, -ον carrying baggage
σκῆπτρον, τό a staff; sceptre
σκῆψις, ἡ a pretence, pretext, plea
σκολιός, -ή, -όν twisted, winding
σκοπέω to look at, examine, consider
Σκύθης, ὁ Scythian
Σκυθικός, -ή, -όν Scythian
Σκυλάκη, ἡ Scylake
σκυλεύω to strip or despoil a corpse
σκύτινος, -η, -ον leather, made of leather
σμικρός, -η, -ον small, little; insignificant
Σμυρναῖος, -η, -ον Smyrnian, of Smyrna
Σμύρνη, ἡ Smyrna
Σόλυμοι, οἱ Solymoi
Σόλων, ὁ Solon
σορός, ὁ a coffin, vessel
σός, -ή, -όν your, yours
Σοῦσα, τά Sousa
σοφίζομαι to devise cleverly, argue subtly
σοφίη, ἡ wisdom, skill, judgment
σοφιστής, ὁ sage, wise man
σοφός, -ή, -όν wise, skilled
σπάκα spaka (Median for “dog”)
Σπακώ, ἡ Spaco
σπανίζω to lack; be rare, scarce
Σπαργαπίσης, ὁ Spargapises
Σπάρτη, ἡ Sparta
Σπαρτιήτης, -ου, ὁ a Spartan
σπείρω sow, plant
σπέρχομαι be angry, be set off (in motion)
σπεύδω to be eager, hasten
σπονδή, ἡ treaty for peace, libation
σπουδαῖος, η, ον earnest, serious; important
σπουδαῖος, -η, -ον serious, important
σπουδή ἡ earnestness, serious-, enthusiasm
σπουδή, ἡ earnestness, serious-, enthusiasm
στάδιον, τό a stade, (583 ft., pl. στάδιοι)
σταθμός, ὁ doorpost, weight; jamb
στασιάζω to dispute, quarrel, rebel, revolt
στάσις, ἡ party, faction; quarrel
στασιώτης, ὁ partisan, party member
στατήρ, ὁ stater, gold coin
στέγαρχος, ὁ host, master of the house
στεγαστρίς ατρίδος water-tight, covering
στέλλω send, set forth
στέμμα, -ματος, τό wreath, garland
στερεός, -ή, -όν solid, firm
στερέω to deprive, bereave, rob of
στερίσκω to deprive, bereave, rob of
στέρνον, τό breast, chest
στέφανος, ὁ crown, wreath, garland
στεφανόω to crowne, wreath, honor
στίχω to walk, come or go (in a line)
στολή, ἡ apparel, armament
στόλος ὁ expedition, armament; equipment
στόλος, ὁ expedition, armament
στόμα, -ατος, τό the mouth
στόμιον, τό the mouth
στόρεννυμι to spread, strew
στράτευμα, τό an expedition, campaign
στράτευσις, ἡ expedition
στρατεύω, στρατεύσω, ἐστράτευσα to wage war, campaign against
στρατηγέω wage war, campaign against
στρατηγίη, ἡ generalship, leadership
στρατηγός, ὁ general
στρατηίη, ἡ expedition, military campaign
στρατηλατέω to lead an army
στρατίη, ἡ an army, expedition, land force
στρατοπεδεύω to encamp, take a position
στρατόπεδον τό camp, encampment; army
στρατός, τό army, encamped army
στρογγύλος, -η, -ον rounded, spherical
στρουθός, ὁ a sparrow
Στρούχατες, οἱ Strouchates
Στρυμων, -ονος, ὁ the Strymon
σύ you
συγγενής, -ές kinsman, relative, in-born
συγγίγνομαι be with, converse, associate
συγγινώσκω agree, have sympathy with
συγγνώμη, ἡ forgiveness; confession
σύγγραμμα, ατος, τό composition, writing
συγγραφή, ἡ recording, writing down
συγγράφω to compose, write in prose
συγκαλέω to call togethe, convene
συγκαταγηράσκω to age, grow old with
συγκατακληίω enclose with or together
συγκατεργάζομαι join in getting, assist
συγκομίζω to bring together, collect
συγκυρέω to happen to, occur to, meet
συγχόω to to heap with earth, fill in
Συέννεσις, ἡ Suennesis
συκέη, ἡ fig-tree
σῦκον, τό fig
συλάω to plunder, strip
συλλαμβάνω to collect, gather together; understand
συλλέγω to collect, gather
συλλοχίτης, ὁ soldier in same company
συμβαίνω to meet, happen, occur
συμβάλλω put together, join (in battle)
σύμβασις, ἡ treaty
συμβιβάζω to bring together, reconcile
συμβολή, ἡ battle, a coming together
συμβουλεύω deliberative together, advise
συμβουλή, ἡ advice, council
Σύμη, ἡ Syme
συμμαχέω to help fortify, fight together
συμμαχίη, ἡ an alliance
σύμμαχος, -ον allied; an ally
συμμένω to hold together, keep together
συμμίσγω to mix, meet or commune with
συμπαίζω to play with
συμπέμπω to send along with
συμπίπτω fall together in blows, happen
συμπολιορκέω to join in besieging
συμφέρω to gather; happen; be expedient
συμφορή, ἡ event, accident, misfortune
συμψάω to seep away
σύν along with, with, together (+ dat.)
συνάγείρω gather together, assemble
συνάγω bring together, collect, gather
συναλίζω to bring together, collect
συναμφότεροι both together
συνάπας, -απασα, -άπαν all together
συνάπτω join together (in battle), tie together
συναρμόζω to fit together
συνδιαφέρω help to wage, carry on (war)
συνδούλη, ἡ a fellow-slave
συνεκδύομαι to take off at the same time
συνεκπίπτω concur, agree, come together
συνεκπλέω to sail out along with
συνεξαιρέω to help remove, help take out
συνεπανίστημι rise up against together
συνεπελαφρύνω help make light, relieve
συνέρχομαι to go together or in company
συνετός, ή, όν intelligent, sagacious, wise
συνεχής, -ές continuous
συνέχομαι be locked together, entangled
συνηρεφής, -ές covered over
συνίημι to understand, realize; put together
συνίστημι set together, combine, organize
συννέω pile together, heap up
σύννοιη, ἡ reflection, deep thought
σύνοδος, ἡ collection; assembly, meeting
συνοἰκέω to live together, marry
συνοίκησις, ἡ marriage, cohabitation
σύνοικος, -ον co-inhabitant, dwelled with
συνόμνυμι swear or take an oath together
συνταράσσω confound, distress, disturb
συντίθημι to put together, form; agree
σύντομος, -ον short-cut
συντρέχω to run together, coincide
σύντροφος, -η, -ον brought up with (dat.)
συντυγχάνω to meet with, fall in with
συντυχίη, ἡ chance, luck, coincidence
συνωνέομαι to buy together
σῦριγξ, σύριγγος, ἡ a pipe
Συρίη, ἡ Syria
Σύριος, -η, -ον Syrian
συρρηγνῦμι to break into or together, join
συσπεύδω to assist eagerly (+ dat.)
συσσίτιον, τό public mess, common meal
συστρέφω to unite, twist up together
συχνός, -ή, -όν long, much, many, great
σφάζω to slay, slaughter, kill
σφαῖρη, ἡ a ball, playing-ball
σφάλμα, τό disaster
σφεῖς, σφέων, σφέας, σφι (σφίσι) they, equivalent to αὐτοὺς, -άς
σφέτερος, -η, -ον their own, their
σφρηγίς, ἡ a seal, signet, seal-ring
σφῦρα, ἡ a hammer
σχεδόν nearly, almost, just about
σχῆμα, -ατος, τό form, figure, appearance
σχίζω to split, cleave
σχοινίον, τό rope, cord
σχοῖνος, ὁ measuring-rope, reed
σχοινοτενής, -ές drawn in a straight line
σῶμα, -ατος, τό the body
σωρός, ὁ a heap
σῶς, σόη, σόον safe and sound, safe, sound
σῶστρα, τά reward (for saving)
σώφρων, -ον prudent, temperate, sound
τ
Τάβαλος, ὁ Tabalos
Ταίναρον τό Taenaron
Ταίναρον τό, Taenaron
τάλαντον, τό talent (equal to 57.75 lbs.)
τάμνω to cut, hew, ravage
τάξις, -εως, ἡ post, position, order; array
Τάρας Tarentum
Τάρας αντος, ὁ Tarentum
ταραχώδης, -ες turbulent, confusing
ταρσός, ὁ mat, wicker-work
Ταρτήσσιος, -η, -ον Tartessian
Ταρτησσός, ὁ Tartessos
τάσσω to arrange, assign, put in order
ταύτῃ in this respect, in this way, so, thus
ταφή, ἡ burial; pl. funeral
τάφος, ὁ tomb
τάφρος, ἡ moat, ditch, trench
τάχα perhaps, possibly
τάχιστος, -η, -ον very fast; τάχιστα, very quickly
τάχος, τό speed, swiftness
ταχύς, εῖα, ύ quick, swift, hastily
τε and, both
Τεγέη, ἡ Tegea
Τεγεήτης, -ες Tegean
τέθριππον, τό team of four horses abreast
τειχέω to build, build walls
τειχήρης, -ες enclosed by walls, besieged
τειχίζω to make a wall
τεῖχος, -εος τό wall, city-wall
τεκμαίρομαι to guess, conjecture
τέκνον, τό a child
τεκνοποιός, -όν child-bearing
τελαμών, ῶνος, ὁ broad strap, belt
τέλειος, -α, -ον finished, complete, last
τελειόω to perform, perfect, confirm
τέλεος, -η, -ον finished, complete, last
τελευταῖος, -η, -ον last
τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύσησα, τετελεύτηκα, —, — end, complete, finish; die
τελευτή, ἡ an end, completion; death
τελέω to end, complete, fulfill; pay
Τέλλος, -ου, ὁ Tellus
τέλμα, -ματος, τό mortar
Τελμησσέες, οἱ Telmessians
τέλος, -εος, τό end, result
τέμενος, τό a sacred district, temple
Τενέδιος, -η, -ον inhabitants of Tenedos
Τένεδος, ὁ Tenedos
τέρας, τό portent, sign, wonder, marvel
Τερμίλαι, οἱ Termilae
τεσσαράκοντα forty
τέσσαρες, -α four
τεσσαρεσκαίδεκα fourteen
τεσσαρεσκαιδέκατος, -η, -ον fourteenth
τετράγωνος, -ον rectangular or square
τετραετής, -ές four years old
τετρακόσιοι, -αι, -α four hundred
τετρακυκλος, -ον four-wheeled
τετρώροφος, -η, -ον of four floors
τέχνη, ἡ art, skill, craft
τέως till then; as long as
Τέως, ὁ Teos
τῇ here, there
Τήιος, -η, -ον Teians, of Teos
Τῆμνος, ὁ Temnos
τηνικαῦτα at that time, then
τιάρας, ὁ tiara, (Persian) hat
Τίγρης, ὁ Tigris river
τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι, ἐτέθην to set, put, place, arrange
τίκτω to beget, bring forth, bear, produce
τιμάω to honour, value, esteem
τιμή, ἡ honor; political office
Τιμήσιος, -η, -ον Timesian
τιμωρέω to help; avenge, exact vengeance
τιμωρίη, ἡ revenge, vengeance
τίνω to pay a price; mid. make pay, punish
τίς, τί (τις, τι) who? which?; anyone, something
τίσις, ἡ revenge, vengeance, payback
τιτρώσκω to wound
Τμῶλος, ὁ Mt. Tmolus
τοίνυν well then; therefore, accordingly
τοιόσδε, -άδε, -όνδε such
τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο such
τοκεύς, ὁ father
τόκευς, ὁ parent
τόκος, ὁ childbirth; offspring, child
τολμάω to dare, undertake, endure
Τόμυρις, ἡ Tomyris
τόνος, ὁ meter; cord, tension
τοξεύω to shoot an arrow, shoot a bow
τόξον, τό a bow
τοξότης, ὁ an archer, bowman
τοξοφόρος, -η, -ον bow-bearing
τοσόσδε, ήδε, όνδε so great, much or many
τοσοῦτος, -αύτη, -οῦτο so great, so much
τότε at that time, then
τράπεζα, ἡ table; dinner, meal
τρεῖς, τρία three
τρέπω to turn, direct; alter, change
τρέφω to nourish, nuture, feed, foster
τρέχω to run
τρηχύς, -έα, -ύ rough, hilly, rugged
τρίβω to rub, pound, crush, thresh
τριέτης, -ες three years old
τριηκάς, -άδος, ὁ unit of thirty, thirty
τριήκοντα thirty
τριηκόσιοι, -αι, -α three hundred
τρίμετρος, ὁ trimeter, of three metres
τρίμετρος, -ον, ὁ trimeter, of three metres
τριξοί, -αί, -ά three
Τριοπικός, -ή, -όν of Triopion
Τριόπιον, τό Triopion
τριπάλαιστος, η, ον of three palm-lengths
τρίπηχυς, -υ of three cubits length (4.5 ft.)
τρίπους, -ποδος, ὁ tripod
τρίς thrice, three times
τρισχίλιοι, -αι, -α three thousand
Τριταιεές, οἰ Tritaeians
Τριτανταίχμης, ὁ Tritantaichmes
τριτημόριος, -η, -ον a third part of
τριτημορίς, ἡ a third part
τρίτος, -α, -ον the third
τριφάσιοι, -αι, -α three, threefold
τρίφυλλος, -η, -ον clover, three-leafed
τριώροφος, -η, -ον of three floors
τροπή, ἡ rout, turning
τρόπος, ὁ way, manner, course, direction
τροφή, ἡ nourishment, food; upbringing
Τροφώνιος, ὁ Trophonius
τρύω to rub down, wear out
τρώγω to eat, gnaw
τρῶμα, τό disaster; wound, (τραῦμα)
τρωματίζω wound
τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα, —, — to chance upon, get; meet with; happen
τύμβος, ὁ tomb, a sepulchral mound
τύπος, ὁ blow
τύπτω to beat, strike, smite
τυραννεύω to be or become a sovereign
τυραννίς, -ίδος, ἡ sovereignty
τύραννος, ὁ an absolute sovereign
Τύρος, ἡ Tyre (a Phoenician city)
Τυρσηνίη, ἡ Tyrrhenia, Etruria
Τυρσηνός, -ή, -όν Tyrrhenian, Etruscan
τύχη, ἡ chance, luck, fortune, success
υ
ὕβρις, ἡ outrage, insolence, insult, violence
ὑβριστής, -οῦ, ὁ an outrageous person
ὑγιαίνω to be sound, healthy
ὑγιής, -ές sound, healthy, wholesome
ὑγρός, -ά, -όν moist, wet
ὑδροποτέω to drink water
ὕδωρ, ὕδατος, τό water
Ὑέλη, ἡ Elea
υἱός, -οῦ, ὁ a son
ὕλη, ἡ forest-tree, brushwood
Ὕλλος, ὁ Ullus river
ὑμέτερος, -α, -ον your, yours
ὑπάπτω to set on fire beneath
ὑπάρχω being; be, belong to; make a beginning of (+ gen.)
ὕπειμι be under, underlie; remain
ὑπεκδύομαι to go out secretly, escape
ὑπεκτρέχω run out from under, emerge
ὑπεξέρχομαι to withdraw, go out secretly
ὑπέρ above, on behalf of (gen.); beyond (acc.)
ὑπεράκριοι, οἱ hill-men
ὑπερβαίνω to cross over, step over
ὑπερβάλλω boil over; surpass, overshoot
ὑπερεπαινέω to praise above measure
ὑπερήδομαι to be very pleased at
ὑπερήμισυς υ over half of, more than half
ὑπέρθυρον, τό lintel, post above the door
ὓπερος, ὁ a pestle
ὑπερτίθημι to communicate with, set over
ὑπερφρονέω to be over-proud, be proud
ὑπήκοος, -ον subject to, heeding (+ gen)
ὑπηρετέω to serve, minister
ὑπίημι to relent, let down
ὑπίστημι to undertake, place under
ὑπισχνέομαι to promise
ὑπνάω to sleep
ὕπνος, ὁ sleep, slumber
ὑπό by, because of, from (+ gen.), under (+ dat.)
ὑποβολιμαῖος, -η, -ον substituted secretly
ὑποβρύχιος, -ον under water
ὑποδεέστερος, -ον inferior (in rank)
ὑποδείκνυμαι show (secretly), mark out
ὑποδέκομαι to receive, undertake, promise
ὑποδέω to bind or fasten under
ὑπόδημα. ματος, τό sandal, shoe
ὑποδύνω to wear underneath; place under
ὑποζύγιον, τό a yoke-animal, ox
ὑποθήκη, ἡ a suggestion, proposal, advice
ὑποθωπεύω to flatter (a little)
ὑποκρητηρίδιον, τό bowl-stand
ὑποκρίνομαι to answer, reply, respond
ὑπόκρισις, ἡ a reply, answer
ὑπόκρισις, ὁ a reply, answer
ὑποκύπτω stoop under a yoke, bow down
ὑπολαμβάνω to take up, reply; suppose
ὑπολάμπω to begin to shine, start shining
ὑπολείπω to leave behind; fail
ὑπόλοιπος, -η, -ον left behind, remaining
ὑπονοστέω to drop, retire, go back
ὑποπάσσω to spread underneath
ὐπόστόρεννυμι to spread beneath
ὑποτελέω to pay off, pay
ὑποτίθημι to place under, advise, propose
ὑπούργημα, τό a service
ὑποχείριος η ον subject, in one’s power
ὑποχωρέω to go back, retire, recoil
ὑπώρεα, ἡ foothills, foot of the mountain
Ὑροιάδης, ὁ Hyroiades
ὗς, ὑός, ὁ, ἡ the wild boar, sow
Ὑστάσπης, ὁ Hystaspes
ὕστατος, -η, -ον last, latter
ὑστεραῖος, -η, -ον (on) the next day
ὑστερέω to be too late
ὕστερος, -α, -ον later, last
ὑψηλός, -ή, -όν high, lofty, high-raised
ὕψος, -ου, τό height
ὕω to send rain, to rain
φ
φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνθην show; mid. appear, seem
φάλαρα, τά boss on the horse’s headpiece
Φαρέες, οἱ Phareens
φαρετρεών, ὁ quiver
φάρμακον, τό a drug, medicine; pigment
φάρσος, ὁ part, portion, quarter of the city
Φᾶσις, -ιος (-ιδος), ἡ Phasis river
φάτις, ἡ report, rumor
φαῦλος, -η, -ον trivial, insignificant, cheap
φείδομαι to spare
φερνή, ἡ dowry
φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην to bear, carry, bring, convey
φεύγω to flee, escape; defend in court
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα, —, — to flee, escape; defend in court
φήμη, ἡ praise, report, rumor
φημί, ἐρέω, εἶπον, εἴρηκα, εἴρημαι, ἐρρήθην to say, claim, assert
φθέγγομαι to utter a sound or voice
φθείρω to ruin, waste, destroy
Φθιῶτις, ἡ Phthia
φθονερός, -ή, -όν jealous, grudging
φιάλη, ἡ a broad, flat vessel, a bowl
φιλέω to love, befriend; kiss
φίλος, -η, -ον dear, beloved; subst. friend, kin
φιλοσοφέω seek knowledge, philosophize
φιλότης, ὁ friendship, love, affection
φλαῦρος, -η, -ον inferior, cowardly, petty
φοβερός, -ά, -όν fearful, terrifying
φοβέω to put to flight, terrify, frighten
φόβος, ὁ fear, terror, panic
φοινίκεος, -η, -ον crimson, purple-red
Φοινίκη, ἡ Phoenicia
φοινικήιος, -η, -ον made from the palm
Φοῖνιξ, Φοινίκος, ὁ Phoenician
φοῖνιξ, φοινίκος, ὁ a palm tree
φοιτάω to go to and fro, visit
φονεύς, ὁ murderer, slayer, homicide
φονεύω to murder, kill, slay
φόνος, ὁ murder, homicide, slaughter
φορβή, ἡ food; fodder, forage
φορέω to carry regularly, wear
φόρος, ὁ tribute
φορτίον, τό freight, merchandise, load
φόρτος, τό a load, freight, cargo
φράζω to point out, tell, indicate
Φραόρτης, ὁ Phraortes
φρέαρ, τό a well
φρήν, φρενός, ἡ the midriff; mind, wits
φρήτρη, ἡ clan, brotherhood, phratre
Φρικωνίς, ἡ Phryonian
φρονέω to think, know, be wise, prudent
φροντίζω to think, worry, give heed to
φροντίς, -ιδός, ἡ deliberation, thought
φρουρέω to guard, keep watch
Φρυγίη, ὁ Phrygia
Φρύγιος, -η, -ον Phrygian, from Phrygia
Φρύξ, Φρύγος, ὁ a Phrygian
φυγάς, -άδος, ὁ fugitive, exile
Φύη, ἡ Phue
φυλακή, ἡ a watch, guard
φύλακος, ὁ guard, sentinal
φύλαξ, -κος, ὁ a watcher, guard, sentinel
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην keep watch, guard
φύλλον, τό a leaf
φῦσα, ἡ bellows
φυσίζοος, -ον life-producing
φύσις, -εως, ἡ nature, character
φύω bring forth, beget, grow; be by nature
Φωκαία, ἡ Phocaea
Φωκαιεύς, ὁ a Phocaean
Φωκέες, οἱ the Phocians
φώκη, ἡ a seal (the animal)
φωνέω speak, utter
φωνή, ἡ speech, voice
χ
χαίρω to rejoice, be glad; fare well
Χαλδαῖος, -η, -ον a Chaldaean
χαλεπαίνω to be sore, be angry with
χαλεπός, -ά, -όν difficult, hard, harmful
χαλινός, ὁ a bridle, bit
χάλκεος, -η, -ον made of bronze, copper
χαλκεύς, -έως, ὁ blacksmith
χαλκηῖον, τό a smith's shop, forge
χαλκόπυλος, -όν bronze-gated
χαλκός, -οῦ, ὁ copper, bronze
Χάλυψ, -υβις, ὁ Chalybian
χαρακτήρ, ὁ type, feature, dialect
χαρίζομαι favor, gratify, indulge (dat.)
χάρις, χάριτος, ἡ gratitude, thanks, favor
χεῖλος, -εος, τό lip, rim, edge (of a river)
χειμερινός, -ή, -όν of or in winter
χειμών, -ῶνος τό storm, winter
χείρ, χειρός, ἡ hand
χειροποίητος, -ον hand-made
χειρόω to bring into hand; manage, subdue
χειρῶναξ ὁ artisan, one skilled with hands
χελώνη, ἡ a tortoise
Χερσόνησος, ὁ Chersonese, Peninsula
χεῦμα, -ατος, τό bowl
χέω throw up, heap up; pour (a libation)
χθιζός, -ή, -όν of yesterday, yesterday’s
χίλιοι, -αι, -α a thousand
Χίλων, Χίλωνος, ὁ Chilon
Χῖοι, οἱ Chians, from Chios
Χίος, ἡ Chios
χλανίδιον, τό short cloak; woman's mantle
Χοάσπης, ὁ Choaspes river
χοῖνιξ, ἡ a choenix (1.08 liters)
χόλος, ὁ wrath
χορεύω to dance, sing and dance
χοῦς, ὁ dug-out soil, soil
χόω throw up, heap up
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, —, κέχρημαι, ἐχρήσθην use, employ, engage in (dat.)
χράω, χρήσω, ἔχρησα, —, κέχρημαι, ἐχρήσθην to proclaim or direct by oracle
χρεόν (it is) necessary, right
χρέος, τό debt
χρή it is necessary, fitting; must, ought
χρηίζω to request, want, need, (gen., inf.)
χρῆμα, -ατος, τό money, goods
χρήσιμος η ον useful, serviceable, apt, fit
χρησμολόγος, ὁ speaking oracles
χρησμός, ὁ oracle, an oracle’s reply
χρηστηριάζω to consult an oracle
χρηστήριον, τό an oracle
χρηστός, -ή, -όν good, worthy, useful
Χρομίος, ὁ Chromius
χρόνος, ὁ time
χρύσεος, -η, -ον golden
χρυσίον, τό gold coin, money; jewelry
χρυσός, ὁ gold
χρυσοφορέω to wear golden apparel
χῶμα, τό mound, bank, earth thrown up
χωρέω, χωρήσω, ἐχώρησα, κεχώρηκα, —, — to go, come; have room for
χώρη, ἡ land, region, area, place
χωρίζω to separate, sever, divide
χωρίον, τό place, spot, region
χωρίς separately; apart from, without +gen
χῶρος, ὁ ground, place, land
ψ
ψάλλω to pluck, play a song
Ψαμμήτιχος, ὁ Psammeticus
ψάμμος, ἡ sand
ψευδής, -ές false, lying
ψεύδομαι to lie, cheat, beguile
ψευδόρκιος́, -ον perjured, forsworn
ψεῦδος, τό lie, a falsehood
ψῆγμα, ατος, τό gold-dust, gold-shavings
ψήν, τό gallfly
ψιλός, -όν bare (of vegetation), simple
ψυχή, ἡ breath, life, spirit, soul
ψυχρός, -ά, -όν cold, chill, frigid
ω
O! oh!
ὧδε in this way, so, thus
ὠθέω to push, thrust
Ὠλενος, ὁ Olenos
ὦμος, ὁ shoulder
ὦν and so, then; at all events (Ion. for οὖν)
ὠνέομαι to buy, purchase
ὠνή, ἡ buying, purchasing
Ὤπις, ὁ Opis
ὡραῖος, -η, -ον seasonable, timely
ὤρη, ἡ care, concern, regard for (gen)
ὥρη, ἡ season, time, period of time
ὡς as, thus, so, that; when, since
ὡσαύτως in the same manner, just so
ὥσπερ as, just as, as if
ὥστε so that, that, so as to